AFP                    
AFP-ordningen er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2018 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2017 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede
utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Torghatten ASA
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     408
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     370
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -253
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     1 332
Aga     74
Årets pensjonskostnad     1 931

Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2018
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 7 551 8 636 16 188
Aga 213 1 221 1 433
Nåverdien av årets opptjening 158 250 408
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 173 197 370
Aktuariell tap/gevinst 228 -278 -50
Utbetaling pensjon/fripoliser -50 -149 -199
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 8 273 9 877 18 151
 
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 6 106 0 6 106
Forventet avkastning på pensjonsmidler 253 0 253
Aktuariell tap/gevinst -231 0 -231
Premieinnbetalinger 473 0 473
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -50 0 -50
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 6 551 0 6 551
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -2 651 -1 930 -4 581
Ikke resultatført planendringer -374 -272 -646
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 303 7 675 6 372
 
Forventet premieutbetaling neste år     473
Forventet utbetaling neste år     50
       
Endringer i forpliktelsen      
      2018
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      3 796
Resultatført pensjonskostnad     1 931
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -720
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     5 007
       
Balanseførte pensjonsmidler     1 303
Balanseført innskuddsfond     598
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     1 901
Balanseførte pensjonsforpliktelse     7 675
Annen pensjonsforpliktelse     124
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     7 799
 
Konsernet
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     11 023
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 950
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -7 665
Administrasjonskostnader     2 467
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     11 481
Resultatført implementeringsvirkning     -21
Aga     1 381
Årets pensjonskostnad     24 616

Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 229 inkl aga.
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2018
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 208 765 56 924 265 690
Aga 3 804 7 082 10 886
Nåverdien av årets opptjening 10 065 958 11 023
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 4 833 1 116 5 949
Aktuariell tap/gevinst 3 891 11 326 15 217
Overtakelse 5 249 -144 5 106
Utbetaling pensjon/fripoliser -7 738 -16 527 -24 464
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 228 871 60 736 289 606
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1  186 779 0 186 779
Forventet avkastning på pensjonsmidler 7 665 0 7 665
Aktuariell tap/gevinst -6 106 0 -6 106
Administrasjonskostnader -2 467 0 -2 467
Premieinnbetalinger 17 242 0 17 242
Overtakelse 1 933 0 1 933
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -7 718 0 -7 718
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 197 329 0 197 329
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -67 537 -61 137 -128 673
Ikke resultatført estimatavvik/planendring -9 402 -278 -9 680
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -45 397 -679 -46 076
 
Forventet premieutbetaling neste år     16 535
Forventet utbetaling neste år     8 234
       
Endinger i forpliktelsen
      2018
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -40 460
Resultatført pensjonskostnad     24 616
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -30 232
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -46 076
 
Balanseførte pensjonsmidler     45 913
Balanseført innskuddsfond     13 079
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     58 991
Balanseførte pensjonsforpliktelse     -163
Annen pensjonsforpliktelse     24 422
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     24260

Av annen pensjonsforpliktelse utgjør MNOK 10.685 driftspensjon til de kabinansatte i Widerøe. Dette er en ny ordning som gjelder fra 01.01.2017.

      2018
Diskonteringsrente     2,60%
Årlig G-regulering     2,50%
Avkastning på pensjonsmidler     4,30%
Lønnsvekst     2,75%
Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,80%
Gjennomsnittelig turnover     8% - 0%
 
      2018
Omløpsobligasjoner     12,5%
Anleggsobligasjoner     29,4%
Pengemarked     11,0%
Aksjer     12,1%
Eiendom     9,1%
Utlån og fordringer     25,2%
Annet     0,7%
SUM     100%

 

Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.