Årsrapport 2014

 • Styrets beretning for 2014

  Styrets beretning for 2014

  Av Olai Wanvik,

  Generelt
  Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet. 
  Selskapet er notert på OTC-listen og har ca 1740 aksjonærer.

  Virksomheten

  Sjøtransport
  Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.
  Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten.

  Landtransport
  Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1200 busser gjennom sine datterselskap.
  Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og Flybussekspressen AS. Trønderbilene as driver buss- og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms.

  Flytransport
  Konsernet opererer 42 fly gjennom datterselskapet Widerøe's Flyveselskap AS. 
  Widerøe's Flyveselskap AS er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge.

  Annen maritim- og øvrig virksomhet
  I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernet eierskap i shippingvirksomhet. 

  Entreprenørvirksomheten drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

  Konsernet eier 32 prosent i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS sin hovedaktivitet foregår i datterselskapet Norsk Fisketransport AS som driver brønnbåtvirksomhet, samt i Folla Sjøtransport AS og KB Dykk AS.

  Konsernet har en betydelig eierpost i det børsnoterte selskapet Havila Shipping ASA. Konsernet har også eierskap i andre shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.

  Hendelser i 2014

  Følgende hendelser trekkes frem for 2014:

  • Trønderbilene AS kjøper Røros kommune sin eierandel i Gauldal Østerdal Buss AS og blir 100 % eier av selskapet. Selskapene gjennomfører deretter en fusjon og styrker med det sin konkurransekraft i anbudsmarkedet for busstrafikk.
  • Torghatten Nord AS signerer ferjekontrakt med Nordland Fylkeskommune om drift av fylkesveifergesambandet Fiskebøl – Melbu for perioden 2015 til 2022 og befester vår posisjon som ledende aktør for ferjetransport i regionen Lofoten og Vesterålen.
  • Trønderbilene AS signerer kontrakt med Hedmark Trafikk ang. bussanbud på Hedmark. Anbudet omfatter kjøring i 11 kommuner i fylket og startes opp 1. juli 2015.
  • Bastø Fosen AS inngår kontrakt med Statens Vegvesen om drift av fergesambandet Moss – Horten for perioden 2016 til 2026. Det kontraheres tre ferjer, samt starter oppgradering av tre av våre eksisterende ferjer som skal trafikkere sambandet. 

  Konsernet har ellers lagt bak seg et godt driftsår, og har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.


  Økonomi

  Resultat
  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 266,2 MNOK for 2014, mot 201,7 MNOK i 2013. Sum driftsinntekter var 8.187 MNOK, mot 5.106 MNOK i 2013. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.069,1 MNOK i 2014, mot 682,3 MNOK i 2013. Driftsresultat viser et overskudd på 462,3 MNOK mot 295,9 MNOK året før.

  Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 57,7 MNOK mot 89,7 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 59,4 MNOK mot 85,7 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 14,7 MNOK mot 18,5 MNOK året før.

  Konsernet har en likviditetsbeholdning på 639,8 MNOK ved utgangen av 2014 mot 827,7 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko, valutarisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23. 

  Balanse
  Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 541 MNOK mot 1 498 MNOK året før. 
  I konsernet er tilsvarende tall 7 519 MNOK og 7 318 MNOK. Av anleggsmidlene på 6 008 MNOK utgjør varige driftsmidler 5 272 MNOK.

  I morselskapet er egenkapitalen økt fra 851,2 MNOK til 867,6 MNOK og i prosent endret fra 56,8 prosent til 56,3 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 23 prosent til 24 prosent. Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

  Markedsforhold
  Innenfor persontransport pågår endringsprosesser i alle segmenter, hvor det blant annet fortsatt er en utvikling mot færre og større selskap. For konsernet er det viktig å ha et aktivt forhold til disse utviklingstrendene for både å sikre og videreutvikle virksomheten i årene fremover.

  Spesielt på sjøsiden medfører anbudene at man må ha betydelig kapital for å være med, og hvor det i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. De fleste fergesambandene i Norge har nå vært ute på anbud.

  Når det gjelder buss så har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. All bussproduksjon skal være konkurranseutsatt innen 2018. For å være konkurransedyktig i disse anbudene stilles det store krav til effektivitet.

  For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette å være en aktør både på de kommersielle rutene og på anbudsruter videre fremover.

  Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern både skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet omtrent 65 millioner passasjerer på våre transportmidler gjennom 2014.

  Eierstyring og selskapsledelse
  Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2010”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at de vedtatte strategier implementeres i praksis, og at de oppnådde resultatene er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal bidra til størst mulig verdiskapning over tid til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

  Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:
  - Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
  - Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
  - Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
  - Likebehandle alle aksjonærer. 

  Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:
  - Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
  - Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
  - Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.

  Godtgjørelse til ledende ansatte
  Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet. 

  Arbeidsmiljø og personalforhold 

  Fravær 
  Vi har hatt en kontinuerlig forbedring i utvikling av sykefraværet de siste seks årene, og dette gjelder både korttidsfravær og totalt fravær. Siste år har vi imidlertid hatt en liten økning, denne er jevnt fordelt på alle områder i konsernet. Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, og forsterker vårt fokus på oppfølgingsarbeidet i alle deler av konsernet for å snu siste års utvikling.

  I 2014 var sykefraværet i konsernet 8 prosent mot 7,7 prosent i 2013. Morselskapet hadde et sykefravær på 2 prosent i 2014, i 2013 var dette 0. Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 9 prosent i 2014 mot 7,8 prosent i 2013. Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 9,1 prosent i 2014 mot 8 prosent i 2013. Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,1 prosent i 2014 mot 5,9 prosent i 2013.

  Det arbeides systematisk med fraværsoppfølging i konsernets selskaper og vi er opptatt av at oppfølgingsarbeidet og virkemidlene tilpasses de utfordringer vi står overfor. Ledere er nøkkelpersoner i oppfølgingsarbeidet, og det er viktig at disse benytter riktige virkemidler. Dette gjelder selvsagt både i forhold til forebygging og oppfølging. Flere av konsernets selskaper har avtale med trygdemyndighetene som IA – bedrift (inkluderende arbeidsliv).

  Skader
  Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

  Sjøtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 37 personskader i 2014 og av disse var 29 relatert til egne ansatte hvorav 23 medførte fravær. Tilsvarende tall i 2013 var 29 personskader, 20 var relatert til egne ansatte og 8 av disse igjen medførte fravær. Vi har hatt en økning av skader blant egne ansatte, men en knapp reduksjon i forhold til passasjerskader med 8 i 2014 mot 9 i 2013. Ingen personskader er klassifisert som alvorlige.

  Landtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 14 personskader i 2014 hvorav 5 er relatert til egne ansatte. I 2013 var tilsvarende tall 19 hvorav 4 var relater til egne ansatte. Blant egne ansatte er det en marginal økning fra 4 personskader i 2013 til 5 i 2014, mens det blant passasjerer er en klar nedgang fra 15 i 2013 til 9 i 2014.

  Lufttransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 34 personskader hvorav 31 er registrert blant egne ansatte, 13 av disse medførte fravær. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert en økning fra 1 skade i 2013 til 3 i 2014, men skader blant ansatte er likt med foregående år.

  Vi søker stadig å forbedre vår evne til å arbeide forebyggende for å minimere risiko for at uforutsette hendelser oppstår. Middel i denne sammenhengen er kompetansebygging og erfaringsutvekslinger både internt i konsernet og mot eksterne samarbeidspartnere.

  Likestilling og diskriminering
  Konsernet hadde 4 618 ansatte ved utgangen av 2014. Antall kvinner utgjorde 840 i antall, tilsvarende 18,2 prosent. Antall ansatte fordelte seg med 1 122 innenfor Sjøtransport, hvorav 180 kvinner (16 prosent), og 1760 innenfor Landtransport, hvorav 158 kvinner (9 prosent), 1499 innenfor lufttransport hvorav 465 kvinner (31 prosent) og 237 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 37 kvinner (15,6 prosent). I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

  Balansen mellom kjønnene kan i stor grad tilskrives at kollektivtransportbransjen på sjø og land tradisjonelt har vært en bransje hvor menn har vært dominerende i antall. Lufttransport har tradisjonelt flere kvinnelige ansatte; dette gjelder spesielt bakkemannskap og cabinpersonale. Fortsatt er manglende formell kompetanse et hinder for å øke kvinneandelen blant sjøansatte, og tilsvarende ser vi at det er flere menn enn kvinner som velger sjåføryrket på land.

  Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

  Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

  Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

  Det ytre miljø
  Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Det har gjennom flere år vært en bevisst satsing på miljøreduserende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet.

  To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. Det arbeides aktivt med miljøtiltak både hva gjelder tekniske forhold og holdningsskapende arbeid. Kystekspressen, et av rederiene i konsernet, satte for eksempel i drift to nye hurtigbåter i 2014, MS Terningen og MS Tyrhaug. Disse er verdens mest miljøvennlige hurtigbåter i forhold til ytre miljøpåvirkning.

