• Styrets beretning

  Styrets beretning

  Av ,

  Generelt

  Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

  Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1766 aksjonærer.


  Virksomheten

  Sjøtransport
  Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.

  Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1500 ansatte og har en omsetning på 2,4 milliarder kroner.

  Landtransport
  Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1480 busser gjennom sine datterselskap.

  Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene as driver buss- og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca. 2300 ansatte og har en omsetning på 2,1 milliarder kroner.

  Flytransport
  Konsernet opererer 41 fly gjennom datterselskapet Widerøe. 

  Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med 3000 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,6 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. 

  Annen maritim- og øvrig virksomhet
  I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet. 

  Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet. 

  Konsernet eier en betydelig andel i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS sin hovedaktivitet foregår i datterselskapet Norsk Fisketransport AS, som driver brønnbåtvirksomhet.

  Konsernet har eierskap i noen shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.


  Hendelser i 2016

  Følgende hendelser trekkes frem for 2016:

  • Torghatten ASA kjøper 15 % av aksjene i WF Holding AS fra Nordland Fylkeskommune og eier etter det 66 % av aksjene i WF Holding AS.
  • Torghatten ASA kjøper gjennom datterselskapet WF Holding AS de siste 20 % av aksjene i Widerøe AS fra SAS. WF Holding AS eier etter oppkjøpet 100 % av Widerøe AS.
  • FosenNamsos Sjø AS inngår kontrakt med AtB om fergedrift i sambandet Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag. Kontrakten har en ramme på ca. 1,1 milliard og gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2028, med mulighet for ett års forlengelse.
  • Torghatten Nord AS inngår kontrakt med Nordland Fylkeskommune for fergedrift på Kystriksveien. Dette gjelder en videreføring av kontrakten for sambandene Forøy – Ågskaret og Jektvik – Kilboghamn på Rv17. Driftsperioden er fast for 4 år med oppstart 1. januar 2017 og med opsjon på forlengelse på ytterligere ett år. Kontrakten har en ramme på 285 MNOK inkl. opsjonsåret.
  • Torghatten Nord AS inngår stor fergekontrakt med Statens Vegvesen for drift av fergesambandet Halhjem – Sandvikvåg på E-39 i Hordaland fylke. Kontrakten er inngått for en fast periode fra 2019 til 2026 og deretter 5 x 1 års opsjoner. Samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår er på ca. 5 milliarder.
  • Widerøe inngår kontrakt for samtlige anbudsruter i nord. Anbudsperioden er 5 år fra april 2017. Omsetning i anbudet, inkludert tilskudd, har en forventet verdi for hele kontraktsperioden på opp mot 5 milliarder.
  • Widerøe viderefører driften av sin virksomhet i Sør-Norge etter at det i september 2015 ble klart at Widerøe fortsatt skal betjene kortbanenettet i Sør-Norge for perioden 2016 til 2020.
  • Widerøe Ground Handling AS overtar virksomheten til SAS Ground Handling på alle regionale flyplasser i Norge. Dette inkluderer overtakelse av medarbeidere, bygninger, utstyr og handlingkontrakter på 14 flyplasser. Selskapet betjener både SAS, Widerøe og eksisterende kunder.
  • Norgesbuss AS starter opp med busskjøring på Nord Jæren etter at Norges største busskontrakt ble inngått med Kolumbus i oktober 2015. Stavanger er nytt geografisk området for Torghatten.
  • Trønderbilene AS starter opp kjøring i Valdres etter inngåelse av kontrakt med Opplandstrafikk i 2015. Kontaktens gjelder busskjøring i 8 år.
  • Bygging av tre ferger for fergesambandet Bastø Fosen AS pågår gjennom hele 2016 og to av fergene blir levert til Horten i desember 2016. De eksisterende fergene i sambandet gjennomgår oppgraderinger i 2016.
  • Widerøe inngår avtale med Embraer om kjøp av tre Regional Jet for levering i 2018 med opsjon på levering av ytterligere 12 fly.  

   
  Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.


  Økonomi

  Resultat
  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 590,1 MNOK for 2016, mot 483,4 MNOK i 2015. Sum driftsinntekter var 9.386 MNOK, mot 8.574 MNOK i 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.345,2 MNOK i 2016, mot 1.194,7 MNOK i 2015. Driftsresultat viser et overskudd på 732,8 MNOK mot 547,4 MNOK året før. 

  Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 45,7 MNOK mot 33,3 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 44,2 MNOK mot 21,2 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 13,1 MNOK mot 15,2 MNOK året før.

  Konsernet har en likviditetsbeholdning på 942,3 MNOK ved utgangen av 2016 mot 799,9 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23.

  Balanse

  Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 269 MNOK mot 1 369 MNOK året før.
  I konsernet er tilsvarende tall 8 091 MNOK og 7 546 MNOK. Av anleggsmidlene på 5 899 MNOK utgjør varige driftsmidler 5 651 MNOK. 

  I morselskapet er egenkapitalen endret fra 804,5 MNOK til 798,1 MNOK og i prosent endret fra 58,7 prosent til 62,9 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 27,9 prosent til 29,7 prosent.  Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen. 


  Markedsforhold

  Det er stor konkurranse innenfor persontransport i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som løpende legges ut.  

  Spesielt på sjøsiden medfører anbudene betydelig kapital for å være med, og i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. Det er store krav til miljø, og alle nye anbud har krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene. 

  For bussvirksomhet har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. En del anbud vil i de kommende årene komme ut på nytt for ny periode. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektivitet. Det er også for buss krav om ny teknologi, og gamle busser fases ut. 

  For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Det har vært en stor økning i avgiftene på norske innenriksruter de siste årene. Dette rammer spesielt de minste flyene på de korteste strekningene. Endrede rammebetingelser var en medvirkende årsak til at Widerøe startet vurderingen av nye og større fly med annen teknologi. Dette resulterte i at Widerøe i starten av 2017 inngikk avtale med den brasilianske flyprodusenten Embraer om levering av tre jetfly, med opsjon om kjøp av flere. Widerøe vil derfor fra 2018 introdusere Regional Jet i flyflåten. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette som aktør både på kommersielle ruter og på anbudsruter i fremtiden.  

  Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet
  over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2016.


  Eierstyring og selskapsledelse

  Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om 
  eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014”. Prinsippene for eierstyring 
  og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes
  mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

  Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

  • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
  • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
  • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
  • Likebehandle alle aksjonærer.

  Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

  • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
  • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
  • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


  Godtgjørelse til ledende ansatte

  Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.


  Arbeidsmiljø og personalforhold

  Fravær
  Totalt for 2016 ble konsernets totalfravær 7,4 prosent, en forbedring fra 7,7 prosent i 2015. Korttidsfraværet var i samme periode 2,0 prosent mot 2,2 prosent året før. 

  Morselskapet hadde et totalfravær på 2,6 prosent i 2016.

  Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 8,2 prosent i 2016 mot 8,3 prosent i 2015. 

  Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 7,8 prosent i 2016 mot 8,5 prosent i 2015.

  Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,7 prosent i 2016 mot 6,5 prosent i 2015.

  Fraværsoppfølging er et viktig fokusområde for konsernet og det arbeides systematisk med både opplæring og tiltak i selskapene. Ledere er nøkkelpersoner i dette arbeidet, og konsernets ressurser på området er forsterket for å kunne yte bedre bistand til disse. 


  Skader

  Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

  Sjøtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 17 personskader med fravær i 2016 mot 12 i 2015. Passasjerskader teller 5 i 2016, en gledelig nedgang fra 12 i 2015. Ingen personskader er klassifisert som alvorlige. 

  Landtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 8 personskader med fravær i 2016 mot 2 i 2015. Passasjerskader teller 11 i 2016 mot 10 i 2015. Ingen av skadene er klassifisert som alvorlige i den forstand at de har gitt varig mén. 

  Lufttransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 16 personskader med fravær mot 10 i 2015. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 4 i 2016 mot 5 i 2015. 

  Det er dessverre en økning i skader blant ansatte i alle tre segmenter. Dette har til en viss grad sammenheng med at vi har økt aktivitet; spesielt gjelder dette land- og lufttransport. 
  Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen og søker stadig å forbedre vår evne til å arbeide forebyggende på dette området. Fokus på å bygge en enda sterkere sikkerhetskultur er viktig i denne sammenheng og elementer som risikovurderinger og opplæring er stikkord.


