Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2018 2017 Skattekostnad 2018 2017
6 155 13 606 Betalbar skatt 135 188 102 090
4 607 432 For lite/mye avsatt tidligere år 4 607 432
-1 144 -1 320 Endring utsatt skatt -30 055 -12 338
9 618 12 719 Netto skattekostnad  109 740 90 184
         
    Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 23 %
188 943 165 525 Resultat før skatt 680 636 557 860
43 457 39 726 Skatt beregnet med 23% 156 546 133 886
4 607 432 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 4 607 432
-34 058 -27 687 Utbytte/Konsernbidrag 1 587 -2 493
27 6 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -3 794 823
-819 -581 Verdistigning aksjer/andeler -32 868 -24 808
1 137 1 713 Resultat fra tilknyttet selskap 1 894 1 802
-4 800 -906 Annet 1 193 -1 244
68 15 Endret skattesats -19 424 -18 215
9 618 12 719 Skattekostnad 109 740 90 184
         
5 % 8 % Effektiv skattesats: 16 % 16 %
         
         
    Utsatt skatt og utsatt skattefordel
         
2018 2017 Negative midlertidige forskjeller 2018 2017
    Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 49 297 34 750
11 050 9 870 Driftsmidler 13 324 13 546
7 799 6 450 Netto pensjonsforpliktelser 24 808 22 671
    Gevinst/tapskonto 2 523 3 328
    Andre forskjeller 7 772 2 086
    Underskudd til fremføring 367 866 229 413
18 849 16 320 Sum negative midlertidige forskjeller 465 591 305 794
         
    Positive midlertidige forskjeller
    Driftsmidler 2 258 897 1 953 260
10 152 12 690 Gevinst/tapskonto 76 049 86 998
1 901 2 102 Netto pensjonsmidler 49 473 51 508
    Andre forskjeller 23 614 35 565
12 053 14 792 Sum positive midlertidige forskjeller 2 408 033 2 127 332
         
-6 796 -1 528 Netto midlertidige forskjeller 1 942 442 1 821 538
         
-1 495 -351 Netto utsatt skatteforpliktelse 427 337 418 954
         
    Betalbar skatt i balansen
6 155 13 606 Betalbar skatt i skattekostnaden 135 188 102 090
  -12 340 Skattevirkning av konsernbidrag -40 738 -54 933
6 155 1 266 Betalbar skatt i balansen 94 451 47 157