Torghatten ASA     Konsern
2017 2016 (1.000 NOK) Noter 2017 2016
12 868 13 063 Salgsinntekter 4,5 9 697 391 9 349 067
165 0 Annen driftsinntekt 4,5 42 483 36 584
13 033 13 063 Driftsinntekter   9 739 874 9 385 650
0 0 Varekostnad   173 489 156 124
18 157 18 255 Lønnskostnad 6 4 319 693 4 131 987
9 124 29 570 Annen driftskostnad 6,24 3 932 746 3 752 379
27 281 47 825 Sum driftskostnader før avskrivning 8 425 929 8 040 490
-14 248 -34 761 Driftsresultat før avskrivning 1 313 945 1 345 160
3 451 3 533 Avskrivning 7,8 673 888 612 343
0 0 Nedskrivning 7 15 273 0
-17 699 -38 294 Driftsresultat 624 783 732 817
    Finansinntekter og finanskostnader  
189 151 133 982 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
-7 138 -47 042 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -7 138 -47 042
270 449 Annen renteinntekt 6 721 14 140
2 747 9 728 Annen renteinntekt konsern 0 0
4 936 2 458 Annen finansinntekt 11 167 531 259 953
2 422 -1 590 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 100 387 12 645
-6 761 -11 170 Annen rentekostnad -83 260 -110 389
-2 095 -2 111 Annen rentekostnad konsern 0 0
-309 -755 Annen finanskostnad 11 -251 165 -272 051
183 224 83 949 Sum finansposter -66 923 -142 745
           
165 525 45 655 Ordinært resultat før skattekostnad 557 860 590 072
12 719 1 501 Skattekostnad på ordinært resultat 12 90 184 141 931
           
152 807 44 154 Årets resultat 467 676 448 141
           
    Tilordnet    
152 807 44 154 Majoritetsinteresser 405 114 345 803
    Minoritetsinteresser 62 562 102 338
           
    Resultat pr aksje 13 8,7 7,4