• Styrets beretning

  Styrets beretning

  Av ,

  Generelt

  Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

  Selskapet er notert på OTC-listen og har ca 1732 aksjonærer.

  Virksomheten

  Sjøtransport

  Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.

  Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca 1400 ansatte og har en omsetning på 2,3 milliarder kroner.

  Landtransport

  Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1200 busser gjennom sine datterselskap.

  Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og Flybussekspressen AS. Trønderbilene as driver buss- og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca 2000 ansatte og har en omsetning på 1,8 milliarder kroner.

  Flytransport

  Konsernet opererer 41 fly gjennom datterselskapet Widerøe Flyveselskap AS.

  Widerøe Flyveselskap AS er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,9 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge.

  Annen maritim- og øvrig virksomhet

  I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet.

  Entreprenørvirksomheten drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

  Konsernet eier en betydelig andel i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS sin hovedaktivitet foregår i datterselskapet Norsk Fisketransport AS, som driver brønnbåtvirksomhet.

  Konsernet har eierskap i noen shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.

  Hendelser i 2015

  Følgende hendelser trekkes frem for 2015:

  • Widerøe Flyveselskap AS vinner anbudsrunden om de regionale flyrutene i Sør-Norge for perioden 2016 til 2020 og fortsetter å betjene disse rutene.
  • Widerøe Ground Handling, et datterselskap av Widerøe Flyveselskap AS, inngår avtale med SAS om overtagelse av all bakkevirksomhet på regionale flyplasser som SAS har drevet i Norge. Endelig overtakelse i februar 2016.
  • Norgesbuss AS signerer Norges største busskontrakt. Avtalen gjelder busskjøring i Stavanger og har en varighet på 8 år, med mulighet for to års forlengelse. Stavanger utgjør et nytt geografisk område for selskapet.
  • Trønderbilene AS inngår avtale med Opplandstrafikk angående busskjøring i Valdres for en periode på 8 år, med oppstart i juni 2016.
  • Torghatten Trafikkselskap inngår kontrakt om hurtigbåtdrift på Helgeland. Avtalen har en varighet på 3 år, med mulighet for 2 års forlengelse. Dette er en videreføring av ruter selskapet kjører i dag.
  • Bastø Fosen AS starter bygging av tre nye ferjer som skal settes inn i fergesambandet Moss – Horten i 2017. I tillegg starter de oppgradering av tre av de eksisterende ferjene.
  • Torghatten Nord AS iverksetter fra 1. januar 2015 hurtigbåtdrift i Nordland i henhold til ny anbudskontrakt. 
  • Torghatten ASA inngår avtale om kjøp av 50 prosent av aksjene i F1 Holding AS, som eier 59 prosent av aksjene i Fjord 1 AS. Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse.

  Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.

  Økonomi

  Resultat

  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 483,4 MNOK for 2015, mot 266,2 MNOK i 2014. Sum driftsinntekter var 8.574 MNOK, mot 8.187 MNOK i 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.194,7 MNOK i 2015, mot 1.069,1 MNOK i 2014. Driftsresultat viser et overskudd på 547,9 MNOK mot 462,3 MNOK året før.

  Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 33,3 MNOK mot 57,7 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 21,2 MNOK mot 59,4 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 15,2 MNOK mot 14,7 MNOK året før.

  Konsernet har en likviditetsbeholdning på 799,9 MNOK ved utgangen av 2015 mot 639,8 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23.

  Balanse

  Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 369 MNOK mot 1 541 MNOK året før.

  I konsernet er tilsvarende tall 7 546 MNOK og 7 519 MNOK. Av anleggsmidlene på 5 752 MNOK utgjør varige driftsmidler 5 219 MNOK.

  I morselskapet er egenkapitalen endret fra 867,6 MNOK til 804,5 MNOK og i prosent endret fra 56,3 prosent til 58,8 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 24 prosent til 27,9 prosent.  Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

  Markedsforhold

  Innenfor persontransport pågår endringsprosesser i alle segmenter, hvor det blant annet fortsatt er en utvikling mot færre og større selskap. For konsernet er det viktig å ha et aktivt forhold til disse utviklingstrendene for både å sikre samt videreutvikle virksomheten i årene fremover.

  Spesielt på sjøsiden medfører anbudene betydelig kapital for å være med, og i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. Det er stadig økt fokus på miljø, med varslede krav om null- og lavutslippsløsninger i nye anbud.   

  Når det gjelder buss så har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. All bussproduksjon skal være konkurranseutsatt innen 2018. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektivitet.

  For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Vedtak om innføring av flypassasjeravgift fra 1. juni 2016 vil gjøre det mer krevende og påvirke etterspørselen etter flyreiser fremover. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette som aktør både på kommersielle ruter og på anbudsruter i fremtiden.  

  Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet omtrent 65 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2015.

  Eierstyring og selskapsledelse

  Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2010”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

  Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

  • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
  • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
  • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
  • Likebehandle alle aksjonærer.

  Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

  • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
  • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
  • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


  Godtgjørelse til ledende ansatte

  Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.

  Arbeidsmiljø og personalforhold

   

  Fravær

  Konsernet hadde en kontinuerlig forbedring i utvikling av sykefraværet i perioden fra 2009 til 2013, dette gjelder både korttidsfravær og totalt fravær. De tre siste år har denne utviklingen stagnert, noe vi ikke er tilfreds med. Totalt for 2015 ble konsernets totalfravær 7,6 prosent, en forbedring fra 8 prosent i 2014. Korttidsfraværet var i samme periode 2,3 prosent mot 2,4 prosent året før. Morselskapet hadde et totalfravær på 0,8 prosent i 2015 mot 2 prosent i 2014.

  Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 8,3 prosent i 2015 mot 9 prosent i 2014.

  Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 8,5 prosent i 2015 mot 9,1 prosent i 2014.

  Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,5 prosent i 2015 mot 6,1 prosent i 2014.

  Det arbeides systematisk med fraværsoppfølging i konsernets selskaper og vi er opptatt av at oppfølgingsarbeidet og virkemidlene tilpasses de utfordringer vi står overfor. Ledere er nøkkelpersoner i oppfølgingsarbeidet, og det er viktig at disse benytter riktige virkemidler. Dette gjelder selvsagt både i forhold til forebygging og oppfølging. Konsernet vil i fortsettelsen i sterkere grad bidra til å styrke oppfølgingsarbeidet i selskapene.

   

  Flere av konsernets selskaper har avtale som IA – bedrift (inkluderende arbeidsliv).

  Skader

  Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

  Sjøtransport:

  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 38 personskader i 2015. Av disse var 26 relatert til egne ansatte hvorav 12 medførte fravær. Tilsvarende tall i 2014 var 37 personskader, 29 var relatert til egne ansatte og 8 av disse igjen medførte fravær. Vi har hatt en liten reduksjon av skader blant egne ansatte, men dessverre en økning i forhold til passasjerskader med 12 i 2015 mot 8 i 2014.

  Ingen personskader er klassifisert som alvorlige.

  Landtransport:

  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 11 personskader i 2015 hvorav kun 1 er relatert til egne ansatte. I 2014 var tilsvarende tall 14 hvorav 5 var relatert til egne ansatte.
  Blant egne ansatte er det en reduksjon fra 5 personskader i 2014 til 1 i 2015, mens det blant passasjerer er en marginal økning fra 9 i 2014 til 10 i 2015. Ingen av skadene er klassifisert som alvorlige i den forstand at de har gitt varig mén.

  Lufttransport:

  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 15 personskader hvorav 10 er registrert blant egne ansatte. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert en økning fra 3 skader i 2014 til 5 i 2015. Skader blant ansatte er vesentlig redusert fra foregående år; fra 31 i 2014 til 10 i 2015.

  Vi søker stadig å forbedre vår evne til å arbeide forebyggende for å minimere risiko for at uforutsette hendelser oppstår. Middel i denne sammenhengen er risikovurderinger, kompetansebygging og erfaringsutvekslinger både internt i konsernet og mot eksterne samarbeidspartnere.

  Likestilling og diskriminering

  Konsernet hadde 5011 ansatte ved utgangen av 2015. Antall kvinner utgjorde 973 i antall, tilsvarende 19,4 prosent. Antall ansatte fordelte seg med 1 359 innenfor Sjøtransport, hvorav 248 kvinner (18,2 prosent), og 1 927 innenfor Landtransport, hvorav 186 kvinner (9,6 prosent), 1509 innenfor lufttransport hvorav 498 kvinner (33 prosent) og 216 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 41 kvinner (19 prosent). I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

  Balansen mellom kjønnene kan i stor grad tilskrives at kollektivtransportbransjen på sjø og land tradisjonelt er en bransje hvor menn har vært og er dominerende i antall. Vi ser imidlertid en positiv utvikling hvor andelen kvinner øker med 2,2 prosent i sjøselskapene og 0,6 prosent i busselskapene. Tilsvarende har vi også en økning i andelen kvinner i lufttransport med 2 prosent. Flybransjen har tradisjonelt flere kvinnelige ansatte; dette gjelder spesielt bakkemannskap og cabinpersonale. For konsernet som helhet er andelen kvinner økt med 1,5 prosent siste år.
  Manglende formell kompetanse er fremdeles et hinder for å øke kvinneandelen blant sjøansatte, og i likhet med tidligere ser vi at det er flere menn enn kvinner som velger sjåføryrket på land.

  Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

  Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

  Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

  Det ytre miljø

  Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Det har gjennom flere år vært en bevisst satsing på miljøreduserende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet.

  To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. Det arbeides aktivt med miljøtiltak både hva gjelder tekniske forhold og holdningsskapende arbeid. Kystekspressen, et av rederiene i konsernet, drifter to av verdens mest miljøvennlige hurtigbåter relatert til ytre miljøpåvirkning, MS Terningen og MS Tyrhaug. Torghatten Trafikkselskap, et annet av konsernets rederier, bygger verdens første «biodiesel plug in hybrid» - ferge. Ferga får installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan dermed utnyttes bedre. Konkret reduseres utslippene av CO2 med 60%, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20%. I tillegg blir det 85 % mindre NOx (nitrogenoksider). 

  Med et unntak er alle busselskap i konsernet sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning. De har konkrete målsettinger hva gjelder å redusere ytre miljøpåvirkninger. Dette gjøres blant annet gjennom opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift og eksempelvis systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

  Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

  Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. Utviklingen av hybridfergen er for eksempel gjennomført i samarbeid med Multi Maritim. Dette gjøres med sikte på å påvirke morgendagens løsninger, som vi ser vil være mer effektiv og miljøvennlig.

  Samfunnsansvar

  Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:
   

  1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
  2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. Samarbeidet ble etablert med virkning fra 1. januar 2015 og fortsetter i 2016.

   Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå.

  Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på.
   

  Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som skal avdekke eventuell korrupsjon.

  Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

  Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

  Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2016. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

  Widerøe Ground Handling AS overtok fra 1. februar 2016 virksomheten til SAS Ground Handling på alle regionale flyplasser i Norge. Dette innebærer overtakelse av medarbeidere, bygninger, utstyr og handlingkontrakter på 14 flyplasser. Selskapet betjener både SAS, Widerøe og eksisterende kunder, men har også ambisjon om å vokse på de flyplassene de er etablert på.

  Fortsatt drift

  Styret og konsernsjef mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

  Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2016 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

  Årsresultat og disponering

  Styret og konsernsjef foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 2,50 pr. aksje for 2015. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

  Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

  Avsatt til utbytte  23,8 MNOK
  Overføring til annen egenkapital  -2,6 MNOK
  Sum disponert 21,2 MNOK


  Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2015.

 • Nøkkeltall

  Nøkkeltall

  Av ,
  Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
  2015 2014   2015 2014
  15 178 14 701 Driftsinntekter 8 573 902 8 187 448
  -8 686 -6 213 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 194 740 1 073 601
  -12 415 -10 157 Driftsresultat (EBIT) 547 856 462 292
  33 280 57 718 Ordinært resultat før skattekostnad 483 397 266 190
  12 080 -1 729 Skattekostnad 100 400 56 868
  21 200 59 448 Årsresultat 382 997 209 322
           
  804 545 867 561 Egenkapital 2 106 408 1 803 959
  58,8% 56,3 % Egenkapital i prosent av totalkapital 27,9% 24,0 %
      Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 5,6% 3,3 %
  3,4% 5,1 % Totalkapitalrentabilitet 8,9% 5,7 %
  2,5% 6,9 % Egenkapitalrentabilitet 19,6% 12,0 %
           
  47 512 47 512 Aksjekapital 47 512 47 512
  9375 9 367 Antall aksjer 9 375 9 367
  86 93 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 225 193
  2 6 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 32,4 16,6
  8 8 Antall sysselsatte 5011
  4273
 • Resultatregnskap

  Resultatregnskap

  Av ,
  Torghatten ASA     Konsern
  2015 2014 (1.000 NOK) Noter 2015 2014
  12 476 14 701 Salgsinntekter 4,5 8 521 489 8 174 117
  2 702 0 Annen driftsinntekt 52 413 13 331
  15 178 14 701 Driftsinntekter 4,5 8 573 902 8 187 448
  0 0 Varekostnad   211 299 162 545
  12 753 12 739 Lønnskostnad 6 3 452 902 3 298 910
  11 111 8 176 Annen driftskostnad 6,24 3 714 962 3 656 853
  23 864 20 915 Sum driftskostnader før avskrivning 7 379 162 7 118 308
  -8 686 -6 213 Driftsresultat før avskrivning 1 194 740 1 069 140
  3 729 3 944 Avskrivning 7,8 646 884 606 848
  -12 415 -10 157 Driftsresultat 547 856 462 292
      Finansinntekter og finanskostnader  
  59 170 60 180 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
  -10 284 2 028 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -10 284 13 421
  931 1 157 Annen renteinntekt 28 736 39 543
  22 777 27 719 Annen renteinntekt konsern 0 0
  3 481 2 637 Annen finansinntekt 11 138 637 78 427
  -14 090 -3 076 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 65 915 -3 060
  0 -2 781 Nedskrivning anleggsaksjer 0 -2 781
  -15 299 -19 232 Annen rentekostnad -183 938 -153 026
  -388 -341 Annen rentekostnad konsern 0 0
  -604 -414 Annen finanskostnad 11 -103 524 -168 625
  45 695 67 876 Sum finansposter -64 459 -196 102
             
  33 280 57 718 Ordinært resultat før skattekostnad 483 397 266 190
  12 080 -1 729 Skattekostnad på ordinært resultat 12 100 400 56 868
             
  21 200 59 448 Årets resultat 382 997 209 322
             
      Tilordnet    
  21 200 59 448 Majoritetsinteresser 304 039 155 191
      Minoritetsinteresser 78 958 54 130
             
      Resultat pr aksje 13 32,4 16,6
 • Balanse

  Balanse

  Av ,
  Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
  31.12.2015 31.12.2014 (1.000 NOK) Noter 31.12.2015 31.12.2014
      Anleggsmidler
  Immaterielle eiendeler
     
  0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 141 305 165 293
  0 0 Sum immaterielle eiendeler 141 305 165 293
             
      Varige driftsmidler    
  44 533 49 341 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 190 803 211 269
  0 0 Skip og ferjer 7,21 2 693 066 2 664 645
  0 0 Fly 7,21 1 525 274 1 618 570
  1 673 2 448 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21,24 809 424 777 762
  46 206 51 788 Sum varige driftsmidler 5 218 568 5 272 246
             
      Finansielle anleggsmidler  
  802 429 824 029 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
  60 188 152 419 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,21 62 175 258 416
  10 875 13 250 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 23 726 19 515
  0 0 Andre langsiktige fordringer 18 246 000 237 960
  287 560 284 284 Andre langsiktige fordringer konsern 18,23,25 0 0
  2 382 520 Pensjonsmidler 15 60 437 54 881
  1 163 433 1 274 502 Sum finansielle anleggsmidler 392 338 570 773
             
  1 209 639 1 326 290 Sum anleggsmidler 5 752 210 6 008 312
             
      Omløpsmidler    
  0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 173 128 174 644
             
  447 636 Kundefordringer 21 437 079 549 357
  4 325 2 456 Kundefordringer konsern 25 0 0
  9 757 10 777 Andre fordringer 18 169 377 132 511
  117 015 118 456 Andre fordringer konsern 25 0 0
  131 543 132 325 Sum fordringer 606 456 681 867
             
  13 934 4 429 Finansielle investeringer    14,17,23 213 878 14 290
  13 387 77 624 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 799 895 639 787
  27 321 82 053 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 013 773 654 077
             
  158 864 214 378 Sum omløpsmidler 1 793 357 1 510 588
             
  1 368 504 1 540 669 SUM EIENDELER 7 545 567 7 518 901

   

  Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
  31.12.2015 31.12.2014 (1.000 NOK) Noter

  31.12.2015

  31.12.2014
      Egenkapital
  Innskutt egenkapital
       
  47 512 47 512 Aksjekapital 28 47 512 47 512
  -638 -638 Egne aksjer   -638 -638
  183 522 183 522 Overkurs   183 522 183 522
  230 396 230 395 Sum innskutt egenkapital   230 396 230 395
             
