Torghatten og bærekraft

Av FNs 17 delmål relatert til bærekraft har Torghatten-konsern prioritert fire. Disse er:


Gjennom en interessent- og vesentlighetsanalyse fremstår fire områder som spesielt viktige for oss relatert til disse målene:

1. Bærekraftige driftsmidler


Det pågår flere utviklingsløp for å utvikle alternative driftsmidler med null- og lavutslipp i forhold til klimagasser. Dette omfatter både buss-, fly- og sjøsegmentet. Vi er også opptatt av livssyklusen til transportmidlene.

 

2. Helse, miljø, sikkerhet og klima


Vi ser HMS-arbeidet i klar sammenheng med klima da enhver uønsket hendelse med materielle og/eller personskader påfører klimaet uønsket effekt. Vi har en klar og uttalt nullvisjon hva gjelder denne type hendelser og arbeider aktivt for å redusere disse gjennom vårt forbedringsarbeid.

 

3. Samfunnsbidrag


Vi ser vårt samfunnsbidrag i to dimensjoner:

 1. Vårt transportoppdrag er selve nerven i mange lokalsamfunn. Våre transportløsninger binder landet sammen og bidrar på denne måten til å opprettholde vår samfunnsstruktur. 

 2. Gjennom vår støtte til to organisasjoner, som begge jobber for å styrke barn og unges robusthet til å stå på egne ben og ta riktige valg, bidrar vi til at den oppvoksende generasjonen blir medmennesker med gode verdier. Disse to organisasjonene er CWIN og MOT. Du kan lese mere om de her:  
  www.cwin.org.np
  www.mot.no

 

4. Organisasjonsutvikling


For at vi som konsern skal lykkes med våre ambisjoner er vi avhengig av at alle ansatte forstår sin rolle og utøver den på riktig måte. Dette krever kontinuerlig informasjon, kompetanseheving og opplæring – alle viktige elementer i utvikling av vår bedriftskultur. Vårt kontinuerlige kulturarbeid forsterkes av et tett samarbeid med MOT hvor vi utnytter våre komplementære verdisett til det beste for begge parter.

 • 1. Om bærekraftsmålene

  1. Om bærekraftsmålene

  Av Jørgen Ellingsen,

  FN’ s bærekraftsmål består av 17 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart.

  I Torghatten-konsernet jobbes det med tiltak som positivt påvirker mange av FNs bærekraftsmål, ikke bare innenfor den direkte kjernevirksomheten, men også gjennom tiltak som støtter oppunder flere av FNs mål.

  Torghatten har en viktig samfunnsoppgave gjennom å binde landet sammen med fly, busser og ferjer / hurtigbåter og vi vet at vår del av transportsektoren (SSB), står for 20 % av de totale klimagassutslippene i Norge.  Et viktig bidrag fra oss i forhold til å løse verdens klimautfordringer er å etablere klimavennlige løsninger med null – eller lavutslipp innen vår sektor, noe vi vet vil gi stor effekt.  Torghatten tar en aktiv rolle for å påvirke ulike interessenter til at disse løsningene utvikles og sørge for at konsernet tar disse i bruk.  Ny teknologi for framdrift av busser og båter rulles ut i stort tempo, samtidig som flysektoren, med Widerøe i front, er langt framme i utviklingen av klimagassnøytrale alternativ.  

  Som en stor nasjonal aktør, som også har startet aktivitet i vårt naboland Sverige, er vi opptatt av å redusere vårt klimaavtrykk. Totalt har vi prioritert fire av FNs bærekraftsmål – disse er:  

  Konsernets prioriterte bærekraftsmål

  Binde sammen landet med ulike transportmidler 

  Attraktive kollektivtilbud som reduserer bruk av private transportmidler

  Miljøsertifisering for å sikre bredt fokus på miljøaspektene

  Leverandørindustri og forskningsmiljøer som utvikler bærekraftige løsninger

  Påvirke bærekraftige infrastruktur-løsninger

  Null- og lavutslipps-løsninger som reduserer utslipp

  Investere i «grønnere» transportmidler

  Myndighetene ift tilretteleggelegging samt å stille krav til bærekraftige løsninger

