Varebeholdningen består i hovedsak av forbruksmateriell til løpende vedlikehold, drivstoff og andre ferdigvarer.
Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.