Generelt

Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1850 aksjonærer.


Virksomheten

Sjøtransport
Konsernet opererer en flåte på totalt 83 ferjer og hurtigbåter. Ut over dette drifter også konsernet andre typer fartøy, slik at totalt antall blir ca. 95.

Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1200 ansatte og har en omsetning på 2,6 milliarder kroner.

Landtransport
Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1570 busser gjennom sine datterselskap.

Driften foregår fra Agder fylke i sør til Finnmark fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss AS er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus AS, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene AS driver buss- og verksteddrift i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca. 2700 ansatte og har en omsetning på 2,6 milliarder kroner.

Flytransport
Konsernet opererer 44 fly gjennom datterselskapet Widerøe. 

Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med ca. 2900 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,7 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. Selskapet driver i tillegg en betydelig bakkevirksomhet på de fleste flyplasser i Norge, gjennom datterselskapet Widerøe Ground Handling AS.

Annen maritim- og øvrig virksomhet
I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet. 

Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

Konsernet eier en andel i det børsnoterte selskapet NTS ASA. NTS er et havbrukskonsern som inkluderer bl.a. oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk AS og brønnbåtvirksomheten Norsk Fisketransport AS.

Hendelser i 2018

Konsernet inngår i 2018 flere nye kontrakter:

 • Torghatten Trafikkselskap inngår i mai kontrakt med Nordland Fylkeskommune om videre ansvar for ferjedrift på Helgeland. Dette gjelder kontraktene «Lille Helgelandspakken» og «Vennesund-Holm». Konsernet bestiller ny hybridferje til sambandet Vennesund–Holm, samt planlegger ombygging av en eksisterende ferje til hybriddrift. Avtalen vil gjelde i 3 år fra 1.1.2019 og har en verdi på ca. 400 MNOK. Det er mulighet for 18 måneders prolongering.
 • Norgesbuss AS inngår i mai kontrakt med Ruter om kjøring i Nittedal/Lørenskog. Oppstart er 1. juli 2019 og anbudet varer i 8 år, med mulighet for 3 års forlengelse. Kontraktsverdi er ca. 1,8 milliarder over kontraktsperioden og ca. 2,5 milliarder dersom opsjonene benyttes. Totalt vil Norgesbuss benytte 100 busser.
 • Torghatten Buss inngår i juni kontrakt med Troms fylkestrafikk ang. kjøring av buss i Nord Troms. Oppstart av kontrakt er 1. august 2019. Anbudet varer i 3,5 år med mulighet for forlengelse i inntil 3 år. Total kontraktsverdi på ca. 300 mill. dersom opsjonene benyttes. Totalt vil Torghatten Buss benytte 45 busser i anbudet.
 • Trønderbilene AS vinner tre kontrakter for busstransport i nordre del av Trøndelag for perioden 2019 – 2021. Kontraktsverdien for perioden er 360 mill. Antall busser er 230 stk.
 • Trønderbilene AS vinner kontrakt for busstransport i Jämtland i Sverige. Anbudet omfatter kjøring i seks av fylkets åtte kommuner og vil utføres med 100 busser. Kontraktens varighet er på 10 år. Total kontraktsverdi utgjør 1,25 milliarder SEK.
   

Konsernet starter i 2018 opp følgende kontrakter:

 • Torghatten Nord viderefører i 2018 driften av ferjesambandet Bognes – Skarberget på E6 og Drag – Kjøpsvik på riksveg 827, begge i Nordland fylke, ihht. ny kontrakt gjeldende fra 2018 til og med 2021.
 • Trønderbilene starter i juni opp kjøring ihht. kontrakt med Opplandstrafikk, busslinjer lokalt og regionalt for kommunene på Hadeland og deler av Søndre og Nordre Land kommuner. Kontrakten driftes med 55 busser. Varighet på kontrakten er 1. juni 2018 til juni 2026 med mulighet til forlengelse.
 • Widerøe får i april levert det første av tre nye jetfly. Som lanseringskunde for Embraers andre generasjons jetfly har
  Widerøe som første flyselskap i verden tatt i bruk flytypen E190-E2. Det andre flyet blir levert i mai 2018 og det tredje i juni 2018.