  Likestilling og diskriminering

  Konsernet hadde 7068 ansatte ved utgangen av 2016. Antall kvinner utgjorde 1487 i antall, tilsvarende 21 prosent. Antall ansatte fordelte seg med 537 innenfor Sjøtransport, hvorav 303 kvinner (19,7 prosent), og 2325 innenfor Landtransport, hvorav 219 kvinner (9,4 prosent), 3001 innenfor lufttransport hvorav 930 kvinner (31 prosent) og 206 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 35 kvinner (17 prosent). I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent. 

  Vi har hatt en gradvis økning av kvinneandelen i konsernet hvilket er gledelig. Vi ser at kvinneandelen er størst i segmentet lufttransport, dette har sammenheng med at kvinner tradisjonelt dominerer blant bakkemannskap og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segmentet sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte. 

  For konsernet er andelen kvinner økt med 1,6 prosent siste år. 

  Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

  Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

  Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

  Det ytre miljø

  Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet. 

  To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. 

  Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning.

  Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og tekniske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride løsninger og systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.
   
  Transportbransjen er påvirket av myndighetenes fokus på «det grønne skiftet» hvilket kommer klart til utrykk i anbudsprosesser konsernets selskaper deltar i. Summen av intern innsats, holdning og eksterne krav bidrar til at transportbransjen er i stor utvikling i forhold til å ta i bruk nye løsninger som reduserer miljøavtrykket totalt. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

  Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

  Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. 

  Samfunnsansvar

  Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

  1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
  2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. Samarbeidet ble etablert med virkning fra 1. januar 2015. 

  Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå. 

  Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på. 

  Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon. 

  Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

  Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen
  av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

  Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2017. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

  Fortsatt drift

  Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

  Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2017 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

  Årsresultat og disponering

  Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 1,- pr. aksje for 2016. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

  Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

  Avsatt til utbytte   47,5 MNOK
  Overføring fra annen egenkapital   - 3,3 MNOK
  Sum disponert        44,2 MNOK

   

  Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2016.

 • Nøkkeltall

  Nøkkeltall

  Av ,
  Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
  2016 2015   2016 2015
  13 063 15 178 Driftsinntekter 9 385 650 8 573 902
  -34 761 -8 686 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 345 160 1 194 740
  -38 294 -12 415 Driftsresultat (EBIT) 732 817 547 856
  45 655 33 280 Ordinært resultat før skattekostnad 590 072 483 397
  1 501 12 080 Skattekostnad 141 931 100 400
  44 154 21 201 Årsresultat 448 141 382 997
           
  798 132 804 545 Egenkapital 2 400 925 2 106 408
  62,9% 58,8% Egenkapital i prosent av totalkapital 29,7% 27,9 %
      Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 6,3% 5,6 %
  4,5% 3,4% Totalkapitalrentabilitet 9,0% 8,9 %
  5,5% 2,5% Egenkapitalrentabilitet 19,9% 19,6 %
           
  237 559 47 512 Aksjekapital 237 559 47 512
  46 851 9 375 Antall aksjer 46 851 9 375
  17 86 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 51 225
  1 2 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 7,4 32,4
      Resultat pr. aksje 2015 hensyntatt fondsemisjon   6,5
  8 8 Antall sysselsatte 7 068 5 011
 • Resultatregnskap

  Resultatregnskap

  Av ,
  Torghatten ASA     Konsern
  2016 2015 (1.000 NOK) Noter 2016 2015
  13 063 12 476 Salgsinntekter 4,5 9 349 067 8 521 489
  0 2 702 Annen driftsinntekt 36 584 52 413
  13 063 15 178 Driftsinntekter   9 385 650 8 573 902
  0 0 Varekostnad   156 124 211 299
  18 255 12 753 Lønnskostnad 6 4 131 987 3 452 902
  29 570 11 111 Annen driftskostnad 6,24 3 752 379 3 714 962
  47 825 23 864 Sum driftskostnader før avskrivning 8 040 490 7 379 162
  -34 761 -8 686 Driftsresultat før avskrivning 1 345 160 1 194 740
  3 533 3 729 Avskrivning 7,8 612 343 646 884
  -38 294 -12 415 Driftsresultat 732 817 547 856
      Finansinntekter og finanskostnader  
  133 982 59 170 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
  -47 042 -10 284 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -47 042 -10 284
  449 931 Annen renteinntekt 14 140 28 736
  9 728 22 777 Annen renteinntekt konsern 0 0
  2 458 3 481 Annen finansinntekt 11 259 953 138 637
  -1 590 -14 090 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 12 645 65 915
  -11 170 -15 299 Annen rentekostnad -110 389 -183 938
  -2 111 -388 Annen rentekostnad konsern 0 0
  -755 -604 Annen finanskostnad 11 -272 051 -103 524
  83 949 45 695 Sum finansposter -142 745 -64 459
             
  45 655 33 280 Ordinært resultat før skattekostnad 590 072 483 397
  1 501 12 080 Skattekostnad på ordinært resultat 12 141 931 100 400
             
  44 154 21 200 Årets resultat 448 141 382 997
             
      Tilordnet    
  44 154 21 200 Majoritetsinteresser 345 803 304 039
      Minoritetsinteresser 102 338 78 958
             
      Resultat pr aksje 13 7,4 6,5
 • Balanse

  Balanse

  Av ,
  Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
  31.12.2016 31.12.2015 (1.000 NOK) Noter 31.12.2016 31.12.2015
      Anleggsmidler
  Immaterielle eiendeler
     
  0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 120 042 141 305
  0 0 Sum immaterielle eiendeler 120 042 141 305
             
      Varige driftsmidler    
  41 297 44 533 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 258 951 190 803
  0 0 Skip og ferjer 7,21 3 093 181 2 693 066
  0 0 Fly 7,21 1 528 571 1 525 274
  1 077 1 673 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21,24 770 707 809 424
  42 373 46 206 Sum varige driftsmidler 5 651 410 5 218 568
             
      Finansielle anleggsmidler  
  886 429 802 429 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
  14 343 60 188 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,21 16 330 62 175
  12 024 10 875 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 21 519 23 726
  0 0 Andre langsiktige fordringer 18 28 327 246 000
  30 826 287 560 Andre langsiktige fordringer konsern 18,23,25 0 0
  2 144 2 382 Pensjonsmidler 15 62 198 60 437
  945 766 1 163 433 Sum finansielle anleggsmidler 128 374 392 338
             
  988 139 1 209 639 Sum anleggsmidler 5 899 826  5 752 210
             
      Omløpsmidler    
  0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 221 857 173 128
             
  18 447 Kundefordringer 21 553 404 437 079
  5 550 4 325 Kundefordringer konsern 25 0 0
  5 523 9 757 Andre fordringer 18 247 886 169 377
  151 116 117 015 Andre fordringer konsern 25 0 0
  162 208 131 543 Sum fordringer 801 290 606 456
             
  12 264 13 934 Finansielle investeringer    14,17,23 225 735 213 878
  106 099 13 387 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 942 270 799 895
  118 363 27 321 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 013 773
             
  280 571 158 864 Sum omløpsmidler 2 191 152 1 793 357
             
  1 268 710 1 368 504 SUM EIENDELER 8 090 978 7 545 567

   

  Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
  31.12.2016 31.12.2015 (1.000 NOK) Noter

  31.12.2016

  31.12.2015
      Egenkapital
  Innskutt egenkapital
       
  237 559 47 512 Aksjekapital 28 237 559 47 512
  -3 418 -638 Egne aksjer   -3 418 -638
  0 183 522 Overkurs   0 183 522
  234 141 230 396 Sum innskutt egenkapital   234 141 230 396
             
      Opptjent egenkapital      
  0 16 588 Fond for vurderingsforskjeller   24 033 37 443
  563 991 557 561 Annen egenkapital   1 695 345 1 290 369
  563991 574 149 Sum opptjent egenkapital   1 719 378 1 327 802
  0 0 Minoritetsinteresser   447 406 548 210
  798 132 804 545 Sum egenkapital   2 400 925 2 106 408
             
      Gjeld

  Avsetning for forpliktelser
       
  5 133 3 803 Pensjonsforpliktelser 15 20 069 29 374
  968 2 674 Utsatt skatt 12 379 714 259 870
  0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 2 500 39 128
  6 101 6 477 Sum avsetning forpliktelser   402 283 328 372
      Annen langsiktig gjeld      
  259 283 447 129 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 319 020 3 489 941
  6 158 70 032 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
  0 0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 55 219 97 326
  265 441 517 161 Sum annen langsiktig gjeld   3 374 240 3 587 267
             
      Kortsiktig gjeld      
  2 336 1 633 Leverandørgjeld   408 434 314 885
  486 161 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
  1 616 1 825 Betalbar skatt 12 16 546 5 809
  1 814 1 316 Skyldige offentlige avgifter   295 134 225 686
  47 512 23 756 Utbytte   69 972 39 449
  4 090 6 230 Annen kortsiktig gjeld   1 123 445 937 691
  141 182 5 400 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
  199 036 40 321 Sum kortsiktig gjeld   1 913 530 1 523 520
  470 578 563 959 Sum gjeld   5 690 053 5 439 159
             