      Opptjent egenkapital      
  16 588 0 Fond for vurderingsforskjeller   37 443 35 373
  557 561 637 165 Annen egenkapital   1 290 369 1 053 547
  574 149 637 165 Sum opptjent egenkapital   1 327 802 1 088 830
  0 0 Minoritetsinteresser   548 210 484 733
  804 545 867 561 Sum egenkapital   2 106 408 1 803 959
             
      Gjeld

  Avsetning for forpliktelser
       
  3 803 3 197 Pensjonsforpliktelser 15 29 374 40 407
  2 674 3 434 Utsatt skatt 12 259 870 176 253
  0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 39 128 39 893
  6 477 6 631 Sum avsetning forpliktelser   328 372 256 553
      Annen langsiktig gjeld      
  447 129 493 972 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 489 941 3 723 732
  70 032 40 452 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
  0 0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 97 326 113 251
  517 161 534 424 Sum annen langsiktig gjeld   3 587 267 3 836 983
      Kortsiktig gjeld      
  1 633 1 158 Leverandørgjeld   314 885 407 557
  161 142 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
  1 825 2 404 Betalbar skatt 12 5 809 20 240
  1 316 1 630 Skyldige offentlige avgifter   225 686 300 180
  23 756 42 761 Utbytte   39 449 48 897
  6 230 4 508 Annen kortsiktig gjeld   937 691 844 533
  5 400 79 450 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
  40 321 132 053 Sum kortsiktig gjeld   1 523 520 1 621 406
  563 959 673 108 Sum gjeld   5 439 159 5 714 942
             
  1 368 504 1 540 669 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   7 545 567 7 518 901
 • Egenkapitaloppstilling

  Egenkapitaloppstilling

  Av ,

  Torghatten ASA

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
  Egenkapital pr. 31.12.14 47 512 -638 183 522 0 637 165 867 561
  Omklassifisering aksjer       26 872 -87 660 -60 788
  Egenkapital 01.01.15 47 512 -638 183 522 26 872 549 505 806 773
  Årsresultat       -10 284 31 484 21 200
   - herav avsatt utbytte         -23 756 -23 756
  Enring i egne aksjer   0     -258 -258
  Andre endringer egenkapital         586 586
  Egenkapital 31.12.15 47 512 -638 183 522 16 588 557 561 804 544


  Konsern

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurdering
  sforskjeller
  Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
  Egenkapital pr. 31.12.2014 47 512 -638 183 522 35 373 1 053 457 484 733 1 803 959
  Omklassifisering aksjer       26 872 -71 247   -44 375
  Egenkapital 01.01.15 47 512 -638 183 522 62 245 982 210 484 733 1 759 584
  Årets resultat       -24 813 328 851 78 958 382 997
  - herav avsatt utbytte         -23 756   -23 756
  Utbytte til min.aksj           -15 693 -15 693
  Kapitalforhøyelse           490 490
  Endring egne aksjer         -258   -258
  Andre endringer egenkapital         3 322 -277 3 045
  Egenkapital pr 31.12.2015 47 512 -638 183 522 37 432 1 290 370 548 210 2 106 408
 • Kontantstrømoppstilling

  Kontantstrømoppstilling

  Av ,
  Torghatten ASA   Konsern
  2015 2014 (1.000 NOK) Indirekte metode 2015 2014
           
      Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
  33 280 57 718 Resultat før skattekostnad 483 397 266 190
  -8 019 -2 184 Betalte skatter -25 752 -14 442
  -2 618 -98 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer -15 537 4 157
  3 729 3 944 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 646 884 606 848
  -59 170 -60 180 Utbytte 0 -1 510
  0 733 Agio/disagio effekter 0 733
  -9 514 6000 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -68 282 6 792
  31 443 -2 028 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 284 -21 899
  -1 564 1 270 Endring kortsiktige fordringer 112 277 -73 749
  0 0 Endring varebeholdning 1 516 -17 355
  494 -183 Endring kortsiktig gjeld -92 671 133 220
  -2 094 -2 349 Endring andre tidsavgrensede poster -37 456 -227 590
  -14 033 2 642 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 014 661 696 105
           
      Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
  4 453 1 093 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 104 923 54 811
  0 -4 869 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -658 602 -941 212
  2 291 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 2 416 13 389
  0 -6 368 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -8 431 -54 035
  1 817 18 516 Innbetaling ved salg finansielle objekter 1 817 8 566
  4 000 0 Innbetaling ved salg av egne aksjer 4 000 0
  55 411 100 150 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 0 1 510
  -4 257 -23 591 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -4 257 -23 591
  0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 10 022 2 686
  0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -5 383 -1 650
  63 716 84 930 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -553 495 -939 526
           
      Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
  23 427 35 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 257 057 920 777
  0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 127 108
  -24 316 -36 868 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
  -70 270 -32 026 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -506 773 -969 147
  0 0 Innbetaling på andre låneforhold 40 40
  0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -255 0
  0 22 671 Innbetaling av egenkapital 490 31 893
  -42 761 -42 140 Utbetaling utbytte -51 0641 -55 121
  -113 919 -53 363 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -300 505 55 550
  -64 238 34 209 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 160 661 -187 870
  77 624 43 415 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 639 787 827 657
    0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer -553 0
  13 387 77 624 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 799 895 639 787
 • Note 1 Generelt

  Note 1 Generelt

  Av ,

  Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

  Selskapets foretaksnummer er NO 916 819 927 MVA

  Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret  11. april  2016.

  Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4.

 • Note 2 Regnskapsprinsipper

  Note 2 Regnskapsprinsipper

  Av ,

  2.1 Hovedprinsippet

  Det konsoliderte regnskapet til Torghatten ASA er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

  Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  2.2 Endringer i regnskapsprinsipper

  Regnskapsprinsippene som er benyttet er konsistente med forrige årsregnskap.

  2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

  Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta, idet alle datterselskapene har NOK som funksjonell valuta.

  Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

   

  2.4 Konsolideringsprinsipper

  Mor- og datterselskap

  Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torghatten ASA og selskaper hvor Torghatten ASA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse gjennom eierinteresser eller avtaler (datterselskaper). Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper, som om konsernet var én økonomisk enhet og alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom konsernselskaper er eliminert.

  Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås og frem til bestemmende innflytelse opphører. I de tilfeller datterselskapene ikke er heleid er minoritetens andel av resultat etter skatt og minoritetens andel av egenkapitalen presentert på separate linjer i resultatregnskapet og i balansen.

  Virksomhetsoverdragelser behandles etter oppkjøpsmetoden hvor konsernets anskaffelseskost fordeles på identifiserbare eiendeler og forpliktelser basert på anslått virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Den del av kostpris som ikke kan tilordnes identifiserbare eiendeler og forpliktelser, balanseføres som goodwill.

  Tilknyttede selskaper

  Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Torghatten ASA eller datterselskaper ikke har kontroll, men har betydelig innflytelse og eierinteresse, normalt 20-50 %. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden hvor Torghatten ASA`s  andel av resultat etter skatt, samt gevinster/eventuelt tap ved salg, resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. I balansen inngår investeringen til kostpris korrigert for innarbeidet resultatandel og mottatt utbytte. Investeringen førsteganginnregnes til anskaffelseskost. Det gjøres nødvendige justeringer slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med konsernets prinsipper. Urealiserte gevinster/tap knyttet til transaksjoner med tilknyttet selskap er eliminert med konsernets andel i selskapet.

  Andre investeringer

  Alle ikke børsnoterte investeringer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Børsnoterte investeringer verdsettes til børskurs pr. årsslutt.

  2.5 Kontanter og kontantekvivalenter

  Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment.

  2.6 Fordringer

  Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen  til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

  Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig.

  2.7 Sikring

  Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar konsernet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon.

  Kontantstrømssikring

  Det holdes oversikt over virkelig verdi til et sikringsinstrument og informasjon om verdi pr. årsslutt tas inn i note til konsernregnskapet.

  2.8 Varelager

  Varelager er regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.

  2.9 Varige driftsmidler

  Egne driftsmidler

  Driftsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.

   Kostprisen for driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette driftsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli tillagt driftsmidlets kostpris og avskrevet i takt med driftsmidlet.

  Skip og ferjer dekomponeres i fartøy og klassekostnader, og avskrives ineært over brukstid. Klassekostnader avskrives over perioden frem til neste klassing.

  Anskaffelseskost for fly er dekomponert slik at slitedeler i motorene aktiveres for seg og avskrives over forventet tid mellom hvert vedlikehold. Etter gjennomført vedlikehold aktiveres dette og avskrives på tilsvarende måte. 

   Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode:
  Bygninger    20-30 år
  Skip og ferjer    15-35 år
  Fly  20 år
  Flymotorer 6 år
  Reservedeler fly 10 år
  Vognmateriell og driftsløsøre   3-10 år

  Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi.

  Anlegg under utførelse er klassifisert som driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til driftsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før driftsmiddelet blir tatt i bruk.

  Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

  Finansielle leieavtaler

  Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontantstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentesatsen for restgjelden blir lik i ulike perioder.

  Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet.

  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en finansiell leieavtale, vil en eventuell gevinst bli utsatt, og inntektsført over leieperioden.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er leietaker

  Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at transaksjonen er gjennomført til virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen gjennomføres. Om salgsprisen er under virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, unntatt i den situasjonen dette medfører fremtidige leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amortiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgsprisen er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over estimert bruksperiode for eiendelen.

   Operasjonelle leieavtaler – konsernet er utleier

  Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten. 

  2.10 Finansielle instrumenter

  Finansielle instrumenter som holdes med den intensjon å tjene på kortsiktige fluktuasjoner i priser, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet.

  Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi som er observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg.

  Endringer i virkelig verdi i finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål blir resultatført og presentert i finansinntekter ved verdistigning og som finanskostnader ved verdinedgang.

  Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet.

  Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser.

  Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handelsformål er klassifisert som omløpsmidler.

  Lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost.

  2.11 Goodwill

  Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld blir regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill avskrives over den perioden den tilknyttede kontantstrømgenererende enhet forventes å generere fremtidig inntjening. Det foretas årlige tester om hvorvidt verdien på goodwill er tilstede. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Nedskrivning av goodwill ved verdifall reverseres ikke.

  2.12 Avsetninger

  En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger blir gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

  Usikre forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet og virkelig verdi vurderes løpende. Endringer i virkelig verdi resultatføres.

  Tapsbringende kontrakter

  Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.

  2.13 Pensjonsordninger

  Ytelsesbasert pensjonsordninger

  Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell.

  Innskuddsbaserte pensjonsordninger

  I tillegg til ytelsesplanen beskrevet ovenfor, har konsernet innskuddsplaner. Innskuddene er gitt til pensjonsplaner for heltidsansatte, og tilskuddene utgjør fra 2% til 5% av lønn. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

  Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader. 

  2.14 Skatt

  Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelt korrigert for betalbar skatt tidligere år.

  Utsatt skatt avsettes på forskjeller mellom balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendeler kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater.

   

  2.15 Estimater

  Konsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale områder hvor bruk av estimater har vesentlig betydning for regnskapsførte verdier og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater i fremtidige perioder, er verdsettelse av immaterielle eiendeler, driftsmidler og pensjonsforpliktelser.

  Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for verdifall (jfr note 7 Varige driftsmidler og 8 Immaterielle eiendeler) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår i beregning av avskrivninger være basert på estimater. Konsernet har virksomhet innenfor kollektivtransportbransjen, hvor man i større og større grad må operere i et anbudsmarked med kapitaltunge transportmidler som har en økonomisk levetid som går ut over anbudskontraktenes lengde. Estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nåverdi må baseres på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, teknologisk utvikling, evnen til å realisere synergier, rentenivå og andre relevante forhold. Endringer i ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger av eiendeler i fremtidige perioder. Risiko for endringer som påvirker regnskapet vil naturlig være høyere i anbudsutsatte markeder og være mer begrenset i markeder med forhandlede kontrakter.

  Immaterielle eiendeler, testes årlig for behov for nedskrivning. Øvrige eiendeler testes for nedskrivning hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. På samme måte vurderes avskrivningsplaner og eventuelle restverdier periodisk.

  Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jfr note 15) innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få effekt for konsernets resultatregnskap gjennom amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

   

  2.16 Utbytte

  Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som kortsiktig gjeld frem til tidspunkt for generalforsamling. Mottatt utbytte fra døtre inntektsføres i den perioden utbyttet avsettes i datterselskapene. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres ved utbetaling. I tilfeller hvor utbytte er tilbakebetaling av kapital på oppkjøpstidspunktet, vil utbytte gå til fratrekk på anskaffelseskostnaden for aksjene.

   

  2.17 Lånekostnader

  Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Rentekostnadene som påløper under byggeperioden til anleggsmiddelet balanseføres. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning.

   

  2.18 Kriterier for inntekts- og kostnadsføring

  Driftsinntekter – herunder passasjerinntekter, godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet – er regnskapsført når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Driftsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Salg av klippekort for passasjertransport i bil, båt- og ferjerutene er inntektsført pr. salgsdato på enkelte ferjesamband. Etter hvert som nye billetteringssystem implementeres i de ulike datterselskapene, går konsernet over til en mer korrekt måling av periodisering av billettinntektene ved at alt inntektsføres i takt med faktisk utførte reiser.

  Faktiske utgifter til reparasjon og vedlikehold av skip og ferjer som ikke er å anse som påkostning, kostnadsføres når reparasjonen eller vedlikeholdet finner sted, med unntak av klassing som aktiveres og kostnadsføres over perioden til neste klassing.

   

  2.19 Gjeld og egenkapital

  Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten.

  Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

  Egne aksjer

  Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført.

  Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner

  Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.

  2.20  Minoritetsinteresser

  Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet.

  Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket.

   2.21 Hendelser etter balansedagen

  Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

  2.22 Kontantstrømoppstilling

  Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.

 • Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2015

  Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2015

  Av ,

  Trønderbilene AS og Gauldal Østerdal Buss AS har fusjonert
  Det har ikke skjedd vesentlige endringer i konsernets struktur gjennom året.

  Økning eierandel i NTS ASA
  Torghatten ASA har signert kontrakt om kjøp av 50 % av aksjene i F1 Holding AS, som eier 59 % av Fjord 1 AS. Gjennomføring av kjøpet er avhengig av myndighetenes godkjennelse. 

 • Note 4 Segmentinformasjon

  Note 4 Segmentinformasjon

  Av ,

  Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

  Forretningssegment

  Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

   

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2015 2015 2015 2015 2015 2015
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 657 449 293 816 3 290 621 0 0 4 241 886
  Kontraktsinntekter 1 424 600 1 465 618 660 952 0 0 3 551 170
  Andre inntekter 206 855 87 377 0 433 447 53 167 780846
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 709
               
  Sum inntekter 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 902
               
  Andre driftskostnader 1 870 424 1 632 728 3 444 632 374 137 57 241 7 379 162
  Avskrivninger 208 540 107 436 299 577 25 998 5 333 646 884
               
  Driftsresultat segment 209 940 106 647 207 364 33 313 -9 407 547 856
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -59 709 -8 246 -57 519 73 299 -2 001 -54 175
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -10 284 0 -10 284
  Resultat før skattekostnad 150 231 98 401 149 845 96 328 -11 408 483 397
  Skattekostnad -26 700 -25 037 -37 174 -5 464 -6 025 -100 400
  Årets resultat 123 531 73 364 112 671 90 864 -17 432 382 997
  Herav minoritetens andel av resultat 4 755 4 414 61 310

  7 413

  1 067 78 958
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 2 648 163 471 579 2 099 610 235 028 297 830 5 752 210
  Omløpsmidler 422 049 503 383 403 996 392 578 71 352 1 793 357
  Totale Eiendeler 3 070 212 974 962 2 503 606 627 606 369 182 7 545 567
               
  Langsiktig gjeld 1 934 921 388 387 1 020 521 103 749 456 964 3 904 542
  Kortsiktig gjeld 361 822 269 728 773 466 88 551 41 050 1 534 617
  Sum Gjeld  2 296 743 658 115 1 793 987 192 300 498 014 5 439 159

   

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2014 2014 2014 2014 2014 2014
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 658 162 353 259 3 177 653 0 0 4 189 074
  Kontraktsinntekter 1 289 707 1 376 274 629 112 0 0 3 295 093
  Andre inntekter 213 847 96 232 0 336 557 56 645 703 281
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
               
  Sum inntekter 2 161 716 1 825 766 3 806 765 336 557 56 645 8 187 448
               
  Andre driftskostnader 1 862 193 1 604 705 3 319 784 302 421 29 204 7 118 308
  Avskrivninger 190 671 125 495 244 101 22 822 23 759 606 848
               
  Driftsresultat segment 108 852 95 565 242 880 11 313 3 682 462 292
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -57 430 -11 124 -159 359 -2 888 21 277 -209 523
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 11 393 0 0 2 028 13 421
  Resultat før skattekostnad 51 422 95 834 83 522 8 425 26 988 266 190
  Skattekostnad -7 863 -23 856 -24 380 -336 -433 -56 868
  Årets resultat 43 559 71 978 59 142 8 089 26 554 209 322
  Herav minoritetens andel av resultat 2 272 710 35 108 16 555 -514 54 130
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 2 655 303 549 237 2 122 319 122 205 559 249 6 008 312
  Omløpsmidler 304 678 436 286 427 729 185 453 156 443 1 510 588
  Totale Eiendeler 2 959 981 985 522 2 550 047 307 658 715 691 7 518 901
               
  Langsiktig gjeld 1 840 804 456 746 1 092 157 68 341 635 759 4 093 536
  Kortsiktig gjeld 332 800 269 274 852 501 88 465 78 366 1 621 406
  Sum Gjeld  2 173 604 725 750 1 944 658 156 806 714 125 5 714 942

   

  Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

  Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
  Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
  Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
  Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt
  Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.