  Med et unntak er alle busselskap i konsernet sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning. De har konkrete målsettinger hva gjelder å redusere ytre miljøpåvirkninger. Dette gjøres blant annet gjennom opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift og eksempelvis systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

  Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

  Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. Dette med sikte på å påvirke morgendagens løsninger, som igjen forventes å være mer effektiv og miljøvennlig.

  Samfunnsansvar

  Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

  1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.

  2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. Samarbeidet ble etablert med virkning fra 1. januar 2015.

  Sitat hentet fra medias dekning ved inngåelse av avtalen:
  «MOT er svært stolt og glad for å ha fått Torghatten ASA som Samarbeidspartner med MOT, sier Sigrun Vårvik, partneransvarlig næringsliv i Norge. -Torghatten ASA er en solid bedrift med gode verdier, som passer svært godt sammen med MOT. Samtidig har Torghatten ASA sterk forankring i mange lokalsamfunn i Norge, og i mange av disse er MOT godt etablert, sier Vårvik, som gleder seg til å samarbeide med Torghatten ASA.»

  Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå.

  Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på.

  Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som skal avdekke eventuell korrupsjon.

  Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

  Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen. Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2015. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

  Fortsatt drift 
  Styret og konsernsjef mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. 

  Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

  Årsresultat og disponering
  Styret og konsernsjef foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 4,50 pr. aksje for 2014. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

  Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

  Avsatt til utbytte  42,7 MNOK
  Overføring til annen egenkapital  16,8 MNOK
  Sum disponert 59,5 MNOK


  Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2014.

 • Nøkkeltall

  Nøkkeltall

  Av Olai Wanvik,
  Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
  2014 2013   2014 2013
  14 701 18 457 Driftsinntekter 8 187 448 5 105 749
  -6 213 -3 934 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 073 601 682 273
  -10 157 -8 275 Driftsresultat (EBIT) 462 292 295 851
  57 718 89 686 Ordinært resultat før skattekostnad 266 190 201 652
  -1 729 3 947 Skattekostnad 56 868 28 724
  59 448 85 739 Årsresultat 209 322 172 928
           
  867 561 851 175 Egenkapital 1 803 959 1 685 967
  56,3 % 56,8 % Egenkapital i prosent av totalkapital 24,0 % 23,0 %
      Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 3,3 % 3,9 %
  5,1 % 7,8 % Totalkapitalrentabilitet 5,7 % 4,7 %
  6,9 % 10,3 % Egenkapitalrentabilitet 12,0 % 11,8 %
           
  47 512 46 822 Aksjekapital 47 512 46 822
  9 367 9361 Antall aksjer 9 367 9 361
  93 91 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 193 180
  6 9 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 16,6 14,2
  8 9 Antall sysselsatte 4273 3 168

   

 • Resultatregnskap

  Resultatregnskap

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA     Konsern
  2014 2013 (1.000 NOK) Noter 2014 2013
  14 701 18 457 Salgsinntekter 4 8 174 117 5 092 188
  0 0 Annen driftsinntekt 13 331 13 561
  14 701 18 457 Driftsinntekter 4,5 8 187 448 5 105 749
             
  0 0 Varekostnad   162 545 133 980
  12 739 11 801 Lønnskostnad 6 3 298 910 2 124 016
  8 176 10 590 Annen driftskostnad 6,24 3 652 392 2 165 480
  20 915 22 391 Sum driftskostnader før avskrivning 7 113 848 4 423 476
             
  -6 213 -3 934 Driftsresultat før avskrivning 1 073 601 682 273
             
  3 944 4 341 Avskrivning 7,8 611 309 386 422
  -10 157 -8 275 Driftsresultat 462 292 295 851
             
      Finansinntekter og finanskostnader  
  59 925 97 931 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
  2 028 -13 794 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 13 421 -1 669
  1 157 1 873 Annen renteinntekt 39 543 45 384
  27 719 28 949 Annen renteinntekt konsern 0 0
  2 637 3 954 Annen finansinntekt 11 78 427 8 969
  -3 076 171 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler -5 841 237
  -2 781 0 Nedskrivning anleggsaksjer 0 0
  -19 232 -18 281 Annen rentekostnad -153 026 -120 186
  -341 -351 Annen rentekostnad konsern 0 0
  -414 -2 491 Annen finanskostnad 11 -168 625 -26 934
  67 621 97 961 Sum finansposter -196 102 -94 199
             
  57 464 89 686 Ordinært resultat før skattekostnad 266 190 201 652
  -2 026 3 947 Skattekostnad på ordinært resultat 12 56 868 28 724
             
  59 490 85 739 Årets resultat 209 322 172 928
             
      Tilordnet    
  59 490 85 739 Majoritetsinteresser 155 191 131 927
      Minoritetsinteresser 54 130 41 001
             
      Resultat pr aksje 13 16,6 14,2
 • Balanse

  Balanse

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
  31.12.2014 31.12.2013 (1.000 NOK) Noter 31.12.2014 31.12.2013
      Anleggsmidler
  Immaterielle eiendeler
     
  0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 165 293 188 933
  0 0 Sum immaterielle eiendeler 165 293 188 933
             
      Varige driftsmidler    
  49 341 47 429 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 211 269 222 538
  0 0 Skip og ferjer 7,21 4 283 215 2 432 001
  0 0 Fly 7,21 0 1 347 300
  2 448 4 424 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21 777 762 1 003 268
  51 788 51 853 Sum varige driftsmidler 5 272 246 5 005 107
             
      Finansielle anleggsmidler  
  809 429 813 710 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
  152 419 166 251 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11 258 416 236 199
  13 250 12 106 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 19 515 18 213
  0 0 Andre langsiktige fordringer 18 237 960 8 224
  284 284 17 501 Andre langsiktige fordringer konsern 18,25 0 0
  520 0 Pensjonsmidler 15 54 881 42 040
  1 259 902 1 009 568 Sum finansielle anleggsmidler 570 773 304 676
             
  1 311 690 1 061 421 Sum anleggsmidler 6 008 312 5 498 716
             
      Omløpsmidler    
  0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 174 644 193 005
             
  50 636 273 Kundefordringer 21 549 357 386 822
  0 0 Kundefordringer konsern 25 0 0
  12 777 12 397 Andre fordringer 132 511 401 839
  56 617 371 664 Andre fordringer konsern 25 0 0
  120 031 384 334 Sum fordringer 681 867 788 661
             
  4 429 8 481 Finansielle investeringer    14,17,23 14 290 9 538
  77 624 43 415 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 639 787 827 657
  82 053 51 896 Sum finansielle investeringer og kontanter 654 077 837 195
             
  202 084 436 230 Sum omløpsmidler 1 510 588 1 818 861
             
  1 540 669 1 497 651 SUM EIENDELER 7 518 901 7 317 577

   

  Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
  31.12.2014 31.12.2013 (1.000 NOK) Noter 31.12.2014 31.12.2013
      Egenkapital
  Innskutt egenkapital
       
  47 512 46 822 Aksjekapital 28 47 512 46 822
  -638 -21 Egne aksjer   -638 -21
  183 522 161 654 Overkurs   183 522 161 654
  230 395 208 455 Sum innskutt egenkapital   230 395 208 455
             
      Opptjent egenkapital      
  0 0 Fond for vurderingsforskjeller   35 373 44 684
  637 165 642 720 Annen egenkapital   1 053 457 990 512
  637 165 642 720 Sum opptjent egenkapital   1 088 830 1 035 196
  0 0 Minoritetsinteresser   484 733 442 316
  867 561 851 175 Sum egenkapital   1 803 959 1 685 967
             
      Gjeld

  Avsetning for forpliktelser
       
  3 197 2 763 Pensjonsforpliktelser 15 40 407 45 172
  3 434 10 542 Utsatt skatt 12 176 253 138 630
  0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 39 893 46 274
  6 631 13 305 Sum avsetning forpliktelser   256 553 230 076
             
      Annen langsiktig gjeld      
  493 972 278 998 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 723 732 3 505 421
  40 452 25 903 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
    0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 113 251 206 464
  534 424 304 901 Sum annen langsiktig gjeld   3 836 983 3 711 885
             
      Kortsiktig gjeld      
  1 158 1 308 Leverandørgjeld   407 557 297 216
  142 174 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
  2 404 3 992 Betalbar skatt 12 20 240 16 211
  1 630 1 230 Skyldige offentlige avgifter   300 180 271 821
  42 761 42 140 Utbytte   48 897 42 139
  4 508 214 876 Annen kortsiktig gjeld   844 533 1 062 261
  79 450 64 550 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
  132 053 328 270 Sum kortsiktig gjeld   1 621 406 1 689 648
             
  673 108 646 476 Sum gjeld   5 714 942 5 631 609
             
  1 540 669 1 497 651 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   7 518 901 7 317 576
 • Egenkapitaloppstilling

