FN’ s bærekraftsmål består av 17 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart.

I Torghatten-konsernet jobbes det med tiltak som positivt påvirker mange av FNs bærekraftsmål, ikke bare innenfor den direkte kjernevirksomheten, men også gjennom tiltak som støtter oppunder flere av FNs mål.

Torghatten har en viktig samfunnsoppgave gjennom å binde landet sammen med fly, busser og ferjer / hurtigbåter og vi vet at vår del av transportsektoren (SSB), står for 20 % av de totale klimagassutslippene i Norge.  Et viktig bidrag fra oss i forhold til å løse verdens klimautfordringer er å etablere klimavennlige løsninger med null – eller lavutslipp innen vår sektor, noe vi vet vil gi stor effekt.  Torghatten tar en aktiv rolle for å påvirke ulike interessenter til at disse løsningene utvikles og sørge for at konsernet tar disse i bruk.  Ny teknologi for framdrift av busser og båter rulles ut i stort tempo, samtidig som flysektoren, med Widerøe i front, er langt framme i utviklingen av klimagassnøytrale alternativ.  

Som en stor nasjonal aktør, som også har startet aktivitet i vårt naboland Sverige, er vi opptatt av å redusere vårt klimaavtrykk. Totalt har vi prioritert fire av FNs bærekraftsmål – disse er:  

Konsernets prioriterte bærekraftsmål

Binde sammen landet med ulike transportmidler 

Attraktive kollektivtilbud som reduserer bruk av private transportmidler

Miljøsertifisering for å sikre bredt fokus på miljøaspektene

Leverandørindustri og forskningsmiljøer som utvikler bærekraftige løsninger

Påvirke bærekraftige infrastruktur-løsninger

Null- og lavutslipps-løsninger som reduserer utslipp

Investere i «grønnere» transportmidler

Myndighetene ift tilretteleggelegging samt å stille krav til bærekraftige løsninger

Bidra til at bærekraftige transportmidler utvikles

Høyt fokus på HMS for å hindre utilsiktede miljøutslipp og forhindre ulykker

Bruke grønnere energi

Flere som etterspør bærekraftige løsninger

Digitaliserte løsninger som reduserer forbruk

 

Investere i «grønnere» driftsmidler

Dele HMS-tiltak for å øke sikkerheten


Hovedtyngden av miljøutslippene kommer fra busser, fartøy og fly og hovedfokuset for vårt miljøarbeid ligger naturlig her. Samtidig er vi opptatt av å redusere miljøavtrykkene for øvrige områder. Dette gjøres gjennom å fokusere på HMS for å hindre utilsiktet miljøutslipp og forhindre ulykker, gjennom å bytte ut driftsmidler som støtter kjernevirksomheten, vurdere substitutter for kjemikalier, sikre god avfallshåndtering og lignende.