   

  I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
  For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

  Geografisk segment
  Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle eiendeler er lokalisert i Norge. 

 • Note 5 Salgsinntekter

  Note 5 Salgsinntekter

  Av ,
  Torghatten ASA   Konsern
  2015 2014 Driftsinntekter 2015 2014
  12 476 14 701 Ordinære salgsinntekter 4 241 886 4 189 074
  0 0 Kontraktsinntekter 3 551 170 3 295 093
  0 0 Andre salgsinntekter 728 433 689 949
  2 702 0 Annen driftsinntekt 52 413 13 331
  15  178 14 701 Sum salgsinntekter 8 573 902 8 187 448
 • Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Av ,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) 2015 2014
  Lønninger 9 305 10 081
  Folketrygdavgift 1 654 1 344
  Pensjonskostnader 1 413 1 135
  Andre ytelser 381 179
  Totale lønnskostnader 12 753 12 739
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

   

  Konsern    
  (1.000 NOK) 2015 2014
  Lønninger 2 692 206 2 524 539
  Folketrygdavgift 378 814 336 599
  Pensjonskostnader 324 841 282 149
  Andre ytelser 57 041 155 623
  Totale lønnskostnader 3 452 902 3 298 910
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 4631 4274

  Av pensjonskostnader på tNOK 324 841 gjelder tNOK 296 473 innskuddsordninger og tNOK 28 368 ytelsesordninger, jf. Note 15. 

  Ytelser til ledende personer
  Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon. 

    Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 1 970 6 1 976 475
  Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 1 641 12 1 653 71

   

  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra  fratreden.

  Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

  REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

  Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

  Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

  Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

  Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

  De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

  Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette. 

  Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet. 

    Torghatten ASA Konsern
  Revisjon (1.000 NOK) 2015 2014 2015 2014
  Lovpålagt revisjon 250 260 3 604 4 444
  Andre attestasjonstjenester 0 9 100 206
  Skattemessig bistand 41 13 108 255
  Regnskapsmessig bistand 215 40 1 959 767
  Andre tjenester utenfor revisjonen 64 88 429 388
  Totale revisjonstjenester 570 410 6 200 6 060
  Andre revisorer enn konsernrevisor     941 2 052
  Konsernrevisor 570 410 5 259 4 008

   

  Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2015 2014
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 150 95
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 85 70
  Tor Andenæs medlem 85 70
  Audhild Bang Rande medlem 85 70
  Torstein Moe medlem 85 70
  Geir Sørensen ansatterep. 85 70
  Brynjar Kroknes vararepresentant 20 24
  Janne Merete Stene ansatterep (avgått i 2015) 85 70
  Totalt styrehonorar   680 539
 • Note 7 Varige driftsmidler

  Note 7 Varige driftsmidler

  Av ,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
  Anskaffelseskost pr 1.1. 119 338 46 289 165 627
  Tilgang/oppkjøp 4 147 0 4 147
  Avgang 25 952 0 25 952
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 97 533 46 289 143 822
         
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 69 997 43 841 113 838
  Årets avskrivning 2 953 775 3 729
  Årets nedskrivning 0 0 0
  Avgang avskrivning 19 951 0 19 951
  Sum akk. avskrivninger 53 000 44 616 97 616
  Bokført verdi pr. 31.12. 44 533 1 673 46 206

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær

   

  Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
  Anskaffelseskost pr. 1.1. 352 941 3 644 742 1 981 669 1 405 712 7 385 064
  Tilgang/oppkjøp 22 306 259 634 153 621 227 187 662 749
  Avgang 46 230 17 051 104 615 210 270 378 166
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 329 018 3 887 325 2 030 675 1 422 629 7 669 647
             
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 141 672 980 096 363 099 627 950 2 112 818
  Årets avskrivning 19 260 215 414 223 617 164 604 622 895
  Årets nedskrivning 0 0 0 0 0
  Avgang avskrivning 22 718 1 252 81 314 179 350 284 634
  Sum akk. avskrivninger 138 214 1 194 258 505 402 613 205 2 451 078
  Bokført verdi pr. 31.12. 190 804 2 693 066 1 525274 809 424 5 218 568

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-20 år 3-15 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

   

  Bygninger
  Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.

 • Note 8 Immaterielle eiendeler

  Note 8 Immaterielle eiendeler

  Av ,
  Konsernet    
  Goodwill, varemerke og konsesjoner (1.000 NOK) 2015 2014
       
  Anskaffelseskost 01.01. 336 073 334 341
  Tilgang 0 1 732
  Anskaffelseskost 31.12. 336 073 336 073
       
  Akkumulerte avskrivninger 01.01 170 781 145 409
  Årets avskrivning 23 988 25 372
  Akkumulerte avskrivninger 194 769 170 781
       
  Bokført verdi pr 31.12 141 305 165 293

   

  Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2015 141,3 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter. 

  SAS flybussen

  Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS knyttet til SAS Flybussen er pr. årsskiftet bokført til 40,4 MNOK. Dette ble i oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. Årets avskrivning utgjør 6 MNOK.

  Norgesbuss

  Goodwill i Norgesbuss består per årsskifte av to oppkjøp fra tidligere år;  Bærums Forenede Bilruter AS og Oslo og Follo Biltrafikk AS. Ovennevnte kjøp har gitt Norgesbuss en strategisk gunstig posisjonering i og rundt Oslo.

  I konsernregnskapet avskrives goodwill fra dette oppkjøpet over en periode på 15 år og har pr. 31.12.15 en bokført verdi på 26,9 MNOK.

  FosenNamsos Sjø AS

  Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 11,3 MNOK er knyttet til fusjonen med NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

  Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover.

  Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

  Trønderbilene AS
  Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene.

  Pr. 31.12.15 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 6 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 10 år. 

  Maritime Venture AS
  Torghatten ASA foretok i 2011 et oppkjøp av Maritime Venture og fikk i den forbindelse en bokført goodwill på 5,3 MNOK. Pr. 31.12.15 denne nedskrevet til 0,-.

  WF Holding AS
  Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 80% av aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill.  Torghatten ASA eier 51% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder. 

 • Note 9 Datterselskaper

  Note 9 Datterselskaper

  Av ,
  Torghatten ASA              
  Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.15 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
  Torghatten Buss AS 1993 Brønnøysund 100 % 13 000 100 % 9 370 9 370
  Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 50 963 100 % 3 542 3 542
  Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100 % 1 320 100 % 505 505
  TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100 % 8 436 100 % 400 400
  Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 354 996 100 % 40 010 40 010
  Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 27 786 100 % 35 174 35 174
  FosenNamsos Sjø AS *6) 2008 Trondheim 66 % 120 294 66 % 95 390 95 390
  Fjordveien AS 1994 Trondheim 100 % 68 100 % 80 80
  Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100 % 6 245 100 % 1 669 1 669
  Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66 % 6 685 66 % 2 887 2 887
  TrønderBilene as konsern  *1) 1999 Levanger 100 % 144 274 100 % 88 630 88 630
  Norgesbuss AS konsern *2) 2004 Oslo 100 % 156 929 100 % 174 176 147 182
  Nesodden Bundefjorden DS 2007 Oslo 51 % 1 986 51 % 14 269 1 000
  Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100 % 28 949 100 % 14 500 14 500
  Maritime Venture AS *3) 2011 Sandnessjøen 51 % 85 850 51 % 29 964 29 964
  Secora AS konsern *4) 2012 Svolvær 100 % 23 364 100 % 0- 14 600
  T-Finans AS 2011 Sandvika 100 % 87 018 100 % 82 207 82 207
  WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 51 % 497 767 51 % 235 200 235 200
  Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100 % 456 100 % 100 100
  Sum datterselskaper             802 429

   

  Info ang. underkonsern
    Anskaffelses-
  tidspunkt
  Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
  *1) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
  Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51 %   11 473 51 %
  Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   2 602 61 %
  TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 98 %   2 287 98 %
  GB Transportservice AS 1987 Røros 100 %   3 137 100 %
  Ytre Namdal Verkstedsenter AS 2015 Kolvereid 51 %   -153 51 %
               
               
  *2) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
  Omniservice AS   Oslo 100 %   11225 100 %
  Norgesbuss Ekspress AS   Oslo 100 %   2554 100 %
  Firda Billag Buss AS   Førde 50 %   50271 50 %
               
  *3) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper:
  Seløy Holding AS 2011 Herøy 60 %   15 861 60 %
  Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100 % 22 472 100 %
  Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100 % 34 949 100 %
  Seløy Aquaservice AS 2014 Herøy   66 % 13 272 66 %
  Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100 %   245 100 %
               
