Torghatten ASA Balanseført verdi:
  Låneperiode 2018 2017
Banklån - flytende rente 2009-2025 287 373 213 848
       
Sum rentebærende langsiktig gjeld   287 373 213 848
Gjennomsnittlig rente   2,97% 3,16%
 
Konsern Balanseført verdi:
  Låneperiode 2018 2017
Banklån –flytende rente 2009-2025 3 857 185 3 387 670
Banklån - fast rente 2009-2025 436 282 452 103
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter   710 589 55 047
       
Sum rentebærende langsiktig gjeld   5 004 056 3 894 820
Gjennomsnittlig rente   3,13% 2,33%


Se også note 20.

Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25%  av balansesummen.