  Bidra til at bærekraftige transportmidler utvikles

  Høyt fokus på HMS for å hindre utilsiktede miljøutslipp og forhindre ulykker

  Bruke grønnere energi

  Flere som etterspør bærekraftige løsninger

  Digitaliserte løsninger som reduserer forbruk

   

  Investere i «grønnere» driftsmidler

  Dele HMS-tiltak for å øke sikkerheten


  Hovedtyngden av miljøutslippene kommer fra busser, fartøy og fly og hovedfokuset for vårt miljøarbeid ligger naturlig her. Samtidig er vi opptatt av å redusere miljøavtrykkene for øvrige områder. Dette gjøres gjennom å fokusere på HMS for å hindre utilsiktet miljøutslipp og forhindre ulykker, gjennom å bytte ut driftsmidler som støtter kjernevirksomheten, vurdere substitutter for kjemikalier, sikre god avfallshåndtering og lignende.

 • 2. Interessent – og vesentlighetsanalyse

  2. Interessent – og vesentlighetsanalyse

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten utøver sitt samfunnsansvar gjennom å levere transporttjenester i tråd med oppdragsgivers kontraktbestemmelser. Disse er basert på storsamfunnet og lokalsamfunnenes behov.

  Vi har gjennomført en interessent – og vesentlighetsanalyse på bakgrunn av dette. Grunnlaget for analysen er en kartlegging av våre viktigste interessenter og vår antagelse av hva som er deres forventninger overfor oss som konsern. Figuren viser våre viktigste interessenter. 

  Ved å identifisere de viktigste og mest relevante risikoer og muligheter i interessentenes perspektiv målt opp mot vår kjernevirksomhet har vi gjennomført en risikovurdering.  I denne har vi vurdert våre interessenters interesser og avhengighet av vårt konsern samt hvordan vi påvirker deres interesser både sosialt, miljømessig og økonomisk. 

 • 3. Hovedområder

  3. Hovedområder

  Av Jørgen Ellingsen,

  Basert på vår drift, interessent- og vesentlighetsanalysen, har Torghatten definert 4 hovedområder for bærekraftig virksomhet – disse er:  

  1. Bærekraftige driftsmidler
  2. Helse, Miljø, Sikkerhet og klima
  3. Samfunnsbidrag
  4. Organisasjonsutvikling
 • A. BÆREKRAFTIGE DRIFTSMIDLER

  A. BÆREKRAFTIGE DRIFTSMIDLER

  Av Jørgen Ellingsen,  Det skjer en revolusjonerende teknologisk utvikling mot null- og lav-utslippsløsninger innen transportsektoren.  Konsernets ulike selskaper bidrar i dette arbeidet blant annet gjennom samarbeid med leverandører, forskningsmiljøer, universitetsmiljøer som eks. NTNU og andre samarbeidspartnere. Vårt arbeid omfatter også å jobbe med myndighetene for å sikre insentiver til at investering i utvikling og drift av elektriske transportmidler og andre null- og lav-utslippsløsninger skal være lønnsomt. Torghatten skal ta hensyn til miljøet ved valg av løsninger.

  Konsernet er engasjert i flere utviklingsprosjekter for å bidra i innovasjonsprosesser mot null- og lav-utslipp framover. Det er også på flere områder tatt i bruk nullutslipps-løsninger.  Dette omfatter blant annet:

