• Årsberetning for 2018

  Årsberetning for 2018

  Av ,

  Generelt

  Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

  Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1850 aksjonærer.


  Virksomheten

  Sjøtransport
  Konsernet opererer en flåte på totalt 83 ferjer og hurtigbåter. Ut over dette drifter også konsernet andre typer fartøy, slik at totalt antall blir ca. 95.

  Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland og Troms, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1200 ansatte og har en omsetning på 2,6 milliarder kroner.

  Landtransport
  Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1570 busser gjennom sine datterselskap.

  Driften foregår fra Agder fylke i sør til Finnmark fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss AS er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus AS, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene AS driver buss- og verksteddrift i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Sørlandsruta AS tilsvarende i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms. Busstransporten i konsernet teller ca. 2700 ansatte og har en omsetning på 2,6 milliarder kroner.

  Flytransport
  Konsernet opererer 44 fly gjennom datterselskapet Widerøe. 

  Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med ca. 2900 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,7 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. Selskapet driver i tillegg en betydelig bakkevirksomhet på de fleste flyplasser i Norge, gjennom datterselskapet Widerøe Ground Handling AS.

  Annen maritim- og øvrig virksomhet
  I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet. 

  Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

  Konsernet eier en andel i det børsnoterte selskapet NTS ASA. NTS er et havbrukskonsern som inkluderer bl.a. oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk AS og brønnbåtvirksomheten Norsk Fisketransport AS.

  Hendelser i 2018

  Konsernet inngår i 2018 flere nye kontrakter:

  • Torghatten Trafikkselskap inngår i mai kontrakt med Nordland Fylkeskommune om videre ansvar for ferjedrift på Helgeland. Dette gjelder kontraktene «Lille Helgelandspakken» og «Vennesund-Holm». Konsernet bestiller ny hybridferje til sambandet Vennesund–Holm, samt planlegger ombygging av en eksisterende ferje til hybriddrift. Avtalen vil gjelde i 3 år fra 1.1.2019 og har en verdi på ca. 400 MNOK. Det er mulighet for 18 måneders prolongering.
  • Norgesbuss AS inngår i mai kontrakt med Ruter om kjøring i Nittedal/Lørenskog. Oppstart er 1. juli 2019 og anbudet varer i 8 år, med mulighet for 3 års forlengelse. Kontraktsverdi er ca. 1,8 milliarder over kontraktsperioden og ca. 2,5 milliarder dersom opsjonene benyttes. Totalt vil Norgesbuss benytte 100 busser.
  • Torghatten Buss inngår i juni kontrakt med Troms fylkestrafikk ang. kjøring av buss i Nord Troms. Oppstart av kontrakt er 1. august 2019. Anbudet varer i 3,5 år med mulighet for forlengelse i inntil 3 år. Total kontraktsverdi på ca. 300 mill. dersom opsjonene benyttes. Totalt vil Torghatten Buss benytte 45 busser i anbudet.
  • Trønderbilene AS vinner tre kontrakter for busstransport i nordre del av Trøndelag for perioden 2019 – 2021. Kontraktsverdien for perioden er 360 mill. Antall busser er 230 stk.
  • Trønderbilene AS vinner kontrakt for busstransport i Jämtland i Sverige. Anbudet omfatter kjøring i seks av fylkets åtte kommuner og vil utføres med 100 busser. Kontraktens varighet er på 10 år. Total kontraktsverdi utgjør 1,25 milliarder SEK.
    

  Konsernet starter i 2018 opp følgende kontrakter:

  • Torghatten Nord viderefører i 2018 driften av ferjesambandet Bognes – Skarberget på E6 og Drag – Kjøpsvik på riksveg 827, begge i Nordland fylke, ihht. ny kontrakt gjeldende fra 2018 til og med 2021.
  • Trønderbilene starter i juni opp kjøring ihht. kontrakt med Opplandstrafikk, busslinjer lokalt og regionalt for kommunene på Hadeland og deler av Søndre og Nordre Land kommuner. Kontrakten driftes med 55 busser. Varighet på kontrakten er 1. juni 2018 til juni 2026 med mulighet til forlengelse.
  • Widerøe får i april levert det første av tre nye jetfly. Som lanseringskunde for Embraers andre generasjons jetfly har
   Widerøe som første flyselskap i verden tatt i bruk flytypen E190-E2. Det andre flyet blir levert i mai 2018 og det tredje i juni 2018.

    

  Det er et betydelig nybyggingsprogram i konsernet:

  • FosenNamsos Sjø AS får levert to nye el-ferjer (MF Lagatun og MF Munken) i desember 2018. Disse settes inn i sambandet Flakk – Rørvik i Trøndelag, med oppstart 1. januar 2019.
  • Torghatten Nord AS får bygd fem nye gass- og batteriferjer i 2018 for levering i starten av 2019. Disse settes inn i
   sambandet Haljem – Sandvikvåg på E39 (over Bjørnefjorden) i Hordaland i mars 2019.
  • Torghatten Trafikkselskap AS bygger ny hybridferje til sambandet Vennesund – Holm. Forventet levering i mars
   2020.
  • Bastø Fosen AS bygger ny hybridferje til sambandet Moss – Horten. Forventet levering på denne er oktober 2020.


  Det inngås nye og viktige samarbeidsavtaler i Widerøe:

  • Widerøe inngår i januar 2018 samarbeid med Norwegian. Avtalen gjelder Widerøes kortbaneruter og Norwegians
   innlandsruter. Fra mars 2018 blir det mulig å bestille kombinasjonsreiser med Widerøe og Norwegian. Avtalen gir
   Widerøes kunder større valgmulighet hva gjelder reiserute, tidtabell og pris, samt at det gir mindre reisetid pga. kortere tid mellom avgangene. Widerøe fortsetter også det gode samarbeidet med SAS.
  • Widerøe signerer samarbeidsavtale med KLM Royal Dutch Airlines. Avtalen er en såkalt code share avtale som innebærer at kunder kan fly med begge flyselskapene på samme booking. Dette vil gi kundene nye muligheter og fleksibilitet til å velge et større antall destinasjoner.
  • Widerøe inngår avtale med Air France. Dette er også en code share avtale. Dette sikrer et bedre rutetilbud mellom
   distriktene i Norge og resten av verden, da det nye samarbeidet vil gi reisende en helt ny tilgang til Air France og KLM sitt internasjonale nettverk av flyruter.


  Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av
  landets største aktører innen persontransport.


  Økonomi

  Resultat
  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 680,6 MNOK for 2018, mot 557,9 MNOK i 2017. Resultat etter skatt ble 570,9 MNOK, mot 467,7 MNOK i 2017. Sum driftsinntekter var 10.209 MNOK, mot 9.740 MNOK i 2017. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.418,5 MNOK i 2018, mot 1.313,9 MNOK i 2017. Driftsresultat viser et overskudd på 684,1 MNOK mot 624,8 MNOK året før.

  Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 188,9 MNOK mot 165,5 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 179,3 MNOK mot 152,8 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 13,8 MNOK mot 13,0 MNOK året før.
   

  Balanse

  Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 296 MNOK mot 1 289 MNOK året før. I konsernet er tilsvarende tall 10 694 MNOK og 8 938 MNOK. Av anleggsmidlene på 7 810 MNOK utgjør varige driftsmidler 7 604 MNOK.

  I morselskapet er egenkapitalen endret fra 860,7 MNOK til 824,9 MNOK og i prosent endret fra 66,7 prosent til 63,7 prosent. I konsernet er egenkapitalen økt til 3 093 MNOK, fra 2 748 MNOK forrige år. Egenkapitalandelen er 28,9 prosent i
  2018 mot 30,8 prosent året før. Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

  Konsernet har en likviditetsbeholdning på 1 158 MNOK ved utgangen av 2018 mot 814,7 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko,
  kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 21 og 22.


  Markedsforhold

  Det er stor konkurranse i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som
  løpende legges ut. Den teknologiske utviklingen påvirker alle segmentene konsernet opererer i, og det er spennende og
  ikke minst viktig å engasjere seg i dette. Vi bidrar med nye teknologiske løsninger i alle våre segmenter; både innenfor sjø,
  buss, fly og øvrig virksomhet.

  På sjøsiden krever anbudene betydelig kapital for å være med, og det siste året er det gjennomført milliardinvesteringer.
  Oppdragsgiverne presenterer stadig skjerpede krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene, noe som utfordrer oss på flere måter. Vi har imidlertid vunnet flere anbudskonkurranser og opprettholder vår markedsposisjon.

  For bussvirksomhet har det i år vært lagt ut flere anbud og ytterligere anbud legges ut fremover. Disse er fordelt over hele
  landet. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektive løsninger. For buss omhandler dette krav også krav
  om ny teknologi for å ytterligere redusere miljøpåvirkning samt krav til nye IT-løsninger i bussen. I enkelte bussanbud kreves det at operatør skal levere en komplett IT-tjeneste gjennom et Transport-as-a-Service (TaaS)- konsept. IT-tjenestene skal leveres gjennom en distribuert arkitekturmodell med klare grensesnitt for leveranse og ansvar, bygget på europeiske spesifikasjoner og standarder. Operatørens IT-ansvar blir med denne modellen større enn tidligere. Standardene vil kunne utvikles over tid, derfor stilles det krav til at operatør har tilgang til kompetente ressurser som er i stand til å følge utviklingen mhp. ny teknologi samt andre krav og forventninger fra både reisende og myndigheter. Konsernet har jobbet mye med dette i forbindelse med bl.a. anbud i Nittedal/Lørenskog med oppstart 1. juli 2019 og mener vi har opparbeidet nødvendig kompetanse for å være forberedt når nye anbudskonkurranser legges ut.

