Torghatten utøver sitt samfunnsansvar gjennom å levere transporttjenester i tråd med oppdragsgivers kontraktbestemmelser. Disse er basert på storsamfunnet og lokalsamfunnenes behov.

Vi har gjennomført en interessent – og vesentlighetsanalyse på bakgrunn av dette. Grunnlaget for analysen er en kartlegging av våre viktigste interessenter og vår antagelse av hva som er deres forventninger overfor oss som konsern. Figuren viser våre viktigste interessenter. 

Ved å identifisere de viktigste og mest relevante risikoer og muligheter i interessentenes perspektiv målt opp mot vår kjernevirksomhet har vi gjennomført en risikovurdering.  I denne har vi vurdert våre interessenters interesser og avhengighet av vårt konsern samt hvordan vi påvirker deres interesser både sosialt, miljømessig og økonomisk.