Generelt

Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1808 aksjonærer.
 


Virksomheten

Sjøtransport
Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.

Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1300 ansatte og har en omsetning på 2,5 milliarder kroner.
 

Landtransport
Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1500 busser gjennom sine datterselskap.

Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss AS er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene AS driver buss- og verksteddrift i Trøndelag og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca. 2500 ansatte og har en omsetning på 2,5 milliarder kroner.
 

Flytransport
Konsernet opererer 40 fly gjennom datterselskapet Widerøe. 

Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med 2650 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,5 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. Selskapet driver i tillegg en betydelig bakkevirksomhet på de fleste flyplasser i Norge.
 

Annen maritim- og øvrig virksomhet

I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet. 

Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet. 

Konsernet eier en betydelig andel i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS er et havbrukskonsern som inkluderer bl.a. oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) og brønnbåtvirksomheten Norsk Fisketransport AS (NFT). MNH har kontroll på hele verdikjeden for laks gjennom eierskap i settefisk- og rensefiskproduksjon, videreforedling og salg. NFT er en ledende leverandør av sikre, skånsomme og effektive brønnbåt-, service- og transporttjenester til havbruksnæringen.  

Konsernet har eierskap i noen shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.
 

Hendelser i 2017

Følgende hendelser trekkes frem for 2017:

 • Torghatten Nord AS inngår kontrakt med Statens Vegvesen, region Nord, for drift av ferjesambandet Bognes – Skarberget på E-6 og Drag – Kjøpsvik på riksveg 827, begge i Nordland fylke. Avtalen inngås som bruttokontrakt for en fast periode fra 2018 til og med 2021 og deretter ett års opsjon. Samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår er i overkant av 600 MNOK.
 • Trønderbilene AS inngår kontrakt med Opplandstrafikk om drift av busslinjer lokalt og regionalt for kommunene på Hadeland og deler av Søndre og Nordre Land kommuner, og skal driftes av 55 busser. Oppstart av avtalen er 25. juni 2018 og varer i åtte år med mulig forlengelse på ytterligere to år. Kontraktsverdi mellom 450 og 500 MNOK fordelt over kontraktsperioden.
 • Widerøe inngår i januar 2017 avtale med Embraer om kjøp av tre Regional Jet for levering i 2018 med opsjon på levering av ytterligere 12 fly.  
 • Widerøe viderefører fra april 2017 virksomheten i Nord etter at de vant anbudskonkurransen om regionale flyruter i Nord for perioden 2017 til 2022. Omsetningen i anbudet, inkludert kjøp fra staten, har en forventet verdi på opp mot 5 milliarder. 
 • Ny ferje («plug-in-hybrid») settes inn på Helgeland i sambandet Tjøtta-Forvik.
 • To ferjer kontraheres av FosenNamsos Sjø AS til sambandet Flakk-Rørvik i Trøndelag etter at det ble inngått kontrakt med AtB om ferjedrift i sambandet for perioden 2019 til 2028. Ferjene bygges med plug-in-hybrid med generatorer for produksjon av strøm og batterisystem for mottak av strøm fra land.
 • Fem ferjer kontraheres av Torghatten Nord AS til sambandet Halhjem – Sandvikvåg på E-39 i Hordaland fylke hvor selskapet har vunnet kontrakten for perioden 2019 til og med 2026 og deretter mulighet for 5 ganger 1 års opsjoner. Ferjene bygges med lavutslippsteknologi basert på et gass-elektrisk fremdriftsanlegg inklusive batteripakke. 
 • Bastø Fosen AS viderefører i 2017, ihht. ny tiårs kontrakt med Statens Vegvesen, driften i Norges største ferjesamband Moss – Horten. Tre nye ferjer settes i drift i sambandet sammen med de øvrige oppgraderte ferjene som allerede trafikkerer sambandet. 
 • Norgesbuss AS har sitt første hele driftsår med busskjøring på Nord Jæren etter at Norges største busskontrakt ble inngått med Kolumbus.
 • Torghatten utvider sin avtale med MOT. Avtalen forlenges med tre nye år, der Torghatten går inn med en halv million kroner årlig ut 2020.

Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.


Økonomi

Resultat
Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 557,9 MNOK for 2017, mot 590,1 MNOK i 2016. Sum driftsinntekter var 9.739 MNOK, mot 9.386 MNOK i 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.313,9 MNOK i 2016, mot 1.345,2 MNOK i 2017. Driftsresultat viser et overskudd på 624,8 MNOK mot 732,8 MNOK året før. 

 

Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 165,5 MNOK mot 44,2 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 152,8 MNOK mot 44,2 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 13,0 MNOK mot 13,1 MNOK året før.

Konsernet har en likviditetsbeholdning på 814,7 MNOK ved utgangen av 2017 mot 942,3 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23.
 

Balanse

Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 289 MNOK mot 1 269 MNOK året før.
I konsernet er tilsvarende tall 8 938 MNOK og 8 091 MNOK. Av anleggsmidlene på 6 656 MNOK utgjør varige driftsmidler 6 429 MNOK. 

I morselskapet er egenkapitalen endret fra 798,1 MNOK til 860,7 MNOK og i prosent endret fra 62,9 prosent til 66,8 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 29,7 prosent til 31 prosent.  Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen. 