  For flytransport er det også betydelig konkurranse. Rammebetingelsene for å fly korte strekninger med små fly i Norge har i perioden 2016 – 2018 blitt betydelig svekket, spesielt har innføringen av en passasjeravgift i 2016 og andre offentlige avgifter redusert både etterspørselen, tilbudet og lønnsomheten. I 2017 inngikk Widerøe avtale med Embraer om levering av tre jetfly. Flyene ble levert i 2018 og trafikkerer nå både innen- og utenlands. De nye flyene gir Widerøe muligheter til å videreutvikle dagens ruter, satse på nye områder og bidra til økt lønnsomhet fremover. Det er i 2018 inngått en rekke samarbeidsavtaler som vil styrke vår markedsposisjon i flybransjen. I januar ble det, i tråd med anbudsregelverket, inngått et samarbeid med Norwegian på norske kortbaneruter. Dette innebærer at det nå er mulig å bestille kombinasjonsreiser med Widerøe og Norwegian innenriks. Widerøe viderefører også det nære og gode samarbeidet med SAS for å sikre gode kommunikasjoner fra distriktene. I februar ble det inngått samarbeidsavtale med KLM Royal Dutch Airlines og Air France. Internasjonale turister får nå mulighet til å finne Widerøes destinasjoner hos KLM og Air France og norske reisende vil ha tilgang på KLM`s og Air France sine store internasjonale nettverk.

  Det er konsernets mål at vår sterke posisjon som ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles.
  Samlet hadde konsernet over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2018.


  Eierstyring og selskapsledelse

  Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 17. oktober 2018”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. Rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

  Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

  • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til
   eierstyring og selskapsledelse.
  • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
  • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
  • Likebehandle alle aksjonærer.

  Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

  • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
  • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
  • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


  Godtgjørelse til ledende ansatte

  Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.


  Arbeidsmiljø og personalforhold

  Fravær

  I 2018 ble konsernets totalfravær 7,5 prosent, en økning på 0,4 prosent i forhold til 2017. Korttidsfraværet var i samme periode 2,2 prosent mot 2,1 prosent året før.

  Morselskapet hadde ikke fravær i 2018.

  Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 7,3 prosent i 2018 mot 7,7 prosent i 2017. En fin
  nedgang som i hovedsak skyldes lavere korttidsfravær.

  Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 8,0 prosent i 2018 mot 7,2 prosent i 2017. Dessverre
  fikk vi en økning her i hovedsak knyttet opp mot langtidsfraværet.

  Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 7,6 prosent i 2018 mot 7,2 prosent i 2017. Økningen kom i
  hovedsak på korttidsfraværet.


  Skader

  Konsernets H-verdi var i 2018 3,5 - fordelt på de forskjellige virksomhetsområdene ser det slik ut.

  Konsern Sjøtransport Landtransport Flytransport
  3,5 4,4 3,4 3,1

  (H-verdi betyr antall skader pr milion arbeidede timer)

  Kommentarer for de forskjellige områdene:

  Sjøtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 9 personskader med fravær i 2018, tilsvarende var det 15 i 2017.
  Passasjerskader teller 5 i 2018, tilsvarende antall hadde vi både i 2017 og 2016. Ingen personskader er karakterisert som alvorlige.

  Landtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 10 personskader medfravær i 2018. Tilsvarende tall i 2017 var 7. Passasjerskader teller 14 i 2018 mot 25 i 2017. En tilfredsstillende utvikling samt at ingen av skadene er klassifisert som alvorlige.

  Lufttransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 16 personskader med fravær mot 11 i 2017.

  Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 24 i 2018 mot 11 i 2017. Ingen av skadene er av alvorlig karakter.

  Konsernets visjon er ingen personskader hverken blant ansatte eller passasjerer.

  Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge også denne type hendelser.


  Likestilling og diskriminering

  Konsernet hadde 6907 faste ansatte ved utgangen av 2018.Antall kvinner utgjorde 1390 i antall, tilsvarende 20,1 prosent.

  Antall faste ansatte fordelte seg med 1170 innenfor Sjøtransport,hvorav 183 kvinner (15,6 prosent), og 2723 innenfor 
  Landtransport, hvorav 248 kvinner (9,1 prosent), 2834 innenfor lufttransport hvorav 920 kvinner (32,5 prosent) og 180 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 39 kvinner (21,7 prosent).

  I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 43 prosent og 57 prosent.

  Kvinneandelen i konsernet er relativt konstant og er størst i segmentet lufttransport. Dette har sammenheng med at kvinner
  tradisjonelt dominerer blant terminal- og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport
  hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segmentet sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte.

  Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger. Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i alle stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

  Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

  Bærekraft

  Torghatten-konsern har startet arbeidet med å oversette FNs bærekraftmål til vår virksomhet. Vi har en pågående prosess som
  skal sikre at vi fokuserer riktig i forhold til hva vi kan bidra med i forhold til dette viktige arbeidet som skal sikre neste generasjoners levevilkår, både i forhold til klima- og samfunnsutvikling. Den type tjenester vi tilbyr er avgjørende for å opprettholde samfunnsstrukturen og livsgrunnlaget i landet vårt, samtidig vet vi at disse tjenestene bidrar til utslipp som påvirker miljøet. Vi er derfor svært opptatt av å ta i bruk nye, teknologiske løsninger som sikrer lavest mulig påvirkning på ytre miljø og dermed livet både på land og i sjø.

  Eksempler på dette er:

  1. Konsernet har ved årskiftet 2018 – 2019 totalt 3 hybridferjer i drift og ytterligere 5 kommer i drift i løpet av 1. kvartal 2019. I tillegg er 2 hybridferjer under bygging og ferdigstilles i 2020.
  2. Ca. en tredjedel av konsernets 1570 busser kjører i dag på biodrivstoff eller gass, i tillegg en liten andel både hybrid- og elbusser. Antall el- og hybridbusser vil øke i 2019.
  3. Widerøe faset inn tre jetflyet er av typen Embraer E190-E2 i 2018. Disse representerer en helt ny flytype som innebærer et viktig teknologisk fremskritt med betydelig lavere utslipp av både CO2 og NOX.


  Ved å fremstå som et foretrukket alternativ for reisende vil vi automatisk bidra til å redusere private transportløsninger og i et
  totalperspektiv vil dette redusere miljøpåvirkningene.

  Gjennom vårt samfunnsansvar bidrar vi også inn mot bærekraftmålene til FN; dette gjelder kanskje spesielt i forhold til å sikre utdanning, helse og samarbeid og bidra til fattigdomsbekjempelse. Torghatten-konsernet er en stor, nasjonal aktør og vi tar vårt ansvar om å bidra til bærekraftig utvikling, både nasjonalt og globalt på alvor.

  Det ytre miljø

  Som transportbedrift påfører konsernet miljøet noen ulemper i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det
  vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og landselskapene i konsernet.

  To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy.

  Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning.

  Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og innføring av nye teknologiske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet blant ansatte, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride og elektriske løsninger samt systematisk utskiftning av eldre transportmidler. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

  Transportbransjen er påvirket av myndighetenes fokus på «det grønne skiftet» hvilket kommer klart til utrykk i anbudsprosesser konsernets selskaper deltar i. Summen av intern innsats, holdning og eksterne krav bidrar til at transportbransjen er i utvikling i forhold til å ta i bruk nye løsninger som reduserer miljøavtrykket totalt. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

  Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

  Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter.

  Samfunnsansvar

  Torghatten er opptatt av samfunnsansvar og ser på dette i to dimensjoner:

  1. Å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med etterlevelsen av konsernets etiske retningslinjer og verdigrunnlag er de
   grunnleggende elementene i kulturen i alle selskap i konsernet. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte,
   eiere og styrerepresentanter behandler hverandre og samfunnet for øvrig.
  2. Å bidra til å forsterke en positiv samfunnsutvikling der vi er engasjert i to virksomheter:
   a. MOT er en viktig internasjonal aktør som arbeider for å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet.
   b. CWIN - Child Workers i Nepal er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter og mot utnyttelse av barnearbeid.
   CWINs fokusområder er å ivareta gatebarn og forhindre menneskehandel, kommersiell seksuell utnyttelse av barn og
   bidra til at barn blir ivaretatt i henhold til internasjonale lover.

  Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå. 

  Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt samfunnsansvar på. 

  Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv. Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon. 

  Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

  Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de
  forhold som er nevnt i beretningen.

  Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2019. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

  Fortsatt drift

  Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

  Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2019 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

  Årsresultat og disponering

  Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 2 pr. aksje for 2018. Ved sin vurdering har styret
  vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

  Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik:

  Avsatt til utbytte   95      MNOK
  Overføring til annen egenkapital   84,3   MNOK
  Sum disponert        179,3 MNOK


  Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2018.

