Torghatten ASA    
(1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
Anskaffelseskost pr 1.1. 97 533 44 473 142 006
Tilgang/oppkjøp 4 807 0 4 807
Avgang 0 2 192 2 192
Anskaffelseskost pr. 31.12. 102 340 42 281 144 620
       
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 56 236 43 396 99 633
Årets avskrivning 3 258 193 3 451
Årets nedskrivning 0 0 0
Avgang avskrivning 0 2 192 2 192
Sum akk. avskrivninger 59 494 41 397 100 891
Bokført verdi pr. 31.12. 42 845 884 43 729

 

Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

 

Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 416 115 4 501 620 2 214 223 1 381 083 8 513 041
Tilgang/oppkjøp 12 665 1 187 826 289 975 102 943 1 593 409
Avgang 1 807 106 035 137 318 140 265 385 425
Anskaffelseskost pr. 31.12. 426 972 5 583 411 2 366 880 1 343 762 9 721 025
           
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 157 164 1 408 439 685 652 610 376 2 861 631
Årets avskrivning 19 987 264 859 264 859 102 600 652 247
Årets nedskrivning 60 6 366 8 848 0 15 273
Avgang avskrivning 0 22 144 106 917 108 082 327 143
Sum akk. avskrivninger 177 210 1 657 462 852 442 604 893 3 292 008
Bokført verdi pr. 31.12. 249 762 3 925 949 1 514 438 738 868 6 429 017

 

Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær


Bygninger
Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.