  Egenkapitaloppstilling

  Av Olai Wanvik,

  Torghatten ASA

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
  Egenkapital pr. 31.12.13 46 822 -21 161 654 0 642 720 851 174
  Årsresultat         59 448 59 448
   - herav avsatt utbytte         -42 761 -42 761
  Kapitalforhøyelse 690   21 869     22 559
  Endring i egne aksjer   -617     -22 243 -22 860
  Egenkapital 31.12.14 47 512 -638 183 522 0 637 165 867 561


  Konsern

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurdering
  sforskjeller
  Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
  Egenkapital pr. 31.12.13 46 822 -21 161 654 44 684 990 512 442 316 1 685 967
  Årets resultat       -9 311 164 503 54 130 209 322
  - herav avsatt utbytte         -42 761   -42 761
  Utbytte til min.aksj           -9 573 -9 573
  Endring egne aksjer   -617     -22 243   -22 860
  Kapitalforhøyelse 690   21 869       22 559
  Andre endringer egenkapital         -36 550 -2 139 -38 689
  Egenkapital pr 31.12.2014 47 512 -638 183 522 35 373 1 053 457 484 733 1 803 959
 • Kontantstrømoppstilling

  Kontantstrømoppstilling

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA   Konsern
  2014 2013 (1.000 NOK) Indirekte metode 2014 2013
           
      Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
  57 718 89 686 Resultat før skattekostnad 266 190 201 652
  -2 184 0 Betalte skatter -14 443 -28 107
  -98 1 227 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer 4 157 -15 139
  3 944 4 341 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 606 848 386 422
  -60 180 -95 385 Utbytte -1 510 0
  733 1 058 Agio/disagio effekter 733 14 741
  6 000 -1 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 6 792 -42
  -2 028 15 294 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -21 899 3 169
  1 270 1 585 Endring kortsiktige fordringer -73 749 132 056
  0 0 Endring varebeholdning 17 355 -4 663
  -183 -3 259 Endring kortsiktig gjeld 133 220 -29 073
  -2 349 1 094 Endring andre tidsavgrensede poster -227 590 -187 780
  2 642 15 639 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 696 105 473 238
           
      Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
  1 093 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 54 811 30 468
  -4 869 -172 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -941 212 -384 661
  0 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 13 389  
  -6 368 -276 797 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -54 035 -13 502
  0 0 Utbetaling ved kjøp av virksomhet 0 -575 952
  18 516 16 380 Innbetaling ved salg finansielle objekter 8 566 16 380
  0 16 032 Innbetaling ved salg av egne aksjer 0 16 032
  100 150 63 900 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 1 510 0
  -23 591 -16 018 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -23 591 -16 018
  0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 2 686 326
  0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -1 650 0
  84 930 -196 675 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -939 526 -926 927
           
      Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
  35 000 100 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 920 777 442 165
  0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 127 108  
  -36 868 48 449 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 48 449
  -32 026 -28 689 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -969 147 -248 521
  0 0 Innbetaling på andre låneforhold 40  
  0 0 Utbetaling på andre lånefordringer 0 -102 788
  22 671 0 Innbetaling av egenkapital 31 893 293 478
  -42 140 -37 457 Utbetaling utbytte -55 121 -56 398
  -53 363 82 303 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 55 550 376 384
           
  34 209 -98 733 Netto endring i bankinnskudd og kontanter -187 870 -77 305
  43 415 142 148 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 827 657 753 689
  0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 0 151 273
  77 624 43 415 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 639 787 827 657

   

 • Note 1 Generelt

  Note 1 Generelt

  Av Olai Wanvik,

  Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

  Selskapets foretaksnummer er NO 916 819 927 MVA

  Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret  10. april  2015.
  Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4.

 • Note 2 Regnskapsprinsipper

  Note 2 Regnskapsprinsipper

  Av Olai Wanvik,

  2.1 Hovedprinsippet
  Det konsoliderte regnskapet til Torghatten ASA er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

  Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  2.2 Endringer i regnskapsprinsipper
  Regnskapsprinsippene som er benyttet er konsistente med forrige årsregnskap.

  2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
  Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta, idet alle datterselskapene har NOK som funksjonell valuta.

  Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

  2.4 Konsolideringsprinsipper
  Mor- og datterselskap

  Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torghatten ASA og selskaper hvor Torghatten ASA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse gjennom eierinteresser eller avtaler (datterselskaper). Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper, som om konsernet var én økonomisk enhet og alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom konsernselskaper er eliminert.

  Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås og frem til bestemmende innflytelse opphører. I de tilfeller datterselskapene ikke er heleid er minoritetens andel av resultat etter skatt og minoritetens andel av egenkapitalen presentert på separate linjer i resultatregnskapet og i balansen.

  Virksomhetsoverdragelser behandles etter oppkjøpsmetoden hvor konsernets anskaffelseskost fordeles på identifiserbare eiendeler og forpliktelser basert på anslått virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Den del av kostpris som ikke kan tilordnes identifiserbare eiendeler og forpliktelser, balanseføres som goodwill.

  Tilknyttede selskaper

  Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Torghatten ASA eller datterselskaper ikke har kontroll, men har betydelig innflytelse og eierinteresse, normalt 20-50 %. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden hvor Torghatten ASA`s  andel av resultat etter skatt, samt gevinster/eventuelt tap ved salg, resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. I balansen inngår investeringen til kostpris korrigert for innarbeidet resultatandel og mottatt utbytte. Investeringen førsteganginnregnes til anskaffelseskost. Det gjøres nødvendige justeringer slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med konsernets prinsipper. Urealiserte gevinster/tap knyttet til transaksjoner med tilknyttet selskap er eliminert med konsernets andel i selskapet.

  Andre investeringer

  Alle ikke børsnoterte investeringer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Børsnoterte investeringer verdsettes til børskurs pr. årsslutt.

  2.5 Kontanter og kontantekvivalenter
  Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment.

  2.6 Fordringer
  Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen  til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

  Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig.

  2.7 Sikring
  Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar konsernet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon.

  Kontantstrømssikring

  Det holdes oversikt over virkelig verdi til et sikringsinstrument og informasjon om verdi pr. årsslutt tas inn i note til konsernregnskapet.

  2.8 Varelager
  Varelager er regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.

  2.9 Varige driftsmidler
  Egne driftsmidler

  Driftsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.

  Kostprisen for driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette driftsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli tillagt driftsmidlets kostpris og avskrevet i takt med driftsmidlet.

  Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode:

  Bygninger    20-30 år

  Skip og ferjer    15-35 år

  Fly  20 år

  Flymotorer 6 år

  Reservedeler fly 10 år

  Vognmateriell og driftsløsøre   3-10 år

  Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi.

  Anlegg under utførelse er klassifisert som driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til driftsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før driftsmiddelet blir tatt i bruk.

  Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

  Finansielle leieavtaler

  Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontantstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentesatsen for restgjelden blir lik i ulike perioder.

  Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet.

  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en finansiell leieavtale, vil en eventuell gevinst bli utsatt, og inntektsført over leieperioden.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er leietaker

  Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at transaksjonen er gjennomført til virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen gjennomføres. Om salgsprisen er under virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, unntatt i den situasjonen dette medfører fremtidige leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amortiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgsprisen er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over estimert bruksperiode for eiendelen.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er utleier

  Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten. 

   

  2.10 Finansielle instrumenter
  Finansielle instrumenter som holdes med den intensjon å tjene på kortsiktige fluktuasjoner i priser, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet.

  Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi som er observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg.

  Endringer i virkelig verdi i finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål blir resultatført og presentert i finansinntekter ved verdistigning og som finanskostnader ved verdinedgang.

   Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet.

  Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser.

  Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handelsformål er klassifisert som omløpsmidler.

  Lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. Finansielle instrumenter holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi, som observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg.

   Endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål eller som er utpekt til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet resultatføres og presenteres som finansinntekt/-kostnad.

  Alt kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. 

  2.11 Goodwill
  Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld blir regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill avskrives over den perioden den tilknyttede kontantstrømgenererende enhet forventes å generere fremtidig inntjening. Det foretas årlige tester om hvorvidt verdien på goodwill er tilstede. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Nedskrivning av goodwill ved verdifall reverseres ikke.

  2.12 Avsetninger
  En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger blir gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

  Usikre forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet og virkelig verdi vurderes løpende. Endringer i virkelig verdi resultatføres. 

  Tapsbringende kontrakter

  Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.

   

  2.13 Pensjonsordninger
  Ytelsesbasert pensjonsordninger
  Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell.

  Innskuddsbaserte pensjonsordninger

  I tillegg til ytelsesplanen beskrevet ovenfor, har konsernet innskuddsplaner. Innskuddene er gitt til pensjonsplaner for heltidsansatte, og tilskuddene utgjør fra 2% til 5% av lønn. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

  Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader. 

