AFP                    
AFP-ordningen er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2017 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.             

Torghatten ASA
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     449
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     314
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -164
Administrasjonskostnader     0
Resultatførte planavvik/estimatendringer     0
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     1 393
Aga     84
Årets pensjonskostnad     2 075

Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2017
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 6 897 8 153 15 050
Aga 204 1 218 1 421
Nåverdien av årets opptjening 237 211 449
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 144 170 314
Aktuariell tap/gevinst 317 251 568
Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -149 -194
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 7 755 9 854 17 609
 
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 260   5 260
Forventet avkastning på pensjonsmidler 164   164
Aktuariell tap/gevinst 244   244
Premieinnbetalinger 483   483
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -45   -45
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 6 106 0 6 106
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -2 476 -3 091 -5 567
Ikke resultatført planendringer -349 -436 -785
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 176 6 327 5 151
 
Forventet premieutbetaling neste år     483
Forventet utbetaling neste år     45
       
Endringer i forpliktelsen      
      2017
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      3 796
Resultatført pensjonskostnad     2 075
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -720
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     5 151
       
Balanseførte pensjonsmidler     1 176
Balanseført innskuddsfond     926
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     2 102
Balanseførte pensjonsforpliktelse     6 327
Annen pensjonsforpliktelse     124
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     6 450
 
Konsernet
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     10 523
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 214
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -5 528
Administrasjonskostnader     2 006
Resultatførte planavvik/estimatendringer     16
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     11 424
Resultatført implementeringsvirkning     513
Aga     1 436
Årets pensjonskostnad     25 605

Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 229 inkl aga.
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2017
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 204 922 57 048 261 970
Aga 3 043 7 504 10 547
Nåverdien av årets opptjening 9 234 1 289 10 523
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 4 218 1 028 5 246
Aktuariell tap/gevinst -1 777 14 127 12 350
Overtakelse -308 402 94
Utbetaling pensjon/fripoliser -7 524 -16 969 -24 493
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 211 809 64 428 276 237
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 183 515 0 183 515
Forventet avkastning på pensjonsmidler 5 573 0 5 573
Aktuariell tap/gevinst -7 065 0 -7 065
Administrasjonskostnader -2 006 0 -2 006
Premieinnbetalinger 14 563 0 14 563
Overtakelse -277 0 -277
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -7 524 0 -7 524
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 186 779 0 186 779
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -63 998 -53 817 -117 815
Ikke resultatført planendringer -8 901 -449 -9 351
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -47 870 10 162 -37 708
 
Forventet premieutbetaling neste år     16 516
Forventet utbetaling neste år     7 576
       
Endinger i forpliktelsen
      2017
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -29 575
Resultatført pensjonskostnad     25 605
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -33 738
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -37 708
 
Balanseførte pensjonsmidler     46 961
Balanseført innskuddsfond     12 665
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     59 626
Balanseførte pensjonsforpliktelse     9 253
Annen pensjonsforpliktelse     12 414
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     21 667

Av annen pensjonsforpliktelse utgjør MNOK 11.672 driftspensjon til de kapinansatte i Widerøe. Dette er en ny ordning som gjelder fra 01.01.2017.

      2017
Diskonteringsrente     2,30 %
Årlig G-regulering     2,25 %
Avkastning på pensjonsmidler     4,00 %
Lønnsvekst     2,50 %
Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,40 %
Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
 
      2017
Omløpsobligasjoner     14,1 %
Anleggsobligasjoner     39,6 %
Pengemarked     12,0 %
Aksjer     9,8 %
Eiendom     9,5 %
Utlån og fordringer     14,1 %
Annet     0,9 %
SUM     100 %

 

Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.