  1 268 710 1 368 504 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   8 090 978 7 545 567
 • Egenkapitaloppstilling

  Egenkapitaloppstilling

  Av ,

  Torghatten ASA

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
  Egenkapital pr. 31.12.15 47 512 -638 183 522 16 588 557 561 804 545
  Årsresultat       -16 588 60 742 44 154
   - herav avsatt utbytte         -47 512 -47 512
  Fondsemisjon 190 047 -2 551 -183 522   -3 974 0
  Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer   -229     -2 826 -3 055
  Egenkapital 31.12.16 237 559 -3 418 0 0 563 991 798 132


  Konsern

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurdering
  sforskjeller
  Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
  Egenkapital pr. 31.12.2015 47 512 -638 183 522 37 432 1 290 370 548 210 2 106 408
  Årets resultat       -13 399 359 202 102 338 448 141
  - herav avsatt utbytte         -47 512   -47 512
  Fondsemisjon 190 047 -2 551 -183 522   -3 974   0
  Utbytte til min.aksj           -22 459 -22 459
  Endring i egne aksjer 0 -229     -2 826   -3 055
  Endringer ved kjøp av minoritet         99 727 -180 683 -80 956
  Andre endringer egenkapital         358   358
  Egenkapital pr 31.12.2016 237 559 -3 418 0 24 033 1 695 345 447 406 2 400 925
 • Kontantstrømoppstilling

  Kontantstrømoppstilling

  Av ,
  Torghatten ASA   Konsern
  2016 2015 (1.000 NOK) Indirekte metode 2016 2015
           
      Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
  45 655 33 280 Resultat før skattekostnad 590 072 483 397
  -2 196 -8 019 Betalte skatter -6 341 -25 752
  0 -2 618 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer 2 257 -15 537
  3 533 3 729 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 612 343 646 884
  -133 982 -59 170 Utbytte 0 0
  3 755 -9 514 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 1 454 -68 282
  47 042 31 443 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 32 522 10 284
  8 601 -1 564 Endring kortsiktige fordringer -116 324 112 277
  0 0 Endring varebeholdning -48 729 1 516
  1 028 494 Endring kortsiktig gjeld 93 549 -92 671
  593 -2 094 Endring andre tidsavgrensede poster 54 411 -37 456
  -25 970 -14 033 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 215 214 1 014 661
           
      Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
  403 4 453 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 117 537 104 923
  -103 0 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 146 014 -658 602
  3 802 2 291 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 12 703 2 416
  -87 126 0 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -89 576 -8 431
  0 1 817 Innbetaling ved salg finansielle objekter 0 1 817
  0 4 000 Innbetaling ved salg av egne aksjer 0 4 000
  85 490 55 411 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 0 0
  -3 374 -4 257 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -3 374 -4 257
  0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 2 003 10 022
  0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  0 -5 383
  -908 63 716 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 106 722 -553 495
           
      Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
  81 000 23 427 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 564 911 257 057
  331 192 -24 316 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
  -268 846 -70 270 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -748 081 -506 773
  0 0 Innbetaling på andre låneforhold 315 461 40
  0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -58 958 -255
  0 0 Innbetaling av egenkapital 0 490
  -23 756 -42 761 Utbetaling utbytte -39 449 -51 0641
  119 590 -113 919 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 33 883 -300 505
           
  92 711 -64 238 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 142 374 160 661
  13 387 77 624 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 799 895 639 787
  0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 0 -553
  106 099 13 387 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 942 269 799 895
 • Note 1 Generelt

  Note 1 Generelt

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

  Selskapets foretaksnummer er NO 916 819 927 MVA

  Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret 4. april  2017.

  Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4.

 • Note 2 Regnskapsprinsipper

  Note 2 Regnskapsprinsipper

  Av Jørgen Ellingsen,

  2.1 Hovedprinsippet 
  Det konsoliderte regnskapet til Torghatten ASA er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
  Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  2.2 Endringer i regnskapsprinsipper 
  Regnskapsprinsippene som er benyttet er konsistente med forrige årsregnskap.

  2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 
  Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta, idet alle datterselskapene har NOK som funksjonell valuta. 
  Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

  2.4 Konsolideringsprinsipper 
  Mor- og datterselskap
  Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torghatten ASA og selskaper hvor Torghatten ASA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse gjennom eierinteresser eller avtaler (datterselskaper). Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper, som om konsernet var én økonomisk enhet og alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom konsernselskaper er eliminert.
  Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås og frem til bestemmende innflytelse opphører. I de tilfeller datterselskapene ikke er heleid er minoritetens andel av resultat etter skatt og minoritetens andel av egenkapitalen presentert på separate linjer i resultatregnskapet og i balansen. 
  Virksomhetsoverdragelser behandles etter oppkjøpsmetoden hvor konsernets anskaffelseskost fordeles på identifiserbare eiendeler og forpliktelser basert på anslått virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Den del av kostpris som ikke kan tilordnes identifiserbare eiendeler og forpliktelser, balanseføres som goodwill.

  Tilknyttede selskaper 
  Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Torghatten ASA eller datterselskaper ikke har kontroll, men har betydelig innflytelse og eierinteresse, normalt 20-50 %. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden hvor Torghatten ASA`s  andel av resultat etter skatt, samt gevinster/eventuelt tap ved salg, resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. I balansen inngår investeringen til kostpris korrigert for innarbeidet resultatandel og mottatt utbytte. Investeringen førsteganginnregnes til anskaffelseskost. Det gjøres nødvendige justeringer slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med konsernets prinsipper. Urealiserte gevinster/tap knyttet til transaksjoner med tilknyttet selskap er eliminert med konsernets andel i selskapet. 

  Andre investeringer 
  Alle ikke børsnoterte investeringer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Børsnoterte investeringer verdsettes til børskurs pr. årsslutt. 

  2.5 Kontanter og kontantekvivalenter 
  Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 

  2.6 Fordringer 
  Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen  til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.
  Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig. 

  2.7 Sikring 
  Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar konsernet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon. 

  Kontantstrømssikring 
  Det holdes oversikt over virkelig verdi til et sikringsinstrument og informasjon om verdi pr. årsslutt tas inn i note til konsernregnskapet.

  2.8 Varelager 
  Varelager er regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. 

  2.9 Varige driftsmidler 
  Egne driftsmidler
  Driftsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.

  Kostprisen for driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette driftsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli tillagt driftsmidlets kostpris og avskrevet i takt med driftsmidlet.

  Skip og ferjer dekomponeres i fartøy og klassekostnader, og avskrives lineært over brukstid. Klassekostnader avskrives over perioden frem til neste klassing. 

  Anskaffelseskost for fly er dekomponert slik at slitedeler i motorene aktiveres for seg og avskrives over forventet tid mellom hvert vedlikehold. Etter gjennomført vedlikehold aktiveres dette og avskrives på tilsvarende måte.  

  Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode:
   Bygninger    20-30 år
   Skip og ferjer    15-35 år
   Fly  20 - 35 år
  Flymotorer 6 år
  Reservedeler fly 10 %
  Vognmateriell og driftsløsøre   3-10 år
  Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 
  Anlegg under utførelse er klassifisert som driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til driftsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før driftsmiddelet blir tatt i bruk. 

  Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

  Finansielle leieavtaler 
  Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontantstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentesatsen for restgjelden blir lik i ulike perioder.
  Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet.
  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en finansiell leieavtale, vil en eventuell gevinst bli utsatt, og inntektsført over leieperioden. 

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er leietaker 
  Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres lineært over kontraktsperioden. 
  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at transaksjonen er gjennomført til virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen gjennomføres. Om salgsprisen er under virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, unntatt i den situasjonen dette medfører fremtidige leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amortiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgsprisen er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over estimert bruksperiode for eiendelen.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er utleier 
  Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten.  

  2.10 Finansielle instrumenter 
  Finansielle instrumenter som holdes med den intensjon å tjene på kortsiktige fluktuasjoner i priser, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. 
  Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi som er observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. 
  Endringer i virkelig verdi i finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål blir resultatført og presentert i finansinntekter ved verdistigning og som finanskostnader ved verdinedgang.
  Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet.

  Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser.
  Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handelsformål er klassifisert som omløpsmidler.
  Lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. 