   

Det er et betydelig nybyggingsprogram i konsernet:

 • FosenNamsos Sjø AS får levert to nye el-ferjer (MF Lagatun og MF Munken) i desember 2018. Disse settes inn i sambandet Flakk – Rørvik i Trøndelag, med oppstart 1. januar 2019.
 • Torghatten Nord AS får bygd fem nye gass- og batteriferjer i 2018 for levering i starten av 2019. Disse settes inn i
  sambandet Haljem – Sandvikvåg på E39 (over Bjørnefjorden) i Hordaland i mars 2019.
 • Torghatten Trafikkselskap AS bygger ny hybridferje til sambandet Vennesund – Holm. Forventet levering i mars
  2020.
 • Bastø Fosen AS bygger ny hybridferje til sambandet Moss – Horten. Forventet levering på denne er oktober 2020.


Det inngås nye og viktige samarbeidsavtaler i Widerøe:

 • Widerøe inngår i januar 2018 samarbeid med Norwegian. Avtalen gjelder Widerøes kortbaneruter og Norwegians
  innlandsruter. Fra mars 2018 blir det mulig å bestille kombinasjonsreiser med Widerøe og Norwegian. Avtalen gir
  Widerøes kunder større valgmulighet hva gjelder reiserute, tidtabell og pris, samt at det gir mindre reisetid pga. kortere tid mellom avgangene. Widerøe fortsetter også det gode samarbeidet med SAS.
 • Widerøe signerer samarbeidsavtale med KLM Royal Dutch Airlines. Avtalen er en såkalt code share avtale som innebærer at kunder kan fly med begge flyselskapene på samme booking. Dette vil gi kundene nye muligheter og fleksibilitet til å velge et større antall destinasjoner.
 • Widerøe inngår avtale med Air France. Dette er også en code share avtale. Dette sikrer et bedre rutetilbud mellom
  distriktene i Norge og resten av verden, da det nye samarbeidet vil gi reisende en helt ny tilgang til Air France og KLM sitt internasjonale nettverk av flyruter.


Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av
landets største aktører innen persontransport.


Økonomi

Resultat
Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 680,6 MNOK for 2018, mot 557,9 MNOK i 2017. Resultat etter skatt ble 570,9 MNOK, mot 467,7 MNOK i 2017. Sum driftsinntekter var 10.209 MNOK, mot 9.740 MNOK i 2017. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.418,5 MNOK i 2018, mot 1.313,9 MNOK i 2017. Driftsresultat viser et overskudd på 684,1 MNOK mot 624,8 MNOK året før.

Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 188,9 MNOK mot 165,5 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 179,3 MNOK mot 152,8 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 13,8 MNOK mot 13,0 MNOK året før.
 

Balanse

Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 296 MNOK mot 1 289 MNOK året før. I konsernet er tilsvarende tall 10 694 MNOK og 8 938 MNOK. Av anleggsmidlene på 7 810 MNOK utgjør varige driftsmidler 7 604 MNOK.

I morselskapet er egenkapitalen endret fra 860,7 MNOK til 824,9 MNOK og i prosent endret fra 66,7 prosent til 63,7 prosent. I konsernet er egenkapitalen økt til 3 093 MNOK, fra 2 748 MNOK forrige år. Egenkapitalandelen er 28,9 prosent i
2018 mot 30,8 prosent året før. Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

Konsernet har en likviditetsbeholdning på 1 158 MNOK ved utgangen av 2018 mot 814,7 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko,
kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 21 og 22.


Markedsforhold

Det er stor konkurranse i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som
løpende legges ut. Den teknologiske utviklingen påvirker alle segmentene konsernet opererer i, og det er spennende og
ikke minst viktig å engasjere seg i dette. Vi bidrar med nye teknologiske løsninger i alle våre segmenter; både innenfor sjø,
buss, fly og øvrig virksomhet.

På sjøsiden krever anbudene betydelig kapital for å være med, og det siste året er det gjennomført milliardinvesteringer.
Oppdragsgiverne presenterer stadig skjerpede krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene, noe som utfordrer oss på flere måter. Vi har imidlertid vunnet flere anbudskonkurranser og opprettholder vår markedsposisjon.