  • Elektriske driftsmidler
    
   • Utvikling av løsninger for å optimalisere drift av EL-buss har stort fokus. Elektriske driftsmidler representerer null-utslipp i driftsfasen, men det er viktig å se hele bildet for å sikre bærekraftige løsninger i et totalperspektiv. Dette gjelder selvsagt alle driftsmidler, og vi jobber derfor i større grad på tvers av segmenter i dag for å sikre overføringsverdien på dette området.
   • Norgesbuss har tatt i bruk el-biler som er 100 % elektriske som avløserbiler for å begrense tomkjøring med stor buss.
   • Sjøsegmentet i konsernet har flere ferjer hvor elektrisk drift er dominerende men med «take me home» løsninger som består av konvensjonelle forbrenningsmotorløsninger.  To er i drift og to er under bygging og ferdigstilles 2020 og 2021.
   • Widerøe Ground Handling har skiftet ut en stor andel av sine driftsmidler på bakken fra diesel til elektrisk.
  • Nullutslipps fly:
   Widerøes Project Zero med ambisjon om å erstatte dagens flåte av fly fra konvensjonell teknologi til nullutslipps fly på kortbanenettet innen 2030.  I dette arbeidet jobbes det med flyprodusenter og andre teknologileverandører samt partnerskap med aktører med sammenfallende interesser i Europa.
  • Nullutslipps hurtigbåter:
   FosenNamsos Sjø deltar i ett av fem konsortier som har levert forslag til løsning på nullutslipps hurtigbåt i Trondheimsfjorden.
  • Autonome løsninger i ferjedriften
   Vi mener autonome løsninger kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner og økt sikkerhet i ferjetrafikken. Vi har derfor igangsatt prosjekter for å få dokumentert dette. Konkret omfatter dette prosjekter i Bastø Fosen i sambandet Moss – Horten og FosenNamsos Sjø i sambandet Flakk – Rørvik og omhandler autodokking og autocrossing. 
  • Digitalisering
   Det digitale skiftet griper inn i all aktivitet i konsernet, både operativt og administrativt. Kontraktuelt har dette til nå påvirket buss-driften spesielt hvor vi i noen kontrakter leverer tjenester etter TAAS-konseptet, (TAAS = Transport As A Service). I tillegg er også autonome løsninger blant annet muliggjort som en del av den digitale utviklingen. 
   Administrativt er vi på høyde når det gjelder å benytte løsninger som forenkler både opplæring, kommunikasjon og annen samhandling.

   Som et resultat av satsningen på mer miljøvennlige løsninger har konsernet oppnådd grønn finansiering på flere ferjer.

     Torghatten benytter mer miljøvennlige løsninger på eget initiativ også før kravene til null- og lavutslipp er et faktum. Disse er:

  • Miljøvennlige jetfly
   Widerøe har investert i bransjens mest miljøvennlige jetfly i sin klasse, Embraer 190-E2.  Disse andregenerasjonsflyene har 17 % lavere CO2-utslipp enn forgjengeren.  Det finnes ingen andre fly i denne størrelsen med lavere utslipp. 
  • Hybridferjer
   Konsernet har flere hybridferjer i drift hvor hybridløsningene er en kombinasjon av gass eller elektrisitet og konvensjonelle forbrenningsmotorer. 
  • Drivstoff
   Konsernet vurderer kontinuerlig muligheter for å benytte mer miljøvennlige drivstoff. En betydelig andel busser benytter biodrivstoff, samt Euro6 diesel og dieselhybrid.  Euro6 diesel har vesentlig lavere utslipp av NOx og partikler enn annen diesel. 2 ferjer går på biodiesel (HVO).  Biodiesel til ferjene har begrenset tilgjengelighet og det er høy pris pt. Inneværende år tar Widerøe i bruk bærekraftig biodrivstoff. 
  • Kjemikalier
   Torghatten skal sikre at substitutter for kjemikalier tas i bruk der det er mulig. Der hvor det foreløpig ikke er mulig, skal vi sørge for sikker lagring og riktig avhending av kjemikalier, for å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.
 • B. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KLIMA

  B. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KLIMA

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernet har en nullvisjon på alvorlige hendelser, skader og utilsiktede utslipp.  Det er over flere år satset målrettet på HMS-tiltak med fokus på menneskelige, organisatoriske og tekniske barrierebyggende tiltak.  Det jobbes for å forebygge og hindre ulykker gjennom risikoanalyser, riktige prosedyrer, fokus på rapportering av nesten-ulykker og granskninger for å finne lærepunkter osv.  Det er bred erfaringsutveksling mellom konsernets selskaper knyttet til HMS-arbeidet, og i tillegg innad i bransjene, for å øke sikkerheten.

  Alle buss-selskapene og to av sjøselskapene er ISO-14001 sertifisert, men alle selskap har systemer som ivaretar miljø og sikkerhet.

