Torghatten ASA    
(1.000 NOK) 2018 2017
Lønninger 12 857 13 219
Folketrygdavgift 1 841 2 175
Pensjonskostnader 1 682 2 871
Andre ytelser 201 -109
Totale lønnskostnader 16 582 18 157
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

 

Konsern    
(1.000 NOK) 2018 2017
Lønninger 3 616 589 3 447 920
Folketrygdavgift 426 907 484 327
Pensjonskostnader 236 860 255 151
Andre ytelser 214 388 132 295
Totale lønnskostnader 4 404 743 4 319 693
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 6252 5 874


Ytelser til ledende personer
Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

  Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 2 920 4 2 925 1 572
Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 2 467 4 2 472 31


Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. I tillegg foreligger en egen pensjonsavtale for konsernsjefen som gjelder fra det tidspunkt han fratrer sin stilling. Konsernsjef har 6 måneders  oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra fratreden.

Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, med et pensjonsgrunnlag på maksimalt 12G
(G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år. 

Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet.

  Torghatten ASA Konsern
Revisjon (1.000 NOK) 2018 2017 2018 2017
Lovpålagt revisjon 273 273 3 342 3 634
Andre attestasjonstjenester 0 2 186 126
Skattemessig bistand 68 0 1 205 706
Regnskapsmessig bistand 0 12 512 527
Andre tjenester utenfor revisjonen 0 20 57 427
Totale revisjonstjenester 341 307 5 302 5 420
Andre revisorer enn konsernrevisor       146
Konsernrevisor 341 307 5 302 5274

 

Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2018 2017
Kjell Inge Skaldebø styreleder 170 170
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 95 95
Tor Andenæs medlem 95 95
Audhild Bang Rande medlem 95 95
Torstein Moe medlem 95 95
Monica Bjørnøy medlem 95 95
Petter Førde medlem (fra 2017) 95 27
Geir Sørensen medlem (avgått 2017) 0 68
Brynjar Kroknes vararepresentant 27 31
Totalt styrehonorar   767 740