For bussvirksomhet har det i år vært lagt ut flere anbud og ytterligere anbud legges ut fremover. Disse er fordelt over hele
landet. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektive løsninger. For buss omhandler dette krav også krav
om ny teknologi for å ytterligere redusere miljøpåvirkning samt krav til nye IT-løsninger i bussen. I enkelte bussanbud kreves det at operatør skal levere en komplett IT-tjeneste gjennom et Transport-as-a-Service (TaaS)- konsept. IT-tjenestene skal leveres gjennom en distribuert arkitekturmodell med klare grensesnitt for leveranse og ansvar, bygget på europeiske spesifikasjoner og standarder. Operatørens IT-ansvar blir med denne modellen større enn tidligere. Standardene vil kunne utvikles over tid, derfor stilles det krav til at operatør har tilgang til kompetente ressurser som er i stand til å følge utviklingen mhp. ny teknologi samt andre krav og forventninger fra både reisende og myndigheter. Konsernet har jobbet mye med dette i forbindelse med bl.a. anbud i Nittedal/Lørenskog med oppstart 1. juli 2019 og mener vi har opparbeidet nødvendig kompetanse for å være forberedt når nye anbudskonkurranser legges ut.

For flytransport er det også betydelig konkurranse. Rammebetingelsene for å fly korte strekninger med små fly i Norge har i perioden 2016 – 2018 blitt betydelig svekket, spesielt har innføringen av en passasjeravgift i 2016 og andre offentlige avgifter redusert både etterspørselen, tilbudet og lønnsomheten. I 2017 inngikk Widerøe avtale med Embraer om levering av tre jetfly. Flyene ble levert i 2018 og trafikkerer nå både innen- og utenlands. De nye flyene gir Widerøe muligheter til å videreutvikle dagens ruter, satse på nye områder og bidra til økt lønnsomhet fremover. Det er i 2018 inngått en rekke samarbeidsavtaler som vil styrke vår markedsposisjon i flybransjen. I januar ble det, i tråd med anbudsregelverket, inngått et samarbeid med Norwegian på norske kortbaneruter. Dette innebærer at det nå er mulig å bestille kombinasjonsreiser med Widerøe og Norwegian innenriks. Widerøe viderefører også det nære og gode samarbeidet med SAS for å sikre gode kommunikasjoner fra distriktene. I februar ble det inngått samarbeidsavtale med KLM Royal Dutch Airlines og Air France. Internasjonale turister får nå mulighet til å finne Widerøes destinasjoner hos KLM og Air France og norske reisende vil ha tilgang på KLM`s og Air France sine store internasjonale nettverk.

Det er konsernets mål at vår sterke posisjon som ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles.
Samlet hadde konsernet over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2018.


Eierstyring og selskapsledelse

Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 17. oktober 2018”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. Rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

 • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til
  eierstyring og selskapsledelse.
 • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
 • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
 • Likebehandle alle aksjonærer.

Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

 • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
 • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
 • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


Godtgjørelse til ledende ansatte

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.


Arbeidsmiljø og personalforhold

Fravær

I 2018 ble konsernets totalfravær 7,5 prosent, en økning på 0,4 prosent i forhold til 2017. Korttidsfraværet var i samme periode 2,2 prosent mot 2,1 prosent året før.

Morselskapet hadde ikke fravær i 2018.

Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 7,3 prosent i 2018 mot 7,7 prosent i 2017. En fin
nedgang som i hovedsak skyldes lavere korttidsfravær.

Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 8,0 prosent i 2018 mot 7,2 prosent i 2017. Dessverre
fikk vi en økning her i hovedsak knyttet opp mot langtidsfraværet.

Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 7,6 prosent i 2018 mot 7,2 prosent i 2017. Økningen kom i
hovedsak på korttidsfraværet.


Skader

Konsernets H-verdi var i 2018 3,5 - fordelt på de forskjellige virksomhetsområdene ser det slik ut.

Konsern Sjøtransport Landtransport Flytransport
3,5 4,4 3,4 3,1

(H-verdi betyr antall skader pr milion arbeidede timer)

Kommentarer for de forskjellige områdene:

Sjøtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 9 personskader med fravær i 2018, tilsvarende var det 15 i 2017.
Passasjerskader teller 5 i 2018, tilsvarende antall hadde vi både i 2017 og 2016. Ingen personskader er karakterisert som alvorlige.

Landtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 10 personskader medfravær i 2018. Tilsvarende tall i 2017 var 7. Passasjerskader teller 14 i 2018 mot 25 i 2017. En tilfredsstillende utvikling samt at ingen av skadene er klassifisert som alvorlige.

Lufttransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 16 personskader med fravær mot 11 i 2017.

Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 24 i 2018 mot 11 i 2017. Ingen av skadene er av alvorlig karakter.

Konsernets visjon er ingen personskader hverken blant ansatte eller passasjerer.

Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge også denne type hendelser.


