Konsernet    
Goodwill, varemerke og konsesjoner (1.000 NOK) 2017 2016
     
Anskaffelseskost 01.01. 336 073 336 073
Tilgang 1 892 0
Anskaffelseskost 31.12. 337 965 336 073
     
Akkumulerte avskrivninger 01.01 216 032 194 769
Årets avskrivning 21 641 21 263
Akkumulerte avskrivninger 31.12 237 673 213 032
     
Bokført verdi pr 31.12 100 292 120 042


Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2017 100,3 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter.

Norgesbuss AS
Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS er hovedsakelig knyttet til oppkjøp av SAS Flybussen Dette ble i  oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. I tillegg består immaterielle eiendeler i Norgesbuss av resterende verdi av to tidligere oppkjøp (Bærum Forenede Bilruter og Oslo og Follo Biltrafikk). Pr. 31.12.17 er restverdi på goodwill i Norgesbuss totalt 48,5 MNOK.

FosenNamsos Sjø AS
Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 8,5 MNOK er knyttet til fusjonen med NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover. 

Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

Trønderbilene AS
Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene. 

Pr. 31.12.17 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 4,7 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 14,5 år.  

WF Holding AS
Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill.  Torghatten ASA eier 66% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder. Rest goodwill pr. 31.12.17 er 37 mill.

Torghatten Buss AS
Torghatten Buss AS kjøpte i 2017 Tromsø Busscharter AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 1,9 miill. Goodwill avskrives over 5 år. Saldo pr. 31.12.17 er på 1,5 mill.