Torghatten ASA
Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
Gjeld til kredittinstitusjoner 213 848
Sum gjeld sikret ved pant 213 848
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Aksjer, ref note 14 146
Driftsløsøre, inventar og lignende 884
Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
Bygninger og tomter 42 845
Sum eiendeler 43 875

 

I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
TrønderBilene as 4 234 Aksjer
Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
WF Holding AS 510 Aksjer
Secora AS 550 000 Aksjer
T-Finans AS 100 Aksjer

Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til                 
107,5 MNOK, Bastø Fosen AS maksimalt opp til 25,0 MNOK og T-Finans AS                 
maksimalt opp til 7,8 MEUR.                
                
Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.                

Konsern
Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                            2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 839 773
Sum gjeld sikret ved pant 3 839 773
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Aksjer 146
Kundefordringer 650 407
Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 6 179 256
Bygninger og tomter 249 762


Garantier i Torghatten konsern
Garantistillelser på 633,8 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasing- og skattetrekksgarantier. 

Garantier i andre døtre
Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

Covenants krav
Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.