   

  2.14 Skatt
  Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelt korrigert for betalbar skatt tidligere år.

  Utsatt skatt avsettes på forskjeller mellom balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendeler kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater.

  2.15 Estimater
  Konsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale områder hvor bruk av estimater har vesentlig betydning for regnskapsførte verdier og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater i fremtidige perioder, er verdsettelse av immaterielle eiendeler, driftsmidler og pensjonsforpliktelser.

  Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for verdifall (jfr note 7 Varige driftsmidler, 7 Bygninger og 8 Immaterielle eiendeler) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår i beregning av avskrivninger være basert på estimater. Konsernet har virksomhet innenfor kollektivtransportbransjen, hvor man i større og større grad må operere i et anbudsmarked med kapitaltunge transportmidler som har en økonomisk levetid som går ut over anbudskontraktenes lengde. Estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nåverdi må baseres på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, teknologisk utvikling, evnen til å realisere synergier, rentenivå og andre relevante forhold. Endringer i ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger av eiendeler i fremtidige perioder. Risiko for endringer som påvirker regnskapet vil naturlig være høyere i anbudsutsatte markeder og være mer begrenset i markeder med forhandlede kontrakter.

  Immaterielle eiendeler som ikke avskrives, testes årlig for behov for nedskrivning. Øvrige eiendeler testes for nedskrivning hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. På samme måte vurderes avskrivningsplaner og eventuelle restverdier periodisk.

  Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jfr note 15, Pensjonsordninger) innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få effekt for konsernets resultatregnskap gjennom amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

  Finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi. I de tilfeller observerbar markedsverdi ikke foreligger er virkelig verdi estimert basert på ulike verdsettelsesmetoder.

  2.16 Utbytte
  Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som kortsiktig gjeld frem til tidspunkt for generalforsamling. Mottatt utbytte fra døtre inntektsføres i den perioden utbyttet avsettes i datterselskapene. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres ved utbetaling. I tilfeller hvor utbytte er tilbakebetaling av kapital på oppkjøpstidspunktet, vil utbytte gå til fratrekk på anskaffelseskostnaden for aksjene.

   

  2.17 Lånekostnader
  Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Rentekostnadene løper under byggeperioden til anleggsmiddelet balanseføres. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning.

  2.18 Kriterier for inntekts- og kostnadsføring
  Driftsinntekter – herunder passasjerinntekter, godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet – er regnskapsført når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Driftsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Salg av klippekort for passasjertransport i bil, båt- og ferjerutene er inntektsført pr. salgsdato på enkelte ferjesamband. Etter hvert som nye billetteringssystem implementeres i de ulike datterselskapene, går konsernet over til en mer korrekt måling av periodisering av billettinntektene ved at alt inntektsføres i takt med faktisk utførte reiser.

  Faktiske utgifter til reparasjon og vedlikehold av skip og ferjer som ikke er å anse som påkostning, kostnadsføres når reparasjonen eller vedlikeholdet finner sted, med unntak av klassing som aktiveres og kostnadsføres over perioden til neste klassing.

   

  2.19 Gjeld og egenkapital
  Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten.

  Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

   

  Egne aksjer

  Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført.

  Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner

  Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.

  2.20  Minoritetsinteresser
  Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet.  

   Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket.

  2.21 Hendelser etter balansedagen
  Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

  2.22 Kontantstrømoppstilling
  Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.

   

 • Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2014

  Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2014

  Av Olai Wanvik,

  Trønderbilene AS og Gauldal Østerdal Buss AS har fusjonert
  Trønderbilene AS, et heleid datterselskap av Torghatten ASA, kjøpte i februar minoritensaksjonærens post i Gauldal Østerdal Buss AS. Trønderbilene AS eide fra før 73,9 % og ble etter kjøpet eier av 100 %. Trønderbilene AS og Gauldal Østerdal Buss AS ble i august fusjonert.

  Økning eierandel i NTS ASA
  Trønderbilene har gjennom året økt sin eierandel i NTS ASA til 30,3 %. Torghatten eier i tillegg 1,1 % av NTS ASA direkte. Total direkte og indirekte eierandel pr. 31.12.14 er på 31,48 %.

 • Note 4 Segmentinformasjon

  Note 4 Segmentinformasjon

  Av Olai Wanvik,

  Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

  Forretningssegment

  Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2014 2014 2014 2014 2014 2014
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 658 162 353 259 3 177 653 0 0 4 189 074
  Kontraktsinntekter 1 289 707 1 376 274 629 112 0 0 3 295 093
  Andre inntekter 213 847 96 232 0 336 557 56 645 703 281
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
               
  Sum inntekter 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
               
  Andre driftskostnader 1 862 193 1 604 705 3 319 784 302 421 29 204 7 118 308
  Avskrivninger 190 671 125 495 244 101 22 822 23 759 606 848
               
  Driftsresultat segment 108 852 95 565 242 880 11 313 3 682 462 292
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -57 430 -11 124 -159 359 -2 888 21 277 -209 523
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 11 393 0 0 2 028 13 421
  Resultat før skattekostnad 51 422 95 834 83 522 8 425 26 988 266 190
  Skattekostnad -7 863 -23 856 -24 380 -336 -433 -56 868
  Årets resultat 43 559 71 978 59 142 8 089 26 554 209 322
  Herav minoritetens andel av resultat 2 272 710 35 108 16 555 -514 54 130
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 2 655 303 549 237 2 122 319 122 205 559 249 6 008 312
  Omløpsmidler 304 678 436 286 427 729 185 453 156 443 1 510 588
  Totale Eiendeler 2 959 981 985 522 2 550 047 307 658 715 691 7 518 901
               
  Langsiktig gjeld 1 840 804 456 476 1 092 157 68 341 635 759 4 093 536
  Kortsiktig gjeld 332 800 269 274 852 501 88 465 78 366 1 621 406
  Sum Gjeld  2 173 604 725 750 1 944 658 156 806 714 125 5 714 942

   

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2013 2013 2013 2013 2013 2013
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 709 595 469 408 753 303 0 0 1 932 306
  Kontraktsinntekter 1 181 404 1 165 117 172 276 0 0 2 518 796
  Andre inntekter 196 043 69 787 0 321 087 67 729 654 646
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 087 042 1 704 312 925 579 321 087 67 729 5 105 749
               
  Sum inntekter 2 087 042 1 704 312 925 579 321 087 67 729 5 105 749
               
  Andre driftskostnader 1 800 675 1 518 768 763 913 278 058 62 062 4 423 476
  Avskrivninger 186 959 108 530 60 317 24 817 5 798 386 422
  Nedskrivninger           0
               
  Driftsresultat segment 99 407 77 014 101 349 18 212 -131 295 851
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -62 857 -8 856 -30 378 -4 657 14 219 -92 530
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -1 669 -1 669
  Resultat før skattekostnad 36 550 68 157 70 971 13 555 12 419 201 652
  Skattekostnad -6 077 -17 373 -14 453 507 8 672 -28 724
  Årets resultat 30 473 50 785 56 518 14 061 21 091 172 928
  Herav minoritetens andel av resultat 3 045 4 136 27 694 5 032 1 094 41 001
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 2 419 202 630 720 2 014 465 124 361 309 968 5 498 716
  Omløpsmidler 349 640 470 217 494 338 149 541 355 125 1 818 861
  Totale Eiendeler 2 768 841 1 100 937 2 508 803 273 902 665 093 7 317 577
               
  Langsiktig gjeld 1 764 629 500 442 1 205 760 101 523 369 606 3 941 961
  Kortsiktig gjeld 335 392 277 914 730 414 70 516 275 412 1 689 648
  Sum Gjeld  2 100 021 778 356 1 936 174 172 039 645 019 5 631 609

   

  Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

  Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
  Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
  Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
  Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet
  Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.

   

  I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
  For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

  Geografisk segment
  Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle  eiendeler er lokalisert i Norge. 

 • Note 5 Salgsinntekter

  Note 5 Salgsinntekter

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA   Konsern
  2014 2013 Salgsinntekter 2014 2013
  14 701 18 457 Ordinære salgsinntekter 4 189 074 1 932 306
  0 0 Kontraktsinntekter 3 295 093 2 518 796
  0 0 Andre salgsinntekter 689 949 641 085
  0 0 Annen driftsinntekt 13 331 13 561
  14 701 18 457 Sum salgsinntekter 8 187 448 5 105 749
 • Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) 2014 2013
  Lønninger 10 222 9 360
  Folketrygdavgift 1 344 1 141
  Pensjonskostnader 994 1 091
  Andre ytelser 179 210
  Totale lønnskostnader 12 739 11 802
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

   

  Konsern    
  (1.000 NOK) 2014 2013
  Lønninger 2 954 503 1 788 653
  Folketrygdavgift 189 175 189 778
  Pensjonskostnader 80 326 82 565
  Andre ytelser 74 906 63 037
  Totale lønnskostnader 3 298 910 2 124 033
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 4274 3168

   

  Ytelser til ledende personer
  Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon. 
   

    Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 1 904 5 1 909 347
  Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 1 816 5 1 821 36

   

  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra fratreden. 

  Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

  REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE
  Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

  Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

  Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.
  Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.
  De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.
  Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette. 
  Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet. 

    Torghatten ASA Konsern
  Revisjon (1.000 NOK) 2014 2013 2014 2013
  Lovpålagt revisjon 260 260 4 444 2 973
  Andre attestasjonstjenester 9 0 206 180
  Skattemessig bistand 13 16 255 200
  Regnskapsmessig bistand 40 20 767 300
  Andre tjenester utenfor revisjonen 88 0 388 943
  Totale revisjonstjenester 410 296 6 060 4 596
  Andre revisorer enn konsernrevisor     2 052 259
  Konsernrevisor 410 296 4 008 4 337

   

  Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2014 2013
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 95 85
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 70 60
  Tor Andenæs medlem 70 30
  Audhild Bang Rande medlem 70 60
  Torstein Moe medlem 70 60
  Janne Merete Stene ansatterep.  70 20
  Geir Sørensen ansatterep. 70 20
  Brynjar Kroknes vararepresentant 24 0
  Robert Arnfinn Tønne medlem (avgått i 2013) 0 30
  Helge Witzø ansatterep. (avgått i 2013) 0 40
  Jon Ole Ruud ansatterep. (avgått i 2013) 0 40
  Totalt styrehonorar   539 445
 • Note 7 Varige driftsmidler

  Note 7 Varige driftsmidler

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA      
  (1.000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Annet driftsløsøre SUM
  Anskaffelseskost pr. 1.1. 114 401 0 53 333 167 734
  Tilgang/oppkjøp 4 937 0 34 4 971
  Avgang 0 0 7 078 7 078
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 119 338 0 46 289 165 627
           
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 66 971 0 48 908 115 880
  Årets avskrivning 3 026 0 918 3 944
  Årets nedskrivning 0 0 0 0
  Avgang avskrivning 0 0 5 985 5 985
  Sum akk. avskrivninger 69 997 0 43 841 113 838
  Bokført verdi pr. 31.12. 49 341 0 2 448 51 788

   

  Økonomisk levetid 0-20 år 20-30 år 3-10 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

   

  Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
  Anskaffelseskost pr. 1.1. 344 484 3 227 529 1 387 928 1 705 896 6 665 837
  Tilgang/oppkjøp 11 884 462 655 611 232 206 449 1 292 220
  Avgang 3 427 45 442 17 491 506 634 572 994
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 352 941 3 644 742 1 981 669 1 405 712 7 385 064
             
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 121 946 795 527 40 628 702 628 1 660 730
  Årets avskrivning 20 339 201 485 186 996 172 656 581 476
  Årets nedskrivning 0 0 0 0 0
  Avgang avskrivning 614 16 916 -135 475 247 335 129 389
  Sum akk. avskrivninger 141 672 980 096 363 099 627 950 2 112 818
  Bokført verdi pr. 31.12. 211 269 2 664 645 1 618 570 777 762 5 272 246

   

  Økonomisk levetid 0-50 år 15-35 år 8-10 år 3-15 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

   

  Bygninger
  Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.

 • Note 8 Immaterielle eiendeler

  Note 8 Immaterielle eiendeler

  Av Olai Wanvik,
  Konsernet    
  Goodwill, varemerke og konsesjoner (1.000 NOK) 2014 2013
       
  Anskaffelseskost 01.01. 334 341 251 295
  Tilgang/korrigering  1 732 83 046
  Anskaffelseskost 31.12. 336 073 334 341
       
  Akkumulerte avskrivninger    
  Inngående balanse 145 409 127 822
  Årets avskrivning 25 372 17 587
  Akkumulerte avskrivninger 170 781 145 409
       
  Bokført verdi pr 31.12 165 293 188 933

   

  Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2014 165,3 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter. 

  SAS flybussen ervervet fra SAS 1. november 2012
  Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS knyttet til SAS Flybussen er pr. årsskiftet bokført til 46,4 MNOK. Dette ble i oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. Årets avskrivning utgjør 6 MNOK.

  Tidligere oppkjøp i Norgesbuss
  Goodwill i Norgesbuss består per årsskifte også av to oppkjøp fra tidligere år;   
  Bærums Forenede Bilruter AS og Oslo og Follo Biltrafikk AS. Ovennevnte kjøp har gitt Norgesbuss en strategisk gunstig posisjonering i og rundt Oslo.
  I konsernregnskapet avskrives goodwill fra dette oppkjøpet over en periode på 15 år og har pr. 31.12.14 en bokført verdi på 30,2 MNOK.

  FosenNamsos Sjø AS
  Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 12,7 MNOK er knyttet til fusjonen med NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

  Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover. 

  Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

  Sørlandsruta AS
  Torghatten ASA foretok i 2010 oppkjøp av Sørlandsruta og fikk i den forbindelsen en bokført goodwill på 9,4 MNOK i forbindelse med kjøpet. Goodwill avskrives over 5 år og er nå pr. 31.12.14 nedskrevet i 0,-.

  Trønderbilene AS
  Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene. 

  Pr. 31.12.14 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 7,3 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 10 år.  
   
  Maritime Venture AS
  Torghatten ASA foretok i 2011 et oppkjøp av Maritime Venture og fikk i den forbindelse en bokført goodwill på 5,3 MNOK. Pr. 31.12.14 er gjenstående verdi på goodwill 2,1 MNOK.
   
  WF Holding AS
  Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 80% av aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill.  Torghatten ASA eier 51% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder. 

 • Note 9 Datterselskaper

  Note 9 Datterselskaper

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA              
  Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.14 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
  Torghatten Buss AS 1993 Brønnøysund 100 % 13 000 100 % 9 370 9 370
  Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 50 963 100 % 3 542 3 542
  Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100 % 1 320 100 % 505 505
  TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100 % 8 436 100 % 400 400
  Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 354 996 100 % 40 010 40 010
  Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 27 786 100 % 35 174 35 174
  FosenNamsos Sjø AS *6) 2008 Trondheim 66 % 120 294 66 % 95 390 95 390
  Fjordveien AS 1994 Trondheim 100 % 68 100 % 80 80
  Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100 % 6 245 100 % 1 669 1 669
  Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66 % 6 685 66 % 2 887 2 887
  TrønderBilene as konsern  *1) 1999 Levanger 100 % 144 274 100 % 88 630 88 630
  Norgesbuss AS konsern *2) 2004 Oslo 100 % 156 929 100 % 174 176 147 182
  Innherredsferja AS 2005 Trondheim 100 % 1 284 100 % 3 318 1 818
  Nesodden Bundefjorden DS 2007 Oslo 51 % 1 986 51 % 14 269 1 000
  Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100 % 28 949 100 % 14 500 14 500
  Maritime Venture AS *3) 2011 Sandnessjøen 51 % 85 850 51 % 29 964 29 964
  Secora AS konsern *4) 2012 Svolvær 100 % 23 364 100 %  - 14 600
  T-Finans AS 2011 Sandvika 100 % 87 018 100 % 82 207 82 207
  WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 51 % 497 767 51 % 255 000 255 000
  Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100 % 456 100 % 100 100
  Sum datterselskaper             824 029

   

  Info ang. underkonsern
    Anskaffelses-
  tidspunkt
  Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
  *1) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
  Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51 %   11 473 51 %
  Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 61 %   2 602 61 %
  TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 98 %   2 287 98 %
  GB Transportservice AS 1987 Røros 100 %   3 137 100 %
               
  *2) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
  Omniservice AS   Oslo 100 %   11225 100 %
  Norgesbuss Ekspress AS   Oslo 100 %   2554 100 %
  Firda Billag Buss AS   Førde 50 %   50271 50 %
               
  *3) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper:
  Seløy Holding AS 2011 Herøy 60 %   15 861 60 %
  Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100 % 22 472 100 %
  Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100 % 34 949 100 %
  Seløy Aquaservice AS 2014 Herøy   66 % 13 272 66 %
  Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100 %   245 100 %
               
  *4) I Secora konsern inngår følgende datterselskaper:
  Secora AS   Svolvær 100 %   44 561 100 %
  Secora Maskin AS 2012 Svolvær   100 % 3 312 100 %
  Secora AB 2012 Stockholm   100 % 1 823 100 %
               
  *5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
  Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø 80 %   553 862 80 %
  Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100 % 2 972 100 %
               
  *6) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap: 
  Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   35 016 51 %
 • Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA            
  Tilknyttede selskap
  (1.000 NOK)
  Eierandel Bokført verdi 31.12.13 Tilgang/ avgang 2014 Resultatandel/endring egenkapital 2014 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.14
  Stavanger Bay KS 50 % 13 361 -13 361 0 0 0
  North Sea Safety KS 50 % 61 994 0 3 544 -2 500 63 038
  Team Beredskap Sp/f 30 % 8 950 0 -1 520 0 7 433
  Havila Shipping ASA 4 % 81 946 0 0 0 81 946
  Sum tilknyttede selskaper   166 248 -13 361 2 028 -2 500 152 419

