Mor   Konsern
2018 2017 (1.000 NOK) 2018 2017
36 798 14 640 Finansielle investeringer 485 097 328 917
90 912 90 675 Kontanter og kontantekvivalenter 1 158 034 814 671
127 709 105 315 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 643 131 1 143 588


Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 54,4 MNOK, herav 1,1 MNOK i morselskapet.
Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe konsern har en garanti på 90,8 MNOK.