  Sykefravær følges tett opp gjennom rapportering og med fokus på tiltak både for forebygging og for å få medarbeidere tilbake i jobb.  Det er fokus på nærvær og et inkluderende arbeidsmiljø.

  Det rapporteres i alle styrer på HMS-indikatorer med status på tiltaksplaner.  De viktigste indikatorene er vurdert å være materielle skader og H-verdi (antall personskader blant ansatte som medfører fravær).

  Alle hendelser rapporteres i et avvikssystem og vi er opptatt av å analysere årsakssammenhenger for å sikre at vi forstår de bakenforliggende årsakssammenhenger og iverksetter riktige korrigerende tiltak.  Vi har derfor også tilegnet oss kunnskap i granskningsmetodikk. 

  På flere av våre områder har vi sett en positiv utvikling, spesielt materielle skader på sjø relatert til kaistøt, grunnberøringer og kollisjoner samt fraværsutvikling for hele konsernet.  

 • C. SAMFUNNSBIDRAG

  C. SAMFUNNSBIDRAG

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten spiller en viktig samfunnsrolle gjennom å binde landet sammen med fly, busser og ferjer / hurtigbåter.  Vårt transporttilbud er livsnerven for mange lokalsamfunn.  Vårt HMS-arbeid er viktig for å sikre pålitelighet og driftssikkerhet som både ivaretar dette og tilliten til kollektive transportløsninger.

  Torghatten, som en stor aktør, kan også påvirke utviklingen av tilbudene gjennom å understøtte bærekraftige løsninger, bidra til at det å reise kollektivt blir attraktivt og se om det er mulig å øke eller sikre passasjertilbudene med null- og lav-utslippsløsninger.   Dette bidrar også til å sikre stabile jobber, som er nødvendig for å tiltrekke seg medarbeidere med riktig kompetanse. Torghatten er opptatt av mangfold og likestilling og er det bevisst ved rekruttering.  

  Torghatten jobber også med samfunnsutvikling i bred forstand, noe som understøtter flere av FNs bærekraftsmål.

  Torghatten støtter CWIN i Nepal med støtte til et barnehjemsprosjekt, hvor vi finansierer et Skjøkken - og skolebygg.  Torghatten støtter også MOT og vår intensjon med dette samarbeidet er todelt:

  1. Vi er bevisste vårt samfunnsansvar og forsterker dette gjennom å støtte MOT i deres arbeid med å skape varmere og tryggere samfunn gjennom å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. 
  2. Vi jobber kontinuerlig med vår interne kulturbygging og ser stor verdi av å benytte MOT-filosofien til å forsterke dette arbeidet.   

  Vi er også sponsor til Skilandslaget, som har idrettsutøvere som er forbilde for mange ungdommer og som gir inspirasjon og motivasjon til å delta på sunne aktiviteter.

 • D. ORGANISASJONSUTVIKLING

  D. ORGANISASJONSUTVIKLING

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten AS jobber kontinuerlig med organisasjonsutvikling for å styrke organisasjonens evne til å løse den løpende driften på en god og effektiv måte og samtidig forberede seg til framtidens mer bærekraftige løsninger. 

  Vi har som ambisjon å videreutvikle og dyrke en sterk bedriftskultur basert på våre verdier, fordi vi er overbevist om at dette er avgjørende for konsernets levedyktighet på lang sikt. Det er selvfølgelig avgjørende at vi skaper gode økonomiske resultater, men for oss er det ikke uvesentlig hvordan disse skapes.  

  Våre verdier er et utrykk for hvilke holdninger vi vil fremelske i vår bedriftskultur. Vi har også utviklet en lederplattform og en medarbeiderplattform som beskriver hva det betyr for hhv de som er ledere og for medarbeiderne. 

  Konsernet har også Etiske Retningslinjer som sier hvordan vi skal opptre pålitelig i alle sammenhenger. 

  Torghatten har også etablert lederutviklingsprogrammer, ett for nyansatte ledere og ett mer omfattende lederutviklingsprogram i samarbeid med MOT.