• Styrets beretning

  Styrets beretning

  Av ,

  Generelt

  Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

  Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1808 aksjonærer.
   


  Virksomheten

  Sjøtransport
  Konsernet opererer en flåte på omtrent 100 fartøy.

  Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1300 ansatte og har en omsetning på 2,5 milliarder kroner.
   

  Landtransport
  Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1500 busser gjennom sine datterselskap.

  Driften foregår fra Agder fylke i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss AS er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene AS driver buss- og verksteddrift i Trøndelag og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca. 2500 ansatte og har en omsetning på 2,5 milliarder kroner.
   

  Flytransport
  Konsernet opererer 40 fly gjennom datterselskapet Widerøe. 

  Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med 2650 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,5 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. Selskapet driver i tillegg en betydelig bakkevirksomhet på de fleste flyplasser i Norge.
   

  Annen maritim- og øvrig virksomhet

  I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet. 

  Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet. 

  Konsernet eier en betydelig andel i det børsnoterte transportselskapet NTS ASA. Selskapets hovedaktivitet er transport- og servicetjenester primært rettet mot havbruksnæringen. NTS er et havbrukskonsern som inkluderer bl.a. oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) og brønnbåtvirksomheten Norsk Fisketransport AS (NFT). MNH har kontroll på hele verdikjeden for laks gjennom eierskap i settefisk- og rensefiskproduksjon, videreforedling og salg. NFT er en ledende leverandør av sikre, skånsomme og effektive brønnbåt-, service- og transporttjenester til havbruksnæringen.  

  Konsernet har eierskap i noen shippingvirksomheter, hovedsakelig innen olje- og offshorerelatert virksomhet. For tiden driftes ingen av skipene i egen regi.
   

  Hendelser i 2017

  Følgende hendelser trekkes frem for 2017:

  • Torghatten Nord AS inngår kontrakt med Statens Vegvesen, region Nord, for drift av ferjesambandet Bognes – Skarberget på E-6 og Drag – Kjøpsvik på riksveg 827, begge i Nordland fylke. Avtalen inngås som bruttokontrakt for en fast periode fra 2018 til og med 2021 og deretter ett års opsjon. Samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår er i overkant av 600 MNOK.
  • Trønderbilene AS inngår kontrakt med Opplandstrafikk om drift av busslinjer lokalt og regionalt for kommunene på Hadeland og deler av Søndre og Nordre Land kommuner, og skal driftes av 55 busser. Oppstart av avtalen er 25. juni 2018 og varer i åtte år med mulig forlengelse på ytterligere to år. Kontraktsverdi mellom 450 og 500 MNOK fordelt over kontraktsperioden.
  • Widerøe inngår i januar 2017 avtale med Embraer om kjøp av tre Regional Jet for levering i 2018 med opsjon på levering av ytterligere 12 fly.  
  • Widerøe viderefører fra april 2017 virksomheten i Nord etter at de vant anbudskonkurransen om regionale flyruter i Nord for perioden 2017 til 2022. Omsetningen i anbudet, inkludert kjøp fra staten, har en forventet verdi på opp mot 5 milliarder. 
  • Ny ferje («plug-in-hybrid») settes inn på Helgeland i sambandet Tjøtta-Forvik.
  • To ferjer kontraheres av FosenNamsos Sjø AS til sambandet Flakk-Rørvik i Trøndelag etter at det ble inngått kontrakt med AtB om ferjedrift i sambandet for perioden 2019 til 2028. Ferjene bygges med plug-in-hybrid med generatorer for produksjon av strøm og batterisystem for mottak av strøm fra land.
  • Fem ferjer kontraheres av Torghatten Nord AS til sambandet Halhjem – Sandvikvåg på E-39 i Hordaland fylke hvor selskapet har vunnet kontrakten for perioden 2019 til og med 2026 og deretter mulighet for 5 ganger 1 års opsjoner. Ferjene bygges med lavutslippsteknologi basert på et gass-elektrisk fremdriftsanlegg inklusive batteripakke. 
  • Bastø Fosen AS viderefører i 2017, ihht. ny tiårs kontrakt med Statens Vegvesen, driften i Norges største ferjesamband Moss – Horten. Tre nye ferjer settes i drift i sambandet sammen med de øvrige oppgraderte ferjene som allerede trafikkerer sambandet. 
  • Norgesbuss AS har sitt første hele driftsår med busskjøring på Nord Jæren etter at Norges største busskontrakt ble inngått med Kolumbus.
  • Torghatten utvider sin avtale med MOT. Avtalen forlenges med tre nye år, der Torghatten går inn med en halv million kroner årlig ut 2020.

  Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktør innen persontransport.


  Økonomi

  Resultat
  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 557,9 MNOK for 2017, mot 590,1 MNOK i 2016. Sum driftsinntekter var 9.739 MNOK, mot 9.386 MNOK i 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.313,9 MNOK i 2016, mot 1.345,2 MNOK i 2017. Driftsresultat viser et overskudd på 624,8 MNOK mot 732,8 MNOK året før. 

   

  Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 165,5 MNOK mot 44,2 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 152,8 MNOK mot 44,2 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 13,0 MNOK mot 13,1 MNOK året før.

  Konsernet har en likviditetsbeholdning på 814,7 MNOK ved utgangen av 2017 mot 942,3 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 22 og 23.
   

  Balanse

  Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 289 MNOK mot 1 269 MNOK året før.
  I konsernet er tilsvarende tall 8 938 MNOK og 8 091 MNOK. Av anleggsmidlene på 6 656 MNOK utgjør varige driftsmidler 6 429 MNOK. 

  I morselskapet er egenkapitalen endret fra 798,1 MNOK til 860,7 MNOK og i prosent endret fra 62,9 prosent til 66,8 prosent. Tilsvarende er tallene for konsernet endret fra 29,7 prosent til 31 prosent.  Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen. 


  Markedsforhold

  Det er stor konkurranse innenfor persontransport i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som løpende legges ut. Det skjer en rask teknologisk utvikling som vil kunne påvirke alle de segmentene konsernet opererer i. Konsernet ser det som spennende og viktig å engasjere seg i dette, da det kan medføre endringer som vil påvirke vår virksomhet. 

  Spesielt på sjøsiden medfører anbudene betydelig kapital for å være med, og i enkelte anbud kreves milliardinvesteringer. Det er store krav til miljø, og alle nye anbud har krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene. 

  For bussvirksomhet har store deler av produksjonen vært ute på anbud de siste årene. En del anbud vil i de kommende årene komme ut på nytt for ny periode. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektivitet. Det er også for buss krav om ny teknologi. Torghatten er i Oslo med på et testprosjekt sammen med Ruter for tesing av el-busser.  

  For flytransport er det også betydelig konkurranse og da spesielt på de kommersielle rutene. Det har vært en stor økning i avgiftene på norske innenriksruter de siste årene. Dette rammer spesielt de minste flyene på de korteste strekningene. Endrede rammebetingelser var en medvirkende årsak til at Widerøe startet vurderingen av nye og større fly med annen teknologi. Dette resulterte i at Widerøe i starten av 2017 inngikk avtale med den brasilianske flyprodusenten Embraer om levering av tre jetfly, med opsjon om kjøp av flere. Nye fly skal settes i drift 24. april 2018 og skal trafikkere både innen- og utenlands. De nye flyene gir Widerøe gode muligheter for å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder og forhåpentligvis bidra til økt lønnsomhet fremover. Det er viktig å ha høy fokus på effektiv drift for å kunne fortsette som aktør både på kommersielle ruter og på anbudsruter i fremtiden.  

  Det er konsernets mål at den sterke posisjonen vi har som et ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles. Samlet hadde konsernet over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2017.
   


  Eierstyring og selskapsledelse

  Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

  Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

  • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
  • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
  • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
  • Likebehandle alle aksjonærer.

  Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

  • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
  • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
  • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.
    


  Godtgjørelse til ledende ansatte

  Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.


  Arbeidsmiljø og personalforhold

  Fravær
  I 2017 ble konsernets totalfravær 7,1, en forbedring fra 7,4 prosent i 2016. Kortidsfraværet var i samme periode 2,1 prosent mot 2,0 prosent året før.

  Morselskapet hadde et totalfravær på 0,6 prosent i 2017.

  Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 7,5 prosent i 2017 mot 8,2 prosent i 2016.

  Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 7,2 prosent i 2017 mot 7,8 prosent i 2016.

  Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 7,2 prosent i 2017 mot 6,7 prosent i 2016.

  Nedgangen både for sjø- og landtransportområdene i konsernet er tilfredsstillende, hvilket skyldes en systematisk oppfølging. Nettopp fraværsoppfølging er et viktig fokusområde for konsernet og det arbeides systematisk med både opplæring og tiltak i selskapene. Ledere er nøkkelpersoner i dette arbeidet, og konsernets ressurs er på området er forsterket for å kunne yte bedre bistand til disse. 


