Torghatten ASA   Balanseført verdi
  Låneperiode 2017 2016
Banklån –flytende rente 2009-2025 213 848 259 283
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   213 848 259 283
Gjennomsnittlig rente   3,16 % 4,31 %

 

Konsern   Balanseført verdi
  Låneperiode 2017 2016
Banklån –flytende rente 2009-2025 3 387 670 2 791 835
Banklån - fast rente 2009-2025 452 103 527 185
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter   55 047 55 220
 
Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 894 820 3 374 240
Gjennomsnittlig rente    2,33 % 3,24 %

Se også note 21. 

Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.