Torghatten ASA    
(1.000 NOK) 2017 2016
Lønninger 13 219 13 267
Folketrygdavgift 2 175 2 030
Pensjonskostnader 2 871 2 599
Andre ytelser -109 358
Totale lønnskostnader 18 157 18 255
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8


Av pensjonskostnader på MNOK 2,9 gjelder MNOK 0,8 innskuddsordninger og MNOK 2,1 ytelsesordninger, jf. Note 15.

Konsern    
(1.000 NOK) 2017 2016
Lønninger 3 447 920 3 224 209
Folketrygdavgift 484 327 450 715
Pensjonskostnader 255 151 377 985
Andre ytelser 132 295 79 079
Totale lønnskostnader 4 319 693 4 131 987
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 5 874 5 670


Av pensjonskostnader på MNOK 255 gjelder MNOK 229 innskuddsordninger og MNOK 26 ytelsesordninger, jf. Note 15. 

Ytelser til ledende personer
Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

  Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 2 650 4 2 654 1 443
Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 2 326 10 2 336 33


Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra  fratreden.

Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet.

  Torghatten ASA Konsern
Revisjon (1.000 NOK) 2017 2016 2017 2016
Lovpålagt revisjon 273 183 3 634 3 269
Andre attestasjonstjenester 2 2 126 312
Skattemessig bistand 0 5 706 1 019
Regnskapsmessig bistand 12 18 527 1 151
Andre tjenester utenfor revisjonen 20 7 427 215
Totale revisjonstjenester 307 214 5 420 5 966
Andre revisorer enn konsernrevisor 0 0 150 146
Konsernrevisor 307 214 5 270 5 820

 

Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2017 2016
Kjell Inge Skaldebø styreleder 170 150
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 95 85
Tor Andenæs medlem 95 85
Audhild Bang Rande medlem 95 85
Torstein Moe medlem 95 85
Monica Bjørnøy medlem 95 85
Petter Førde medlem (fra 2017) 27 0
Geir Sørensen medlem (avgått 2017) 68 85
Brynjar Kroknes vararepresentant 31 20
Totalt styrehonorar   740 680