  Skader

  Antall personskader omhandler både egne ansatte og passasjerer.

  Sjøtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 15 personskader med fravær i 2017 mot 17 i 2016. Vi hadde dessverre et dødsfall som skyldes ulykke i arbeidssituasjon i 2017; hendelsen granskes av Statens Havarikommisjon. Passasjerskader teller 5 i 2017, tilsvarende antall hadde vi i 2016. Ingen er karakterisert som alvorlige.   

  Landtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 7 personskader med fravær i 2017 mot 8 i 2016. Passasjerskader teller 25 i 2017 mot 11 i 2016. Ingen av skadene er klassifisert som alvorlige.

  Lufttransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 11 personskader med fravær mot 16 i 2016. Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 11 i 2017 mot 4 i 2016. Ingen av skadene er av alvorlig karakter.

  Konsernets visjon er ingen personskader hverken blant ansatte eller passasjerer. Vi ser at 22 av 25 passasjerskader har oppstått i de mest trafikkerte strekningene hvilket ytterligere underbygger behovet for å konsentrere oppmerksomheten og innsatsen om disse. Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge også denne type hendelser.


  Likestilling og diskriminering

  Konsernet hadde 7069 faste ansatte ved utgangen av 2017. Antall kvinner utgjorde 1505 i antall, tilsvarende 21,3 prosent. Antall faste ansatte fordelte seg med 1295 innenfor Sjøtransport, hvorav 239 kvinner (18,5 prosent), og 2516 innenfor Landtransport, hvorav 252 kvinner (10 prosent), 3065 innenfor lufttransport hvorav 980 kvinner (32 prosent) og 193 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 34 kvinner (17,6 prosent).
  I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

  Kvinneandelen i konsernet er relativt konstant og er størst i segmentet lufttransport. Dette har sammenheng med at kvinner tradisjonelt dominerer blant terminal- og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segment et sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte.

  Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

  Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

  Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

  Det ytre miljø

  Som transportbedrift påfører konsernet miljøet visse ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet. 

  To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy. 

  Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning.

  Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og tekniske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet i sjåførkorpsene, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride løsninger og systematisk utskiftning av eldre kjøretøy. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.
   
  Transportbransjen er påvirket av myndighetenes fokus på «det grønne skiftet» hvilket kommer klart til utrykk i anbudsprosesser konsernets selskaper deltar i. Summen av intern innsats, holdning og eksterne krav bidrar til at transportbransjen er i stor utvikling i forhold til å ta i bruk nye løsninger som reduserer miljøavtrykket totalt. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

  Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

  Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter. 
   

  Samfunnsansvar

  Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

  1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag, de grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
  2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi blant annet er representert gjennom å samarbeide med MOT og støtte deres arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. 

  Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå. 

  Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på. 

  Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon. 

  Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

  Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

  Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2018. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

  Fortsatt drift

  Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

  Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2018 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

  Årsresultat og disponering

  Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 1,50 pr. aksje for 2017. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

  Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

  Avsatt til utbytte   71,3 MNOK
  Overføring fra annen egenkapital   81,5 MNOK
  Sum disponert        152,8 MNOK

   

  Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2017.

 • Nøkkeltall

  Nøkkeltall

  Av ,
  Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
  2017 2016   2017 2016
  13 033 13 063 Driftsinntekter 9 739 874 9 385 650
  -14 248 -34 761 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 313 944 1 345 160
  -17 699 -38 294 Driftsresultat (EBIT) 624 783 732 817
  165 525 45 655 Ordinært resultat før skattekostnad 557 860 590 072
  12 719 1 501 Skattekostnad 90 184 141 931
  152 806 44 154 Årsresultat 467 676 448 141
           
  860 658 798 132 Egenkapital 2 748 922 2 400 926
  66,8% 62,9% Egenkapital i prosent av totalkapital 30,8% 29,7%
      Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 5,7% 6,3%
  13,6% 4,5% Totalkapitalrentabilitet 7,5% 9,0%
  18,4% 5,5% Egenkapitalrentabilitet 18,2% 19,9%
           
  237 559 237 559 Aksjekapital 237 559 237 559
  46 705 46 851 Antall aksjer 46 705 46 851
  18,4 17 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 58,86 51,25
  3 1 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 8,7 7,4
  8 8 Antall sysselsatte 7 069 7068
 • Resultatregnskap

  Resultatregnskap

  Av ,
  Torghatten ASA     Konsern
  2017 2016 (1.000 NOK) Noter 2017 2016
  12 868 13 063 Salgsinntekter 4,5 9 697 391 9 349 067
  165 0 Annen driftsinntekt 4,5 42 483 36 584
  13 033 13 063 Driftsinntekter   9 739 874 9 385 650
  0 0 Varekostnad   173 489 156 124
  18 157 18 255 Lønnskostnad 6 4 319 693 4 131 987
  9 124 29 570 Annen driftskostnad 6,24 3 932 746 3 752 379
  27 281 47 825 Sum driftskostnader før avskrivning 8 425 929 8 040 490
  -14 248 -34 761 Driftsresultat før avskrivning 1 313 945 1 345 160
  3 451 3 533 Avskrivning 7,8 673 888 612 343
  0 0 Nedskrivning 7 15 273 0
  -17 699 -38 294 Driftsresultat 624 783 732 817
      Finansinntekter og finanskostnader  
  189 151 133 982 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
  -7 138 -47 042 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -7 138 -47 042
  270 449 Annen renteinntekt 6 721 14 140
  2 747 9 728 Annen renteinntekt konsern 0 0
  4 936 2 458 Annen finansinntekt 11 167 531 259 953
  2 422 -1 590 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 100 387 12 645
  -6 761 -11 170 Annen rentekostnad -83 260 -110 389
  -2 095 -2 111 Annen rentekostnad konsern 0 0
  -309 -755 Annen finanskostnad 11 -251 165 -272 051
  183 224 83 949 Sum finansposter -66 923 -142 745
             
  165 525 45 655 Ordinært resultat før skattekostnad 557 860 590 072
  12 719 1 501 Skattekostnad på ordinært resultat 12 90 184 141 931
             
  152 807 44 154 Årets resultat 467 676 448 141
             
      Tilordnet    
  152 807 44 154 Majoritetsinteresser 405 114 345 803
      Minoritetsinteresser 62 562 102 338
             
      Resultat pr aksje 13 8,7 7,4
 • Balanse

  Balanse

  Av ,
  Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
  31.12.2017 31.12.2016 (1.000 NOK) Noter 31.12.2017 31.12.2016
      Anleggsmidler
  Immaterielle eiendeler
     
  351 0 Utsatt skattefordel 12 0 0
  0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 100 292 120 042
  351 0 Sum immaterielle eiendeler 100 292 120 042
             
      Varige driftsmidler    
  42 845 41 297 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,21 249 762 258 951
  0 0 Skip og ferjer 7,21 3 925 949 3 093 181
  0 0 Fly 7,21 1 514 438 1 528 571
  884 1077 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,21,24 738 868 770 707
  43 729 42 373 Sum varige driftsmidler 6 429 017 5 651 410
             
      Finansielle anleggsmidler  
  881 629 886 429 Investeringer i datterselskap 9,21 0 0
  7 205 14 343 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,21 9 192 16 330
  10 784 12 024 Investeringer i aksjer og andeler 14,21 17 656 21 519
  8 000 0 Andre langsiktige fordringer 18 39 837 28 327
  24 889 30 826 Andre langsiktige fordringer konsern 18,23,25 0 0
  2 102 2 144 Pensjonsmidler 15 59 626 62 198
  934 609 945 766 Sum finansielle anleggsmidler 126 312 128 374
             
  978 690 988 139 Sum anleggsmidler 6 655 621 5 899 826
             
      Omløpsmidler    
  0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 220 767 221 857
             
  28 18 Kundefordringer 21 650 407 553 404
  3 156 5 550 Kundefordringer konsern 25 0 0
  40 953 5 523 Andre fordringer 18 267 565 247 886
  160 995 151 116 Andre fordringer konsern 25 0 0
  205 132 162 208 Sum fordringer 917 972 801 290
             
  14 640 12 264 Finansielle investeringer    14,17,23 328 917 225 735
  90 675 106 099 Kontanter og kontantekvivalenter 17,23 814 671 942 270
  105 315 118 363 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 143 588 1 168 005
             
  310 447 280 571 Sum omløpsmidler 2 282 327 2 191 152
             
  1 289 137 1 268 710 SUM EIENDELER 8 937 949 8 090 978

   

  Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
  31.12.2017 31.12.2016 (1.000 NOK) Noter

