Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

Forretningssegment 2018 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000)            
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 716 880 356 459 3 987 348 0 120 5 060 807
Kontraktsinntekter 1 549 777 2 125 202 605 592 0 0 4 280 570
Andre inntekter 299 862 123 860 128 037 260 050 55 731 867 540
Sum inntekter 2 566 519 2 605 521 4 720 977 260 050 55 851 10 208 917
             
Andre driftskostnader føt av- og nedskrivinger 1 824 080 2 412 547 4 279 953 210 499 63 318 8 790 397
Avskrivninger 271 752 81 780 334 790 23 200 5 099 716 622
Nedskrivninger 17 789 0 0 0 0 17 789
             
Driftsresultat segment 452 898 111 193 106 234 26 351 -12 566 684 110
             
Netto finansinntekter/-kostnader -60 941 15 707 -75 630 126 547 -4 125 1 468
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -4 941 -4 941
Resultat før skattekostnad 391 957 126 900 30 604 152 898 -21 723 680 636
Skattekostnad 77 421 25 989 1 834 4 021 476 109 740
Årets resultat 314 536 100 911 28 769 148 877 -22 198 570 896
Herav minoritetens andel av resultat 7 046 3 827 13 782 1 575 683 26 912
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 4 394 603 384 901 2 826 443 115 928 88 389 7 810 264
Omløpsmidler 850 570 572 959 635 246 605 903 218 931 2 883 609
Totale Eiendeler 5 245 173 957 860 3 461 689 721 831 307 321 10 693 873
             
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 211 787 154 703 574 292 62 401 290 283 4 293 466
Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 256 687 59 676 839 729 -650 6 745 1 1162 186
Kortsiktig gjeld 439 677 486 193 1 029 172 61 898 127 840 2 144 779
Sum Gjeld  3 908 151 700 572 2 443 193 123 648 424 867 7 600 431

 

Forretningssegment 2017 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000)            
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 777 681 308 724 3 793 186 0 152 4 879 743
Kontraktsinntekter 1 461 007 2 043 735 655 373 0 0 4 160 115
Andre inntekter 243 896 97 819 0 309 452 48 848 700 015
Sum inntekter fra eksterne kunder 2 482 585 2 450 278 4 448 559 309 452 49 000 9 739 874
             
             
Andre driftskostnader før av- og nedskrivning 1 921 388 2 263 890 3 900 591 282 684 57 376 8 425 929
Avskrivninger 259 82 878 301 819 24 862 4 809 673 888
Nedskrivinger 6 425 0 8 848 0 0 15 273
             
Driftsresultat segment 295 251 103 510 237 301 1 906 -13 185 624 783
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -97 872 -4 800 -52 489 96 545 -1 169 -59 785
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -7 138 0 -7 138
Resultat før skattekostnad 197 379 98 710 184 812 91 313 -14 354 557 860
Skattekostnad 35 709 21 827 39 788 -3 181 -3 960 90 184
Årets resultat 161 670 76 883 145 023 94 494 -10 394 467 676
Herav minoritetens andel av resultat 4 955 3 153 52 675 1 138 641 62 562
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 3 903 186 416 326 2 116 186 151 244 68 679 6 655 621
Omløpsmidler 544 798 544 749 577 646 469 807 145 327 2 282 327
Sum Eiendeler 4 447 983 961 076 2 693 832 621 050 214 007 8 937 949
             
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 766 161 162 938 593 990 99 645 217 039 3 839 773
Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 250 033 73 855 172 023 -6 747 6 504 495 668
Kortsiktig gjeld 373 648 405 113 911 115 68 221 95 489 1 853 586
Sum Gjeld  3 389 841 641 907 1 677 128 161 119 319 032 6 189 027

 

Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet
Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide  transportselskaper som er oppdragsgivere.

Geografisk segment
Konsernets geografiske marked er hovedsaklig Norge, men av Widerøes passasjerinntekter utgjør 400 mill NOK utland.