   

  Konsern            
  Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.13 Tilgang/
  avgang 2014
  Resultatandel/endring egenkapital 2014 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.14
  Stavanger Bay KS 50 % 13 361 -13 361 0 0 0
  North Sea Safety KS 50 % 61 994 0 3 544 -2 500 63 038
  Team Beredskap Sp/f 30 % 8 950 0 -1 520 0 7 433
  Havila Shipping ASA 4 % 81 946 0 0 0 81 946
  NTS ASA 23 % 67 960 26 632 -11 525 -924 82 143
  Namsos Invest AS 25 % 0 17 907 3 959   21 867
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
  Sum tilknyttede selskaper   236 196 31 179 -5 542 -3 424 258 416

   

  Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.14 om de enkelte tilknyttede selskapene:

  Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
  North Sea Safety KS Rederi 278 813 152 731 126 082 55 506 7 094
  Team Beredskap Sp/f Rederi 41 986 17 217 24 770 3 768 -4 716
  Havila Shipping ASA Rederi 8 377 978 6 357 131 2 020 848 1 690 796 2 337
  NTS ASA Trafikkselskap 972 996 636 039 336 957 416 813 37 051
  Namsos Invest AS Investering 121 934 34 395 87 539 0 6 650
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 14 331 7 977 6 353 12 868 68

   

  Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
  NTS ASA 2003 Namsos 23 % 23 %
  North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
  Team Beredskap Sp/f 2007 Færøyene 30 % 30 %
  Havila Shipping ASA 2007 Fosnavåg 4 % 4 %
  Namsos Invest AS 2014 Namsos 25 % 25 %
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %
 • Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2014 2013 Annen finansinntekt 2014 2013
  1 059 1 929 Agio 42 126 2 392
  98 147 Gevinst ved salg av aksjer 1 007 147
    1 085 Aksjeutbytte 1 940 2 302
  1 480 793 Annen finansinntekt 33 354 4 128
  2 637 3 954 Sum Annen finansinntekt 78 427 8 969
           
      Annen finanskostnad    
  326 871 Disagio 128 424 14 971
  88 123 Gebyrer og kredittkortprovisjon 30 924 9 249
    1 497 Tap ved salg av aksjer 7 1 497
  0 0 Annen finanskostnad 9 270 1 218
  414 2 491 Sum Annen finanskostnad 168 625 26 934
 • Note 12 Skatt

  Note 12 Skatt

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2014 2013 Skattekostnad 2014 2013
  7 416 18 542 Betalbar skatt 35 090 29 168
  -1 808 0 For lite/mye avsatt tidligere år -1 658 -2 520
  -7 337 -14 595 Endring utsatt skatt 23 437 2 077
  -1 729 3 947 Netto skattekostnad  56 868 28 724
           
      Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 27 %
  57 718 89 686 Resultat før skatt 266 190 201 651
  15 584 25 112 Skatt beregnet med 27 % (28 %) 71 871 56 462
  -1 808 419 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år -1 752 -2 048
  -16 640 -13 025 Utbytte/Konsernbidrag -16 640 -3 867
  65 18 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag 4 500 -1 147
  636 -378 Verdistigning aksjer/andeler 636 -378
  -548 3 862 Resultat fra tilknyttet selskap -3 950 1 540
  981 -11 671 Annet 2 203 -17 289
  0 -390 Endret skattesats 0 -4 548
  -1 729 3 947 Skattekostnad 56 868 28 724
           
  -3 % 4 % Effektiv skattesats: 21 % 14 %
           
           
      Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
  2014 2013 Negative midlertidige forskjeller 2014 2013
      Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 3 197 4 644
  6 935 5 908 Driftsmidler 7 803 19 767
  3 197 2 763 Netto pensjonsforpliktelser 39 628 7 397
  0 0 Gevinst/tapskonto 685 856
  150 150 Andre forskjeller 12 120 1 150
  0 0 Underskudd til fremføring 556 796 366 931
  10 282 8 821 Sum negative midlertidige forskjeller 620 231 400 746
           
      Positive midlertidige forskjeller
    0 Driftsmidler 1 156 847 337 091
  22 479 28 099 Gevinst/tapskonto 70 515 84 488
  0 19 768 Andeler i deltagerlignede selskaper 0 19 768
  520 0 Netto pensjonsmidler 43 987 27 715
  0 0 Andre forskjeller 1 671 445 130
  23 000 47 867 Sum positive midlertidige forskjeller 1 273 020 914 191
           
  12 717 39 046 Netto midlertidige forskjeller 652 789 513 445
           
  3 434 10 542 Netto utsatt skatteforpliktelse 176 253 138 630
           
      Betalbar skatt i balansen
  7 416 18 542 Betalbar skatt i skattekostnaden 35 090 29 168
  -5 011 -14 550 Skattevirkning av konsernbidrag -14 850 -14 550
  0 0 Betalbar skatt oppkjøp 0 1 593
  2 404 3 992 Betalbar skatt i balansen 20 240 16 211
 • Note 13 Resultat pr. aksje

  Note 13 Resultat pr. aksje

  Av Olai Wanvik,

  Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

  (1.000 NOK) 2014 2013
  Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 155 191 131 927
  Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 9 367 416 9 361 105
  Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 16,6 14,1

   

  Utvannet resultat pr. aksje
  Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2013 og 2014.

   

 • Note 14 Finansielle investeringer

  Note 14 Finansielle investeringer

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  NTS ASA 1,10 % 2284 2 284
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
  DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 1 161 437
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 300 300
  Øvrige aksjer   419 419
  Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   14 644 13 250


  Uinnkalt kapital for Partrederiet Clipper Hermes DA var pr. 31.12.2014 kr 3,4 MNOK, mens uinnkalt kapital for DIS Dyvi Cable Ship var kr 1,2 MNOK. For Dongguan Chemical Tankers DIS er uinnkalt kapital 1,2 MNOK. 

   

  Konsern      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 13,46 % 3 791 3 791
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
  DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 1 161 437
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 300 300
  North Energy AS 0,08 % 437 421
  Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
  Flybussen.no DA 14,29 % 30 403
  Andre   4 304 4 304
  Sum anleggsaksjer konsern   20 551 19 515

   

  Torghatten ASA      
  Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
    kost verdi verdi
  Drillmar Energy Ltd 16 159 3 500 3 500
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 925 925
  Tide AS 5 4 4
  Sum Finansielle investeringer 17 273 4 429 4 429

  Drillmar Energy er ikke børsnotert. 
   

  Konsern      
  Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
  verdi
  Nordea Global High Yield 9 950 9 773 9 773
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 013 1 013
  Drillmar Energy Ltd 16 159 3 500 3 500
  Tide AS 5 4 4
  Sum Finansielle investeringer 27 290 14 290 14 290

   

 • Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Av Olai Wanvik,

  Gammel AFP
  Gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier t.o.m. 2015. Selskapenes andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet.

  Ny AFP
  Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn.

  Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2015 er premien fastsatt til 2,00 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

  Torghatten ASA
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2014
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     321
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     393
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -224
  Administrasjonskostnader     0
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     416
  Aga     31
  Årets pensjonskostnad     937
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2014
    Sikret Usikret Sum
  Ending brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 5 408 4 289 9 697
  Aga 45 401 446
  Nåverdien av årets opptjening 208 112 321
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 221 173 393
  Aktuariell tap/gevinst 478 261 739
  Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -157 -202
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 6 315 5 079 11 394
   
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 112   5 112
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 224   224
  Aktuariell tap/gevinst 91   91
  Premieinnbetalinger -45   -45
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 5 383 0 5 383
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -1 453 -1 882 -3 335
  Ikke resultatført planendringer      
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -520 3 197 2 677
   
  Forventet premieutbetaling neste år     0
  Forventet utbetaling neste år     45
         
  Endringer i forpliktelsen      
        2014
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      1 918
  Resultatført pensjonskostnad     937
  Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -178
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     2 677
   
  Konsernet
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2014
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     11 872
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     9 769
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -7 200
  Administrasjonskostnader     1 863
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     1 514
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     -164
  Endring i regnskapsført forpliktelse ved endret AFP-ordning     21
  Aga     4 105
  Årets pensjonskostnad     21 780
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2014
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 172 076 82 022 254 098
  Aga 1 478 11 041 12 519
  Nåverdien av årets opptjening 7 184 3 816 11 001
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 6 759 3 010 9 769
  Aktuariell tap/gevinst 14 435 14 561 28 996
  Avvikling ordning 0 0 0
  Utbetaling pensjon/fripoliser -5 410 -16 012 -21 422
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 196 523 98 438 294 960
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 159 158 0 159 158
  Uttak av midler ifbm virksomhetsoverdragelse 0 0 0
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 7 200 0 7 200
  Aktuariell tap/gevinst -3 618 0 -3 618
  Avvikling ordning 0 0 0
  Administrasjonskostnader -1 863 0 -1 863
  Premieinnbetalinger 17 628 0 17 628
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -5 410 0 -5 410
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 173 094 0 173 094
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -55 281 -3 986 -59 267
  Ikke resultatført planendringer -10 466 -54 483 -64 948
  Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -42 318 39 969 -2 349
   