  31.12.2017

  31.12.2016
      Egenkapital
  Innskutt egenkapital
       
  237 559 237 559 Aksjekapital 28 237 559 237 559
  -4 645 -3 418 Egne aksjer   -4 645 -3 418
  232 914 234 141 Sum innskutt egenkapital   232 914 234 141
             
      Opptjent egenkapital      
  0 0 Fond for vurderingsforskjeller   47 768 24 033
  627 744 563 991 Annen egenkapital   1 978 021 1 695 345
  627 744 563 991 Sum opptjent egenkapital   2 025 789 1 719 378
  0 0 Minoritetsinteresser   490 220 447 406
  860 658 798 132 Sum egenkapital   2 748 922 2 400 925
             
      Gjeld

  Avsetning for forpliktelser
       
  6 450 5 133 Pensjonsforpliktelser 15 21 667 20 069
  0 968 Utsatt skatt 12 418 954 379 714
  0 0 Andre avsetninger forpliktelser 19 0 2 500
  6 450 6 101 Sum avsetning forpliktelser   440 621 402 283
      Annen langsiktig gjeld      
  213 848 259 283 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,20,21,23 3 839 773 3 319 020
  0 6 158 Gjeld til selskap i samme konsern 25 0 0
  0 0 Øvrig langsiktig gjeld 20,21,24 55 047 55 219
  213 848 265 441 Sum annen langsiktig gjeld   3 894 820 3 374 240
             
      Kortsiktig gjeld      
  2 331 2 336 Leverandørgjeld   441 848 408 434
  337 486 Leverandørgjeld konsern 25 0 0
  1 266 1 616 Betalbar skatt 12 47 157 16 546
  1 974 1 814 Skyldige offentlige avgifter   300 996 295 134
  71 268 47 512 Utbytte   94 536 69 972
  2 845 4 090 Annen kortsiktig gjeld   969 049 1 123 445
  128 159 141 182 Annen kortsiktig gjeld konsern 25 0 0
  208 180 199 036 Sum kortsiktig gjeld   1 853 586 1 913 530
  428 479 470 578 Sum gjeld   6 189 027 5 690 053
             
  1 289 137 1 268 710 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   8 937 949 8 090 978
 • Egenkapitaloppstilling

  Egenkapitaloppstilling

  Av ,

  Torghatten ASA

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
  Egenkapital pr. 31.12.16 237 559 -3 418 0 563 991 798 132
  Årsresultat       152 807 152 807
   - herav avsatt utbytte       -71 268 -71 268
  Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer   -1 227   -17 786 -19 013
  Egenkapital 31.12.17 237 559 -4 645 0 627 744 860 658


  Konsern

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
  Egenkapital pr.31.12.2016 237 559 -3 418 24 033 1 695 345 447 406 2 400 925
  Årets resultat     23 735 381 379 62 562 467 676
  - herav avsatt utbytte       -71 268   -71 268
  Utbytte til min.aksj         -23 268 -23 268
  Endring i egne aksjer   - 1 227   -17 786   -19 013
  Andre endringer egenkapital       -9 650 3 520 -6 130
  Egenkapital pr 31.12.2017 237 559 -4 645 47 768 1 978 021 490 220 2 748 922
 • Kontantstrømoppstilling

  Kontantstrømoppstilling

  Av ,
  Torghatten ASA   Konsern
  2017 2016 (1.000 NOK) Indirekte metode 2017 2016
           
      Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
  165 525 45 655 Resultat før skattekostnad 557 860 590 072
  -2 048 -2 196 Betalte skatter -30 610 -6 341
  -165 0 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer 10 276 2 257
  3 451 3 533 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 689 162 612 343
  -190 090 -133 982 Utbytte -938 0
  0 0 Agio/disagio effekter 45 116 0
  -5 081 3 755 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -105 510 1 454
  7 138 47 042 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 7 303 32 522
  2 169 8 601 Endring kortsiktige fordringer -97 004 -116 324
  0 0 Endring varebeholdning 1 090 -48 729
  -155 1 028 Endring kortsiktig gjeld 33 414 93 549
  1 469 593 Endring andre tidsavgrensede poster -67 258 54 412
  -17 786 -25 970 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 042 900 1 215 215
           
      Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
  165 403 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 138 006 117 537
  -4 807 -103 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 593 409 -1 146 014
  1 247 3 802 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 12 544 12 703
  0 -87 126 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -583 -89 576
  10 003 0 Innbetaling ved salg av egne aksjer 10 003 0
  129 609 85 490 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 938 0
  -29 016 -3 374 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -29 016 -3 374
  0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 1 247 2 003
  0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -7 493 0
  107 202 -908 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 467 762 -1 106 722
           
      Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
  1 801 81 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 011 424 564 911
  -11 894 331 192 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
  -47 235 -268 846 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -490 843 -748 081
  0 0 Innbetaling på andre låneforhold 13 194 315 461
  0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -167 589 -58 958
  -47 512 -23 756 Utbetaling utbytte -69 972 -39 449
  -104 840 119 590 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 296 214 33 883
           
  -15 424 92 710 Netto endring i bankinnskudd og kontanter -128 649 142 375
  106 099 13 387 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 942 270 799 895
  0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 1049 0
  90 675 106 099 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 814 671 942 270
 • Note 1 Generelt

  Note 1 Generelt

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

  Selskapets foretaksnummer er NO 916 819 927 MVA

  Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret 10. april 2018.

  Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4.

 • Note 2 Regnskapsprinsipper

  Note 2 Regnskapsprinsipper

  Av Jørgen Ellingsen,

  2.1 Hovedprinsippet 
  Det konsoliderte regnskapet til Torghatten ASA er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
  Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  2.2 Endringer i regnskapsprinsipper 
  Regnskapsprinsippene som er benyttet er konsistente med forrige årsregnskap.
   
  2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 
  Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta, idet alle datterselskapene har NOK som funksjonell valuta. 
  Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

  2.4 Konsolideringsprinsipper 
  Mor- og datterselskap
  Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torghatten ASA og selskaper hvor Torghatten ASA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse gjennom eierinteresser eller avtaler (datterselskaper). Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper, som om konsernet var én økonomisk enhet og alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom konsernselskaper er eliminert.
  Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås og frem til bestemmende innflytelse opphører. I de tilfeller datterselskapene ikke er heleid er minoritetens andel av resultat etter skatt og minoritetens andel av egenkapitalen presentert på separate linjer i resultatregnskapet og i balansen. 
  Virksomhetsoverdragelser behandles etter oppkjøpsmetoden hvor konsernets anskaffelseskost fordeles på identifiserbare eiendeler og forpliktelser basert på anslått virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Den del av kostpris som ikke kan tilordnes identifiserbare eiendeler og forpliktelser, balanseføres som goodwill.

  Tilknyttede selskaper 
  Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Torghatten ASA eller datterselskaper ikke har kontroll, men har betydelig innflytelse og eierinteresse, normalt 20-50 %. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden hvor Torghatten ASA`s  andel av resultat etter skatt, samt gevinster/eventuelt tap ved salg, resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. I balansen inngår investeringen til kostpris korrigert for innarbeidet resultatandel og mottatt utbytte. Investeringen førsteganginnregnes til anskaffelseskost. Det gjøres nødvendige justeringer slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med konsernets prinsipper. Urealiserte gevinster/tap knyttet til transaksjoner med tilknyttet selskap er eliminert med konsernets andel i selskapet. 

  Andre investeringer 
  Alle ikke børsnoterte investeringer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Børsnoterte investeringer verdsettes til børskurs pr. årsslutt. 

  2.5 Kontanter og kontantekvivalenter 
  Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 

  2.6 Fordringer 
  Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen  til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.
  Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig. 

  2.7 Sikring 
  Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar konsernet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon. 

  Kontantstrømssikring 
  Det holdes oversikt over virkelig verdi til et sikringsinstrument og informasjon om verdi pr. årsslutt tas inn i note til konsernregnskapet.
   
  2.8 Varelager 
  Varelager er regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. 
   
  2.9 Varige driftsmidler 
  Egne driftsmidler
  Driftsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.
   
  Kostprisen for driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette driftsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli tillagt driftsmidlets kostpris og avskrevet i takt med driftsmidlet.

  Skip og ferjer dekomponeres i fartøy og klassekostnader, og avskrives lineært over brukstid. Klassekostnader avskrives over perioden frem til neste klassing. 

  Anskaffelseskost for fly er dekomponert slik at slitedeler i motorene aktiveres for seg og avskrives over forventet tid mellom hvert vedlikehold. Etter gjennomført vedlikehold aktiveres dette og avskrives på tilsvarende måte.  
   
  Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode:
  Bygninger    20-30 år
  Skip og ferjer    15-35 år
  Fly  20 - 35 år
  Flymotorer 6 år
  Reservedeler fly 10 %
  Vognmateriell og driftsløsøre   3-10 år

  Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 
  Anlegg under utførelse er klassifisert som driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til driftsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før driftsmiddelet blir tatt i bruk. 

  Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

  Finansielle leieavtaler 
  Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontantstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentesatsen for restgjelden blir lik i ulike perioder.

  Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet.
  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en finansiell leieavtale, vil en eventuell gevinst bli utsatt, og inntektsført over leieperioden. 
   
  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er leietaker 
  Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres lineært over kontraktsperioden. 
  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at transaksjonen er gjennomført til virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen gjennomføres. Om salgsprisen er under virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, unntatt i den situasjonen dette medfører fremtidige leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amortiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgsprisen er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over estimert bruksperiode for eiendelen.
   
  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er utleier 
  Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten.  

  2.10 Finansielle instrumenter 
  Finansielle instrumenter som holdes med den intensjon å tjene på kortsiktige fluktuasjoner i priser, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. 
  Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi som er observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. 
  Endringer i virkelig verdi i finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål blir resultatført og presentert i finansinntekter ved verdistigning og som finanskostnader ved verdinedgang.
   Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet.
   
  Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser.
  Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handelsformål er klassifisert som omløpsmidler.
  Lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. 
   
  2.11 Goodwill 
  Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld blir regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill avskrives over den perioden den tilknyttede kontantstrømgenererende enhet forventes å generere fremtidig inntjening. Det foretas årlige tester om hvorvidt verdien på goodwill er tilstede. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Nedskrivning av goodwill ved verdifall reverseres ikke. 
   
  2.12 Avsetninger 
  En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger blir gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.
   
  Usikre forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet og virkelig verdi vurderes løpende. Endringer i virkelig verdi resultatføres.
   
  Tapsbringende kontrakter
  Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.

  2.13 Pensjonsordninger 
  Ytelsesbasert pensjonsordninger

  Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell.

  Innskuddsbaserte pensjonsordninger
  I tillegg til ytelsesplanen beskrevet ovenfor, har konsernet innskuddsplaner. Innskuddene er gitt til pensjonsplaner for heltidsansatte, og tilskuddene utgjør fra 2% til 5% av lønn. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. 

  Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader.  

  2.14 Skatt 
  Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelt korrigert for betalbar skatt tidligere år.
  Utsatt skatt avsettes på forskjeller mellom balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendeler kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater.

  2.15 Estimater 
  Konsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale områder hvor bruk av estimater har vesentlig betydning for regnskapsførte verdier og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater i fremtidige perioder, er verdsettelse av immaterielle eiendeler, driftsmidler og pensjonsforpliktelser.
  Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for verdifall (jfr note 7 Varige driftsmidler og 8 Immaterielle eiendeler) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår i beregning av avskrivninger være basert på estimater. Konsernet har virksomhet innenfor kollektivtransportbransjen, hvor man i større og større grad må operere i et anbudsmarked med kapitaltunge transportmidler som har en økonomisk levetid som går ut over anbudskontraktenes lengde. Estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nåverdi må baseres på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, teknologisk utvikling, evnen til å realisere synergier, rentenivå og andre relevante forhold. Endringer i ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger av eiendeler i fremtidige perioder. Risiko for endringer som påvirker regnskapet vil naturlig være høyere i anbudsutsatte markeder og være mer begrenset i markeder med forhandlede kontrakter.
  Immaterielle eiendeler, testes årlig for behov for nedskrivning. Øvrige eiendeler testes for nedskrivning hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. På samme måte vurderes avskrivningsplaner og eventuelle restverdier periodisk.
  Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jfr note 15) innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få effekt for konsernets resultatregnskap gjennom amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

  2.16 Utbytte 
  Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som kortsiktig gjeld frem til tidspunkt for generalforsamling. Mottatt utbytte fra døtre inntektsføres i den perioden utbyttet avsettes i datterselskapene. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres ved utbetaling. I tilfeller hvor utbytte er tilbakebetaling av kapital på oppkjøpstidspunktet, vil utbytte gå til fratrekk på anskaffelseskostnaden for aksjene.

  2.17 Lånekostnader 
  Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Rentekostnadene som påløper under byggeperioden til anleggsmiddelet balanseføres. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning. 

  2.18 Kriterier for inntekts- og kostnadsføring 
  Driftsinntekter – herunder passasjerinntekter, godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet – er regnskapsført når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Driftsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Salg av klippekort for passasjertransport i bil, båt- og ferjerutene er inntektsført pr. salgsdato på enkelte ferjesamband. Etter hvert som nye billetteringssystem implementeres i de ulike datterselskapene, går konsernet over til en mer korrekt måling av periodisering av billettinntektene ved at alt inntektsføres i takt med faktisk utførte reiser.
   
  Faktiske utgifter til reparasjon og vedlikehold av skip og ferjer som ikke er å anse som påkostning, kostnadsføres når reparasjonen eller vedlikeholdet finner sted, med unntak av klassing som aktiveres og kostnadsføres over perioden til neste klassing.

  2.19 Gjeld og egenkapital 
  Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten.
   
  Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

  Egne aksjer
  Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført.

  Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
  Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. 
   
  2.20  Minoritetsinteresser 
  Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet. 
   
  Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket.
   
  2.21 Hendelser etter balansedagen 
  Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. 

  2.22 Kontantstrømoppstilling
  Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.

 • Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2017

  Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2017

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernets struktur

  Det har ikke skjedd vesentlige endringer i konsernets struktur gjennom året. 
  Et oppkjøp av Tromsø Busscharter er gjennomført, ref. note 26.

 • Note 4 Segmentinformasjon

  Note 4 Segmentinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

  Forretningssegment
  Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.
   

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2017 2017 2017 2017 2017 2017
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 777 681 308 724 3 793 186 0 152 4 879 743
  Kontraktsinntekter 1 461 007 2 043 735 655 373 0 0 4 160 115
  Andre inntekter 243 896 97 819 0 309 452 48 848 700 015
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 482 585 2 450 278 4 448 559 309 452 49 000 9 739 874
               
  Sum inntekter 2 482 585 2 450 278 4 448 559 309 452 49 000 9 739 874
               
  Andre driftskostnader 1 921 388 2 263 890 3 900 591 282 684 57 376 8 425 929
  Avskrivninger 259 520 82 878 301 819 24 862 4 809 673 888
  Nedskrivninger 6 425 0 8 848 0 0 15 273
               
  Driftsresultat segment 301 676 103 510 237 301 1 906 -13 185 624 783
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -97 872 -4 800 -52 489 96 545 -1 169 -59 785
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -7 138 0 -7 138
  Resultat før skattekostnad 203 804 98 710 184 812 91 313 -14 354 557 860
  Skattekostnad -35 709 -21 827 -39 788 3 181 3 960 -90 184
  Årets resultat 168 095 76 883 145 023 94 494 -10 394 467 676
  Herav minoritetens andel av resultat 4 955 3 153 52 675 1 138 641 62 562
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 3 903 186 416 326 2 116 183 151 244 68 679 6 655 621
  Omløpsmidler 544 798 544 749 577 646 469 807 145 327 2 282 327
  Totale Eiendeler 4 447 983 961 076 2 693 832 621 050 214 007 8 937 949
               
  Gjeld til kredittinstitusjoner 2 766 161 162 938 593 990 99 645 217 039 3 839 773
  Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 250 033 73 855 172 023 -6 747 6 504 495 668
  Kortsiktig gjeld 373 648 405 113 911 115 68 221 95 489 1 853 586
  Sum Gjeld  3 389 841 641 907 1 677 128 161 119 319 032 6 189 027

   

  Forretningssegment Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000) 2016 2016 2016 2016 2016 2016
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 717 573 296 861 3 840 444 0 0 4 854 879
  Kontraktsinntekter 1 428 580 1 700 178 719 375 0 0 3 848 132
  Andre inntekter 207 454 102 571 0 330 167 42 448 682 639
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 353 607 2 099 609 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
               
  Sum inntekter 2 353 607 2 099 609 4 559 819 330 167 42 448 9 385 650
               
  Andre driftskostnader 1 852 069 1 908 263 3 913 847 295 025 71 285 8 040 490
  Avskrivninger 210 577 89 528 278 906 28 213 5 119 612 343
               
  Driftsresultat segment 290 960 101 818 367 066 6 929 -33 956 732 817
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -53 187 8 461 -42 722 -5 388 -2 866 -95 702
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -47 042 0 -47 042
  Resultat før skattekostnad 237 773 110 279 324 344 -45 502 -36 822 590 072
  Skattekostnad -49 384 -24 889 -78 086 3 591 6 837 -141 931
  Årets resultat 188 389 58 425 246 258 -14 946 -29 985 448 141
  Herav minoritetens andel av resultat 5 806 790 87 027 8 009 706 102 338
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 3 034 273 446 212 2 151 350 198 954 69 037 5 899 826
  Omløpsmidler 506 194 517 627 635 218 374 819 157 292 2 191 152
  Totale Eiendeler 3 540 467 963 840 2 786 568 573 774 226 329 8 090 978
               
  Gjeld til kredittinstitusjoner 1 983 641 231 486 689 475 151 544 262 874 3 319 020
  Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 260 169 49 885 150 414 -10 078 7 111 457 502
  Kortsiktig gjeld 383 657 373 440 1 024 974 59 665 71 795 1 913 530
  Sum Gjeld  2 627 468 654 811 1 864 863 201 131 341 780 5 690 053

   

  Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

  Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
  Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
  Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
  Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet, brønnbåt
  Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


  I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
  For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

  Geografisk segment
  Konsernets eneste geografiske marked er i Norge. All inntekt  er opptjent i Norge og alle  eiendeler er lokalisert i Norge. 