 • Nøkkeltall

  Nøkkeltall

  Av ,
  Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
  2018 2017   2018 2017
  13 749 13 033 Driftsinntekter 10 208 917 9 739 874
  -13 729 -14 248 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 418 521 1 313 944
  -17 594 -17 699 Driftsresultat (EBIT) 684 110 624 783
  188 943 165 525 Ordinært resultat før skattekostnad 680 636 557 860
  9 618 12 719 Skattekostnad 109 740 90 184
  179 325 152 806 Årsresultat 570 896 467 676
           
  824 861 860 658 Egenkapital 3 093 442 2 748 922
  63,7% 66,8% Egenkapital i prosent av totalkapital 28,9% 30,8%
      Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 6,7% 5,7%
  15,4% 13,6% Totalkapitalrentabilitet 8,2% 7,5%
  21,3% 18,4% Egenkapitalrentabilitet 19,5% 18,2%
           
  237 559 237 559 Aksjekapital 237 559 237 559
  45 952 46 705 Antall aksjer 45 952 46 705
  18,0 18,4 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 67,32 58,86
  4 3 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 11,8 8,7
  7 8 Antall sysselsatte 6 907 7 069
 • Resultatregnskap

  Resultatregnskap

  Av ,
  Torghatten ASA     Konsern
  2018 2017 (1.000 NOK) Noter 2018 2017
  13 749 12 868 Salgsinntekter 4,5 10 173 652 9 697 391
  45 165 Annen driftsinntekt 4,5 35 265 42 483
  13 794 13 033 Driftsinntekter   10 208 917 9 739 874
  0 0 Varekostnad   120 365 173 489
  16 582 18 157 Lønnskostnad 6 4 404 742 4 319 693
  10 941 9 124 Annen driftskostnad 6,23 4 265 290 3 932 746
  27 523 27 281 Sum driftskostnader før avskrivning 8 790 397 8 425 929
  -13 729 -14 248 Driftsresultat før avskrivning 1 418 521 1 313 945
  3 864 3 451 Avskrivning 7,8 716 622 673 888
  0 0 Nedskrivning 7 17 789 15 273
  -17 594 -17 699 Driftsresultat 684 110 624 783
      Finansinntekter og finanskostnader  
  190 775 189 151 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
  -4 941 -7 138 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -4 941 -7 138
  428 270 Annen renteinntekt 8 614 6 721
  1 967 2 747 Annen renteinntekt konsern 0 0
  24 979 4 936 Annen finansinntekt 11 220 345 167 531
  3 562 2 422 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 128 266 100 387
  -8 539 -6 761 Annen rentekostnad -127 136 -83 260
  -1 454 -2 095 Annen rentekostnad konsern 0 0
  -239 -309 Annen finanskostnad 11 -228 621 -251 165
  206 537 183 224 Sum finansposter -3 473 -66 923
             
  188 943 165 525 Ordinært resultat før skattekostnad 680 636 557 860
  9 618 12 719 Skattekostnad på ordinært resultat 12 109 740 90 184
             
  179 325 152 807 Årets resultat 570 896 467 676
             
      Tilordnet    
      Majoritetsinteresser 543 984 405 114
      Minoritetsinteresser 26 912 62 562
             
      Resultat pr aksje 13 11,8 8,7
 • Balanse

  Balanse

  Av ,
  Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
  31.12.2018 31.12.2017 (1.000 NOK) Noter 31.12.2018 31.12.2017
      Anleggsmidler
  Immaterielle eiendeler
     
  1 495 351 Utsatt skattefordel 12 0 0
  0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 81 657 100 292
  1 495 351 Sum immaterielle eiendeler 81 657 100 292
             
      Varige driftsmidler    
  52 604 42 845 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,20 253 761 249 762
  0 0 Skip og ferjer 7,20 4 412 945 3 925 949
  0 0 Fly 7,20 2 235 275 1 514 438
  760 884 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,20,23 702 121 738 868
  53 364 43 729 Sum varige driftsmidler 7 604 103 6 429 017
             
      Finansielle anleggsmidler  
  881 629 881 629 Investeringer i datterselskap 9,20 0 0
  2 263 7 205 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,20 4 251 9 192
  10 879 10 784 Investeringer i aksjer og andeler 14,20 16 484 17 656
  8 000 8 000 Andre langsiktige fordringer 18 44 778 39 837
  15 055 24 889 Andre langsiktige fordringer konsern 18,22,24 0 0
  1 901 2 102 Pensjonsmidler 15 58 991 59 626
  919 727 934 609 Sum finansielle anleggsmidler 7 810 264 126 312
             
  974 586 978 690 Sum anleggsmidler 7 810 264 6 655 621
             
      Omløpsmidler    
  0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 230 876 220 767
             
  303 28 Kundefordringer 20 659 638 650 407
  2 223 3 156 Kundefordringer konsern 24 0 0
  17 40 953 Andre fordringer 18 349 964 267 565
  190 775 160 995 Andre fordringer konsern 24 0 0
  193 317 205 132 Sum fordringer 1 009 602 917 972
             
  36 798 14 640 Finansielle investeringer    14,17,22 485 097 328 917
  90 912 90 675 Kontanter og kontantekvivalenter 17,22 1 158 034 814 671
  127 709 105 315 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 643 131 1 143 588
             
  321 026 310 447 Sum omløpsmidler 2 883 609 2 282 327
             
  1 295 613 1 289 137 SUM EIENDELER 10 693 873 8 937 949

   

  Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
  31.12.2017 31.12.2016 (1.000 NOK) Noter

  31.12.2017

  31.12.2016
      Egenkapital
  Innskutt egenkapital
       
  237 558 237 559 Aksjekapital 26 237 558 237 559
  -10 956 -4 645 Egne aksjer   -10 956 -4 645
  226 601 232 914 Sum innskutt egenkapital   226 601 232 914
             
      Opptjent egenkapital      
  0 0 Fond for vurderingsforskjeller   0 47 768
  598 260 627 744 Annen egenkapital   2 365 534 1 978 021
  598 260 627 744 Sum opptjent egenkapital   2 365 534 2 025 789
  0 0 Minoritetsinteresser   501 306 490 220
  824 861 860 658 Sum egenkapital   3 093 442 2 748 922
             
      Gjeld

  Avsetning for forpliktelser
       
  7 799 6 450 Pensjonsforpliktelser 15 24 260 21 667
  0 0 Utsatt skatt 12 427 337 418 954
  7 799 6 450 Sum avsetning forpliktelser   451 597 440 621
      Annen langsiktig gjeld      
  287 373 213 848 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,19,20,22 4 293 466 3 839 773
  0 0 Øvrig langsiktig gjeld 19,20,23 710 589 55 047
  287 373 213 848 Sum annen langsiktig gjeld   5 004 056 3 894 820
             
      Kortsiktig gjeld      
  1 253 2 331 Leverandørgjeld   423 122 441 848
  218 337 Leverandørgjeld konsern 24 0 0
  6 155 1 266 Betalbar skatt 12 94 451 47 157
  1 852 1 974 Skyldige offentlige avgifter   314 250 300 996
  95 024 71 268 Utbytte   103 633 94 536
  2 319 2 845 Annen kortsiktig gjeld   1 209 324 969 049
  68 760 128 159 Annen kortsiktig gjeld konsern 24 0 0
  175 580 208 180 Sum kortsiktig gjeld   2 144 779 1 853 586
  470 752 428 479 Sum gjeld   7 600 431 6 189 027
             
  1 295 613 1 289 137 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   10 693 873 8 937 949

   

 • Egenkapitaloppstilling

  Egenkapitaloppstilling

  Av ,

  Torghatten ASA

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum
  Egenkapital pr. 31.12.17 237 559 -4 645 0 627 744 860 658
  Årsresultat       179 325 179 325
   - herav avsatt utbytte       -95 024 -95 024
  Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer   -6 312   -113 786 -120 098
  Egenkapital 31.12.18 237 559 -10 958 0 598 260 824 861


  Konsern

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
  Egenkapital pr.31.12.2017 237 558 -4 645 47 768 1 978 021 490 220 2 748 922
  Årets resultat     -47 768 591 752 26 912 570 896
  - herav avsatt utbytte       -95 024   -95 024
  Utbytte til min.aksj         -8 609 -8 609
  Endring i egne aksjer   -6 311   -113 786   -120 097
  Omregningsdifferanse valuta       6 023   6 023
  Andre endringer egenkapital       -1 452 -7 217 -8 669
  Egenkapital pr 31.12.2018 237 558 -10 956 0 2 365 534 501 306 3 093 442
 • Kontantstrømoppstilling

  Kontantstrømoppstilling

  Av ,
  Torghatten ASA   Konsern
  2018 2017 (1.000 NOK) Indirekte metode 2018 2017
           
      Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
  188 943 165 525 Resultat før skattekostnad 680 636 557 860
  -5 873 -2 048 Betalte skatter -51 764 -30 610
  -45 -165 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer -37 163 10 276
  3 864 3 451 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 734 411 689 162
  -193 677 -190 090 Utbytte 6 861 -938
    0 Agio/disagio effekter 4 782 45 116
  -31 731 -5 081 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -156 485 -105 510
  4 941 7 138 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 4 941 7 303
   658 2 169 Endring kortsiktige fordringer -9 230 -97 004
    0 Endring varebeholdning -10 109 1 090
  -1 197 -155 Endring kortsiktig gjeld -18 726 33 414
  1 460 1 469 Endring andre tidsavgrensede poster -51 695 -67 258
  -32 658 -17 786 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 096 460 1 042 900
           
      Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
  45 165 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 203 092 138 006
  -13 500 -4 807 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 185 627 -1 593 409
  11 816 1 247 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 24 281 12 544
  -18 924 0 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -5 014 -583
  2 992 10 003 Innbetaling ved salg av egne aksjer 2 992 10 003
  201 744 129 609 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 0 938
  -125 936 -29 016 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -125 936 -29 016
  0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 0 1 247
  0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -28 059 -7 493
  58 237 107 202 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 114 272 -1 467 762
           
      Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
  122 485 1 801 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 821 130 1 011 424
  -27 600 -11 894 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
  -48 960 -47 235 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -372 218 -490 843
  0 0 Innbetaling på andre låneforhold 194 500 13 194
  0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -187 701 -167 589
  -71 268 -47 512 Utbetaling utbytte -94 536 -69 972
  -25 343 -104 840 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 361 175 296 214
           
  237 -15 424 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 343 363 -128 649
  90 675 106 099 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 814 671 942 270
  0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 0 1049
  90 911 90 675 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 1 158 034 814 671
 • Note 1 Generelt

  Note 1 Generelt

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

  Selskapets foretaksnummer er NO 916 819 927 MVA

  Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret 4. april 2019.

  Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4.

 • Note 2 Regnskapsprinsipper

  Note 2 Regnskapsprinsipper

  Av Jørgen Ellingsen,

  2.1 Hovedprinsippet
  Det konsoliderte regnskapet til Torghatten ASA er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god
  regnskapsskikk.
  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
  Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  2.2 Endringer i regnskapsprinsipper
  Regnskapsprinsippene som er benyttet er konsistente med forrige
  årsregnskap.

  2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
  Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta, idet alle datterselskapene har NOK som funksjonell valuta, bortsett fra Widerøe Jet AS som har USD som funksjonell valuta.
  Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta
  omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet.  Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

  2.4 Konsolideringsprinsipper
  Mor- og datterselskap
  Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torghatten ASA og selskaper hvor Torghatten ASA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse gjennom eierinteresser eller avtaler (datterselskaper). Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper, som om konsernet var én økonomisk enhet og alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom konsernselskaper er eliminert.
  Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås og frem til bestemmende innflytelse opphører. I de tilfeller datterselskapene ikke er heleid er minoritetens andel av resultat etter skatt og minoritetens andel av egenkapitalen presentert på separate linjer i resultatregnskapet og i balansen. Virksomhetsoverdragelser behandles etter oppkjøpsmetoden hvor konsernets anskaffelseskost fordeles på identifiserbare eiendeler og forpliktelser basert på anslått virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Den del av kostpris som ikke kan tilordnes identifiserbare eiendeler og forpliktelser, balanseføres som goodwill.

  Tilknyttede selskaper
  Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Torghatten ASA eller datterselskaper ikke har kontroll, men har betydelig
  innflytelse og eierinteresse, normalt 20-50 %. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden hvor Torghatten ASA`s andel av resultat etter skatt, samt gevinster/eventuelt tap ved salg, resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. I balansen inngår investeringen til kostpris korrigert for innarbeidet resultatandel og mottatt utbytte. Investeringen førsteganginnregnes til anskaffelseskost. Det gjøres nødvendige justeringer slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med konsernets prinsipper. Urealiserte gevinster/tap knyttet til transaksjoner med tilknyttet selskap er eliminert med konsernets andel i selskapet.

  Andre investeringer
  Alle ikke børsnoterte investeringer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt
  utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Børsnoterte investeringer verdsettes til børskurs pr. årsslutt.

  2.5 Kontanter og kontantekvivalenter
  Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan
  konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 

  2.6 Fordringer
  Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav. Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig.

  2.7 Sikring
  Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar konsernet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av
  virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon. 

  Kontantstrømssikring 
  Det holdes oversikt over virkelig verdi til et sikringsinstrument
  og informasjon om verdi pr. årsslutt tas inn i note til konsernregnskapet.

  2.8 Varelager
  Varelager er regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og
  netto salgspris. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved
  normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring
  og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av
  FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av
  varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand
  og plassering.

  2.9 Varige driftsmidler
  Egne driftsmidler
  Driftsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir
  balanseført verdi fraregnet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.

  Kostprisen for driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette driftsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli tillagt driftsmidlets kostpris og avskrevet i takt med driftsmidlet.

  Skip og ferjer dekomponeres i fartøy og klassekostnader, og avskrives lineært over brukstid. Klassekostnader avskrives over perioden frem til neste klassing.

  Anskaffelseskost for fly er dekomponert slik at slitedeler i motorene aktiveres for seg og avskrives over forventet tid mellom hvert vedlikehold. Etter gjennomført vedlikehold aktiveres dette og avskrives på tilsvarende måte.

  Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode:

  Bygninger 20-30 år
  Skip og ferjer 15-35 år
  Fly 20-35 år
  Flymotorer 6 år
  Reservedeler fly 10 %
  Vognmateriell og driftsløsøre 3-10 år

  Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 
  Anlegg under utførelse er klassifisert som driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til driftsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før driftsmiddelet blir tatt i bruk. 

  Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige  ontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

  Finansielle leieavtaler
  Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontantstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentesatsen for restgjelden blir lik i ulike perioder.
  Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er
  eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives
  eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet.
  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en finansiell leieavtale, vil en eventuell gevinst bli utsatt, og inntektsført over leieperioden.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er leietaker
  Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at transaksjonen er
  gjennomført til virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen gjennomføres. Om salgsprisen
  er under virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, unntatt i den situasjonen dette medfører  fremtidige leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amortiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgsprisen er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over estimert bruksperiode for eiendelen.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er utleier
  Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over
  leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og
  blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten.

  2.10 Finansielle instrumenter
  Finansielle instrumenter som holdes med den intensjon å tjene på kortsiktige fluktuasjoner i priser, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. 
  Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi som er observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. Endringer i virkelig verdi i finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål blir resultatført og presentert i finansinntekter ved verdistigning og som finanskostnader ved verdinedgang. 
  Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. 

  Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi
  med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser.
  Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handelsformål er klassifisert som omløpsmidler.
  Lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost.

  2.11 Goodwill
  Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld blir regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiser bare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill avskrives over den perioden den tilknyttede kontantstrømgenererende enhet forventes å generere fremtidig inntjening. Det foretas årlige tester om hvorvidt verdien på goodwill er tilstede. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkeligverdi. Nedskrivning av goodwill ved verdifall reverseres ikke.

  2.12 Avsetninger
  En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger blir gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

  Usikre forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet og virkelig verdi vurderes løpende. Endringer i virkelig verdi resultatføres.

  Tapsbringende kontrakter
  Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.

  2.13 Pensjonsordninger
  Ytelsesbasert pensjonsordninger 
  Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordningerberegnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell.

  Innskuddsbaserte pensjonsordninger
  I tillegg til ytelsesplanen beskrevet ovenfor, har konsernet innskuddsplaner. Innskuddene er gitt til pensjonsplaner for heltidsansatte, og tilskuddene utgjør fra 2% til 5% av lønn. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader.

  2.14 Skatt
  Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelt korrigert for betalbar skatt tidligere år.
  Utsatt skatt avsettes på forskjeller mellom balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendeler kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater.

  2.15 Estimater
  Konsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale områder hvor bruk av estimater har vesentlig betydning for regnskapsførte verdier og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater i fremtidige perioder, er verdsettelse av immaterielle eiendeler, driftsmidler og pensjonsforpliktelser. Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for verdifall (jfr note 7 Varige driftsmidler og 8 Immaterielle eiendeler) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår i beregning av avskrivninger være basert på estimater. Konsernet har  virksomhet innenfor kollektivtransportbransjen, hvor man i større og større grad må operere i et anbudsmarked med kapitaltunge transportmidler som har en økonomisk levetid som går ut over anbudskontraktenes lengde. Estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nåverdi må baseres på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, teknologisk utvikling, evnen til å realisere synergier, rentenivå og andre relevante forhold. Endringer i ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger av eiendeler i fremtidige perioder. Risiko for endringer som påvirker regnskapet vil naturlig være høyere i anbudsutsatte markeder og
  være mer begrenset i markeder med forhandlede kontrakter. Immaterielle eiendeler, testes årlig for behov for nedskrivning.
  Øvrige eiendeler testes for nedskrivning hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være
  endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. På samme måte vurderes avskrivningsplaner
  og eventuelle restverdier periodisk. Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jfr note 15) innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få effekt for konsernets resultatregnskap gjennom amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

  2.16 Utbytte
  Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som kortsiktig gjeld frem til tidspunkt for generalforsamling. Mottatt utbytte fra døtre
  inntektsføres i den perioden utbyttet avsettes i datterselskapene. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres ved utbetaling. I tilfeller hvor utbytte er tilbakebetaling av kapital på oppkjøpstidspunktet, vil utbytte gå til fratrekk på anskaffelseskostnaden for aksjene.