Likestilling og diskriminering

Konsernet hadde 6907 faste ansatte ved utgangen av 2018.Antall kvinner utgjorde 1390 i antall, tilsvarende 20,1 prosent.

Antall faste ansatte fordelte seg med 1170 innenfor Sjøtransport,hvorav 183 kvinner (15,6 prosent), og 2723 innenfor 
Landtransport, hvorav 248 kvinner (9,1 prosent), 2834 innenfor lufttransport hvorav 920 kvinner (32,5 prosent) og 180 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 39 kvinner (21,7 prosent).

I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

Kvinneandelen i konsernet er relativt konstant og er størst i segmentet lufttransport. Dette har sammenheng med at kvinner
tradisjonelt dominerer blant terminal- og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport
hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segmentet sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte.

Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger. Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i alle stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

Bærekraft

Torghatten-konsern har startet arbeidet med å oversette FNs bærekraftmål til vår virksomhet. Vi har en pågående prosess som
skal sikre at vi fokuserer riktig i forhold til hva vi kan bidra med i forhold til dette viktige arbeidet som skal sikre neste generasjoners levevilkår, både i forhold til klima- og samfunnsutvikling. Den type tjenester vi tilbyr er avgjørende for å opprettholde samfunnsstrukturen og livsgrunnlaget i landet vårt, samtidig vet vi at disse tjenestene bidrar til utslipp som påvirker miljøet. Vi er derfor svært opptatt av å ta i bruk nye, teknologiske løsninger som sikrer lavest mulig påvirkning på ytre miljø og dermed livet både på land og i sjø.

Eksempler på dette er:

 1. Konsernet har ved årskiftet 2018 – 2019 totalt 3 hybridferjer i drift og ytterligere 5 kommer i drift i løpet av 1. kvartal 2019. I tillegg er 2 hybridferjer under bygging og ferdigstilles i 2020.
 2. Ca. en tredjedel av konsernets 1570 busser kjører i dag på biodrivstoff eller gass, i tillegg en liten andel både hybrid- og elbusser. Antall el- og hybridbusser vil øke i 2019.
 3. Widerøe faset inn tre jetflyet er av typen Embraer E190-E2 i 2018. Disse representerer en helt ny flytype som innebærer et viktig teknologisk fremskritt med betydelig lavere utslipp av både CO2 og NOX.


Ved å fremstå som et foretrukket alternativ for reisende vil vi automatisk bidra til å redusere private transportløsninger og i et
totalperspektiv vil dette redusere miljøpåvirkningene.

Gjennom vårt samfunnsansvar bidrar vi også inn mot bærekraftmålene til FN; dette gjelder kanskje spesielt i forhold til å sikre utdanning, helse og samarbeid og bidra til fattigdomsbekjempelse. Torghatten-konsernet er en stor, nasjonal aktør og vi tar vårt ansvar om å bidra til bærekraftig utvikling, både nasjonalt og globalt på alvor.

Det ytre miljø

Som transportbedrift påfører konsernet miljøet noen ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det
vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet.

To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy.

Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning.

Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og innføring av nye teknologiske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet blant ansatte, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride og elektriske løsninger samt systematisk utskiftning av eldre transportmidler. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

Transportbransjen er påvirket av myndighetenes fokus på «det grønne skiftet» hvilket kommer klart til utrykk i anbudsprosesser konsernets selskaper deltar i. Summen av intern innsats, holdning og eksterne krav bidrar til at transportbransjen er i utvikling i forhold til å ta i bruk nye løsninger som reduserer miljøavtrykket totalt. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter.

Samfunnsansvar

Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

 1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag er de
  grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte,
  eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
 2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er engasjert i to virksomheter:
  a. MOT er en viktig internasjonal aktør som arbeider for å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet.
  b. CWIN - Child Workers i Nepal er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter og mot utnyttelse av barnearbeid.
  CWINs fokusområder er å ivareta gatebarn og forhindre menneskehandel, kommersiell seksuell utnyttelse av barn og
  bidra til at barn blir ivaretatt i henhold til internasjonale lover.

Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå. 

Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på. 

Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon. 

Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de
forhold som er nevnt i beretningen.

Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2019. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

Fortsatt drift

Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2019 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Årsresultat og disponering

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 2 pr. aksje for 2018. Ved sin vurdering har styret
vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

Avsatt til utbytte   95      MNOK
Overføring til annen egenkapital   84,3   MNOK
Sum disponert        179,3 MNOK


Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2018.