  *4) I Secora konsern inngår følgende datterselskaper:
  Secora Maskin AS 2012 Svolvær   100 % 3 312 100 %
  Secora AB 2012 Stockholm   100 % 1 823 100 %
               
  *5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
  Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø 80 %   553 862 80 %
  Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100 % 2 972 100 %
  Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100 % 4 985 100 %
  Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø   100 % 7 994 100 %
               
  *6) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap: 
  Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   35 016 51 %
 • Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Av ,
  Torghatten ASA            
  Tilknyttede selskap
  (1.000 NOK)
  Eierandel Bokført verdi 31.12.14 Tilgang/ avgang 2014 Resultatandel/endring egenkapital 2015 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.15
  North Sea Safety KS 50 % 63 038 0 -6 694 0 56 345
  Team Beredskap Sp/f 30 % 7 433 0 -3 590 0 3 840
  Sum tilknyttede selskaper   70 468 0 -10 284 0 60 188

   

  Konsern            
  Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.14 Tilgang/
  avgang 2015
  Resultatandel/endring egenkapital 2015 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.15
  North Sea Safety KS 50 % 63 038 0 -6 694 0 56 345
  Team Beredskap Sp/f 30 % 7 433 0 -3 590 0 3 840
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
  Sum tilknyttede selskaper   72 456 0 -10 284 0 62 175

   

  Bokført verdi pr. 31.12.14 avviker fra fjorårsregnskapet, da aksjer i NTS ASA, Namsos Invest AS og Havila Shipping ASA er omklassifisert til finansielle omløpsmidler pr. 1.1.15.

  Sammenfattet finansiell informasjon pr 31.12.15 om de enkelte tilknyttede selskapene.

  Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
  North Sea Safety KS Rederi 247 574 145 290 102 284 32 345 -19 699
  Team Beredskap Sp/f Rederi 27 267 27 267 13 860 58 640 -13 365
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 16 264 8 627 7 637 14 173 1 284

   

  Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
  North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
  Team Beredskap Sp/f 2007 Færøyene 30 % 30 %
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %
 • Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Av ,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2015 2014 Annen finansinntekt 2015 2014
  2 182 1 059 Agio 134 701 42 126
  12 98 Gevinst ved salg av aksjer 510 1 007
  1 287 0 Aksjeutbytte 3 426 1 940
  0 1 480 Annen finansinntekt 0 33 354
  3 481 2 637 Sum Annen finansinntekt 138 637 78 427
           
      Annen finanskostnad    
  467 326 Disagio 64 066 128 424
  41 88 Gebyrer og kredittkortprovisjon 33 537 30 924
  96 0 Tap ved salg av aksjer 12 7
  0 0 Annen finanskostnad 5 909 7 270
  604 414 Sum Annen finanskostnad 103 524 168 625
 • Note 12 Skatt

  Note 12 Skatt

  Av ,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2015 2014 Skattekostnad 2015 2014
  7 225 7 416 Betalbar skatt 36 323 35 090
  5 614 -1 808 For lite/mye avsatt tidligere år 5 614 -1 658
  -759 -7 337 Endring utsatt skatt 58 462 23 437
  12 080 -1 729 Netto skattekostnad  100 400 56 868
           
      Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 27 %
  33 280 57 718 Resultat før skatt 483 397 266 190
  8 986 15 584 Skatt beregnet med 27 % (28 %) 130 517 71 871
  5 614 -1 808 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 5 614 -1 752
  -8 883 -16 640 Utbytte/Konsernbidrag -304 -16 640
  188 65 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -17 230 4 500
  3 804 636 Verdistigning aksjer/andeler 3 804 636
  2 553 -548 Resultat fra tilknyttet selskap -849 -3 950
  32 981 Annet -364 2 203
  -214 0 Endret skattesats -20 790 0
  12 080 -1 729 Skattekostnad 100 400 56 868
           
  36 % -3 % Effektiv skattesats: 21 % 21 %
           
           
      Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
  2015 2014 Negative midlertidige forskjeller 2015 2014
  0 0 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 39 149 3 197
  7 694 6 935 Driftsmidler 7 446 7 803
  3 803 3 197 Netto pensjonsforpliktelser 31 006 39 628
  0 0 Gevinst/tapskonto 512 685
  50 150 Andre forskjeller 1 101 12 120
  0 0 Underskudd til fremføring 408 371 556 796
  11 547 10 282 Sum negative midlertidige forskjeller 487 548 620 231
           
      Positive midlertidige forskjeller
  0 0 Driftsmidler 1 371 682 1 156 847
  19 863 22 479 Gevinst/tapskonto 81 321 70 515
  0 0 Andeler i deltagerlignede selskaper 0 0
  2 382 520 Netto pensjonsmidler 50 918 43 987
  0 0 Andre forskjeller 23 142 1 671
  22 244 23 000 Sum positive midlertidige forskjeller 1 527 063 1 273 020
           
  10 698 12 717 Netto midlertidige forskjeller 1 039 479 652 789
           
  2 674 3 434 Netto utsatt skatteforpliktelse 259 870 176 253
           
      Betalbar skatt i balansen
  7 225 7 416 Betalbar skatt i skattekostnaden 36 323 35 090
  -5 400 -5 011 Skattevirkning av konsernbidrag -30 514 -14 850
  1 825 2 404 Betalbar skatt i balansen 5 809 20 240
 • Note 13 Resultat per aksje

  Note 13 Resultat per aksje

  Av ,

  Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer

  (1.000 NOK) 2015 2014
  Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 304 039 155 191
  Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 9 374 777 9 367 416
  Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 32,4 16,6

   

  Utvannet resultat pr. aksje
  Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2014 og 2015.

   

 • Note 14 Finansielle investeringer

  Note 14 Finansielle investeringer

  Av ,
  Torghatten ASA      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
  DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
  Øvrige aksjer   357 357
  Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   12 269 10 875

  Uinnkalt kapital for Partrederiet Clipper Hermes DA var pr. 31.12.2015 kr 0, mens uinnkalt kapital for DIS Dyvi Cable Ship var kr 1,2 MNOK. For Dongguan Chemical Tankers DIS er andel uinnkalt kapital 0,9 MNOK.  

   

  Konsern      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 37,50 % 3 791 3 791
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Clipper Hermes DA 2,00 % 4 001 3 516
  DIS Dyvi Cable Ship 4,00 % 1 183 998
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
  North Energy AS 0,08 % 437 437
  Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
  Nord Norsk Smolt AS 19,00 % 5 162 5 162
  Atlantic Panamax 5,00 % 2 264 2 264
  Flybussen.no DA 14,29 % 30 403
  Andre   1 101 1 101
  Sum anleggsaksjer konsern   24 747 23 726

   

  Torghatten ASA      
  Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
    kost verdi verdi
  Drillmar Energy Ltd 16 159 2 000 2 000
  NTS ASA 2 284 7 769 7 769
  Havila Shipping ASA 127 573 3 167 3 167
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 993 993
  Tide AS 5 6 6
  Sum Finansielle investeringer 147 130 13 934 13 934

  Drillmar Energy er ikke børsnotert. 
   

  Konsern      
  Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
  verdi
  NTS ASA 54 683 167 904 167 904
  Namsos Invest AS 18 869 39 715 39 715
  Drillmar Energy Ltd 16 159 2 000 2 000
  Havila Shipping ASA 127 573 3 167 3 167
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 086 1 086
  Tide AS 5 4 4
  Sum Finansielle investeringer 218 465 213 877 213 878

   

 • Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Av ,

  Gammel AFP
  Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier t.o.m. 2015. 