  2.11 Goodwill 
  Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld blir regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill avskrives over den perioden den tilknyttede kontantstrømgenererende enhet forventes å generere fremtidig inntjening. Det foretas årlige tester om hvorvidt verdien på goodwill er tilstede. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Nedskrivning av goodwill ved verdifall reverseres ikke. 

  2.12 Avsetninger 
  En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger blir gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

  Usikre forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet og virkelig verdi vurderes løpende. Endringer i virkelig verdi resultatføres.

  Tapsbringende kontrakter
  Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.

  2.13 Pensjonsordninger 
  Ytelsesbasert pensjonsordninger
  Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell.

  Innskuddsbaserte pensjonsordninger
  I tillegg til ytelsesplanen beskrevet ovenfor, har konsernet innskuddsplaner. Innskuddene er gitt til pensjonsplaner for heltidsansatte, og tilskuddene utgjør fra 2% til 5% av lønn. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. 

  Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader.  

  2.14 Skatt 
  Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelt korrigert for betalbar skatt tidligere år.
  Utsatt skatt avsettes på forskjeller mellom balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendeler kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater.

  2.15 Estimater 
  Konsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale områder hvor bruk av estimater har vesentlig betydning for regnskapsførte verdier og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater i fremtidige perioder, er verdsettelse av immaterielle eiendeler, driftsmidler og pensjonsforpliktelser.
  Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for verdifall (jfr note 7 Varige driftsmidler og 8 Immaterielle eiendeler) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår i beregning av avskrivninger være basert på estimater. Konsernet har virksomhet innenfor kollektivtransportbransjen, hvor man i større og større grad må operere i et anbudsmarked med kapitaltunge transportmidler som har en økonomisk levetid som går ut over anbudskontraktenes lengde. Estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nåverdi må baseres på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, teknologisk utvikling, evnen til å realisere synergier, rentenivå og andre relevante forhold. Endringer i ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger av eiendeler i fremtidige perioder. Risiko for endringer som påvirker regnskapet vil naturlig være høyere i anbudsutsatte markeder og være mer begrenset i markeder med forhandlede kontrakter.
  Immaterielle eiendeler, testes årlig for behov for nedskrivning. Øvrige eiendeler testes for nedskrivning hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. På samme måte vurderes avskrivningsplaner og eventuelle restverdier periodisk.
  Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jfr note 15) innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få effekt for konsernets resultatregnskap gjennom amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

  2.16 Utbytte 
  Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som kortsiktig gjeld frem til tidspunkt for generalforsamling. Mottatt utbytte fra døtre inntektsføres i den perioden utbyttet avsettes i datterselskapene. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres ved utbetaling. I tilfeller hvor utbytte er tilbakebetaling av kapital på oppkjøpstidspunktet, vil utbytte gå til fratrekk på anskaffelseskostnaden for aksjene.

  2.17 Lånekostnader 
  Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Rentekostnadene som påløper under byggeperioden til anleggsmiddelet balanseføres. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning. 

  2.18 Kriterier for inntekts- og kostnadsføring 
  Driftsinntekter – herunder passasjerinntekter, godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet – er regnskapsført når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Driftsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Salg av klippekort for passasjertransport i bil, båt- og ferjerutene er inntektsført pr. salgsdato på enkelte ferjesamband. Etter hvert som nye billetteringssystem implementeres i de ulike datterselskapene, går konsernet over til en mer korrekt måling av periodisering av billettinntektene ved at alt inntektsføres i takt med faktisk utførte reiser.

  Faktiske utgifter til reparasjon og vedlikehold av skip og ferjer som ikke er å anse som påkostning, kostnadsføres når reparasjonen eller vedlikeholdet finner sted, med unntak av klassing som aktiveres og kostnadsføres over perioden til neste klassing.

  2.19 Gjeld og egenkapital 
  Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten.

  Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

  Egne aksjer
  Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført.
  Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
  Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. 

  2.20  Minoritetsinteresser 
  Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet. 

  Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket.

  2.21 Hendelser etter balansedagen 
  Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. 

  2.22 Kontantstrømoppstilling
  Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.

 • Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2016

  Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2016

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernets struktur

  Det er gjennomført omorganiseringer i konsernet Widerøe. Virksomheten var i sin helhet i Widerøe Flyveselskap AS (WF) frem til 2014. I juni 2015 ble to avdelinger skilt ut som egne datterselskap fra WF (Widerøe Ground Handling AS og Widerøe Technical Services AS). I 2016 ble det stiftet et nytt holdingselskap, Widerøe AS, som eies av WF Holding AS. På høsten i 2016 ble det gjennomført en fisjon hvor WF ble fisjonert ytterligere og delt opp i flere selskaper (Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS). Alle transaksjoner knyttet til omorganiseringen har skjedd uten endring i eierskap og til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.

  Vesentlige hendelser 

  Torghatten ASA har kjøpt Nordland Fylkeskommune sine aksjer (15 %) i Widerøes eierselskap, WF Holding AS, og eier etter det 66 % av WF Holding AS. 

  WF Holding AS kjøpte i 2016 ut de siste 20 % av Widerøe AS fra SAS. WF Holding AS eier nå 100 % av Widerøe AS.

 • Note 4 Segmentinformasjon

  Note 4 Segmentinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

  Forretningssegment
  Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
   

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2016 2016 2016 2016 2016 2016
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 717 573 296 861 3 840 444 0 0 4 854 879
  Kontraktsinntekter 1 428 580 1 700 178 719 375 0 0 3 848 132
  Andre inntekter 207 454 102 571 0 330 167 42 448 682 639
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 353 607 2 099 609 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
               
  Sum inntekter 2 353 607 4 559 819 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
               
  Andre driftskostnader 1 852 069 1 908 263 3 913 847 295 025 71 285 8 040 490
  Avskrivninger 210 577 89 528 278 906 28 213 5 119 612 343
               
  Driftsresultat segment 290 960 101 818 367 066 6 929 -33 956 732 817
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -53 187 -19 542 -42 722 8 094 -2 866 -110 223
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 1 038 0 -33 560 0 -32 522
  Resultat før skattekostnad 237 773 83 314 324 344 -18 537 -36 822 590 072
  Skattekostnad -49 384 -24 889 -78 086 3 591 6 837 -141 931
  Årets resultat 188 389 58 425 246 258 -14 946 -29 985 448 141
  Herav minoritetens andel av resultat 5 806 790 87 027 8 009 706 102 338
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 3 034 273 446 212 2 151 350 198 954 69 037 5 899 826
  Omløpsmidler 506 194 517 627 635 218 374 819 157 292 2 191 152
  Totale Eiendeler 3 540 467 963 840 2 786 568 573 774 226 329 8 090 978
               
  Langsiktig gjeld 2 243 811 303 871 839 889 118 967 269 985 3 776 522
  Kortsiktig gjeld 383 657 373 440 1 024 974 59 665 71 795 1 913 530
  Sum Gjeld  2 627 468 677 311 1 864 863 178 631 341 780 5 690 053

   

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2015 2015 2015 2015 2015 2015
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 657 449 293 816 3 290 621 0 0 4 241 886
  Kontraktsinntekter 1 424 600 1 465 618 660 952 0 0 3 551 170
  Andre inntekter 206 855 87 377 0 433 447 53 167 780 846
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 902
               
  Sum inntekter 2 288 904 1 846 811 3 951 573 433 447 53 168 8 573 902
               
  Andre driftskostnader 1 870 424 1 632 728 3 444 632 374 137 57 241 7 379 162
  Avskrivninger 208 540 107 436 299 577 25 998 5 333 646 884
               
  Driftsresultat segment 209 940 106 647 207 364 33 313 -9 407 547 856
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -59 709 -8 246 -57 519 73 299 -2 001 -54 175
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -10 284 0 -10 284
  Resultat før skattekostnad 150 231 98 401 149 845 96 328 -11 408 483 397
  Skattekostnad -26 700 -25 037 -37 174 -5 464 -6 025 -100 400
  Årets resultat 123 531 73 364 112 671 90 864 -17 432 382 997
  Herav minoritetens andel av resultat 4 755 4 414 61 310 7 413 1 067 78 958
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 2 648 163 471 579 2 099 610 235 028 297 830 5 752 210
  Omløpsmidler 422 049 503 383 403 996 392 578 71 352 1 793 357
  Totale Eiendeler 3 070 212 974 962 2 503 606 627 606 369 182 7 545 567
               
  Langsiktig gjeld 1 934 921 388 387 1 020 521 103 749 456 964 3 904 542
  Kortsiktig gjeld 361 822 269 728 773 466 88 551 41 050 1 534 617
  Sum Gjeld  2 296 743 658 115 1 793 987 192 300 498 014 5 439 159

   

  Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

  Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
  Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
  Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
  Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt
  Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


  I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
  For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

  Geografisk segment
  Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle  eiendeler er lokalisert i Norge. 