   

 • Note 5 Salgsinntekter

  Note 5 Salgsinntekter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA   Konsern
  2017 2016 Driftsinntekter 2017 2016
  12 838 13 063 Ordinære salgsinntekter 4 879 743 4 854 879
  0 0 Kontraktsinntekter 4 160 115 3 848 132
  0 0 Andre salgsinntekter 657 532 646 056
  165 0 Annen driftsinntekt 42 483 36 584
  13 033 13 063 Sum salgsinntekter 9 739 874 9 385 650
 • Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) 2017 2016
  Lønninger 13 219 13 267
  Folketrygdavgift 2 175 2 030
  Pensjonskostnader 2 871 2 599
  Andre ytelser -109 358
  Totale lønnskostnader 18 157 18 255
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8


  Av pensjonskostnader på MNOK 2,9 gjelder MNOK 0,8 innskuddsordninger og MNOK 2,1 ytelsesordninger, jf. Note 15.

  Konsern    
  (1.000 NOK) 2017 2016
  Lønninger 3 447 920 3 224 209
  Folketrygdavgift 484 327 450 715
  Pensjonskostnader 255 151 377 985
  Andre ytelser 132 295 79 079
  Totale lønnskostnader 4 319 693 4 131 987
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 5 874 5 670


  Av pensjonskostnader på MNOK 255 gjelder MNOK 229 innskuddsordninger og MNOK 26 ytelsesordninger, jf. Note 15. 

  Ytelser til ledende personer
  Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

    Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 2 650 4 2 654 1 443
  Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 2 326 10 2 336 33


  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. Det foreligger en pensjonsforpliktelse på konsernsjef fra 62 til 67 år. Konsernsjef har 6 måneders oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra  fratreden.

  Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

  REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

  Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

  Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

  Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

  Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

  De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

  Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

  Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet.

    Torghatten ASA Konsern
  Revisjon (1.000 NOK) 2017 2016 2017 2016
  Lovpålagt revisjon 273 183 3 634 3 269
  Andre attestasjonstjenester 2 2 126 312
  Skattemessig bistand 0 5 706 1 019
  Regnskapsmessig bistand 12 18 527 1 151
  Andre tjenester utenfor revisjonen 20 7 427 215
  Totale revisjonstjenester 307 214 5 420 5 966
  Andre revisorer enn konsernrevisor 0 0 150 146
  Konsernrevisor 307 214 5 270 5 820

   

  Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2017 2016
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 170 150
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 95 85
  Tor Andenæs medlem 95 85
  Audhild Bang Rande medlem 95 85
  Torstein Moe medlem 95 85
  Monica Bjørnøy medlem 95 85
  Petter Førde medlem (fra 2017) 27 0
  Geir Sørensen medlem (avgått 2017) 68 85
  Brynjar Kroknes vararepresentant 31 20
  Totalt styrehonorar   740 680
 • Note 7 Varige driftsmidler

  Note 7 Varige driftsmidler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
  Anskaffelseskost pr 1.1. 97 533 44 473 142 006
  Tilgang/oppkjøp 4 807 0 4 807
  Avgang 0 2 192 2 192
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 102 340 42 281 144 620
         
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 56 236 43 396 99 633
  Årets avskrivning 3 258 193 3 451
  Årets nedskrivning 0 0 0
  Avgang avskrivning 0 2 192 2 192
  Sum akk. avskrivninger 59 494 41 397 100 891
  Bokført verdi pr. 31.12. 42 845 884 43 729

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær

   

  Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
  Anskaffelseskost pr. 1.1. 416 115 4 501 620 2 214 223 1 381 083 8 513 041
  Tilgang/oppkjøp 12 665 1 187 826 289 975 102 943 1 593 409
  Avgang 1 807 106 035 137 318 140 265 385 425
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 426 972 5 583 411 2 366 880 1 343 762 9 721 025
             
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 157 164 1 408 439 685 652 610 376 2 861 631
  Årets avskrivning 19 987 264 859 264 859 102 600 652 247
  Årets nedskrivning 60 6 366 8 848 0 15 273
  Avgang avskrivning 0 22 144 106 917 108 082 327 143
  Sum akk. avskrivninger 177 210 1 657 462 852 442 604 893 3 292 008
  Bokført verdi pr. 31.12. 249 762 3 925 949 1 514 438 738 868 6 429 017

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær


  Bygninger
  Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.

 • Note 8 Immaterielle eiendeler

  Note 8 Immaterielle eiendeler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Konsernet    
  Goodwill, varemerke og konsesjoner (1.000 NOK) 2017 2016
       
  Anskaffelseskost 01.01. 336 073 336 073
  Tilgang 1 892 0
  Anskaffelseskost 31.12. 337 965 336 073
       
  Akkumulerte avskrivninger 01.01 216 032 194 769
  Årets avskrivning 21 641 21 263
  Akkumulerte avskrivninger 31.12 237 673 213 032
       
  Bokført verdi pr 31.12 100 292 120 042


  Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2017 100,3 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter.

  Norgesbuss AS
  Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS er hovedsakelig knyttet til oppkjøp av SAS Flybussen Dette ble i  oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. I tillegg består immaterielle eiendeler i Norgesbuss av resterende verdi av to tidligere oppkjøp (Bærum Forenede Bilruter og Oslo og Follo Biltrafikk). Pr. 31.12.17 er restverdi på goodwill i Norgesbuss totalt 48,5 MNOK.

  FosenNamsos Sjø AS
  Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 8,5 MNOK er knyttet til fusjonen med NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

  Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover. 

  Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

  Trønderbilene AS
  Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene. 

  Pr. 31.12.17 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 4,7 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 14,5 år.  

  WF Holding AS
  Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill.  Torghatten ASA eier 66% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder. Rest goodwill pr. 31.12.17 er 37 mill.

  Torghatten Buss AS
  Torghatten Buss AS kjøpte i 2017 Tromsø Busscharter AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 1,9 miill. Goodwill avskrives over 5 år. Saldo pr. 31.12.17 er på 1,5 mill.

 • Note 9 Datterselskaper

  Note 9 Datterselskaper

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA              
  Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.17 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
  Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 89 000 100 % 3 542 3 542
  Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 669 913 100 % 40 010 40 010
  Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 30 967 100 % 35 174 35 174
  FosenNamsos Sjø AS *1) 2008 Trondheim 66 % 165 445 66 % 95 390 95 390
  T-Finans AS 2011 Sandvika 100 % 142 813 100 % 82 207 82 207
  Trønderbilene AS konsern  *2) 1999 Levanger 100% 365 206 100% 92 673 92 673
  Norgesbuss AS konsern *3) 2004 Oslo 100% 151 651 100% 174 176 147 182
  Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100% 20 413 100% 14 500 14 500
  Torghatten Buss AS *4) 1993 Brønnøysund 100% 16 628 100% 9 370 9 370
  WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 66% 517 038 66% 316 157 316 157
  Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100% 1 110 100% 505 505
  TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100% 9 664 100% 400 400
  Fjordveien AS 1994 Trondheim 100% 59 100% 80 80
  Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100% 6 543 100% 1 669 1 669
  Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66% 6 699 66% 2 887 2 887
  Maritime Venture AS *6) 2011 Sandnessjøen 51% 94 888 51% 29 964 29 964
  Secora AS 2012 Svolvær 100% 20 113 100% 0 9 800
  Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100% 2 017 100% 100 100
  Sum datterselskaper             881 629

   

  Info ang. underkonsern
    Anskaffelses-
  tidspunkt
  Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
  *1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap:
  Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   46 762 51 %
               
  *2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
  Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51%   11 234 51%
  Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   4 925 61%
  TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 94%   2 783 98%
  GB Transportservice AS 1987 Røros 100%   3 515 100%
               
