Konsernet har en nullvisjon på alvorlige hendelser, skader og utilsiktede utslipp.  Det er over flere år satset målrettet på HMS-tiltak med fokus på menneskelige, organisatoriske og tekniske barrierebyggende tiltak.  Det jobbes for å forebygge og hindre ulykker gjennom risikoanalyser, riktige prosedyrer, fokus på rapportering av nesten-ulykker og granskninger for å finne lærepunkter osv.  Det er bred erfaringsutveksling mellom konsernets selskaper knyttet til HMS-arbeidet, og i tillegg innad i bransjene, for å øke sikkerheten.

Alle buss-selskapene og to av sjøselskapene er ISO-14001 sertifisert, men alle selskap har systemer som ivaretar miljø og sikkerhet.

Sykefravær følges tett opp gjennom rapportering og med fokus på tiltak både for forebygging og for å få medarbeidere tilbake i jobb.  Det er fokus på nærvær og et inkluderende arbeidsmiljø.

Det rapporteres i alle styrer på HMS-indikatorer med status på tiltaksplaner.  De viktigste indikatorene er vurdert å være materielle skader og H-verdi (antall personskader blant ansatte som medfører fravær).

Alle hendelser rapporteres i et avvikssystem og vi er opptatt av å analysere årsakssammenhenger for å sikre at vi forstår de bakenforliggende årsakssammenhenger og iverksetter riktige korrigerende tiltak.  Vi har derfor også tilegnet oss kunnskap i granskningsmetodikk. 

På flere av våre områder har vi sett en positiv utvikling, spesielt materielle skader på sjø relatert til kaistøt, grunnberøringer og kollisjoner samt fraværsutvikling for hele konsernet.