Det skjer en revolusjonerende teknologisk utvikling mot null- og lav-utslippsløsninger innen transportsektoren.  Konsernets ulike selskaper bidrar i dette arbeidet blant annet gjennom samarbeid med leverandører, forskningsmiljøer, universitetsmiljøer som eks. NTNU og andre samarbeidspartnere. Vårt arbeid omfatter også å jobbe med myndighetene for å sikre insentiver til at investering i utvikling og drift av elektriske transportmidler og andre null- og lav-utslippsløsninger skal være lønnsomt. Torghatten skal ta hensyn til miljøet ved valg av løsninger.

Konsernet er engasjert i flere utviklingsprosjekter for å bidra i innovasjonsprosesser mot null- og lav-utslipp framover. Det er også på flere områder tatt i bruk nullutslipps-løsninger.  Dette omfatter blant annet:

 • Elektriske driftsmidler
   
  • Utvikling av løsninger for å optimalisere drift av EL-buss har stort fokus. Elektriske driftsmidler representerer null-utslipp i driftsfasen, men det er viktig å se hele bildet for å sikre bærekraftige løsninger i et totalperspektiv. Dette gjelder selvsagt alle driftsmidler, og vi jobber derfor i større grad på tvers av segmenter i dag for å sikre overføringsverdien på dette området.
  • Norgesbuss har tatt i bruk el-biler som er 100 % elektriske som avløserbiler for å begrense tomkjøring med stor buss.
  • Sjøsegmentet i konsernet har flere ferjer hvor elektrisk drift er dominerende men med «take me home» løsninger som består av konvensjonelle forbrenningsmotorløsninger.  To er i drift og to er under bygging og ferdigstilles 2020 og 2021.
  • Widerøe Ground Handling har skiftet ut en stor andel av sine driftsmidler på bakken fra diesel til elektrisk.
 • Nullutslipps fly:
  Widerøes Project Zero med ambisjon om å erstatte dagens flåte av fly fra konvensjonell teknologi til nullutslipps fly på kortbanenettet innen 2030.  I dette arbeidet jobbes det med flyprodusenter og andre teknologileverandører samt partnerskap med aktører med sammenfallende interesser i Europa.
 • Nullutslipps hurtigbåter:
  FosenNamsos Sjø deltar i ett av fem konsortier som har levert forslag til løsning på nullutslipps hurtigbåt i Trondheimsfjorden.
 • Autonome løsninger i ferjedriften
  Vi mener autonome løsninger kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner og økt sikkerhet i ferjetrafikken. Vi har derfor igangsatt prosjekter for å få dokumentert dette. Konkret omfatter dette prosjekter i Bastø Fosen i sambandet Moss – Horten og FosenNamsos Sjø i sambandet Flakk – Rørvik og omhandler autodokking og autocrossing. 
 • Digitalisering
  Det digitale skiftet griper inn i all aktivitet i konsernet, både operativt og administrativt. Kontraktuelt har dette til nå påvirket buss-driften spesielt hvor vi i noen kontrakter leverer tjenester etter TAAS-konseptet, (TAAS = Transport As A Service). I tillegg er også autonome løsninger blant annet muliggjort som en del av den digitale utviklingen. 
  Administrativt er vi på høyde når det gjelder å benytte løsninger som forenkler både opplæring, kommunikasjon og annen samhandling.

  Som et resultat av satsningen på mer miljøvennlige løsninger har konsernet oppnådd grønn finansiering på flere ferjer.

 Torghatten benytter mer miljøvennlige løsninger på eget initiativ også før kravene til null- og lavutslipp er et faktum. Disse er:

 • Miljøvennlige jetfly
  Widerøe har investert i bransjens mest miljøvennlige jetfly i sin klasse, Embraer 190-E2.  Disse andregenerasjonsflyene har 17 % lavere CO2-utslipp enn forgjengeren.  Det finnes ingen andre fly i denne størrelsen med lavere utslipp. 
 • Hybridferjer
  Konsernet har flere hybridferjer i drift hvor hybridløsningene er en kombinasjon av gass eller elektrisitet og konvensjonelle forbrenningsmotorer. 
 • Drivstoff
  Konsernet vurderer kontinuerlig muligheter for å benytte mer miljøvennlige drivstoff. En betydelig andel busser benytter biodrivstoff, samt Euro6 diesel og dieselhybrid.  Euro6 diesel har vesentlig lavere utslipp av NOx og partikler enn annen diesel. 2 ferjer går på biodiesel (HVO).  Biodiesel til ferjene har begrenset tilgjengelighet og det er høy pris pt. Inneværende år tar Widerøe i bruk bærekraftig biodrivstoff. 
 • Kjemikalier
  Torghatten skal sikre at substitutter for kjemikalier tas i bruk der det er mulig. Der hvor det foreløpig ikke er mulig, skal vi sørge for sikker lagring og riktig avhending av kjemikalier, for å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.