Torghatten ASA     Konsern
2018 2017 (1.000 NOK) Noter 2018 2017
13 749 12 868 Salgsinntekter 4,5 10 173 652 9 697 391
45 165 Annen driftsinntekt 4,5 35 265 42 483
13 794 13 033 Driftsinntekter   10 208 917 9 739 874
0 0 Varekostnad   120 365 173 489
16 582 18 157 Lønnskostnad 6 4 404 742 4 319 693
10 941 9 124 Annen driftskostnad 6,23 4 265 290 3 932 746
27 523 27 281 Sum driftskostnader før avskrivning 8 790 397 8 425 929
-13 729 -14 248 Driftsresultat før avskrivning 1 418 521 1 313 945
3 864 3 451 Avskrivning 7,8 716 622 673 888
0 0 Nedskrivning 7 17 789 15 273
-17 594 -17 699 Driftsresultat 684 110 624 783
    Finansinntekter og finanskostnader  
190 775 189 151 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
-4 941 -7 138 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -4 941 -7 138
428 270 Annen renteinntekt 8 614 6 721
1 967 2 747 Annen renteinntekt konsern 0 0
24 979 4 936 Annen finansinntekt 11 220 345 167 531
3 562 2 422 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 128 266 100 387
-8 539 -6 761 Annen rentekostnad -127 136 -83 260
-1 454 -2 095 Annen rentekostnad konsern 0 0
-239 -309 Annen finanskostnad 11 -228 621 -251 165
206 537 183 224 Sum finansposter -3 473 -66 923
           
188 943 165 525 Ordinært resultat før skattekostnad 680 636 557 860
9 618 12 719 Skattekostnad på ordinært resultat 12 109 740 90 184
           
179 325 152 807 Årets resultat 570 896 467 676
           
    Tilordnet    
    Majoritetsinteresser 543 984 405 114
    Minoritetsinteresser 26 912 62 562
           
    Resultat pr aksje 13 11,8 8,7