Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler
Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.             

Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

(1 000 NOK) 2017 2016
Leieavtaler i balansen 108 983 105 255
Sum 108 983 105 255
Akkumulerte avdrag -32 222 -46 835
Netto balanseført verdi 76 761 58 420

Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

Leasingavtalene hadde i 2017 en rente på NIBOR + margin.    

Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler 
Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet.  Widerøe har pr. 31.12.17 9 fly på leasingavtaler vurdert som operasjonell leasing. Nåværende leasingavtaler er kombinasjon av både korte og lengre perioder. Busselskapene har leasingavtaler for busser.      

Konsernet har i 2017 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 275 MNOK.