Torghatten ASA
Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
Gjeld til kredittinstitusjoner 287 373
Sum gjeld sikret ved pant 287 373
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Driftsløsøre, inventar og lignende 760
Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
Bygninger og tomter 52 604
Sum eiendeler 5

 

I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
TrønderBilene as 4 234 Aksjer
Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
WF Holding AS 510 Aksjer
Secora AS 550 000 Aksjer
T-Finans AS 100 Aksjer

Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 107,5 MNOK, Bastø Fosen AS maksimalt opp til 25,0 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 25,8 MEUR.

Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.         

Konsern
Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                        
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 293 466
Sum gjeld sikret ved pant 4 293 466
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Kundefordringer 659 638
Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 7 350 341
Bygninger og tomter 253 761


Garantier i Torghatten konsern
Garantistillelser på 766,4 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og
godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har  konkurranseutsatt, samt leasingog skattetrekksgarantier.

Garantier i andre døtre
Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

Covenants krav
Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.