Konsernets struktur
Det har ikke skjedd vesentlige endringer i konsernets struktur gjennom året.