Torghatten ASA   Konsern
2018 2017 (1.000 NOK) Indirekte metode 2018 2017
         
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
188 943 165 525 Resultat før skattekostnad 680 636 557 860
-5 873 -2 048 Betalte skatter -51 764 -30 610
-45 -165 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer -37 163 10 276
3 864 3 451 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 734 411 689 162
-193 677 -190 090 Utbytte 6 861 -938
  0 Agio/disagio effekter 4 782 45 116
-31 731 -5 081 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -156 485 -105 510
4 941 7 138 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 4 941 7 303
 658 2 169 Endring kortsiktige fordringer -9 230 -97 004
  0 Endring varebeholdning -10 109 1 090
-1 197 -155 Endring kortsiktig gjeld -18 726 33 414
1 460 1 469 Endring andre tidsavgrensede poster -51 695 -67 258
-32 658 -17 786 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 096 460 1 042 900
         
    Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
45 165 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 203 092 138 006
-13 500 -4 807 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 185 627 -1 593 409
11 816 1 247 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 24 281 12 544
-18 924 0 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -5 014 -583
2 992 10 003 Innbetaling ved salg av egne aksjer 2 992 10 003
201 744 129 609 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 0 938
-125 936 -29 016 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -125 936 -29 016
0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 0 1 247
0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -28 059 -7 493
58 237 107 202 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 114 272 -1 467 762
         
    Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
122 485 1 801 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 821 130 1 011 424
-27 600 -11 894 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
-48 960 -47 235 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -372 218 -490 843
0 0 Innbetaling på andre låneforhold 194 500 13 194
0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -187 701 -167 589
-71 268 -47 512 Utbetaling utbytte -94 536 -69 972
-25 343 -104 840 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 361 175 296 214
         
237 -15 424 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 343 363 -128 649
90 675 106 099 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 814 671 942 270
0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 0 1049
90 911 90 675 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 1 158 034 814 671