   

 • Note 5 Salgsinntekter

  Note 5 Salgsinntekter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA   Konsern
  2016 2015 Driftsinntekter 2016 2015
  13 063 12 476 Ordinære salgsinntekter 4 854 879 4 241 886
  0 0 Kontraktsinntekter 3 848 132 3 551 170
  0 0 Andre salgsinntekter 646 056 728 433
  0 2 702 Annen driftsinntekt 36 584 52 413
  13 063 15 178 Sum salgsinntekter 9 385 650 8 573 902
 • Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) 2016 2015
  Lønninger 13 267 9 305
  Folketrygdavgift 2 030 1 654
  Pensjonskostnader 2 599 1 413
  Andre ytelser 358 381
  Totale lønnskostnader 18 255 12 753
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8


  Av pensjonskostnader på MNOK 2,6 gjelder MNOK 0,3 innskuddsordninger og MNOK 2,3 ytelsesordninger, jf. Note 15.

  Konsern    
  (1.000 NOK) 2016 2015
  Lønninger 3 224 209 2 692 206
  Folketrygdavgift 450 715 378 814
  Pensjonskostnader 377 985 324 841
  Andre ytelser 79 079 57 041
  Totale lønnskostnader 4 131 987 3 452 902
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 5 670 4 631

  Av pensjonskostnader på MNOK 378 gjelder MNOK 360 innskuddsordninger og MNOK 18 ytelsesordninger, jf. Note 15. 

  Ytelser til ledende personer
  Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

    Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 2 224 4 2 228 839
  Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 2 084 7 2 091 71

   

  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra  fratreden. 

  Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

  REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE
  Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

  Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

  Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

  Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

  De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

  Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette. 

  Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet. 

    Torghatten ASA Konsern
  Revisjon (1.000 NOK) 2016 2015 2016 2015
  Lovpålagt revisjon 183 250 3 269 3 604
  Andre attestasjonstjenester 2 0 312 100
  Skattemessig bistand 5 41 1 019 108
  Regnskapsmessig bistand 19 215 1 151 1 959
  Andre tjenester utenfor revisjonen 7 64 215 429
  Totale revisjonstjenester 214 570 5 966 6 200
  Andre revisorer enn konsernrevisor     146 941
  Konsernrevisor 214 570 5 820 5 259

   

  Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2016 2015
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 150 150
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 85 85
  Tor Andenæs medlem 85 85
  Audhild Bang Rande medlem 85 85
  Torstein Moe medlem 85 85
  Geir Sørensen ansatterep. 85 85
  Brynjar Kroknes vararepresentant 20 20
  Monica Bjørnøy ansatterep. 85 0
  Janne Merete Stene ansatterep (avgått i 2015) 0 85
  Totalt styrehonorar   680 680
 • Note 7 Varige driftsmidler

  Note 7 Varige driftsmidler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
  Anskaffelseskost pr 1.1. 97 533 46 289 143 822
  Tilgang/oppkjøp 0 103 103
  Avgang 0 1 919 1 919
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 97 533 44 473 142 006
         
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 53 000 44 616 97 616
  Årets avskrivning 3 237 296 3 533
  Årets nedskrivning 0 0 0
  Avgang avskrivning 0 1516 1516
  Sum akk. avskrivninger 56 236 43 396 99 633
  Bokført verdi pr. 31.12. 41 297 1 077 42 373

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær

   

  Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
  Anskaffelseskost pr. 1.1. 329 018 3 887 325 2 030 675 1 422 629 7 669 647
  Tilgang/oppkjøp 88 560 638 745 326 285 92 424 1 146 014
  Avgang 1 463 24 450 142 737 133 970 302 620
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 416 115 4 501 620 2 214 223 1 381 083 8 513 041
             
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 138 214 1 194 258 505 402 613 205 2 451 078
  Årets avskrivning 18 950 219 910 243 758 108 464 591 081
  Årets nedskrivning 0 0 0 0 0
  Avgang avskrivning 0 5 729 63 507 111 292 180 529
  Sum akk. avskrivninger 157 164 1 408 439 685 652 610 376 2 861 631
  Bokført verdi pr. 31.12. 258 951 3 093 181 1 528 571  770 707 5 651 410

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

   

  Bygninger
  Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.

 • Note 8 Immaterielle eiendeler

  Note 8 Immaterielle eiendeler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Konsernet    
  Goodwill, varemerke og konsesjoner (1.000 NOK) 2016 2015
       
  Anskaffelseskost 01.01. 336 073 336 073
  Tilgang 0 0
  Anskaffelseskost 31.12. 336 073 336 073
       
  Akkumulerte avskrivninger 01.01 194 769 170 781
  Årets avskrivning 21 263 23 988
  Akkumulerte avskrivninger 216 032 194 769
       
  Bokført verdi pr 31.12 120 042 141 305


  Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2016 120,1 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter.

  Norgesbuss AS
  Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS er hovedsakelig knyttet til oppkjøp av SAS Flybussen Dette ble i oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. I tillegg består immaterielle eiendeler i Norgesbuss av resterende verdi av to tidligere oppkjøp (Bærum Forenede Bilruter og Oslo og Follo Biltrafikk). Pr. 31.12.16 er restverdi på goodwill i Norgesbuss totalt 57,9 MNOK

  FosenNamsos Sjø AS
  Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 9,9 MNOK er knyttet til fusjonen med NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

  Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover. 

  Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

  Trønderbilene AS
  Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene. 

  Pr. 31.12.16 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 5,4 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 14,5 år.  

  WF Holding AS
  Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill.  Torghatten ASA eier 66% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder.

 • Note 9 Datterselskaper

  Note 9 Datterselskaper

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA              
  Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.16 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
  Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 78 727 100 % 3 542 3 542
  Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 548 457 100 % 40 010 40 010
  Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 41 032 100 % 35 174 35 174
  FosenNamsos Sjø AS *1) 2008 Trondheim 66 % 154 263 66 % 95 390 95 390
  T-Finans AS 2011 Sandvika 100 % 133 847 100 % 82 207 82 207
  Trønderbilene AS konsern  *2) 1999 Levanger 100% 267 610 100% 92 673 92 673
  Norgesbuss AS konsern *3) 2004 Oslo 100% 147 758 100% 174 176 147 182
  Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100% 30 010 100% 14 500 14 500
  Torghatten Buss AS *4) 1993 Brønnøysund 100% 15 247 100% 9 370 9 370
  WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 66% 517 128 51% 316 157 316 157
  Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100% 1 213 100% 505 505
  TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100% 8 721 100% 400 400
  Fjordveien AS 1994 Trondheim 100% 59 100% 80 80
  Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100% 6 814 100% 1 669 1 669
  Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66% 6 804 66% 2 887 2 887
  Maritime Venture AS *6) 2011 Sandnessjøen 51% 107 418 51% 29 964 29 964
  Secora AS konsern *7) 2012 Svolvær 100% 29 516 100% 0 14 600
  Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100% 1 116 100% 100 100
  Sum datterselskaper             886 429

   

  Info ang. underkonsern
    Anskaffelses-
  tidspunkt
  Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
  *1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap:
  Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   35 016 51 %
               
  *2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
  Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51%   11 316 51%
  Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   4 390 61%
  TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 94%   2 041 98%
  GB Transportservice AS 1987 Røros 100%   3417 100%
  Ytre Namdal Verkstedsernter AS 2015 Kolvereid 51%   -1 194 51%
               
  *3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
  Omniservice AS 2004 Oslo 100%   8 955 100%
  Norgesbuss Ekspress AS 2004 Oslo 100%   11 211 100%
  Firda Billag Buss AS 2013 Førde 50%   51 523 50%
  Norgesbuss Rogaland AS 2016 Oslo 100%   100 100%
               
  *4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap:
  Tromsø Busscharter AS 2016 Tromsø 100%   2 126 100%
               
  *5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
  Widerøe AS     100%      
  Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø   100% 220 982 80%
  Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100% 2 743 100%
  Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100% 44 727 100%
  Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø    100% 14 948 100%
  Widerøe Property AS 2016 Bodø   100% 45 529 100%
  Widerøe Asset AS 2016 Bodø   100% 670 929 100%
               
  *6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: 
  Seløy Holding AS 2011 Herøy 60%   23 808 60%
  Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100% 21 094 100%
  Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100% 46 483 100%
  Seløy Aquaservice AS 2014 Herøy   66% 15 943 66%
  Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100%   250 100%
               