  Forventet premieutbetaling neste år     18 191
  Forventet utbetaling neste år     18 325
         
  Endinger i forpliktelsen
        2014
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      11 495
  Resultatført pensjonskostnad     21 780
  Forpliktelse oppkjøpt virksomhet     -35 624
  Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     0
  Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -2 349
   
  Balanseførte pensjonsmidler     42 757
  Balanseført innskuddsfond     12 125
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     54 881
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     40 407
   
        2014
  Diskonteringsrente     3,00 %
  Årlig G-regulering     3,00 %
  Avkastning på pensjonsmidler     3,80 %
  Lønnsvekst     3,25 %
  Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,10 %
  Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
   
        2014
  Omløpsobligasjoner     15,3 %
  Anleggsobligasjoner     32,6 %
  Pengemarked     23,5 %
  Aksjer     7,2 %
  Eiendom     14,2 %
  Annet     7,3 %
  SUM     100 %
 • Note 16 Varebeholdning

  Note 16 Varebeholdning

  Av Olai Wanvik,

  Varebeholdningen består av ferdigvarer.

  Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 • Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Av Olai Wanvik,
  Mor   Konsern
  2014 2013 (1.000 NOK) 2014 2013
  4 429 8 481 Finansielle investeringer 14 290 9 538
  77 624 43 415 Kontanter og kontantekvivalenter 639 787 827 657
  82 053 51 896 Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 654 077 837 195


  Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 84 MNOK, herav 0,7 MNOK i morselskapet.

  Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 12 MNOK. Widerøe Flyveselskap AS har en garanti på 60 MNOK.

 • Note 18 Fordringer og gjeld

  Note 18 Fordringer og gjeld

  Av Olai Wanvik,
    Mor   Konsern
  Fordringer med forfall
  senere enn ett år
  2014 2013   2014 2013
  Andre langsiktige fordringer 0 0   237 960 8 224
  Andre langsiktige fordringer konsern 284 284 17 501   0 0
  Sum langsiktige fordringer 284 284 17 501   237 960 8 224
   
    Mor   Konsern
  Langsiktig gjeld med forfall
  senere enn 5 år
  2014 2013   2014 2013
  Gjeld til kredittinstitusjoner 95 032 60 984   1 476 635 1 881 710
  Sum 95 032 60 984   1 476 635 1 881 710
  Av andre langsiktige fordringer utgjør deltakelse i obligasjonslån MNOK 224, som samlet har en markedsverdi på 99,0 % av anskaffelseskost. 
   
    Mor   Konsern
  Andre fordringer med forfall
  i 2014
  2014 2013   2014 2013
  Andre fordringer  10 777 12 397   132 511 401 839
  Sum 10 777 12 397   132 511 401 839

   

   

 • Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Av Olai Wanvik,
    2014 2013
  Avsetning for forpliktelser 39 873 46 274

   

  11,6 MNOK gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide selskapet Torghatten Nord AS. 

  28,3 MNOK er avsetning for vedlikehold på leasede fly i Widerøe's Flyveselskap AS.

 • Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA   Balanseført verdi
    Forfall 2014 2013
  Banklån –flytende rente 2009-2025 493 972 278 998
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   493 972 278 998
  Gjennomsnittlig rente   3,89 % 3,72 %

   

  Konsern   Balanseført verdi
    Forfall 2014 2013
  Banklån –flytende rente 2009-2025 3 187 064 2 968 446
  Banklån - fast rente 2009-2025 536 668 536 976
  Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24) 2011-2013 98 589 136 258
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 822 321 3 641 680
  Gjennomsnittlig rente    4,80 % 4,05 %

  Se også note 21. 

 • Note 21 Panstillelser

  Note 21 Panstillelser

  Av Olai Wanvik,
  Torghatten ASA
  Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 493 972
  Sum gjeld sikret ved pant 493 972
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer, ref note 10 81 948
  Driftsløsøre, inventar og lignende 2 448
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
  Bygninger og tomter 49 341
  Sum eiendeler 133 736

   

  I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
  TrønderBilene as 4 234 Aksjer
  Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
  Nesodden Bundefjorden DS 3 250 Aksjer
  Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
  WF Holding AS 510 Aksjer

  Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

  Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 46,45 MNOK, Torghatten Nord AS maksimalt opp til 6,0 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 108 MNOK.
  Torghatten ASA har, sammen med Fjord 1 AS, stilt som selvskyldnerkausjonist overfor WF Holding AS' låneforpliktelser oppad begrenset til 50 MNOK.

  Garantiansvar 1830


  Garantistillelser gjelder garantistillelser i forbindelse med kontraktsgarantier vedrørende nødvendige garantistillelser innen reisebyrådrift, samt garantistillelser i henhold til forskrifter og EØSreglene vedrørende adgang til yrket i person- og godstransport.

  Konsern
  Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 3 723 732
  Sum gjeld sikret ved pant 3 723 732
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer 81 948
  Kundefordringer 549 357
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 5 060 977
  Bygninger og tomter 211 269


  Garantier i Torghatten konsern
  Garantistillelser på 324,1 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasing- og skattetrekksgarantier.

  Garantier i andre døtre
  Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

  Covenants krav
  Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.

 • Note 22 Sikringsinstrumenter

  Note 22 Sikringsinstrumenter

  Av Olai Wanvik,

  Oljesikring (kontantstrømsikring)
  Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, og Torghatten Trafikkselskap AS bundet opp i egnede sikringsinstrument.
  Widerøe's Flyvesekskap AS er eksponert for endringer i prisen på flydrivstoff JET A1 og har valgt å delvis sikre dette ved hjelp av opsjonsstrukturer og swapper med bakgrunn i månedlige behov gjennom året.

  Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen, dvs. de vurderes effektive.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.14: - 161,4 MNOK.
  Til sammenligning var verdien pr. 31.12.13: 7,1 MNOK.

  De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

  Rentesikring
  Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er 57,8 MNOK rentesikret gjennom sikringsavtaler. Virkelig verdi av rentederivat pr.31.12.14 er - 0,2 MNOK.

  Valutasikring
  Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.14 var virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler 29,8 MNOK.

 • Note 23 Finansiell risiko

  Note 23 Finansiell risiko

  Av Olai Wanvik,

  Organisering av finansiell risikostyring     
  Virksomheten i Torghatten konsern er i det alt vesentlige innenlands kollektivtransport på land og sjø, og konsernet er i første rekke utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. I tillegg er konsernet utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer.

  Styringen av finansiell risiko følger den desentraliserte styringsstrukturen som er lagt for konsernet, hvor hvert enkelt datterselskap avdekker og evaluerer sin aktuelle finansielle risiko, og deretter eventuelt benytter aktuelle finansielle instrumenter for å redusere denne.

  Renterisiko
  Virksomheten i Torghatten konsern er kapitalintensiv, med krav til betydelige investeringer i transportmateriell som busser, ferjer og skip. Renterisikoen er i stor grad knyttet til den gjeldsporteføljen som er tilknyttet disse investeringene. Generelt har konsernet som målsetting at rentekostnadene skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedet. Samtidig foretas det disposisjoner for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedet. Beslutninger knyttet til sikringer tas av styrene i de enkelte datterselskap. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentebinding på konsernets lån, samt bruk av rentederivater. 

  Renteeksponeringen knyttet til rentefornyelser for konsernets rentebærende gjeld og finansielle instrumenter er vist i tabellen under. Urealisert rentegevinst/-tap er ikke innregnet (bokført som rentefri fordring/gjeld)

  Torghatten ASA
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2014 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 493 972 493 972          
  Rentesikringer 0 0          
  Brutto rentebærende gjeld 493 972 493 972 0 0 0 0 0
  Finansielle investeringer og kontanter 82 053 82 053          
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0          
  Netto rentebærende gjeld 411 918 411 918 0 0 0 0 0
   
  Konsern
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2014 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 3 665 849 3 597 945         10 021
  Rentesikringer 57 883 0     57 883    
  Brutto rentebærende gjeld 3 723 732 3 597 945 0 0 57 883   10 021
  Finansielle investeringer og kontanter 654 077 654 077          
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0          
  Netto rentebærende gjeld 3 069 655 2 943 868 0 0 57 883 0 10 021


  Likviditetsrisiko
  En av de viktigste målsetningene for likviditetsstyring i konsernet er at både konsernet samlet, samt de enkelte datterselskapene individuelt, har tilstrekkelig finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå operasjonelle og strategiske målsetninger.

  Kontantstrømmen fra driften er i all vesentlighet stabil, og likviditetsstrømmene overvåkes på kort og lang sikt både i de enkelte datterselskaper og på konsernnivå gjennom rapportering. Konsernets viktigste finansieringskilde er lån fra relasjonsbanker.

