Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
 

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2017 2017 2017 2017 2017 2017
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 777 681 308 724 3 793 186 0 152 4 879 743
Kontraktsinntekter 1 461 007 2 043 735 655 373 0 0 4 160 115
Andre inntekter 243 896 97 819 0 309 452 48 848 700 015
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 482 585 2 450 278 4 448 559 309 452 49 000 9 739 874
             
Sum inntekter 2 482 585 2 450 278 4 448 559 309 452 49 000 9 739 874
             
Andre driftskostnader 1 921 388 2 263 890 3 900 591 282 684 57 376 8 425 929
Avskrivninger 259 520 82 878 301 819 24 862 4 809 673 888
Nedskrivninger 6 425 0 8 848 0 0 15 273
             
Driftsresultat segment 301 676 103 510 237 301 1 906 -13 185 624 783
             
Netto finansinntekter/-kostnader -97 872 -4 800 -52 489 96 545 -1 169 -59 785
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -7 138 0 -7 138
Resultat før skattekostnad 203 804 98 710 184 812 91 313 -14 354 557 860
Skattekostnad -35 709 -21 827 -39 788 3 181 3 960 -90 184
Årets resultat 168 095 76 883 145 023 94 494 -10 394 467 676
Herav minoritetens andel av resultat 4 955 3 153 52 675 1 138 641 62 562
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 3 903 186 416 326 2 116 183 151 244 68 679 6 655 621
Omløpsmidler 544 798 544 749 577 646 469 807 145 327 2 282 327
Totale Eiendeler 4 447 983 961 076 2 693 832 621 050 214 007 8 937 949
             
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 766 161 162 938 593 990 99 645 217 039 3 839 773
Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 250 033 73 855 172 023 -6 747 6 504 495 668
Kortsiktig gjeld 373 648 405 113 911 115 68 221 95 489 1 853 586
Sum Gjeld  3 389 841 641 907 1 677 128 161 119 319 032 6 189 027

 

Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000) 2016 2016 2016 2016 2016 2016
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 717 573 296 861 3 840 444 0 0 4 854 879
Kontraktsinntekter 1 428 580 1 700 178 719 375 0 0 3 848 132
Andre inntekter 207 454 102 571 0 330 167 42 448 682 639
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 353 607 2 099 609 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
             
Sum inntekter 2 353 607 2 099 609 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
             
Andre driftskostnader 1 852 069 1 908 263 3 913 847 295 025 71 285 8 040 490
Avskrivninger 210 577 89 528 278 906 28 213 5 119 612 343
             
Driftsresultat segment 290 960 101 818 367 066 6 929 -33 956 732 817
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -53 187 8 461 -42 722 -5 388 -2 866 -95 702
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -47 042 0 -47 042
Resultat før skattekostnad 237 773 110 279 324 344 -45 502 -36 822 590 072
Skattekostnad -49 384 -24 889 -78 086 3 591 6 837 -141 931
Årets resultat 188 389 58 425 246 258 -14 946 -29 985 448 141
Herav minoritetens andel av resultat 5 806 790 87 027 8 009 706 102 338
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 3 034 273 446 212 2 151 350 198 954 69 037 5 899 826
Omløpsmidler 506 194 517 627 635 218 374 819 157 292 2 191 152
Totale Eiendeler 3 540 467 963 840 2 786 568 573 774 226 329 8 090 978
             
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 983 641 231 486 689 475 151 544 262 874 3 319 020
Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 260 169 49 885 150 414 -10 078 7 111 457 502
Kortsiktig gjeld 383 657 373 440 1 024 974 59 665 71 795 1 913 530
Sum Gjeld  2 627 468 654 811 1 864 863 201 131 341 780 5 690 053

 

Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt
Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

Geografisk segment
Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle  eiendeler er lokalisert i Norge.