  *7) I Secora konsern inngår følgende datterselskaper:
  Secora Maskin er innfusjonert i morselskapet pr. 30.12.16
 • Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA            
  Tilknyttede selskap
  (1.000 NOK)
  Eierandel Bokført verdi 31.12.15 Tilgang/ avgang 2016 Resultatandel/endring egenkapital 2016 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.16
  North Sea Safety KS 50 % 56 345 5 000 -47 002 0 14 343
  Team Beredskap Sp/f  0 % 3 843 -3 803 -40 0 0
  Sum tilknyttede selskaper   60 188 1 197 -47 042 0 14 343

   

  Konsern            
  Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.15 Tilgang/
  avgang 2016
  Resultatandel/endring egenkapital 2016 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.16
  North Sea Safety KS 50 % 56 345 5 000 -47 002 0 14 343
  Team Beredskap Sp/f  0 % 3 843 -3 803 -40 0 0
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
  Sum tilknyttede selskaper   62 175 1 197 -47 042 0 16 330


  Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.16 om de enkelte tilknyttede selskapene:

  Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
  North Sea Safety KS Rederi 163 528 134 842 28 686 0 -60 126
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 18 904 9 109 9 795 17 969 2 216

   

  Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
  North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %
 • Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2016 2015 Annen finansinntekt 2016 2015
  235 2 182 Agio 253 389 134 701
  0 12 Gevinst ved salg av aksjer 15 510
  2 223 1 287 Aksjeutbytte 4 025 3 426
  0 0 Annen finansinntekt  2 523 0
  2 458 3 481 Sum Annen finansinntekt 259 953 138 637
           
      Annen finanskostnad    
  430 467 Disagio 231 983 64 066
  36 41 Gebyrer og kredittkortprovisjon 36 805 33 537
  289 96 Tap ved salg av aksjer 222 12
  0 0 Annen finanskostnad 3 040 5 909
  755 604 Sum Annen finanskostnad 272 051 103 524
 • Note 12 Skatt

  Note 12 Skatt

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2016 2015 Skattekostnad 2016 2015
  2 836 7 225 Betalbar skatt 35 941 36 323
  371 5 614 For lite/mye avsatt tidligere år 532 5 614
  -1 706 -759 Endring utsatt skatt 105 458 58 462
  1 501 12 080 Netto skattekostnad  141 931 100 400
           
      Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 25 %
  45 655 33 280 Resultat før skatt 590 072 483 397
  11 414 8 986 Skatt beregnet med 25% 147 518 130 517
  371 5 614 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 532 5 614
  -24 340 -8 883 Utbytte/Konsernbidrag -251 -304
  591 188 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -193 -17 230
  5 187 3 804 Verdistigning aksjer/andeler 5 187 3 804
  8 217 2 553 Resultat fra tilknyttet selskap 8 639 -849
  101 32 Annet -3 680 -364
  -40 -214 Endret skattesats -15 821 -20 790
  1 501 12 080 Skattekostnad 141 931 100 400
           
  3 % 36 % Effektiv skattesats: 24 % 21 %
           
           
      Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
  2016 2015 Negative midlertidige forskjeller 2016 2015
  0 0 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -669 39 149
  8 866 7 694 Driftsmidler 12 226 7 446
  5 133 3 803 Netto pensjonsforpliktelser 21 360 31 006
  0 0 Gevinst/tapskonto 409 512
  0 50 Andre forskjeller 3 675 1 101
  0 0 Underskudd til fremføring 311 853 408 371
  13 999 11 547 Sum negative midlertidige forskjeller 348 854 487 584
           
      Positive midlertidige forskjeller
    0 Driftsmidler 1 783 191 1 371 682
  15 890 19 863 Gevinst/tapskonto 77 843 81 321
  0 0 Andeler i deltagerlignede selskaper 0 0
  2 144 2 382 Netto pensjonsmidler 52 226 50 918
  0 0 Andre forskjeller 17 735 23 142
  18 304 22 244 Sum positive midlertidige forskjeller 1 930 996 1 527 063
           
  4 035 10 698 Netto midlertidige forskjeller 1 582 142 1 039 479
           
  968 2 674 Netto utsatt skatteforpliktelse 379 714 259 870
           
      Betalbar skatt i balansen
  2 836 7 225 Betalbar skatt i skattekostnaden 35 941 36 323
  -1 220 -5 400 Skattevirkning av konsernbidrag -19 395 -30 514
  1 616 1 825 Betalbar skatt i balansen 16 546 5 809
 • Note 13 Resultat per aksje

  Note 13 Resultat per aksje

  Av Jørgen Ellingsen,

  Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

  (1.000 NOK) 2016 2015
  Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 345 803 304 039
  Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 46 850 985 9 374 777
  Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 7,4 32,4
  Resultat pr. aksje 2015 hensyntatt fondesemisjon   6,5 *1)

                                                                                                                                                     

  Utvannet resultat pr. aksje
  Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2015 og 2016.

  *1) Antall aksjer er økt ved fondsemisjon i 2016. Sammenlignbar verdi i 2015 vil være 6,5 pr. aksje (kr. 32,4 delt på 5).

   

   

 • Note 14 Finansielle investeringer

  Note 14 Finansielle investeringer

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
  DIS Dyvi Cable Ship II 4,00 % 1 183 998
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
  Øvrige aksjer   337 337
  Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   13 419 12 024


  Uinnkalt kapital for Partrederiet Etylen DA var pr. 31.12.2016 kr 0, mens for Dongguan Chemical Tankers DIS er andel uinnkalt kapital 0,9 MNOK. 

  Konsern      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 37,50 % 3 791 3 791
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
  DIS Dyvi Cable Ship II 4,00 % 1 183 998
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 242
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
  North Energy AS 0,08 % 437 418
  Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
  Nord Norsk Smolt AS 19,00 % 5 162 4 162
  Atlantic Panamax 5,00 % 2 264 260
  Flybussen.no DA 14,29 % 30 403
  Andre   747 747
  Sum anleggsaksjer konsern   25 562 21 519

   

  Torghatten ASA      
  Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
    kost verdi verdi
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  NTS ASA 2 284 8 268 8 268
  Havila Shipping ASA 127 572 1 626 1 626
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 1 365 1 365
  Tide AS 5 6 6
  Sum Finansielle investeringer 147 129 12 264 12 264

  Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert. 
   

  Konsern      
  Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
  verdi
  NTS ASA 54 683 178 698 178 698
  Namsos Invest AS 18 869 42 903 42 903
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  Havila Shipping ASA 157 089 1 626 1 626
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 502 1 502
  Tide AS 5 6 6
  Sum Finansielle investeringer 247 981 225 735 225 735

   

 • Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Av Jørgen Ellingsen,

  AFP                    
  Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2016 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.                    

  Torghatten ASA
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2016
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     380
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     308
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -164
  Administrasjonskostnader     116
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     -44
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     1 685
  Aga     90
  Årets pensjonskostnad     2 371

  Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2016
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 6 629 6 125 12 754
  Aga 231 1 150 1 380
  Nåverdien av årets opptjening 237 143 380
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 156 151 308
  Aktuariell tap/gevinst 275 1 883 2 158
  Overtagelse -356 0 -356
  Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -149 -194
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 7 128 9 303 16 431
   
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 088 0 5088
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 164 0 164
  Aktuariell tap/gevinst -55 0 -55
  Administrasjonskostnader -116 0 -116
  Premieinnbetalinger 541 0 541
  Overtagelse -317 0 -317
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -45 0 -45
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 5 260 0 5 260
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -2 742 -3 721 -6 464
  Ikke resultatført planendringer -387 -525 -911
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 261 5 057 3 796
   
  Forventet premieutbetaling neste år     541
  Forventet utbetaling neste år     45
         
  Endringer i forpliktelsen      
        2016
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      2 212
  Resultatført pensjonskostnad     2 371
  Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -787
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     3 796
         
  Balanseførte pensjonsmidler     1 261
  Balanseført innskuddsfond     883
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     2 144
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     5 057
  Annen pensjonsforpliktelse     76
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     5 133
   
  Konsernet
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2016
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     9 550
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 358
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -5 974
  Administrasjonskostnader     2 927
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     -1 619
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     6 455
  Aga     1 568
  Årets pensjonskostnad     18 264


   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2016
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 193 784 71 443 265 227
  Aga 2 964 7 485 10 449
  Nåverdien av årets opptjening 9 407 1 641 11 048
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 4 594 1 409 6 002
  Aktuariell tap/gevinst 4522 7 435 11 957
  Overtakelse -959 -5 315 -6 274
  Utbetaling pensjon/fripoliser -6 426 -19 563 -25 989
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 207 886 64 534 272 420
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 182 757 0 182 757
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 5 974 0 5 974
  Aktuariell tap/gevinst -10 944 0 -10 944
  Administrasjonskostnader -2 927 0 -2 927
  Premieinnbetalinger 16 145 0 16 145
  Overtakelse -1 065 0 -1 065
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -6 426 0 -6 426
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 183 515 0 182 515
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -68 995 -43 226 -112 200
  Ikke resultatført estimatavvik/planendringer -5 422 -838 -6 260
  Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -50 045 20 471 -29 574
   