  2.17 Lånekostnader
  Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Rentekostnadene som påløper under byggeperioden til anleggsmiddelet balanseføres.
  Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger
  anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning.

  2.18 Kriterier for inntekts- og kostnadsføring
  Driftsinntekter – herunder passasjerinntekter, godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet – er regnskapsført når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Driftsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Salg av klippekortfor passasjertransport i bil, båt- og ferjerutene er inntektsført pr. salgsdato på enkelte ferjesamband. Etter hvert som nye billetteringssystem implementeres i de ulike datterselskapene, går konsernet over til en mer korrekt måling av periodisering av billettinntektene ved at alt inntektsføres i takt med faktisk utførte reiser.

  Faktiske utgifter til reparasjon og vedlikehold av skip og ferjer som ikke er å anse som påkostning, kostnadsføres når reparasjonen eller vedlikeholdet finner sted, med unntak av klassing som aktiveres og kostnadsføres over perioden til neste klassing.

  2.19 Gjeld og egenkapital
  Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske
  realiteten.

  Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

  Egne aksjer
  Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer
  presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført.

  Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
  Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter
  fradrag for skatt.

  2.20 Minoritetsinteresser
  Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte
  merverdier på oppkjøpstidspunktet. 

  Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av
  egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket.

  2.21 Hendelser etter balansedagen
  Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

  2.22 Kontantstrømoppstilling
  Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.

 • Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2018

  Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2018

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernets struktur
  Det har ikke skjedd vesentlige endringer i konsernets struktur gjennom året.

 • Note 4 Segmentinformasjon

  Note 4 Segmentinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

  Forretningssegment
  Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

  Forretningssegment 2018 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000)            
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 716 880 356 459 3 987 348 0 120 5 060 807
  Kontraktsinntekter 1 549 777 2 125 202 605 592 0 0 4 280 570
  Andre inntekter 299 862 123 860 128 037 260 050 55 731 867 540
  Sum inntekter 2 566 519 2 605 521 4 720 977 260 050 55 851 10 208 917
               
  Andre driftskostnader føt av- og nedskrivinger 1 824 080 2 412 547 4 279 953 210 499 63 318 8 790 397
  Avskrivninger 271 752 81 780 334 790 23 200 5 099 716 622
  Nedskrivninger 17 789 0 0 0 0 17 789
               
  Driftsresultat segment 452 898 111 193 106 234 26 351 -12 566 684 110
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -60 941 15 707 -75 630 126 547 -4 125 1 468
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -4 941 -4 941
  Resultat før skattekostnad 391 957 126 900 30 604 152 898 -21 723 680 636
  Skattekostnad 77 421 25 989 1 834 4 021 476 109 740
  Årets resultat 314 536 100 911 28 769 148 877 -22 198 570 896
  Herav minoritetens andel av resultat 7 046 3 827 13 782 1 575 683 26 912
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 4 394 603 384 901 2 826 443 115 928 88 389 7 810 264
  Omløpsmidler 850 570 572 959 635 246 605 903 218 931 2 883 609
  Totale Eiendeler 5 245 173 957 860 3 461 689 721 831 307 321 10 693 873
               
  Gjeld til kredittinstitusjoner 3 211 787 154 703 574 292 62 401 290 283 4 293 466
  Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 256 687 59 676 839 729 -650 6 745 1 1162 186
  Kortsiktig gjeld 439 677 486 193 1 029 172 61 898 127 840 2 144 779
  Sum Gjeld  3 908 151 700 572 2 443 193 123 648 424 867 7 600 431

   

  Forretningssegment 2017 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000)            
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 777 681 308 724 3 793 186 0 152 4 879 743
  Kontraktsinntekter 1 461 007 2 043 735 655 373 0 0 4 160 115
  Andre inntekter 243 896 97 819 0 309 452 48 848 700 015
  Sum inntekter fra eksterne kunder 2 482 585 2 450 278 4 448 559 309 452 49 000 9 739 874
               
               
  Andre driftskostnader før av- og nedskrivning 1 921 388 2 263 890 3 900 591 282 684 57 376 8 425 929
  Avskrivninger 259 82 878 301 819 24 862 4 809 673 888
  Nedskrivinger 6 425 0 8 848 0 0 15 273
               
  Driftsresultat segment 295 251 103 510 237 301 1 906 -13 185 624 783
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -97 872 -4 800 -52 489 96 545 -1 169 -59 785
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 -7 138 0 -7 138
  Resultat før skattekostnad 197 379 98 710 184 812 91 313 -14 354 557 860
  Skattekostnad 35 709 21 827 39 788 -3 181 -3 960 90 184
  Årets resultat 161 670 76 883 145 023 94 494 -10 394 467 676
  Herav minoritetens andel av resultat 4 955 3 153 52 675 1 138 641 62 562
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 3 903 186 416 326 2 116 186 151 244 68 679 6 655 621
  Omløpsmidler 544 798 544 749 577 646 469 807 145 327 2 282 327
  Sum Eiendeler 4 447 983 961 076 2 693 832 621 050 214 007 8 937 949
               
  Gjeld til kredittinstitusjoner 2 766 161 162 938 593 990 99 645 217 039 3 839 773
  Avsetning for forpliktelser og øvrig lang gjeld 250 033 73 855 172 023 -6 747 6 504 495 668
  Kortsiktig gjeld 373 648 405 113 911 115 68 221 95 489 1 853 586
  Sum Gjeld  3 389 841 641 907 1 677 128 161 119 319 032 6 189 027

   

  Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

  Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
  Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
  Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
  Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet
  Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


  I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere.
  For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide  transportselskaper som er oppdragsgivere.

  Geografisk segment
  Konsernets geografiske marked er hovedsaklig Norge, men av Widerøes passasjerinntekter utgjør 400 mill NOK utland.

 • Note 5 Salgsinntekter

  Note 5 Salgsinntekter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA   Konsern
  2018 2017 Driftsinntekter 2018 2017
  13 749 12 838 Ordinære salgsinntekter 5 060 807 4 879 743
  0 0 Kontraktsinntekter 4 280 570 4 160 115
  0 0 Andre salgsinntekter 832 275 657 532
  45 165 Annen driftsinntekt 35 265 42 483
  13 794 13 033 Sum salgsinntekter 10 208 917 9 739 874
 • Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) 2018 2017
  Lønninger 12 857 13 219
  Folketrygdavgift 1 841 2 175
  Pensjonskostnader 1 682 2 871
  Andre ytelser 201 -109
  Totale lønnskostnader 16 582 18 157
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

   

  Konsern    
  (1.000 NOK) 2018 2017
  Lønninger 3 616 589 3 447 920
  Folketrygdavgift 426 907 484 327
  Pensjonskostnader 236 860 255 151
  Andre ytelser 214 388 132 295
  Totale lønnskostnader 4 404 743 4 319 693
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 6252 5 874


  Ytelser til ledende personer
  Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

    Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef, Torghatten ASA 2 920 4 2 925 1 572
  Roger Granheim, Visekonsernsjef, Torghatten ASA 2 467 4 2 472 31


  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef i Torghatten ASA inngår i selskapets obligatoriske tjenestepensjon. I tillegg foreligger en egen pensjonsavtale for konsernsjefen som gjelder fra det tidspunkt han fratrer sin stilling. Konsernsjef har 6 måneders  oppsigelse og har rett til 12 måneders lønn fra fratreden.

  Roger Granheim, Visekonsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige oppsigelsesfristen på 6 måneder.

  REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

  Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

  Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

  Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

  Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

  De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, med et pensjonsgrunnlag på maksimalt 12G
  (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år. 

  Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

  Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet.

