Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

(1.000 NOK) 2017 2016
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 405 114 345 803
Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 46 705 478 46 850 985
Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 8,7 7,4

                                                                                                                                                   

Utvannet resultat pr. aksje
Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2016 og 2017.