Oljesikring (kontantstrømsikring)
Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, og Torghatten Trafikkselskap AS bundet opp i egnede sikringsinstrument.
Widerøe er eksponert for endringer i prisen på flydrivstoff JET A1. Selskapet valgte å ikke gjøre sikringer av drivstoff i 2017.

Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen.

Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.17: -7,5 MNOK. Til sammenligning var verdien på inngåtte sikringsavtaler pr. 31.12.16: - 28,9 MNOK.

De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

Rentesikring
Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er ingen lån rentesikret gjennom sikringsavtaler pr. 31.12.17.

Valutasikring
Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.17 var 22 millioner USD sikret. 

Det er forøvrig inngått sikringsavtaler knyttet til valutaeksponeringen i forbindelse med kontrahering av skip i utlandet. 

Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.17 -2 MNOK. Til sammenligning var verdien pr 31.12.16 6,3 MNOK.