  Forventet premieutbetaling neste år     18 015
  Forventet utbetaling neste år     7 148
         
  Endinger i forpliktelsen
        2016
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -18 220
  Resultatført pensjonskostnad     18 264
  Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -29 618
  Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -29 574
   
  Balanseførte pensjonsmidler     48 948
  Balanseført innskuddsfond     13 248
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     62 197
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     19 374
  Annen pensjonsforpliktelse     695
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     20 069
   
        2016
  Diskonteringsrente     2,10 %
  Årlig G-regulering     2,00 %
  Avkastning på pensjonsmidler     3,00 %
  Lønnsvekst     2,25 %
  Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,00 %
  Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
   
        2016
  Omløpsobligasjoner     12,0 %
  Anleggsobligasjoner     31,6 %
  Pengemarked     21,8 %
  Aksjer     9,3 %
  Eiendom     6,8 %
  Utlån og fordringer     17,0 %
  Annet     1,5 %
  SUM     100 %

   

  Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.                    
  Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

 • Note 16 Varebeholdning

  Note 16 Varebeholdning

  Av Jørgen Ellingsen,

  Varebeholdningen består av ferdigvarer.
  Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 • Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Mor   Konsern
  2016 2015 (1.000 NOK) 2016 2015
  12 264 13 934 Finansielle investeringer 225 735 213 878
  106 099 13 387 Kontanter og kontantekvivalenter 942 270 799 895
  118 363 27 321 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 013 773


  Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på  52,1 MNOK, herav 1,1 MNOK i morselskapet.

  Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe Flyveselskap AS har en garanti på 60 MNOK.

 • Note 18 Fordringer og gjeld

  Note 18 Fordringer og gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
    Mor   Konsern
  Fordringer med forfall
  senere enn ett år
  2016 2015   2016 2015
  Andre langsiktige fordringer 0 0   28 327 246 000
  Andre langsiktige fordringer konsern 30 826 287 560   0 0
  Sum langsiktige fordringer 30 826 287 560   28 327 246 000
   
    Mor   Konsern
  Langsiktig gjeld med forfall
  senere enn 5 år
  2016 2015   2016 2015
  Gjeld til kredittinstitusjoner 10 971 45 662   1 199 095 1 216 588
  Sum 10 971 45 662   1 199 095 1 216 588
   
    Mor   Konsern
  Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2016 2015   2016 2015
  Andre fordringer  5 523 9 757   247 886 169 377
  Sum 5 523 9 757   247 886 169 377

   

   

 • Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Av Jørgen Ellingsen,
    2016 2015
  Avsetning for forpliktelser 2 500 39 128


  2,5 MNOK gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide datterselskapet Torghatten Nord AS.

  I Widerøe konsern er det pr. 31.12.2016 et positivt vedlikeholdsfond knyttet til leasede fly. Dette skyldes at verdien på motorene har en høyere bokført verdi enn inngått forpliktelse.

 • Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA   Balanseført verdi
    Låneperiode 2016 2015
  Banklån –flytende rente 2009-2025 259 283 447 129
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   259 283 447 129
  Gjennomsnittlig rente   4,31 % 3,42 %

   

  Konsern   Balanseført verdi
    Låneperiode 2016 2015
  Banklån –flytende rente 2009-2025 2 791 835 2 897 247
  Banklån - fast rente 2009-2025 527 185 592 694
  Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter (se note 24)   58 420 90 386
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 377 440 3 580 327
  Gjennomsnittlig rente    3,24 % 5,10 %

  Se også note 21. 

  Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.

 • Note 21 Panstillelser

  Note 21 Panstillelser

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA
  Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 259 283
  Sum gjeld sikret ved pant 259 283
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer, ref note 14 1 626
  Driftsløsøre, inventar og lignende 1 077
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
  Bygninger og tomter 41 297
  Sum eiendeler 43 999

   

  I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
  TrønderBilene as 4 234 Aksjer
  Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
  Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
  WF Holding AS 510 Aksjer
  Secora AS 550 000 Aksjer
  T-Finans AS 100 Aksjer

  Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

  Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 107,5 MNOK, Bastø Fosen AS maksimalt opp til 25,0 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 108 MNOK og 18 MEUR.

  Garantiansvar 1830


  Garantistillelser gjelder garantistillelser i forbindelse med kontraktsgarantier vedrørende nødvendige garantistillelser innen reisebyrådrift, samt garantistillelser i henhold til forskrifter og EØS-reglene vedrørende adgang til yrket i person- og godstransport.

  Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.

  Konsern
  Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                            2016
  Gjeld til kredittinstitusjoner 3 319 020
  Sum gjeld sikret ved pant 3 319 020
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer 1 626
  Kundefordringer 553 404
  Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 5 392 459
  Bygninger og tomter 258 951


  Garantier i Torghatten konsern
  Garantistillelser på 399,2 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasing- og skattetrekksgarantier. 

  Garantier i andre døtre
  Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

  Covenants krav
  Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%. 

 • Note 22 Sikringsinstrumenter

  Note 22 Sikringsinstrumenter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Oljesikring (kontantstrømsikring)
  Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, og Torghatten Trafikkselskap AS bundet opp i egnede sikringsinstrument.
  Widerøe er eksponert for endringer i prisen på flydrivstoff JET A1. Selskapet valgte å ikke gjøre sikringer av drivstoff i 2016.

  Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.16: -28,9 MNOK. Til sammenligning var verdien på inngåtte sikringsavtaler pr. 31.12.15: - 153,9 MNOK.

  De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

  Rentesikring
  Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er ingen lån rentesikret gjennom sikringsavtaler pr. 31.12.16.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler var pr 31.12.15 - 0,8 MNOK og er pr. 31.12.16 0,- MNOK. 

  Valutasikring
  Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.16 var 26 millioner USD sikret. 

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.16 6,3 MNOK. Til sammenligning var verdien pr 31.12.15 74,6 MNOK. 

 • Note 23 Finansiell risiko

  Note 23 Finansiell risiko

  Av Jørgen Ellingsen,

  Organisering av finansiell risikostyring     
  Virksomheten i Torghatten konsern er i det alt vesentlige innenlands kollektivtransport på land, sjø og i luften, og konsernet er i første rekke utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. I tillegg er konsernet utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer.

  Styringen av finansiell risiko følger den desentraliserte styringsstrukturen som er lagt for konsernet, hvor hvert enkelt datterselskap avdekker og evaluerer sin aktuelle finansielle risiko, og deretter eventuelt benytter aktuelle finansielle instrumenter for å redusere denne.

  Renterisiko
  Virksomheten i Torghatten konsern er kapitalintensiv, med krav til betydelige investeringer i transportmateriell som busser, ferjer, skip og fly. Renterisikoen er i stor grad knyttet til den gjeldsporteføljen som er tilknyttet disse investeringene. Generelt har konsernet som målsetting at rentekostnadene skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedet. Samtidig foretas det disposisjoner for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedet. Beslutninger knyttet til sikringer tas av styrene i de enkelte datterselskap. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentebinding på konsernets lån, samt bruk av rentederivater. 

  Renteeksponeringen knyttet til rentefornyelser for konsernets rentebærende gjeld og finansielle instrumenter er vist i tabellen under. Urealisert rentegevinst/-tap er ikke innregnet (bokført som rentefri fordring/gjeld)

  Torghatten ASA
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2016 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 259 283 259 283 0 0 0 0 0
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 259 283 259 283 0 0 0 0 0
  Finansielle investeringer og kontanter 118 363 118 363 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 30 826 30 826 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 110 094 110 094 0 0 0 0 0
   
  Konsern
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2016 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 3 319 020 2 779 586 0 0 0 0 527 185
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 3 319 020 2 779 586 0 0 0 0 527 185
  Finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 168 005 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 151 015 1 611 581 0 0 0 0 527 185


  Likviditetsrisiko

  En av de viktigste målsetningene for likviditetsstyring i konsernet er at både konsernet samlet, samt de enkelte datterselskapene individuelt, har tilstrekkelig finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå operasjonelle og strategiske målsetninger.

  Kontantstrømmen fra driften er i all vesentlighet stabil, og likviditetsstrømmene overvåkes på kort og lang sikt både i de enkelte datterselskaper og på konsernnivå gjennom rapportering. Konsernets viktigste finansieringskilde er lån fra relasjonsbanker.