  For å redusere likviditetsrisikoen knyttet til gjeldsporteføljen søkes det å ha en jevn forfallsfordeling på lån og lånerammer. Denne vises i tabellen nedenfor.

  Torghatten ASA
  Konsernets rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2014 2015 2016 2017 2018 2019 >2019
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 493 972 47 041 43 818 245 818 31 515 30 747 95 032
  Brutto rentebærende gjeld 493 972 47 041 43 818 245 818 31 515 30 747 95 032
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 82 053 82 053          
  Øvrig rentebærende fordringer 0            
  Netto rentebærende gjeld 411 918 -35 012 43 818 245 818 31 515 30 747 95 032
   
  Konsern
  Konsernets rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2014 2015 2016 2017 2018 2019 >2019
  Rentebærende gjeld              
  Banklån* 3 723 732 416 216 478 768 576 972 343 295 431 847 1 476 635
  Brutto rentebærende gjeld 3 723 732 416 216 478 768 576 972 343 295 431 847 1 476 635
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 654 077 654 077          
  Øvrig rentebærende fordringer 0            
  Netto rentebærende gjeld 3 069 655 -237 861 478 768 576 972 343 295 431 847 1 476 635

  * Av dette utgjør et ansvarlig lån fra staten til Secora AS 50 MNOK.

  Kredittrisiko     
  Konsernet vurderes til ikke å ha vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Da det alt vesentligste av konsernets inntekter er enten salg til reisende med kontant oppgjør eller salg knyttet til oppdrag fra stat, fylke eller kommune, vurderes konsernets samlede kredittrisiko å være svært lav. For den delen av konsernet som driver salg på kreditt, skal slikt salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere. I tillegg skal utestående beløp ikke overstiger eventuelle fastsatte kredittrammer.     
       
  Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernets garantiforpliktelser gjelder kontragarantier i forbindelse med nødvendige garantistillelser på vegne av konsernselskaper, herunder i forbindelse med avgitte tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, garantistillelser i hht. forskrifter og EØS-regler vedr. adgang til yrket i person- og godstransport, samt garantistillelser innen reisebyrådriften (herunder v.v. Reisegarantifondet).
  Da motparten i derivathandelen normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser derfor sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler (se egne noter). 

  Oljeprisrisiko
  Med det vesentlige av virksomheten innen kollektivtransport, hvor drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadskomponent, er konsernet utsatt for prisrisiko på drivstoff. For å øke forutsigbarheten av fremtidige kontantstrømmer søkes det å etablere prissikring av fremtidig forventet drivstofforbruk, enten direkte i kontrakten med oppdragsgiver eller gjennom oljeprisderivater.  

  Aksjemarkedsrisiko
  Konsernet er utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. Investering i slike aksjer er klassifisert som aksjer holdt til handelsformål, og utgjorde 14,3 MNOK pr. 31.12.2014. For detaljer henvises til note 14 Andre finansielle investeringer. 

  Valutarisiko
  Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for konsernet. Noe sikring gjøres ved bruk avegnede  sikringsinstrumenter.Pr. 31.12.14 var 29,5 millioner USD sikret til en kurs på 6,51. 

  Kapitalforvaltning
  Hovedformålet med konsernets kapitalforvaltning er å sikre at det opprettholder en høy kredittverdighet og høy soliditet for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit. Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som muliggjøres ved et høyere lånenivå, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. Som følge av dette har konsernet som målsetting at konsernets egenkapital skal være over 30 % av konsernets totale kapital. Konsernets hovedfokus i kapitalforvaltningen er at konsernet totalt, og alle hoved-datterselskap individuelt skal ha en tilstrekkelig arbeidskapital for å finansiere sin ordinære virksomhet. I de ulike kontrakter med oppdragsgiver om utførelse av kollektivtransport fokuseres det på å få på plass betalingsbetingelser fra oppdragsgiver og finansiering av transportmidler fra banker, som gir et positivt bidrag til arbeidskapitalen.

 • Note 24 Leieavtaler

  Note 24 Leieavtaler

  Av Olai Wanvik,

  Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler.

  Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

  Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

    2014 2013
  Leieavtaler i balansen 199 365 199 384
  Sum 199 365 199 384
  Akkumulerte avdrag -100 776 -63 126
  Netto balanseført verdi 98 589 136 258


  Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

  Leasingavtalene hadde i 2013 en rente på NIBOR + margin.    

  Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler 

  Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet.  I Widerøe Flyveselskap AS er det for tiden leie av 11 fly på leasingavtaler som er vurdert som operasjonell  leasing.      

  Konsernet har i 2014 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 182 MNOK.

 • Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Av Olai Wanvik,

  Torghatten Servicesenter AS, et heleid selskap av Torghatten ASA, ivaretar forretningsførsel for flere av datterselskap og tilknyttede selskap til Torghatten ASA.

  Det leies også ut personer fra holdingselskapet til enkelte datterselskap i forbindelse med ulike funksjoner som IT, markedsføring og kvalitetssikring.

  Det leies også ut skip og busser mellom de ulike selskapene i konsernet.

  Det er egne verkstedselskap i konsernet som utfører reparasjoner og vedlikehold for andre selskaper i konsernet i tillegg til å ta på seg eksterne oppdrag.

  Det er også opprettet enkelte låneforhold mellom selskapene i konsernet. Disse renteberegnes.

  Alle transaksjoner i konsernet skjer til markedsmessige vilkår.

 • Note 26 Oppkjøp

  Note 26 Oppkjøp

  Av Olai Wanvik,

  Trønderbilene kjøpte seg opp til 100% eier av Gauldal-Østerdal Buss AS og fusjonerte deretter.

  Trønderbilene ervervet i februar 2014 Røros Kommunes aksjepost i Gauldal-Østerdal Buss AS. Etter ervervet kontrollerte Trønderbilene AS 100 % av aksjene. Med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014 er datterselskapet Gauldal-Østerdal Buss AS fusjonert med Trønderbilene AS. Fusjonen er gjennomført etter de forenklede regler i aksjelovens § 13-23 (mellom mor og heleid datter), og det ble således ikke gitt noe vederlag ved fusjonen, hverken i form av aksjer eller
  kontanter.

  Fusjonen er en vertikal fusjon mellom mor og heleid datterselskap, og gjennomføres ihht. NRS 9 Fusjon med regnskapsmessig kontinuitet, til konserverdier.

  Fusjonen gjennomføres som en skattefri transaksjon med full skattemessig kontinuitet.

 • Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Av Olai Wanvik,

  Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet som er avgitt.

 • Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Av Olai Wanvik,

  Aksjekapital:

  Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.14 kr 47.511.795,- fordelt på 9.502.359 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.

  I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte:
  En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.

  Eierstruktur: 

  De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.14 var: 

    Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
  Christiania Skibs AS 1 537 126 16,18 % 16,40 %
  Saturn Invest AS 1 298 334 13,66 % 13,85 %
  Hifo Invest AS 1 205 415 12,69 % 12,86 %
  Heidenreich Enterprise Ltd. 425 837 4,48 % 4,54 %
  Intertrade Shipping AS 362 317 3,81 % 3,86 %
  Uno Invest AS 327 045 3,44 % 3,49 %
  Jac. Moe AS 275 291 2,90 % 2,94 %
  Tanja AS 234 417 2,47 % 2,50 %
  Torgnes AS 232 312 2,44 % 2,48 %
  Amble Investment AS  152 773 1,61 % 1,63 %
  Etui Invest AS 112 360 1,18 % 1,20 %
  Skipsinvest AS 100 172 1,05 % 1,07 %
  Brønnøy kommune 97 240 1,02 % 1,04 %

  Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 7 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

  Egne aksjer:

  Pr. 31.12.14 har Torghatten ASA 127 605 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 123 370 aksjer.

  Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

     

  Antall aksjer
  Ant. aksjer eid av personlig nærstående
  Sum           antall aksjer
           
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 1000 - 1000
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder - - -
  Tor Andenæs medlem - 1771543 1771543
  Torstein Moe medlem - 423643 423643
  Audhild Bang Rande medlem 220 - 220
  Janne Merete Stene ansatterep. - - -
  Geir Sørensen ansatterep. - - -
           
  Ledende ansatte        
  Brynjar Forbergskog, konsernsjef     2503749 2503749
  Roger Granheim, visekonsernsjef     327045 327045
 • Revisors beretning

  Revisors beretning

  Av Olai Wanvik,

  Trykk på dokumentet for å se Revisors beretning

 • Konsernstruktur

 • Styremedlemmer

  Styremedlemmer

  Av Olai Wanvik,

  Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Janne Merete Stene, representant for de ansatte
  • Geir Sørensen, representant for de ansatte

  Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Wenche Stuvland Knygh
  • Ingolf A. Marifjæren


  Trykk her for å se oversikten over Styret