    Torghatten ASA Konsern
  Revisjon (1.000 NOK) 2018 2017 2018 2017
  Lovpålagt revisjon 273 273 3 342 3 634
  Andre attestasjonstjenester 0 2 186 126
  Skattemessig bistand 68 0 1 205 706
  Regnskapsmessig bistand 0 12 512 527
  Andre tjenester utenfor revisjonen 0 20 57 427
  Totale revisjonstjenester 341 307 5 302 5 420
  Andre revisorer enn konsernrevisor       146
  Konsernrevisor 341 307 5 302 5274

   

  Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2018 2017
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 170 170
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 95 95
  Tor Andenæs medlem 95 95
  Audhild Bang Rande medlem 95 95
  Torstein Moe medlem 95 95
  Monica Bjørnøy medlem 95 95
  Petter Førde medlem (fra 2017) 95 27
  Geir Sørensen medlem (avgått 2017) 0 68
  Brynjar Kroknes vararepresentant 27 31
  Totalt styrehonorar   767 740
 • Note 7 Varige driftsmidler

  Note 7 Varige driftsmidler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
  Anskaffelseskost pr 1.1. 102 340 42 281 144 620
  Tilgang/oppkjøp 13 500 0 13 500
  Avgang 0 0 0
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 115 839 42 281 158 120
         
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 59 494 41 397 100 891
  Årets avskrivning 3 740 124 3 864
  Årets nedskrivning 0 0 0
  Avgang avskrivning 0 0 0
  Sum akk. avskrivninger 63 235 41 521 104 756
  Bokført verdi pr. 31.12. 52 604 760 53 364

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær

   

  Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
  Anskaffelseskost pr. 1.1. 426 972 5 583 411 2 366 880 1 343 762 9 721 025
  Tilgang/oppkjøp 16 023 798 543 1 066 541 56 841 1 937 948
  Avgang 1 889 17 314 124 467 22 256 165 929
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 441 106 6 364 639 3 308 954 1 378 344 11 493 044
             
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 177 210 1 657 462 852 442 604 893 3 292 008
  Årets avskrivning 10 134 283 671 324 930 79 251 697 987
  Årets nedskrivning 0 17 789 0 0 17 789
  Avgang avskrivning 0 7 228 103 693 7 921 118 842
  Sum akk. avskrivninger 187 345 1 951 694 1 073 679 676 223 3 888 941
  Bokført verdi pr. 31.12. 253 761 4 412 945 2 235 275 702 121 7 604 103

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær


  Bygninger
  Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.

 • Note 8 Immaterielle eiendeler

  Note 8 Immaterielle eiendeler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Konsernet    
  Goodwill (1.000 NOK) 2018 2017
       
  Anskaffelseskost 01.01. 337 965 336 073
  Tilgang   1 892
  Anskaffelseskost 31.12. 337 965 337 965
       
  Akkumulerte avskrivninger 01.01 237 673 216 032
  Årets avskrivning 19 635 21 641
  Akkumulerte avskrivninger 31.12 256 309 237 673
       
  Bokført verdi pr 31.12 81 657 100 292

  Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2018 81,7 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter.

  Norgesbuss AS
  Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS er hovedsakelig knyttet til oppkjøp av SAS Flybussen Dette ble i oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. I tillegg består immaterielle eiendeler i Norgesbuss av resterende verdi av to tidligere oppkjøp (Bærum Forenede Bilruter og Oslo og Follo Biltrafikk). Pr. 31.12.18 er restverdi på goodwill i Norgesbuss totalt 42,2 MNOK.

  FosenNamsos Sjø AS
  Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 7,1 MNOK er knyttet til fusjonen med sjøvirksomheten til NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

  Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover.

  Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

  Trønderbilene AS
  Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene.

  Pr. 31.12.18 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 4,1 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 14,5 år. 

  WF Holding AS
  Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill. Torghatten ASA eier 66% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder. Rest goodwill pr. 31.12.18 er 27 mill.

  Torghatten Buss AS
  Torghatten Buss AS kjøpte i 2017 Tromsø Busscharter AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 1,9 miill. Goodwill avskrives over 5 år. Saldo pr. 31.12.18 er på 1,1 mill.

 • Note 9 Datterselskaper

  Note 9 Datterselskaper

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA              
  Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.18 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
  Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 99 834 100 % 3 542 3 542
  Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 835 268 100 % 40 010 40 010
  Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 33 135 100 % 35 174 35 174
  FosenNamsos Sjø AS *1) 2008 Trondheim 66 % 180 104 66 % 95 390 95 390
  T-Finans AS 2011 Brønnøysund 100 % 178 369 100 % 82 207 82 207
  Trønderbilene AS konsern  *2) 1999 Levanger 100% 509 827 100% 92 673 92 673
  Norgesbuss AS konsern *3) 2004 Oslo 100% 145 874 100% 174 176 147 182
  Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100% 22 360 100% 14 500 14 500
  Torghatten Buss AS *4) 1993 Brønnøysund 100% 16 374 100% 9 370 9 370
  WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 66% 516 910 66% 316 157 316 157
  Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100% 1 145 100% 505 505
  TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100% 10 983 100% 400 400
  Fjordveien AS 1994 Trondheim 100% 57 100% 80 80
  Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100% 6 440 100% 1 669 1 669
  Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66% 6 707 66% 2 887 2 887
  Maritime Venture AS *6) 2011 Sandnessjøen 51% 94 440 51% 29 964 29 964
  Secora AS 2012 Svolvær 100% 37 476 100% 0 9 800
  Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100% 2 550 100% 100 100
  Sum datterselskaper             881 629

   

  Info ang. underkonsern
    Anskaffelses-
  tidspunkt
  Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
  *1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap:
  Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   53 803 51 %
               
  *2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
  Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51%   11 208 51%
  Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   5 245 61%
  TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 94%   3 020 98%
  GB Transportservice AS 1987 Røros 100%   3 232 100%
               
  *3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
  Omniservice AS 2004 Oslo 100%   5 553 100%
  Norgesbuss Ekspress AS 2004 Oslo 100%   2 256 100%
  Firda Billag Buss AS 2013 Førde 50%   47 949 50%
  Norgesbuss Rogaland AS 2016 Oslo 100%   100 100%
  Flybussekspressen AS   Oslo 100%   2 625 100%
               
  *4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap:
  Tromsø Busscharter AS 2016 Tromsø 100%   2 113 100%
               
  *5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
  Widerøe AS 2013 Bodø 100%   485 217 100%
  Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø   100% 335 230 100%
  Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100% 2 183 100%
  Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100% 70 829 100%
  Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø    100% 26 740 100%
  Widerøe Property AS 2016 Bodø   100% 50 873 100%
  Widerøe Asset AS 2016 Bodø   100% 677 026 100%
    Widerøe Jet AS 2016 Bodø   100% 160 345 100%
               
  *6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: 
  Seløy Holding AS 2011 Herøy 60%   20 527 60%
      Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100% 9 610 100%
      Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100% 54 435 100%
  Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100%   253 100%
               
 • Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA            
  Tilknyttede selskap
  (1.000 NOK)
  Eierandel Bokført verdi 31.12.17 Tilgang/ avgang 2018 Resultatandel/endring egenkapital 2018 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.18
  North Sea Safety KS 50 % 7 205 0 -4 942 0 2 263
  Sum tilknyttede selskaper   7 205 0 -4 942 0 2 263

   

  Konsern            
  Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.17 Tilgang/
  avgang 2018
  Resultatandel/endring egenkapital 2018 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.18
  North Sea Safety KS 50 % 7 205  0 -4 942 0 2 263
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
  Sum tilknyttede selskaper   9 192 0 -4 942 0 4 251


  Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.18 om de enkelte tilknyttede selskapene:

  Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
  North Sea Safety KS Rederi 154 306 148 467 5 839 6 973 -15 345
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 12 271 4 699 7 572 11 895 -691

   

  Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
  North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %
 • Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2018 2017 Annen finansinntekt 2018 2017
  86 167 Agio 193 318 160 241
  1 991 3 830 Gevinst ved salg av aksjer 2 111 3 830
  2 903 938 Aksjeutbytte 15 697 2 833
  20 000 0 Annen finansinntekt 9 219 628
  24 979 4 936 Sum Annen finansinntekt 220 345 167 531
           
      Annen finanskostnad    
  65 270 Disagio 185 641 205 357
  161 39 Gebyrer og kredittkortprovisjon 40 429 40 362
  13 0 Tap ved salg av aksjer 13 0
  0 0 Annen finanskostnad 2 537 5 446
  239 309 Sum Annen finanskostnad 228 621 251 165
 • Note 12 Skatt

  Note 12 Skatt

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2018 2017 Skattekostnad 2018 2017
  6 155 13 606 Betalbar skatt 135 188 102 090
  4 607 432 For lite/mye avsatt tidligere år 4 607 432
  -1 144 -1 320 Endring utsatt skatt -30 055 -12 338
  9 618 12 719 Netto skattekostnad  109 740 90 184
           
      Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 23 %
  188 943 165 525 Resultat før skatt 680 636 557 860
  43 457 39 726 Skatt beregnet med 23% 156 546 133 886
  4 607 432 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år 4 607 432
  -34 058 -27 687 Utbytte/Konsernbidrag 1 587 -2 493
  27 6 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -3 794 823
  -819 -581 Verdistigning aksjer/andeler -32 868 -24 808
  1 137 1 713 Resultat fra tilknyttet selskap 1 894 1 802
  -4 800 -906 Annet 1 193 -1 244
  68 15 Endret skattesats -19 424 -18 215
  9 618 12 719 Skattekostnad 109 740 90 184
           
  5 % 8 % Effektiv skattesats: 16 % 16 %
           
           
      Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
  2018 2017 Negative midlertidige forskjeller 2018 2017
      Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 49 297 34 750
  11 050 9 870 Driftsmidler 13 324 13 546
  7 799 6 450 Netto pensjonsforpliktelser 24 808 22 671
      Gevinst/tapskonto 2 523 3 328
      Andre forskjeller 7 772 2 086
      Underskudd til fremføring 367 866 229 413
  18 849 16 320 Sum negative midlertidige forskjeller 465 591 305 794
           
      Positive midlertidige forskjeller
      Driftsmidler 2 258 897 1 953 260
  10 152 12 690 Gevinst/tapskonto 76 049 86 998
  1 901 2 102 Netto pensjonsmidler 49 473 51 508
      Andre forskjeller 23 614 35 565
  12 053 14 792 Sum positive midlertidige forskjeller 2 408 033 2 127 332
           
  -6 796 -1 528 Netto midlertidige forskjeller 1 942 442 1 821 538
           
  -1 495 -351 Netto utsatt skatteforpliktelse 427 337 418 954
           
      Betalbar skatt i balansen
  6 155 13 606 Betalbar skatt i skattekostnaden 135 188 102 090
    -12 340 Skattevirkning av konsernbidrag -40 738 -54 933
  6 155 1 266 Betalbar skatt i balansen 94 451 47 157
 • Note 13 Resultat per aksje

  Note 13 Resultat per aksje

  Av Jørgen Ellingsen,

  Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

  (1.000 NOK) 2018 2017
  Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 543 984 405 114
  Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 45 951 523 46 705 478
  Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 11,8 8,7

                                                                                                                                                     

  Utvannet resultat pr. aksje
  Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2017 og 2018.