  For å redusere likviditetsrisikoen knyttet til gjeldsporteføljen søkes det å ha en jevn forfallsfordeling på lån og lånerammer. Denne vises i tabellen nedenfor.

  Torghatten ASA
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021 >2021
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 259 283 114 680 31 329 68 169 18 990 15 144 10 971
  Brutto rentebærende gjeld 259 283 114 680 31 329 68 169 18 990 15 144 10 971
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 118 363 118 363          
  Øvrig rentebærende fordringer 30 826 30 826          
  Netto rentebærende gjeld 110 094 -34 508 31 329 68 169 18 990 15 144 10 971
   
  Konsern
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021 >2021
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 3 319 020 503 781 394 690 498 751 415 405 307 300 1 199 095
  Brutto rentebærende gjeld 3 319 020 503 781 394 690 498 751 415 405 307 300 1 199 095
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 1 168 005 1 168 005          
  Øvrig rentebærende fordringer 0            
  Netto rentebærende gjeld 2 151 015 -664 225 394 690 498 751 415 405 307 300 1 199 095

   

  Kredittrisiko     
  Konsernet vurderes til ikke å ha vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Da det alt vesentligste av konsernets inntekter er enten salg til reisende med kontant oppgjør eller salg knyttet til oppdrag fra stat, fylke eller kommune, vurderes konsernets samlede kredittrisiko å være svært lav. For den delen av konsernet som driver salg på kreditt, skal slikt salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere. I tillegg skal utestående beløp ikke overstiger eventuelle fastsatte kredittrammer.     
       
  Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernets garantiforpliktelser gjelder kontragarantier i forbindelse med nødvendige garantistillelser på vegne av konsernselskaper, herunder i forbindelse med avgitte tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, garantistillelser i hht. forskrifter og EØS-regler vedr. adgang til yrket i person- og godstransport, samt garantistillelser innen reisebyrådriften (herunder v.v. Reisegarantifondet).
  Da motparten i derivathandelen normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser derfor sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler (se egne noter).

  Oljeprisrisiko
  Med det vesentlige av virksomheten innen kollektivtransport, hvor drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadskomponent, er konsernet utsatt for prisrisiko på drivstoff. For å øke forutsigbarheten av fremtidige kontantstrømmer søkes det å etablere prissikring av fremtidig forventet drivstofforbruk, enten direkte i kontrakten med oppdragsgiver eller gjennom oljeprisderivater.  

  Aksjemarkedsrisiko
  Konsernet er utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. Investering i slike aksjer er klassifisert som aksjer holdt til handelsformål, og utgjorde 225,7 MNOK pr. 31.12.2016. For detaljer henvises til note 14 Andre finansielle investeringer. 

  Valutarisiko
  Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for konsernet. Noe sikring gjøres ved bruk avegnede  sikringsinstrumenter.Pr. 31.12.16 var 26,0 millioner USD sikret til en kurs på 8,36.

  Kapitalforvaltning
  Hovedformålet med konsernets kapitalforvaltning er å sikre at det opprettholder en høy kredittverdighet og høy soliditet for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit. Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som muliggjøres ved et høyere lånenivå, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. Som følge av dette har konsernet som målsetting at konsernets egenkapital skal være over 30 % av konsernets totale kapital. Konsernets hovedfokus i kapitalforvaltningen er at konsernet totalt, og alle hoved-datterselskap individuelt skal ha en tilstrekkelig arbeidskapital for å finansiere sin ordinære virksomhet. I de ulike kontrakter med oppdragsgiver om utførelse av kollektivtransport fokuseres det på å få på plass betalingsbetingelser fra oppdragsgiver og finansiering av transportmidler fra banker, som gir et positivt bidrag til arbeidskapitalen.

 • Note 24 Leieavtaler

  Note 24 Leieavtaler

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler

  Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

  Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

    2016 2015
  Leieavtaler i balansen 105 255 160 678
  Sum 105 255 160 678
  Akkumulerte avdrag -46 835 -70 292
  Netto balanseført verdi 58 420 90 386


  Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld     

  Leasingavtalene hadde i 2016 en rente på NIBOR + margin.

  Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler  
       
  Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet.  Widerøe har pr. 31.12.16 10 fly på leasingavtaler vurdert som operasjonell leasing. Nåværende leasingavtaler er kombinasjon av både korte og lengre perioder. Busselskapene har leasingavtaler for busser.

  Konsernet har i 2016 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 251 MNOK.        
          

 • Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten Servicesenter AS, et heleid selskap av Torghatten ASA, ivaretar forretningsførsel for flere av datterselskap og tilknyttede selskap til Torghatten ASA.

  Det leies også ut personer fra holdingselskapet til enkelte datterselskap i forbindelse med ulike funksjoner som IT, markedsføring og kvalitetssikring.

  Det leies også ut skip, busser og fly mellom de ulike selskapene i konsernet.

  Det er egne verkstedselskap i konsernet som utfører reparasjoner og vedlikehold for andre selskaper i konsernet i tillegg til å ta på seg eksterne oppdrag.

  Det er også opprettet enkelte låneforhold mellom selskapene i konsernet. Disse renteberegnes.

  Widerøe konsern består av mange selskaper som hvor det er utstrakt kjøp av tjenester mellom selskapene. Dette gjelder både leie av fly/motor, leie av fast eiendom, salg av tekniske tjenester, formidlingstjenester og administrasjonstjenester. Dette er eliminert i konsernregnskapet.

  Alle transaksjoner i konsernet skjer til markedsmessige vilkår.

 • Note 26 Oppkjøp/vesentlige avtaler

  Note 26 Oppkjøp/vesentlige avtaler

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten ASA har kjøpt 15 % av aksjene i WF Holding AS fra Nordland Fylkeskommune.

  Torghatten ASA kjøpte i januar 2016 15 % av aksjene i WF Holding AS fra Nordland Fylkeskommune. Torghatten ASA eier etter oppkjøpet 66 % av aksjene i WF Holding AS. 

  Torghatten ASA har gjennom datterselskapet WF Holding AS kjøpt de siste 20 % i Widerøe av SAS.

  WF Holding kjøpte i juni de siste 20 % av aksjene i Widerøe AS fra SAS og eier etter oppkjøpet 100 % av Widerøe AS. 

 • Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Av Jørgen Ellingsen,

  Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet som er avgitt.

 • Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Aksjekapital:
  Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.16 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.

  I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte;            
  En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.            

  Eierstruktur: 

  De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.16 var: 

    Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
  Christiania Skibs AS 7 685 630 16,18 % 16,41 %
  Saturn Invest AS 6 492 298 13,66 % 13,86 %
  Hifo Invest AS 6 027 075 12,69 % 12,87 %
  Heidenreich Enterprise Ltd. 2 816 575 5,93 % 6,01 %
  Intertrade Shipping AS 2 025 000 4,26 % 4,32 %
  Uno Invest AS 1 635 225 3,44 % 3,49 %
  Jac. Moe AS 1 376 455 2,90 % 2,94 %
  Torgnes AS 1 161 560 2,44 % 2,48 %
  Amble Investment AS  763 865 1,61 % 1,63 %
  Etui Invest AS 561 800 1,18 % 1,20 %
  Skipsinvest AS 500 680 1,05 % 1,07 %
  Brønnøy kommune 486 200 1,02 % 1,04 %

  Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 7 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

  Egne aksjer:

  Pr. 31.12.16 har Torghatten ASA 683.595 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 45.795 aksjer.   

  Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

     

  Antall aksjer
  Ant. aksjer eid av personlig nærstående
  Sum           antall aksjer
           
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 9 000 0 9 000
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 200 200
  Tor Andenæs medlem 0 7 812 716 7 812 716
  Torstein Moe medlem 63 800 2 280 910 2 344 710
  Audhild Bang Rande medlem 1100 22 000 23 100
  Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
  Geir Sørensen ansatterep. 0 0 0
           
  Ledende ansatte        
  Brynjar Forbergskog, konsernsjef     12 519 373 12 519 373
  Roger Granheim, visekonsernsjef      1 635 225 1 635 225
           
 • Revisors beretning

  Revisors beretning

  Av ,

  Trykk på dokumentet for å se Revisors beretning

 • Konsernstruktur

 • Styremedlemmer

  Styremedlemmer

  Av Jørgen Ellingsen,

  Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Monica Bjørnøy, representant for de ansatte
  • Geir Sørensen, representant for de ansatte

  Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Wenche Stuvland Knygh
  • Ingolf A. Marifjæren


  Trykk her for å se oversikten over styret