Konsernets struktur

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i konsernets struktur gjennom året. 
Et oppkjøp av Tromsø Busscharter er gjennomført, ref. note 26.