  *3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
  Omniservice AS 2004 Oslo 100%   14 521 100%
  Norgesbuss Ekspress AS 2004 Oslo 100%   4 484 100%
  Firda Billag Buss AS 2013 Førde 50%   51 562 50%
  Norgesbuss Rogaland AS 2016 Oslo 100%   100 100%
               
  *4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap:
  Tromsø Busscharter AS 2016 Tromsø 100%   1 067 100%
               
  *5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
  Widerøe AS     100%   488 455 100%
  Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø   100% 241 649 100%
  Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100% 2 360 100%
  Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100% 68 745 100%
  Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø    100% 26 451 100%
  Widerøe Property AS 2016 Bodø   100% 46 292 100%
  Widerøe Asset AS 2016 Bodø   100% 753 082 100%
               
  *6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: 
  Seløy Holding AS 2011 Herøy 60%   20 466 60%
  Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100% 13 628 100%
  Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100% 53 458 100%
  Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100%   251 100%
               
 • Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA            
  Tilknyttede selskap
  (1.000 NOK)
  Eierandel Bokført verdi 31.12.16 Tilgang/ avgang 2017 Resultatandel/endring egenkapital 2017 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.17
  North Sea Safety KS 50 % 14 343 0 -7 138 0 7 205
  Sum tilknyttede selskaper   14 343 0 -7 138 0 7 205

   

  Konsern            
  Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.16 Tilgang/
  avgang 2017
  Resultatandel/endring egenkapital 2017 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.17
  North Sea Safety KS 50 % 14 343  0 -7 138 0 7 205
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
  Sum tilknyttede selskaper   16 330 0 -7 138 0 9 192


  Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.17 om de enkelte tilknyttede selskapene:

  Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
  North Sea Safety KS Rederi 168 509 154 180 14 410 10 229 4 592
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 15 633 7 370 8 263 11 416 -1 706

   

  Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
  North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %
 • Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2017 2016 Annen finansinntekt 2017 2016
  167 235 Agio 160 241 253 389
  3 830 0 Gevinst ved salg av aksjer 3 830 15
  938 2 223 Aksjeutbytte 2 833 4 025
  0 0 Annen finansinntekt 628 2 523
  4 936 2 458 Sum Annen finansinntekt 167 531 259 953
           
      Annen finanskostnad    
  270 430 Disagio 205 357 231 983
  39 36 Gebyrer og kredittkortprovisjon 40 362 36 805
  0 289 Tap ved salg av aksjer 0 223
  0 0 Annen finanskostnad 5 446 3 040
  309 755 Sum Annen finanskostnad 251 165 272 052
 • Note 12 Skatt

  Note 12 Skatt

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2017 2016 Skattekostnad 2017 2016
  13 606 2 836 Betalbar skatt 102 090 35 941
  432 371 For lite/mye avsatt tidligere år 432 532
  -1 320 -1 706 Endring utsatt skatt -12 338 105 458
  12 719 1 501 Netto skattekostnad  90 184 141 931
           
      Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 27 %
  165 525 45 655 Resultat før skatt 557 860 590 072
  39 726 11 414 Skatt beregnet med 24% 133 886 147 518
  432 371 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 432 532
  -27 687 -24 340 Utbytte/Konsernbidrag -2 493 -251
  6 591 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag 823 -193
  -581 5 187 Verdistigning aksjer/andeler -24 808 5 187
  1 713 8 217 Resultat fra tilknyttet selskap 1 802 8 639
  -906 101 Annet -1 244 -3 680
  15 -40 Endret skattesats -18 215 -15 821
  12 719 1 501 Skattekostnad 90 184 141 931
           
  8 % 3 % Effektiv skattesats: 16 % 24 %
           
           
      Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
  2017 2016 Negative midlertidige forskjeller 2017 2016
      Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 34 750 -669
  9 870 8 866 Driftsmidler 13 546 12 226
  6 450 5 133 Netto pensjonsforpliktelser 22 671 21 360
      Gevinst/tapskonto 3 328 409
      Andre forskjeller 2 086 3 675
      Underskudd til fremføring 229 413 311 853
  16 320 13 999 Sum negative midlertidige forskjeller 305 794 348 854
           
      Positive midlertidige forskjeller
      Driftsmidler 1 953 260 1 783 191
  12 690 15 890 Gevinst/tapskonto 86 998 77 843
  2 102 2 144 Netto pensjonsmidler 51 508 52 226
      Andre forskjeller 35 565 17 735
  14 792 18 034 Sum positive midlertidige forskjeller 2 127 332 1 930 996
           
  -1 528 4 035 Netto midlertidige forskjeller 1 821 538 1 582 142
           
  -351 968 Netto utsatt skatteforpliktelse 418 954 379 714
           
      Betalbar skatt i balansen
  13 606 2 836 Betalbar skatt i skattekostnaden 102 090 35 941
  -12 340 -1 220 Skattevirkning av konsernbidrag -54 933 -19 395
  1 266 1 616 Betalbar skatt i balansen 47 157 16 546
 • Note 13 Resultat per aksje

  Note 13 Resultat per aksje

  Av Jørgen Ellingsen,

  Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

  (1.000 NOK) 2017 2016
  Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 405 114 345 803
  Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 46 705 478 46 850 985
  Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 8,7 7,4

                                                                                                                                                     

  Utvannet resultat pr. aksje
  Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2016 og 2017.

   

   

 • Note 14 Finansielle investeringer

  Note 14 Finansielle investeringer

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 1,92 % 200 200
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 0
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
  Øvrige aksjer   337 337
  Sum anleggsaksjer/-andeler morselskap   12 236 10 784


  Uinnkalt kapital for Partrederiet Etylen DA og Donguguan Chemical Tankers DIS er pr. 31.12.2017 kr 0.

  Konsern      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 37,50 % 3 791 3 791
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50 % 100 100
  Helgeland Invest AS 6,20 % 4 996 4 996
  Partrederiet Etylen DA 2,00 % 5 170 4 685
  Tidligfasefondet i NT 3,22 % 500 500
  Dongguan Chemical Tankers DIS 5,00 % 966 0
  Norsk Havbrukssenter AS 4,00 % 467 467
  North Energy AS 0,08 % 437 418
  Sentrum Næringshage AS 5,40 % 249 249
  Nord Norsk Smolt AS 19,00 % 5 162 1 400
  Atlantic Panamax 5,00 % 2 264 260
  Flybussen.no DA 14,29 % 30 69
  Andre   720 720
  Sum anleggsaksjer konsern   24 852 17 656

   

  Torghatten ASA      
  Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
    kost verdi verdi
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  NTS ASA 2 284 12 013 12 013
  Havila Shipping ASA 127 572 146 146
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 978 1 481 1 481
  Sum Finansielle investeringer 146 993 14 640 14 640

  Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert. 
   

  Konsern      
  Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
  verdi
  NTS ASA 54 683 259 651 259 651
  Namsos Invest AS 18 869 66 638 66 638
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  Havila Shipping ASA 127 572 146 146
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 978 1 481 1 481
  Sum Finansielle investeringer 218 261 328 917 328 917

   

 • Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Av Jørgen Ellingsen,

  AFP                    
  AFP-ordningen er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2017 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.             

  Torghatten ASA
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2017
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     449
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     314
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -164
  Administrasjonskostnader     0
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     0
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     1 393
  Aga     84
  Årets pensjonskostnad     2 075

  Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2017
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 6 897 8 153 15 050
  Aga 204 1 218 1 421
  Nåverdien av årets opptjening 237 211 449
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 144 170 314
  Aktuariell tap/gevinst 317 251 568
  Utbetaling pensjon/fripoliser -45 -149 -194
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 7 755 9 854 17 609
   
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 5 260   5 260
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 164   164
  Aktuariell tap/gevinst 244   244
  Premieinnbetalinger 483   483
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -45   -45
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 6 106 0 6 106
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -2 476 -3 091 -5 567
  Ikke resultatført planendringer -349 -436 -785
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 176 6 327 5 151
   
  Forventet premieutbetaling neste år     483
  Forventet utbetaling neste år     45
         
  Endringer i forpliktelsen      
        2017
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      3 796
  Resultatført pensjonskostnad     2 075
  Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -720
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     5 151
         
  Balanseførte pensjonsmidler     1 176
  Balanseført innskuddsfond     926
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     2 102
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     6 327
  Annen pensjonsforpliktelse     124
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     6 450
   
  Konsernet
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2017
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     10 523
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 214
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -5 528
  Administrasjonskostnader     2 006
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     16
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     11 424
  Resultatført implementeringsvirkning     513
  Aga     1 436
  Årets pensjonskostnad     25 605

  Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 229 inkl aga.
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2017
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 204 922 57 048 261 970
  Aga 3 043 7 504 10 547
  Nåverdien av årets opptjening 9 234 1 289 10 523
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 4 218 1 028 5 246
  Aktuariell tap/gevinst -1 777 14 127 12 350
  Overtakelse -308 402 94
  Utbetaling pensjon/fripoliser -7 524 -16 969 -24 493
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 211 809 64 428 276 237
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 183 515 0 183 515
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 5 573 0 5 573
  Aktuariell tap/gevinst -7 065 0 -7 065
  Administrasjonskostnader -2 006 0 -2 006
  Premieinnbetalinger 14 563 0 14 563
  Overtakelse -277 0 -277
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -7 524 0 -7 524
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 186 779 0 186 779
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -63 998 -53 817 -117 815
  Ikke resultatført planendringer -8 901 -449 -9 351
  Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -47 870 10 162 -37 708
   
  Forventet premieutbetaling neste år     16 516
  Forventet utbetaling neste år     7 576
         
  Endinger i forpliktelsen
        2017
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -29 575
  Resultatført pensjonskostnad     25 605
  Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -33 738
  Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -37 708
   
  Balanseførte pensjonsmidler     46 961
  Balanseført innskuddsfond     12 665
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     59 626
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     9 253
  Annen pensjonsforpliktelse     12 414
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     21 667

  Av annen pensjonsforpliktelse utgjør MNOK 11.672 driftspensjon til de kapinansatte i Widerøe. Dette er en ny ordning som gjelder fra 01.01.2017.

        2017
  Diskonteringsrente     2,30 %
  Årlig G-regulering     2,25 %
  Avkastning på pensjonsmidler     4,00 %
  Lønnsvekst     2,50 %
  Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,40 %
  Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
   
        2017
  Omløpsobligasjoner     14,1 %
  Anleggsobligasjoner     39,6 %
  Pengemarked     12,0 %
  Aksjer     9,8 %
  Eiendom     9,5 %
  Utlån og fordringer     14,1 %
  Annet     0,9 %
  SUM     100 %

   

  Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
  Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

 • Note 16 Varebeholdning

  Note 16 Varebeholdning

  Av Jørgen Ellingsen,

  Varebeholdningen består av ferdigvarer.
  Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 • Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Mor   Konsern
  2017 2016 (1.000 NOK) 2017 2016
  14 640 12 264 Finansielle investeringer 328 917 225 735
  90 675 106 099 Kontanter og kontantekvivalenter 814 671 924 270
  105 315 118 363 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 143 588 1 168 005


  Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 51,9 MNOK, herav 1,1 MNOK i morselskapet.
  Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe konsern har en garanti på 90,5 MNOK.

 • Note 18 Fordringer og gjeld

  Note 18 Fordringer og gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
    Mor   Konsern
  Fordringer med forfall
  senere enn ett år
  2017 2016   2017 2016
  Andre langsiktige fordringer 8 000 0   39 837 28 327
  Andre langsiktige fordringer konsern 24 889 30 826   0 0
  Sum langsiktige fordringer 32 889 30 826   39 837 28 327
   
    Mor   Konsern
  Langsiktig gjeld med forfall
  senere enn 5 år
  2017 2016   2017 2016
  Gjeld til kredittinstitusjoner 8 000 10 971   1 599 254 1 199 095
  Sum 8 000 10 971   1 599 254 1 199 095
   
    Mor   Konsern
  Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2017 2016   2017 2016
  Andre fordringer  40 953 5 523   267 565 247 886
  Sum 40 953 5 523   267 565 247 886

   

   

 • Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Note 19 Avsetning for forpliktelser

  Av Jørgen Ellingsen,
    2017 2016
  Avsetning for forpliktelser 0 2 500


  2,5 MNOK i 2016 gjelder avsetninger for usikre forpliktelser i forbindelse med virksomhetsoppkjøp i det heleide datterselskapet Torghatten Nord AS. Pr. 31.12.17 er hele avsetningen tilbakeført.

 • Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Note 20 Rentebærende langsiktig gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA   Balanseført verdi
    Låneperiode 2017 2016
  Banklån –flytende rente 2009-2025 213 848 259 283
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   213 848 259 283
  Gjennomsnittlig rente   3,16 % 4,31 %

   

  Konsern   Balanseført verdi
    Låneperiode 2017 2016
  Banklån –flytende rente 2009-2025 3 387 670 2 791 835
  Banklån - fast rente 2009-2025 452 103 527 185
  Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter   55 047 55 220
   
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   3 894 820 3 374 240
  Gjennomsnittlig rente    2,33 % 3,24 %

  Se også note 21. 

  Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.

 • Note 21 Panstillelser

  Note 21 Panstillelser

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA
  Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 213 848
  Sum gjeld sikret ved pant 213 848
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer, ref note 14 146
  Driftsløsøre, inventar og lignende 884
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
  Bygninger og tomter 42 845
  Sum eiendeler 43 875

   

  I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
  TrønderBilene as 4 234 Aksjer
  Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
  Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
  WF Holding AS 510 Aksjer
  Secora AS 550 000 Aksjer
  T-Finans AS 100 Aksjer

  Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

  Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til                 
  107,5 MNOK, Bastø Fosen AS maksimalt opp til 25,0 MNOK og T-Finans AS                 
  maksimalt opp til 7,8 MEUR.                
                  
  Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.                

  Konsern
  Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                            2017
  Gjeld til kredittinstitusjoner 3 839 773
  Sum gjeld sikret ved pant 3 839 773
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Aksjer 146
  Kundefordringer 650 407
  Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 6 179 256
  Bygninger og tomter 249 762


  Garantier i Torghatten konsern
  Garantistillelser på 633,8 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasing- og skattetrekksgarantier. 

  Garantier i andre døtre
  Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

  Covenants krav
  Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%. 
   

 • Note 22 Sikringsinstrumenter

  Note 22 Sikringsinstrumenter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Oljesikring (kontantstrømsikring)
  Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, og Torghatten Trafikkselskap AS bundet opp i egnede sikringsinstrument.
  Widerøe er eksponert for endringer i prisen på flydrivstoff JET A1. Selskapet valgte å ikke gjøre sikringer av drivstoff i 2017.

  Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.17: -7,5 MNOK. Til sammenligning var verdien på inngåtte sikringsavtaler pr. 31.12.16: - 28,9 MNOK.

  De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

  Rentesikring
  Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er ingen lån rentesikret gjennom sikringsavtaler pr. 31.12.17.

  Valutasikring
  Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.17 var 22 millioner USD sikret. 

  Det er forøvrig inngått sikringsavtaler knyttet til valutaeksponeringen i forbindelse med kontrahering av skip i utlandet. 

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.17 -2 MNOK. Til sammenligning var verdien pr 31.12.16 6,3 MNOK. 
   

 • Note 23 Finansiell risiko

  Note 23 Finansiell risiko

  Av Jørgen Ellingsen,

  Organisering av finansiell risikostyring     
  Virksomheten i Torghatten konsern er i det alt vesentlige innenlands kollektivtransport på land, sjø og i luften, og konsernet er i første rekke utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. I tillegg er konsernet utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer.

  Styringen av finansiell risiko følger den desentraliserte styringsstrukturen som er lagt for konsernet, hvor hvert enkelt datterselskap avdekker og evaluerer sin aktuelle finansielle risiko, og deretter eventuelt benytter aktuelle finansielle instrumenter for å redusere denne.

  Renterisiko
  Virksomheten i Torghatten konsern er kapitalintensiv, med krav til betydelige investeringer i transportmateriell som busser, ferjer, skip og fly. Renterisikoen er i stor grad knyttet til den gjeldsporteføljen som er tilknyttet disse investeringene. Generelt har konsernet som målsetting at rentekostnadene skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedet. Samtidig foretas det disposisjoner for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedet. Beslutninger knyttet til sikringer tas av styrene i de enkelte datterselskap. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentebinding på konsernets lån, samt bruk av rentederivater. 

  Renteeksponeringen knyttet til rentefornyelser for konsernets rentebærende gjeld og finansielle instrumenter er vist i tabellen under. Urealisert rentegevinst/-tap er ikke innregnet (bokført som rentefri fordring/gjeld)
   

  Torghatten ASA
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2017 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 213 848 213 848 0 0 0 0 0
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 213 848 213 848 0 0 0 0 0
  Finansielle investeringer og kontanter 105 315 105 315 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 24 889 24 889 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 83 645 83 645 0 0 0 0 0
   
  Konsern
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2017 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 3 839 773 2 399 922 999 134 0 0 0 452 103
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 3 839 773 2 399 922 999 134 0 0 0 452 103
  Finansielle investeringer og kontanter 1 143 588 1 143 588 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 696 185 1 256 333 999 134 0 0 0 452 103


  Likviditetsrisiko
  En av de viktigste målsetningene for likviditetsstyring i konsernet er at både konsernet samlet, samt de enkelte datterselskapene individuelt, har tilstrekkelig finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå operasjonelle og strategiske målsetninger.

