Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
31.12.2018 31.12.2017 (1.000 NOK) Noter 31.12.2018 31.12.2017
    Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
   
1 495 351 Utsatt skattefordel 12 0 0
0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 81 657 100 292
1 495 351 Sum immaterielle eiendeler 81 657 100 292
           
    Varige driftsmidler    
52 604 42 845 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,20 253 761 249 762
0 0 Skip og ferjer 7,20 4 412 945 3 925 949
0 0 Fly 7,20 2 235 275 1 514 438
760 884 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,20,23 702 121 738 868
53 364 43 729 Sum varige driftsmidler 7 604 103 6 429 017
           
    Finansielle anleggsmidler  
881 629 881 629 Investeringer i datterselskap 9,20 0 0
2 263 7 205 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,20 4 251 9 192
10 879 10 784 Investeringer i aksjer og andeler 14,20 16 484 17 656
8 000 8 000 Andre langsiktige fordringer 18 44 778 39 837
15 055 24 889 Andre langsiktige fordringer konsern 18,22,24 0 0
1 901 2 102 Pensjonsmidler 15 58 991 59 626
919 727 934 609 Sum finansielle anleggsmidler 7 810 264 126 312
           
974 586 978 690 Sum anleggsmidler 7 810 264 6 655 621
           
    Omløpsmidler    
0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 230 876 220 767
           
303 28 Kundefordringer 20 659 638 650 407
2 223 3 156 Kundefordringer konsern 24 0 0
17 40 953 Andre fordringer 18 349 964 267 565
190 775 160 995 Andre fordringer konsern 24 0 0
193 317 205 132 Sum fordringer 1 009 602 917 972
           
36 798 14 640 Finansielle investeringer    14,17,22 485 097 328 917
90 912 90 675 Kontanter og kontantekvivalenter 17,22 1 158 034 814 671
127 709 105 315 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 643 131 1 143 588
           
321 026 310 447 Sum omløpsmidler 2 883 609 2 282 327
           
1 295 613 1 289 137 SUM EIENDELER 10 693 873 8 937 949

 

Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
31.12.2017 31.12.2016 (1.000 NOK) Noter

31.12.2017

31.12.2016
    Egenkapital
Innskutt egenkapital
     
237 558 237 559 Aksjekapital 26 237 558 237 559
-10 956 -4 645 Egne aksjer   -10 956 -4 645
226 601 232 914 Sum innskutt egenkapital   226 601 232 914
           
    Opptjent egenkapital      
0 0 Fond for vurderingsforskjeller   0 47 768
598 260 627 744 Annen egenkapital   2 365 534 1 978 021
598 260 627 744 Sum opptjent egenkapital   2 365 534 2 025 789
0 0 Minoritetsinteresser   501 306 490 220
824 861 860 658 Sum egenkapital   3 093 442 2 748 922
           
    Gjeld

Avsetning for forpliktelser
     
7 799 6 450 Pensjonsforpliktelser 15 24 260 21 667
0 0 Utsatt skatt 12 427 337 418 954
7 799 6 450 Sum avsetning forpliktelser   451 597 440 621
    Annen langsiktig gjeld      
287 373 213 848 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,19,20,22 4 293 466 3 839 773
0 0 Øvrig langsiktig gjeld 19,20,23 710 589 55 047
287 373 213 848 Sum annen langsiktig gjeld   5 004 056 3 894 820
           
    Kortsiktig gjeld      
1 253 2 331 Leverandørgjeld   423 122 441 848
218 337 Leverandørgjeld konsern 24 0 0
6 155 1 266 Betalbar skatt 12 94 451 47 157
1 852 1 974 Skyldige offentlige avgifter   314 250 300 996
95 024 71 268 Utbytte   103 633 94 536
2 319 2 845 Annen kortsiktig gjeld   1 209 324 969 049
68 760 128 159 Annen kortsiktig gjeld konsern 24 0 0
175 580 208 180 Sum kortsiktig gjeld   2 144 779 1 853 586
470 752 428 479 Sum gjeld   7 600 431 6 189 027
           
1 295 613 1 289 137 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   10 693 873 8 937 949