Mor   Konsern
2017 2016 (1.000 NOK) 2017 2016
14 640 12 264 Finansielle investeringer 328 917 225 735
90 675 106 099 Kontanter og kontantekvivalenter 814 671 924 270
105 315 118 363 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 143 588 1 168 005


Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 51,9 MNOK, herav 1,1 MNOK i morselskapet.
Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe konsern har en garanti på 90,5 MNOK.