  Ny AFP
  Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2016 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

  Torghatten ASA
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2015
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     349
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     326
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -227
  Administrasjonskostnader     59
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     584
  Aga     71
  Årets pensjonskostnad     1 162
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2015
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 6 315 5 079 11 394
  Aga 172 463 635
  Nåverdien av årets opptjening 233 116 349
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 187 138 326
  Aktuariell tap/gevinst -16 1 341 1 325
  Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -149 1194
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 6 847 6 989 13 835
   
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 383   5 383
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 227   227
  Aktuariell tap/gevinst -1 694   -1 694
  Premieinnbetalinger 1 277   1 277
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -45   -45
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 5 088 0 5 088
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -3 273 -3 262 -6 535
  Ikke resultatført planendringer      
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 514 3 726 2 212
   
  Forventet premieutbetaling neste år     0
  Forventet utbetaling neste år     45
         
  Endringer i forpliktelsen      
        2015
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      2 677
  Resultatført pensjonskostnad     1 162
  Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -1 627
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     2 212
         
  Balanseførte pensjonsmidler     1 514
  Balanseført innskuddsfond     867
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     2 382
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     3 726
  Annen pensjonsforpliktelse     76
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     3 803
   
  Konsernet
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2015
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     13 186
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     7 982
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -6 768
  Administrasjonskostnader     2 662
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     3 704
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     8 102
  Aga     -501
  Årets pensjonskostnad     28 368
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2015
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 196 523 98 438 294 960
  Aga 1 503 9 368 10 870
  Nåverdien av årets opptjening 9 822 3 365 13 186
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 5 617 2 367 7 985
  Aktuariell tap/gevinst 3 943 -15 272 -11 329
  Overtakelse -16 411 -1 564 -17 975
  Utbetaling pensjon/fripoliser -5 710 -15 891 -21 601
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 195 286 80 810 276 096
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 173 839 0 173 839
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 6 588 0 6 588
  Aktuariell tap/gevinst 1 820 0 1 820
  Administrasjonskostnader -2 769 0 -2 769
  Premieinnbetalinger 24 257 0 24 257
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -5 710 0 -5 710
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 182 757 0 182 757
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -46 639 -2 178 -48 818
  Ikke resultatført estimatavvik/planendringer -14 034 -48 708 -62 742
  Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -48 144 29 924 -18 220
   
  Forventet premieutbetaling neste år     20 319
  Forventet utbetaling neste år     16 978
         
  Endinger i forpliktelsen
        2015
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -3 158
  Resultatført pensjonskostnad     28 368
  Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -43 430
  Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -18 220
   
  Balanseførte pensjonsmidler     46 900
  Balanseført innskuddsfond     13 537
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     60 437
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     28 680
  Annen pensjonsforpliktelse     695
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     29 374
   
        2015
  Diskonteringsrente     2,50 %
  Årlig G-regulering     2,25 %
  Avkastning på pensjonsmidler     3,30 %
  Lønnsvekst     2,50 %
  Forventet reg. av pensjon under utbetaling     2,25 %
  Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
   
        2015
  Omløpsobligasjoner     13,6 %
  Anleggsobligasjoner     33,6 %
  Pengemarked     25,1 %
  Aksjer     6,5 %
  Eiendom     13,6 %
  Alternative investeringer     4,1 %
  Annet     3,6 %
  SUM     100 %

   

  Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

 • Note 16 Varebeholdning

  Note 16 Varebeholdning

  Av ,

  Varebeholdningen består av ferdigvarer.
  Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 • Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Av ,
  Mor   Konsern
  2015 2014 (1.000 NOK) 2015 2014
  13 934 4 429 Finansielle investeringer 213 878 14 290
  13 387 77 624 Kontanter og kontantekvivalenter 799 895 639 787
  27 321 82 053 Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 1 013 773 654 077


  Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 50,6 MNOK, herav 0,9 MNOK i morselskapet.

  Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe Flyveselskap AS har en garanti på 60 MNOK.

 • Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Av ,
    2015 2014
  Avsetning for forpliktelser 39 128 39 873

   

  5 MNOK gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide selskapet Torghatten Nord AS. 

  34,2 MNOK er avsetning for vedlikehold på leasede fly i Widerøe's Flyveselskap AS.

 • Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Av ,
  Torghatten ASA   Balanseført verdi
    Forfall 2015 2014
  Banklån –flytende rente 2009-2025 447 239 493 972
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   447 293 493 972
  Gjennomsnittlig rente   3,42 % 3,89 %

   

  Konsern   Balanseført verdi
    Forfall 2015 2014
  Banklån –flytende rente 2009-2025 2 897 247 3 187 064
  Banklån - fast rente 2009-2025 592 694 536 668
  Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24) 2011-2013 90 386 98 589
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 580 327 3 822 321
  Gjennomsnittlig rente    5,10 % 4,80 %

  Se også note 21. 

  Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.

 • Note 21 Panstillelser

  Note 21 Panstillelser

  Av ,
  Torghatten ASA
  Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 447 129
  Sum gjeld sikret ved pant 447 129
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer, ref note 14 3 167
  Driftsløsøre, inventar og lignende 1 673
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
  Bygninger og tomter 44 533
  Sum eiendeler 49 373

   

  I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
  TrønderBilene as 4 234 Aksjer
  Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
  Nesodden Bundefjorden DS 3 250 Aksjer
  Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
  WF Holding AS 510 Aksjer
  Secora AS 550 000 Aksjer
  T-Finans AS 100 Aksjer

  Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

  Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 46,45 MNOK, Torghatten Nord AS maksimalt opp til 6,0 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 108 MNOK.
  Torghatten ASA har, sammen med Fjord 1 AS, stilt som selvskyldnerkausjonist overfor WF Holding AS' låneforpliktelser oppad begrenset til 50 MNOK.

  Garantiansvar 1830


  Garantistillelser gjelder garantistillelser i forbindelse med kontraktsgarantier vedrørende nødvendige garantistillelser innen reisebyrådrift, samt garantistillelser i henhold til forskrifter og EØS-reglene vedrørende adgang til yrket i person- og godstransport.

  Konsern
  Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 3 489 941
  Sum gjeld sikret ved pant 3 489 941
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer 3 167
  Kundefordringer 437 079
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 5 027 764
  Bygninger og tomter 190 803


  Garantier i Torghatten konsern
  Garantistillelser på 393,6 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasing- og skattetrekksgarantier.

  Garantier i andre døtre
  Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

  Covenants krav
  Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.

 • Note 22 Sikringsinstrumenter

  Note 22 Sikringsinstrumenter

  Av ,

  Oljesikring (kontantstrømsikring)
  Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, og Torghatten Trafikkselskap AS bundet opp i egnede sikringsinstrument.
  Widerøe's Flyvesekskap AS er eksponert for endringer i prisen på flydrivstoff JET A1 og har valgt å delvis sikre dette ved hjelp av opsjonsstrukturer og swapper med bakgrunn i månedlige behov gjennom året. 

  Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.15: -153,9 MNOK. Til sammenligning var verdien pr. 31.12.14: - 161,4 MNOK.

  De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

  Rentesikring
  Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er 51,1 MNOK rentesikret gjennom sikringsavtaler.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.15 - 0,8 MNOK. Til sammenligning var verdi pr 31.12.14 -0,2 MNOK. 

  Valutasikring
  Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.15 var 74,6 MNOK sikret. 

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.15 74,6 MNOK. Til sammenligning var verdien pr 31.12.14 29,8 MNOK. 

 • Note 23 Finansiell risiko

  Note 23 Finansiell risiko

  Av ,

  Organisering av finansiell risikostyring     
  Virksomheten i Torghatten konsern er i det alt vesentlige innenlands kollektivtransport på land, sjø og i luften, og konsernet er i første rekke utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. I tillegg er konsernet utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer.

  Styringen av finansiell risiko følger den desentraliserte styringsstrukturen som er lagt for konsernet, hvor hvert enkelt datterselskap avdekker og evaluerer sin aktuelle finansielle risiko, og deretter eventuelt benytter aktuelle finansielle instrumenter for å redusere denne.

  Renterisiko
  Virksomheten i Torghatten konsern er kapitalintensiv, med krav til betydelige investeringer i transportmateriell som busser, ferjer, skip og fly. Renterisikoen er i stor grad knyttet til den gjeldsporteføljen som er tilknyttet disse investeringene. Generelt har konsernet som målsetting at rentekostnadene skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedet. Samtidig foretas det disposisjoner for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedet. Beslutninger knyttet til sikringer tas av styrene i de enkelte datterselskap. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentebinding på konsernets lån, samt bruk av rentederivater. 

  Renteeksponeringen knyttet til rentefornyelser for konsernets rentebærende gjeld og finansielle instrumenter er vist i tabellen under. Urealisert rentegevinst/-tap er ikke innregnet (bokført som rentefri fordring/gjeld)

  Torghatten ASA
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2015 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 447 129 447 129 0 0 0 0 0
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 447 129 447 129 0 0 0 0 0
  Finansielle investeringer og kontanter 27 321 273 21 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 287 560 287 560 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 132 248 132 248 0 0 0 0 0
   
  Konsern
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2015 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 3 438 890 2 846 195 0 0 0 0 592 694
  Rentesikringer 51 051 0 0 51 051 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 3 489 941 2 846 195 0 51 051 0 0 592 694
  Finansielle investeringer og kontanter 1 013 773 1 013 773 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 476 167 1 832 422 0 51 051 0 0 592 694

   

  Likviditetsrisiko
  En av de viktigste målsetningene for likviditetsstyring i konsernet er at både konsernet samlet, samt de enkelte datterselskapene individuelt, har tilstrekkelig finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå operasjonelle og strategiske målsetninger.

  Kontantstrømmen fra driften er i all vesentlighet stabil, og likviditetsstrømmene overvåkes på kort og lang sikt både i de enkelte datterselskaper og på konsernnivå gjennom rapportering. Konsernets viktigste finansieringskilde er lån fra relasjonsbanker.

