Torghatten ASA    
(1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
Anskaffelseskost pr 1.1. 102 340 42 281 144 620
Tilgang/oppkjøp 13 500 0 13 500
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost pr. 31.12. 115 839 42 281 158 120
       
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 59 494 41 397 100 891
Årets avskrivning 3 740 124 3 864
Årets nedskrivning 0 0 0
Avgang avskrivning 0 0 0
Sum akk. avskrivninger 63 235 41 521 104 756
Bokført verdi pr. 31.12. 52 604 760 53 364

 

Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

 

Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 426 972 5 583 411 2 366 880 1 343 762 9 721 025
Tilgang/oppkjøp 16 023 798 543 1 066 541 56 841 1 937 948
Avgang 1 889 17 314 124 467 22 256 165 929
Anskaffelseskost pr. 31.12. 441 106 6 364 639 3 308 954 1 378 344 11 493 044
           
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 177 210 1 657 462 852 442 604 893 3 292 008
Årets avskrivning 10 134 283 671 324 930 79 251 697 987
Årets nedskrivning 0 17 789 0 0 17 789
Avgang avskrivning 0 7 228 103 693 7 921 118 842
Sum akk. avskrivninger 187 345 1 951 694 1 073 679 676 223 3 888 941
Bokført verdi pr. 31.12. 253 761 4 412 945 2 235 275 702 121 7 604 103

 

Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær


Bygninger
Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.