  Kontantstrømmen fra driften er i all vesentlighet stabil, og likviditetsstrømmene overvåkes på kort og lang sikt både i de enkelte datterselskaper og på konsernnivå gjennom rapportering. Konsernets viktigste finansieringskilde er lån fra relasjonsbanker.

  For å redusere likviditetsrisikoen knyttet til gjeldsporteføljen søkes det å ha en jevn forfallsfordeling på lån og lånerammer. Denne vises i tabellen nedenfor.
   

  Torghatten ASA
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2017 2018 2019 2020 20210 2022 >2022
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 213 848 46 942 83 781 50 695 19 474 4 957 8 000
  Brutto rentebærende gjeld 213 848 46 942 83 781 50 695 18 474 4 957 8 000
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 105 315 105 315 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 24 889 24 889 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 83 645 -83 262 83 781 50 695 19 474 4 957 8 000
   
  Konsern
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2017 2018 2019 2020 2021 2022 >2022
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 3 839 773 395 161 684 320 450 914 412 218 297 907 1 599 254
  Brutto rentebærende gjeld 3 839 773 395 161 684 320 450 914 412 218 297 907 1 599 254
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 1 143 588 1 143 588 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 696 185 -748 427 684 320 450 914 412 218 297 907 1 599 254

   

  Kredittrisiko     
  Konsernet vurderes til ikke å ha vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Da det alt vesentligste av konsernets inntekter er enten salg til reisende med kontant oppgjør eller salg knyttet til oppdrag fra stat, fylke eller kommune, vurderes konsernets samlede kredittrisiko å være svært lav. For den delen av konsernet som driver salg på kreditt, skal slikt salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere. I tillegg skal utestående beløp ikke overstiger eventuelle fastsatte kredittrammer.     
       
  Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernets garantiforpliktelser gjelder kontragarantier i forbindelse med nødvendige garantistillelser på vegne av konsernselskaper, herunder i forbindelse med avgitte tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, garantistillelser i hht. forskrifter og EØS-regler vedr. adgang til yrket i person- og godstransport, samt garantistillelser innen reisebyrådriften (herunder v.v. Reisegarantifondet).

  Da motparten i derivathandelen normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser derfor sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler (se egne noter). 

  Oljeprisrisiko
  Med det vesentlige av virksomheten innen kollektivtransport, hvor drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadskomponent, er konsernet utsatt for prisrisiko på drivstoff. For å øke forutsigbarheten av fremtidige kontantstrømmer søkes det å etablere prissikring av fremtidig forventet drivstofforbruk, enten direkte i kontrakten med oppdragsgiver eller gjennom oljeprisderivater.  

  Aksjemarkedsrisiko
  Konsernet er utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. Investering i slike aksjer er klassifisert som aksjer holdt til handelsformål, og utgjorde 328,9 MNOK pr. 31.12.2017. For detaljer henvises til note 14 Andre finansielle investeringer. 

  Valutarisiko
  Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for konsernet. Noe sikring gjøres ved bruk avegnede  sikringsinstrumenter.Pr. 31.12.17 var 22,0 millioner USD sikret til en kurs på 8,36. 

  Kapitalforvaltning
  Hovedformålet med konsernets kapitalforvaltning er å sikre at det opprettholder en høy kredittverdighet og høy soliditet for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit. Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som muliggjøres ved et høyere lånenivå, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. Som følge av dette har konsernet som målsetting at konsernets egenkapital skal være over 30 % av konsernets totale kapital. Konsernets hovedfokus i kapitalforvaltningen er at konsernet totalt, og alle hoved-datterselskap individuelt skal ha en tilstrekkelig arbeidskapital for å finansiere sin ordinære virksomhet. I de ulike kontrakter med oppdragsgiver om utførelse av kollektivtransport fokuseres det på å få på plass betalingsbetingelser fra oppdragsgiver og finansiering av transportmidler fra banker, som gir et positivt bidrag til arbeidskapitalen.
   

 • Note 24 Leieavtaler

  Note 24 Leieavtaler

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler
  Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.             

  Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

  (1 000 NOK) 2017 2016
  Leieavtaler i balansen 108 983 105 255
  Sum 108 983 105 255
  Akkumulerte avdrag -32 222 -46 835
  Netto balanseført verdi 76 761 58 420

  Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

  Leasingavtalene hadde i 2017 en rente på NIBOR + margin.    

  Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler 
  Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet.  Widerøe har pr. 31.12.17 9 fly på leasingavtaler vurdert som operasjonell leasing. Nåværende leasingavtaler er kombinasjon av både korte og lengre perioder. Busselskapene har leasingavtaler for busser.      

  Konsernet har i 2017 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 275 MNOK.        
   

      
          

 • Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Note 25 Transaksjoner med nærstående parter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten Servicesenter AS, et heleid selskap av Torghatten ASA, ivaretar forretningsførsel for flere av datterselskap og tilknyttede selskap til Torghatten ASA.
                          
  Det leies også ut personer fra holdingselskapet til enkelte datterselskap i forbindelse med ulike funksjoner som IT, markedsføring og kvalitetssikring.

  Det leies også ut skip, busser og fly mellom de ulike selskapene i konsernet.

  Det er egne verkstedselskap i konsernet som utfører reparasjoner og vedlikehold for andre selskaper i konsernet i tillegg til å ta på seg eksterne oppdrag.

  Det er også opprettet enkelte låneforhold mellom selskapene i konsernet. Disse renteberegnes.

  Widerøe konsern består av mange selskaper hvor det er utstrakt kjøp av tjenester mellom selskapene. Dette gjelder både leie av fly/motor, leie av fast eiendom, salg av tekniske tjenester, formidlingstjenester og administrasjonstjenester. Dette er eliminert i konsernregnskapet.

  Alle transaksjoner i konsernet skjer til markedsmessige vilkår.

 • Note 26 Oppkjøp/vesentlige avtaler

  Note 26 Oppkjøp/vesentlige avtaler

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten ASA har gjennom datterselskapet Torghatten Buss AS i 2017 kjøpt 100 % av aksjene i Tromsø Busscharter AS.

  De overtatte regnskapet er bokført etter oppkjøpsmetoden.

  Torghatten Buss AS betalte 2,45 MNOK for Tromsø Busscharter. Det oppstod en goodwill på 1,9 MNOK i forbindelse med oppkjøpet.

 • Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Note 27 Hendelser etter balansedagen

  Av Jørgen Ellingsen,

  Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet som er avgitt.

 • Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Note 28 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Aksjekapital:
  Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.17 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.     
          
  I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte;            
  En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.         

  Eierstruktur: 

  De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.16 var: 

    Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
  Christiania Skibs AS 6 719 502 14,14 % 14,42 %
  Saturn Invest AS 6 296 298 13,25 % 13,52 %
  Hifo Invest AS 5 927 075 12,47 % 12,72 %
  Heidenreich Enterprise Ltd. 2 816 575 5,93 % 6,05 %
  Intertrade Shipping AS 2 100 000 4,42 % 4,51 %
  Uno Invest AS 1 635 225 3,44 % 3,51 %
  Jac. Moe AS 1 326 455 2,79 % 2,85 %
  Torgnes AS 1 161 560 2,44 % 2,49 %
  Amble Investment AS  763 865 1,61 % 1,64 %
  Etui Invest AS 561 800 1,18 % 1,21 %
  Skipsinvest AS 500 860 1,05 % 1,08 %
  Brønnøy kommune 486 200 1,02 % 1,04 %

   Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 7 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

  Egne aksjer:
  Pr. 31.12.17 har Torghatten ASA 929.039 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 245.444 aksjer.

  Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

     

  Antall aksjer
  Ant. aksjer eid av personlig nærstående
  Sum           antall aksjer
           
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 10 500 0 10 500
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 200 200
  Tor Andenæs medlem 0 6 719 502 6 719 502
  Torstein Moe medlem 63 800 2 140 910 2 204 710
  Audhild Bang Rande medlem 2 200 22 000 24 200
  Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
  Geir Sørensen ansatterep. 0 0 0
           
  Ledende ansatte        
  Brynjar Forbergskog, konsernsjef     12 223 373 12 223 373
  Roger Granheim, visekonsernsjef      1 635 225 1 635 225
           
 • Revisors beretning

  Revisors beretning

  Av ,

  Trykk på dokumentet for å se Revisors beretning

 • Konsernstruktur

 • Styremedlemmer

  Styremedlemmer

  Av Jørgen Ellingsen,

  Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Monica Bjørnøy, representant for de ansatte
  • Petter Førde, representant for de ansatte

  Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Wenche Stuvland Knygh


  Trykk her for å se oversikten over styret