Markedsforhold

Det er stor konkurranse innenfor persontransport i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som løpende legges ut. Det skjer en rask teknologisk utvikling som vil kunne påvirke alle de segmentene konsernet opererer i. Konsernet ser det som spennende og viktig å engasjere seg i dette, da det kan medføre endringer som vil påvirke vår virksomhet. 

Spesielt på sjøsiden medfører anbudene betydelig kapital for å være med, og i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. Det er store krav til miljø, og alle nye anbud har krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene. 

For bussvirksomhet har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. En del anbud vil i de kommende årene komme ut på nytt for ny periode. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektivitet. Det er også for buss krav om ny teknologi. Torghatten er i Oslo med på et testprosjekt sammen med Ruter for tesing av el-busser.  

For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Det har vært en stor økning i avgiftene på norske innenriksruter de siste årene. Dette rammer spesielt de minste flyene på de korteste strekningene. Endrede rammebetingelser var en medvirkende årsak til at Widerøe startet vurderingen av nye og større fly med annen teknologi. Dette resulterte i at Widerøe i starten av 2017 inngikk avtale med den brasilianske flyprodusenten Embraer om levering av tre jetfly, med opsjon om kjøp av flere. Nye fly skal settes i drift 24. april 2018 og skal trafikkere både innen- og utenlands. De nye flyene gir Widerøe gode muligheter for å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder og forhåpentligvis bidra til økt lønnsomhet fremover. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette som aktør både på kommersielle ruter og på anbudsruter i fremtiden.  

Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2017.
 


Eierstyring og selskapsledelse

Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

 • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
 • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
 • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
 • Likebehandle alle aksjonærer.

Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

 • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
 • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
 • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.
   


Godtgjørelse til ledende ansatte

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.


Arbeidsmiljø og personalforhold

Fravær
I 2017 ble konsernets totalfravær 7,1, en forbedring fra 7,4 prosent i 2016. Kortidsfraværet var i samme periode 2,1 prosent mot 2,0 prosent året før.

Morselskapet hadde et totalfravær på 0,6 prosent i 2017.

Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 7,5 prosent i 2017 mot 8,2 prosent i 2016.

Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 7,2 prosent i 2017 mot 7,8 prosent i 2016.

Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 7,2 prosent i 2017 mot 6,7 prosent i 2016.

Nedgangen både for sjø- og landtransportområdene i konsernet er tilfredsstillende, hvilket skyldes en systematisk oppfølging. Nettopp fraværsoppfølging er et viktig fokusområde for konsernet og det arbeides systematisk med både opplæring og tiltak i selskapene. Ledere er nøkkelpersoner i dette arbeidet, og konsernets ressurs er på området er forsterket for å kunne yte bedre bistand til disse. 


Skader

Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

Sjøtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 15 personskader med fravær i 2017 mot 17 i 2016. Vi hadde dessverre et dødsfall som skyldes ulykke i arbeidssituasjon i 2017; hendelsen granskes av Statens Havarikommisjon. Passasjerskader teller 5 i 2017, tilsvarende antall hadde vi i 2016. Ingen er karakterisert som alvorlige.   

Landtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 7 personskader med fravær i 2017 mot 8 i 2016. Passasjerskader teller 25 i 2017 mot 11 i 2016. Ingen av skadene er klassifisert som alvorlige.

Lufttransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 11 personskader med fravær mot 16 i 2016. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 11 i 2017 mot 4 i 2016. Ingen av skadene er av alvorlig karakter.

Konsernets visjon er ingen personskader hverken blant ansatte eller passasjerer. Vi ser at 22 av 25 passasjerskader har oppstått i de mest trafikkerte strekningene hvilket ytterligere underbygger behovet for å konsentrere oppmerksomheten og innsatsen om disse. Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge også denne type hendelser.


Likestilling og diskriminering

Konsernet hadde 7069 faste ansatte ved utgangen av 2017. Antall kvinner utgjorde 1505 i antall, tilsvarende 21,3 prosent. Antall faste ansatte fordelte seg med 1295 innenfor Sjøtransport, hvorav 239 kvinner (18,5 prosent), og 2516 innenfor Landtransport, hvorav 252 kvinner (10 prosent), 3065 innenfor lufttransport hvorav 980 kvinner (32 prosent) og 193 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 34 kvinner (17,6 prosent).
I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

Kvinneandelen i konsernet er relativt konstant og er størst i segmentet lufttransport. Dette har sammenheng med at kvinner tradisjonelt dominerer blant terminal- og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segment et sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte.

Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

Det ytre miljø

Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet. 

To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. 

Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning.

Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og tekniske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride løsninger og systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.
 
Transportbransjen er påvirket av myndighetenes fokus på «det grønne skiftet» hvilket kommer klart til utrykk i anbudsprosesser konsernets selskaper deltar i. Summen av intern innsats, holdning og eksterne krav bidrar til at transportbransjen er i stor utvikling i forhold til å ta i bruk nye løsninger som reduserer miljøavtrykket totalt. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. 
 

Samfunnsansvar

Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

 1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
 2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi blant annet er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. 

Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå. 

Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på. 

Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon. 

Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2018. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

Fortsatt drift

Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2018 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Årsresultat og disponering

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 1,50 pr. aksje for 2017. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

Avsatt til utbytte   71,3 MNOK
Overføring fra annen egenkapital   81,5 MNOK
Sum disponert        152,8 MNOK

 

Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2017.