  For å redusere likviditetsrisikoen knyttet til gjeldsporteføljen søkes det å ha en jevn forfallsfordeling på lån og lånerammer. Denne vises i tabellen nedenfor.

  Torghatten ASA
  Konsernets rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 >2020
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 447 129 48 168 249 692 35 048 34 280 34 280 45 662
  Brutto rentebærende gjeld 447 129 48 168 249 692 35 048 34 280 34 280 45 662
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 27 321 27 321          
  Øvrig rentebærende fordringer 287 560 287 560          
  Netto rentebærende gjeld 132 248 -266 713 249 692 35 048 34 280 34 280 45 662
   
  Konsern
  Konsernets rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 >2020
  Rentebærende gjeld              
  Banklån* 3 489 940 530 403 586 915 365 420 435 787 354 828 1 216 588
  Brutto rentebærende gjeld 3 489 940 530 403 586 915 365 420 435 787 354 828 1 216 588
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 1 013 773 1 013 773          
  Øvrig rentebærende fordringer 0            
  Netto rentebærende gjeld 2 476 167 -483 370 586 915 365 420 435 787 354 828 1 216 588

  Kredittrisiko     
  Konsernet vurderes til ikke å ha vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Da det alt vesentligste av konsernets inntekter er enten salg til reisende med kontant oppgjør eller salg knyttet til oppdrag fra stat, fylke eller kommune, vurderes konsernets samlede kredittrisiko å være svært lav. For den delen av konsernet som driver salg på kreditt, skal slikt salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere. I tillegg skal utestående beløp ikke overstiger eventuelle fastsatte kredittrammer.     
       
  Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernets garantiforpliktelser gjelder kontragarantier i forbindelse med nødvendige garantistillelser på vegne av konsernselskaper, herunder i forbindelse med avgitte tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, garantistillelser i hht. forskrifter og EØS-regler vedr. adgang til yrket i person- og godstransport, samt garantistillelser innen reisebyrådriften (herunder v.v. Reisegarantifondet).
  Da motparten i derivathandelen normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser derfor sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler (se egne noter). 


  Oljeprisrisiko
  Med det vesentlige av virksomheten innen kollektivtransport, hvor drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadskomponent, er konsernet utsatt for prisrisiko på drivstoff. For å øke forutsigbarheten av fremtidige kontantstrømmer søkes det å etablere prissikring av fremtidig forventet drivstofforbruk, enten direkte i kontrakten med oppdragsgiver eller gjennom oljeprisderivater.  

  Aksjemarkedsrisiko
  Konsernet er utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. Investering i slike aksjer er klassifisert som aksjer holdt til handelsformål, og utgjorde 213,9 MNOK pr. 31.12.2015. For detaljer henvises til note 14 Andre finansielle investeringer. 

  Valutarisiko
  Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for konsernet. Noe sikring gjøres ved bruk avegnede  sikringsinstrumenter.Pr. 31.12.15 var 37,0 millioner USD sikret til en kurs på 8,09. 


  Kapitalforvaltning
  Hovedformålet med konsernets kapitalforvaltning er å sikre at det opprettholder en høy kredittverdighet og høy soliditet for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit. Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som muliggjøres ved et høyere lånenivå, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. Som følge av dette har konsernet som målsetting at konsernets egenkapital skal være over 30 % av konsernets totale kapital. Konsernets hovedfokus i kapitalforvaltningen er at konsernet totalt, og alle hoved-datterselskap individuelt skal ha en tilstrekkelig arbeidskapital for å finansiere sin ordinære virksomhet. I de ulike kontrakter med oppdragsgiver om utførelse av kollektivtransport fokuseres det på å få på plass betalingsbetingelser fra oppdragsgiver og finansiering av transportmidler fra banker, som gir et positivt bidrag til arbeidskapitalen.

 • Note 24 Leieavtaler

  Note 24 Leieavtaler

  Av ,

  Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler.

  Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

  Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

    2015 2014
  Leieavtaler i balansen 160 678 199 365
  Sum 160 678 199 365
  Akkumulerte avdrag -70 292 -100 776
  Netto balanseført verdi 90 386 98 589


  Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

  Leasingavtalene hadde i 2015 en rente på NIBOR + margin.    

  Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler 

  Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet.  I Widerøe Flyveselskap AS er det for tiden leie av 10 fly på leasingavtaler som er vurdert som operasjonell leasing. Busselskapene har leasingavtaler for busser.      

   

  Konsernet har i 2015 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 205 MNOK.

 • Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Av ,

  Torghatten Servicesenter AS, et heleid selskap av Torghatten ASA, ivaretar forretningsførsel for flere av datterselskap og tilknyttede selskap til Torghatten ASA. 

  Det leies også ut personer fra holdingselskapet til enkelte datterselskap i forbindelse med ulike funksjoner som IT, markedsføring og kvalitetssikring.  

  Det leies også ut skip og busser mellom de ulike selskapene i konsernet.

  Det er egne verkstedselskap i konsernet som utfører reparasjoner og vedlikehold for andre selskaper i konsernet i tillegg til å ta på seg eksterne oppdrag.

  Det er også opprettet enkelte låneforhold mellom selskapene i konsernet. Disse renteberegnes. 

  Alle transaksjoner i konsernet skjer til markedsmessige vilkår.

 • Note 26 Oppkjøp/vesentlige avtaler

  Note 26 Oppkjøp/vesentlige avtaler

  Av ,

  Widerøe overtar SAS`bakketjenester i Norge

  Widerøe Ground Handling (et datterselskap av Widereøe Flyveselskap AS) har i 2015 inngått avtale med SAS om å overta bakkevirksomheten til SAS i Norge på alle stasjoner bortsett fra Gardermoen. Overtagelsen skjer 1. februar 2016 og vil derfor ikke ha innvirkning på årsregnskapet til Torghatten for 2015. Det er et betydelig oppkjøp som vil påvirke konsernregnskapet fra 2016. 

  Torghatten ASA har inngått avtale om kjøp av aksjer i Fjord1 Holding AS

  Torghatten ASA har signert kontrakt om kjøp av 50 % av aksjene i F1 Holding AS, som eier 59 % av Fjord 1 AS. Gjennomføring av kjøpet er avhengig av myndighetenes godkjennelse. Oppkjøpet påvirker ikke regnskapet for 2015, men er en vesentlig avtale for konsernet.

 • Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Av ,

  Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet som er avgitt.

 • Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Av ,

  Aksjekapital:

  Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.15 kr 47.511.795,- fordelt på 9.502.359 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.

  I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte:
  En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.

  Eierstruktur: 

  De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.15 var: 

    Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
  Christiania Skibs AS 1 537 126 16,18 % 16,40 %
  Saturn Invest AS 1 298 334 13,66 % 13,85 %
  Hifo Invest AS 1 205 415 12,69 % 12,86 %
  Heidenreich Enterprise Ltd. 463 315 4,88 % 4,94 %
  Intertrade Shipping AS 363 140 3,82 % 3,87 %
  Uno Invest AS 327 045 3,44 % 3,49 %
  Jac. Moe AS 275 291 2,90 % 2,94 %
  Tanja AS 234 417 2,47 % 2,50 %
  Torgnes AS 232 312 2,44 % 2,48 %
  Amble Investment AS  152 773 1,61 % 1,63 %
  Etui Invest AS 112 360 1,18 % 1,20 %
  Skipsinvest AS 100 172 1,05 % 1,07 %
  Brønnøy kommune 97 240 1,02 % 1,04 %

  Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 7 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

  Egne aksjer:

  Pr. 31.12.15 har Torghatten ASA 127 560 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 45 aksjer.

  Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

     

  Antall aksjer
  Ant. aksjer eid av personlig nærstående
  Sum           antall aksjer
           
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 1 800 - 1 800
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder - - -
  Tor Andenæs medlem - 1 771 543 1 771 543
  Torstein Moe medlem - 423 643 423 643
  Audhild Bang Rande medlem 220 4 400 4 620
  Monica Bjørnøy ansatterep. - - -
  Geir Sørensen ansatterep. - - -
           
  Ledende ansatte        
  Brynjar Forbergskog, konsernsjef     2 503 749 2 503 749
  Roger Granheim, visekonsernsjef     327 045 327 045
 • Revisors beretning

  Revisors beretning

  Av ,

  Trykk på dokumentet for å se Revisors beretning

 • Konsernstruktur

 • Styremedlemmer

  Styremedlemmer

  Av ,

  Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Monica Bjørnøy, representant for de ansatte
  • Geir Sørensen, representant for de ansatte

  Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Wenche Stuvland Knygh
  • Ingolf A. Marifjæren


  Trykk her for å se oversikten over styret