   

   

 • Note 14 Finansielle investeringer

  Note 14 Finansielle investeringer

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50% 100 100
  Helgeland Invest AS 2,10% 4 996 4 996
  DnB Aktiv Rente II   5 000 5 447
  Øvrige aksjer   337 337
  Investering i aksjer og andeler   10 433 10 879


   

  Konsern      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 5,00% 796 796
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50% 100 100
  Helgeland Invest AS 2,10% 4 996 4 996
  Tidligfasefondet i NT 3,22% 500 500
  DnB Aktiv Rente II   5 000 5 447
  North Energy AS 0,08% 412 149
  Sentrum Næringshage AS 5,40% 249 249
  Nord Norsk Smolt AS 19,00% 5 162 1 400
  Atlantic Panamax 5,00% 2 264 260
  Flybussen.no DA 12,50% 30 118
  Lufthavndrift AS 5,00% 1 500 1 500
  Andre   969 969
  Investering i aksjer og andeler   21 978 16 484

   

  Torghatten ASA      
  Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
    kost verdi verdi
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  NTS ASA 2 284 16 647 16 647
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 1 169 1 169
  Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) *1) 18 000 17 982 17 982
  Finansielle investeringer 37 552 36 798 36 798

  Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert. 
  *1) gjelder inv. via NEF Kapitalforvaltning og gjelder ulike Sparebanker, Gjensidige, DnB og Storebrand.

  Konsern      
  Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
  verdi
  NTS ASA 73 552 464 945 464 945
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 169 1 169
  Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) 18 000 17 982 17 982
  Finansielle investeringer 108 887 485 097 485 097

   

 • Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Av Jørgen Ellingsen,

  AFP                    
  AFP-ordningen er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2018 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2017 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede
  utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

  Torghatten ASA
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2018
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     408
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     370
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -253
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     1 332
  Aga     74
  Årets pensjonskostnad     1 931

  Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2018
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 7 551 8 636 16 188
  Aga 213 1 221 1 433
  Nåverdien av årets opptjening 158 250 408
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 173 197 370
  Aktuariell tap/gevinst 228 -278 -50
  Utbetaling pensjon/fripoliser -50 -149 -199
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 8 273 9 877 18 151
   
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 6 106 0 6 106
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 253 0 253
  Aktuariell tap/gevinst -231 0 -231
  Premieinnbetalinger 473 0 473
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -50 0 -50
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 6 551 0 6 551
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -2 651 -1 930 -4 581
  Ikke resultatført planendringer -374 -272 -646
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 303 7 675 6 372
   
  Forventet premieutbetaling neste år     473
  Forventet utbetaling neste år     50
         
  Endringer i forpliktelsen      
        2018
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      3 796
  Resultatført pensjonskostnad     1 931
  Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -720
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     5 007
         
  Balanseførte pensjonsmidler     1 303
  Balanseført innskuddsfond     598
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     1 901
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     7 675
  Annen pensjonsforpliktelse     124
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     7 799
   
  Konsernet
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2018
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     11 023
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 950
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -7 665
  Administrasjonskostnader     2 467
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     11 481
  Resultatført implementeringsvirkning     -21
  Aga     1 381
  Årets pensjonskostnad     24 616

  Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 229 inkl aga.
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2018
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 208 765 56 924 265 690
  Aga 3 804 7 082 10 886
  Nåverdien av årets opptjening 10 065 958 11 023
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 4 833 1 116 5 949
  Aktuariell tap/gevinst 3 891 11 326 15 217
  Overtakelse 5 249 -144 5 106
  Utbetaling pensjon/fripoliser -7 738 -16 527 -24 464
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 228 871 60 736 289 606
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1  186 779 0 186 779
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 7 665 0 7 665
  Aktuariell tap/gevinst -6 106 0 -6 106
  Administrasjonskostnader -2 467 0 -2 467
  Premieinnbetalinger 17 242 0 17 242
  Overtakelse 1 933 0 1 933
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -7 718 0 -7 718
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 197 329 0 197 329
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -67 537 -61 137 -128 673
  Ikke resultatført estimatavvik/planendring -9 402 -278 -9 680
  Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -45 397 -679 -46 076
   
  Forventet premieutbetaling neste år     16 535
  Forventet utbetaling neste år     8 234
         
  Endinger i forpliktelsen
        2018
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -40 460
  Resultatført pensjonskostnad     24 616
  Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -30 232
  Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     -46 076
   
  Balanseførte pensjonsmidler     45 913
  Balanseført innskuddsfond     13 079
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     58 991
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     -163
  Annen pensjonsforpliktelse     24 422
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     24260

  Av annen pensjonsforpliktelse utgjør MNOK 10.685 driftspensjon til de kabinansatte i Widerøe. Dette er en ny ordning som gjelder fra 01.01.2017.

        2018
  Diskonteringsrente     2,60%
  Årlig G-regulering     2,50%
  Avkastning på pensjonsmidler     4,30%
  Lønnsvekst     2,75%
  Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,80%
  Gjennomsnittelig turnover     8% - 0%
   
        2018
  Omløpsobligasjoner     12,5%
  Anleggsobligasjoner     29,4%
  Pengemarked     11,0%
  Aksjer     12,1%
  Eiendom     9,1%
  Utlån og fordringer     25,2%
  Annet     0,7%
  SUM     100%

   

  Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
  Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

 • Note 16 Varebeholdning

  Note 16 Varebeholdning

  Av Jørgen Ellingsen,

  Varebeholdningen består i hovedsak av forbruksmateriell til løpende vedlikehold, drivstoff og andre ferdigvarer.
  Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 • Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Mor   Konsern
  2018 2017 (1.000 NOK) 2018 2017
  36 798 14 640 Finansielle investeringer 485 097 328 917
  90 912 90 675 Kontanter og kontantekvivalenter 1 158 034 814 671
  127 709 105 315 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 643 131 1 143 588


  Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 54,4 MNOK, herav 1,1 MNOK i morselskapet.
  Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 30 MNOK. Widerøe konsern har en garanti på 90,8 MNOK.

 • Note 18 Fordringer og gjeld

  Note 18 Fordringer og gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
    Mor   Konsern
  Fordringer med forfall
  senere enn ett år
  2018 2017   2018 2017
  Andre langsiktige fordringer 8 000 8 000   44 778 39 837
  Andre langsiktige fordringer konsern 15 055 24 889   0 0
  Sum langsiktige fordringer 23 055 32 889   44 778 39 837
   
    Mor   Konsern
  Langsiktig gjeld med forfall
  senere enn 5 år
  2018 2017   2018 2017
  Gjeld til kredittinstitusjoner 64 943 8 000   1 994 428 1 599 254
  Sum 64 943 8 000   1 994 428 1 599 254
   
    Mor   Konsern
  Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2018 2017   2018 2017
  Andre fordringer  17 40 953   349 964 267 565
  Sum 17 40 953   349 964 267 565

   

   

 • Note 19 Rentebærende langsiktig gjeld

  Note 19 Rentebærende langsiktig gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA Balanseført verdi:
    Låneperiode 2018 2017
  Banklån - flytende rente 2009-2025 287 373 213 848
         
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   287 373 213 848
  Gjennomsnittlig rente   2,97% 3,16%
   
  Konsern Balanseført verdi:
    Låneperiode 2018 2017
  Banklån –flytende rente 2009-2025 3 857 185 3 387 670
  Banklån - fast rente 2009-2025 436 282 452 103
  Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter   710 589 55 047
         
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   5 004 056 3 894 820
  Gjennomsnittlig rente   3,13% 2,33%


  Se også note 20.

  Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25%  av balansesummen.

 • Note 20 Panstillelser

  Note 20 Panstillelser

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA
  Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 287 373
  Sum gjeld sikret ved pant 287 373
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Driftsløsøre, inventar og lignende 760
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
  Bygninger og tomter 52 604
  Sum eiendeler 5

   

  I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
  TrønderBilene as 4 234 Aksjer
  Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
  Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
  WF Holding AS 510 Aksjer
  Secora AS 550 000 Aksjer
  T-Finans AS 100 Aksjer

  Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

  Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 107,5 MNOK, Bastø Fosen AS maksimalt opp til 25,0 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 25,8 MEUR.

  Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.         

  Konsern
  Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                        
  Gjeld til kredittinstitusjoner 4 293 466
  Sum gjeld sikret ved pant 4 293 466
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Kundefordringer 659 638
  Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 7 350 341
  Bygninger og tomter 253 761


  Garantier i Torghatten konsern
  Garantistillelser på 766,4 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og
  godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har  konkurranseutsatt, samt leasingog skattetrekksgarantier.

  Garantier i andre døtre
  Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

  Covenants krav
  Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.

 • Note 21 Sikringsinstrumenter

  Note 21 Sikringsinstrumenter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Oljesikring (kontantstrømsikring)
  Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, Torghatten Trafikkselskap AS og Widerøe bundet opp i egnede sikringsinstrument.

  Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.18: -94,8 MNOK. Til sammenligning var verdien på inngåtte sikringsavtaler pr. 31.12.17: -7,5 MNOK.

  De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

  Rentesikring
  Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er ingen lån rentesikret gjennom sikringsavtaler pr. 31.12.18.

  Valutasikring
  Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.18 var 24 MUSD sikret.

  Det er forøvrig inngått sikringsavtaler knyttet til valutaeksponeringen i forbindelse med kontrahering av skip i utlandet.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.18 54 MNOK. Til sammenligning var verdien pr 31.12.17 -2 MNOK

 • Note 22 Finansiell risiko

  Note 22 Finansiell risiko

  Av Jørgen Ellingsen,

  Organisering av finansiell risikostyring     
  Virksomheten i Torghatten konsern er i det alt vesentlige innenlands kollektivtransport på land, sjø og i luften, og konsernet er i første rekke utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. I tillegg er konsernet utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. 

  Styringen av finansiell risiko følger den desentraliserte styringsstrukturen som er lagt for konsernet, hvor hvert enkelt datterselskap avdekker og evaluerer sin aktuelle finansielle risiko, og deretter eventuelt benytter aktuelle finansielle instrumenter for å redusere denne.

  Renterisiko
  Virksomheten i Torghatten konsern er kapitalintensiv, med krav til betydelige investeringer i transportmateriell som busser, ferjer, skip og fly. Renterisikoen er i stor grad knyttet til den gjeldsporteføljen som er tilknyttet disse investeringene. Generelt har konsernet som målsetting at rentekostnadene skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedet. Samtidig foretas det disposisjoner for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedet. Beslutninger knyttet til sikringer tas av styrene i de enkelte datterselskap. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentebinding på konsernets lån, samt bruk av rentederivater.

  Renteeksponeringen knyttet til rentefornyelser for konsernets rentebærende gjeld og finansielle instrumenter er vist i tabellen
  under. Urealisert rentegevinst/-tap er ikke innregnet (bokført som rentefri fordring/gjeld).

  Torghatten ASA
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2018 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 287 373 287 373 0 0 0 0 0
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 287 373 287 373 0 0 0 0 0
  Finansielle investeringer og kontanter 127 709 127 709 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 15 055 15 055 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 144 609 144 609 0 0 0 0 0
   
  Konsern
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2018 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 4 293 466 3 857 185 0 0 0 324 292 111 990
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 4 293 466 3 857 185 0 0 0 324 292 111 990
  Finansielle investeringer og kontanter 1 643 131 1 643 131 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 650 335 2 214 054 0 0 0 324 292 111 990


  Likviditetsrisiko
  En av de viktigste målsetningene for likviditetsstyring i konsernet er at både konsernet samlet, samt de enkelte datterselskapene individuelt, har tilstrekkelig finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå operasjonelle og strategiske målsetninger.

  Kontantstrømmen fra driften er i all vesentlighet stabil, og likviditetsstrømmene overvåkes på kort og lang sikt både i de enkelte datterselskaper og på konsernnivå gjennom rapportering. Konsernets viktigste finansieringskilde er lån fra relasjonsbanker.

  For å redusere likviditetsrisikoen knyttet til gjeldsporteføljen søkes det å ha en jevn forfallsfordeling på lån og lånerammer. Denne vises i tabellen nedenfor.

  Torghatten ASA
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2018 2019 2020 2021 2022 2023 >2023
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 287 373 54 968 70 208 58 139 28 049 11 067 64 943
  Brutto rentebærende gjeld 287 373 54 968 70 208 58 139 28 049 11 067 64 943
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 127 709 127 709 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 15 055 15 055 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 144 609 -87 797 70 208 58 139 28 049 11 067 64 943
   
  Konsern
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2018 2019 2020 2021 2022 2023 >2023
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 4 293 466 444 736 595 342 468 700 586 100 204 161 1 994 428
  Brutto rentebærende gjeld 4 293 466 444 736 595 342 468 700 586 100 204 161 1 994 428
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 1 643 131 1 643 131 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 650 335 -1 203 395 595 342 468 700 204 100 204 161 1 994 428


  Kredittrisiko
  Konsernet vurderes til ikke å ha vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Da det alt vesentligste av konsernets inntekter er enten salg til reisende med kontant oppgjør eller salg knyttet til oppdrag fra stat, fylke eller kommune, vurderes konsernets samlede kredittrisiko å være svært lav. For den delen av konsernet som driver salg på kreditt, skal slikt salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere. I tillegg skal utestående beløp ikke overstiger eventuelle fastsatte kredittrammer.

  Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernets garantiforpliktelser gjelder kontragarantier i forbindelse med
  nødvendige garantistillelser på vegne av konsernselskaper, herunder i forbindelse med avgitte tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, garantistillelser i hht. forskrifter og EØS-regler vedr. adgang til yrket i person- og godstransport, samt garantistillelser innen reisebyrådriften (herunder v.v. Reisegarantifondet).

  Da motparten i derivathandelen normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser
  derfor sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler (se egne noter).

  Oljeprisrisiko
  Med det vesentlige av virksomheten innen kollektivtransport, hvor drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadskomponent, er konsernet utsatt for prisrisiko på drivstoff. For å øke forutsigbarheten av fremtidige kontantstrømmer søkes det å etablere prissikring av fremtidig forventet drivstofforbruk, enten direkte i kontrakten med oppdragsgiver eller gjennom oljeprisderivater.

  Aksjemarkedsrisiko
  Konsernet er utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. Investering i slike aksjer er klassifisert som aksjer holdt til handelsformål, og utgjorde 485,1 MNOK pr. 31.12.2018. For detaljer henvises til note 14 Andre finansielle investeringer.

  Valutarisiko
  Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for konsernet. Noe sikring gjøres ved bruk avegnede sikringsinstrumenter.Pr. 31.12.18 var 24,0 millioner USD sikret til en kurs på 8,21.

  Kapitalforvaltning
  Hovedformålet med konsernets kapitalforvaltning er å sikre at det opprettholder en høy kredittverdighet og høy soliditet for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit. Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som muliggjøres ved et høyere lånenivå, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. Som følge av dette har konsernet som målsetting at konsernets egenkapital skal være over 30 % av konsernets totale kapital. Konsernets hovedfokus i kapitalforvaltningen er at konsernet totalt, og alle hoved-datterselskap individuelt skal ha en tilstrekkelig arbeidskapital for å finansiere sin ordinære virksomhet. I de ulike kontrakter med oppdragsgiver om utførelse av kollektivtransport fokuseres det på å få på plass betalingsbetingelser fra oppdragsgiver og finansiering av transportmidler fra banker, som gir et positivt bidrag til arbeidskapitalen.

 • Note 23 Leieavtaler

  Note 23 Leieavtaler

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler
  Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell og fly. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

  Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

  (1 000 NOK) 2018 2017
  Leieavtaler i balansen 876 707 76 761
  Leieforpliktelser i balansen 710 589 55 047
  Netto balanseførte leieavtaler 166 117 21 714

  Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

  Leasingavtalene hadde i 2017 en rente på NIBOR + margin.

  Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler
  Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet. Widerøe har pr. 31.12.18 7 fly på leasingavtaler vurdert som operasjonell leasing. Nåværende leasingavtaler er kombinasjon av både korte og lengre perioder. Busselskapene har leasingavtaler for busser.

  Konsernet har i 2018 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 224 MNOK.

      
          

 • Note 24 Transaksjoner med nærstående parter

  Note 24 Transaksjoner med nærstående parter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten Servicesenter AS, et heleid selskap av Torghatten ASA, ivaretar forretningsførsel for flere av datterselskap og tilknyttede selskap til Torghatten ASA.

  Det leies også ut personer fra holdingselskapet til enkelte datterselskap i forbindelse med ulike funksjoner som IT, markedsføring og kvalitetssikring.

  Det leies også ut skip, busser og fly mellom de ulike selskapene i konsernet.

  Det er egne verkstedselskap i konsernet som utfører reparasjoner og vedlikehold for andre selskaper i konsernet i tillegg til å ta på seg eksterne oppdrag

  Det er også opprettet enkelte låneforhold mellom selskapene i konsernet. Disse renteberegnes.

  Widerøe konsern består av mange selskaper hvor det er utstrakt kjøp av tjenester mellom selskapene. Dette gjelder både leie av fly/motor, leie av fast eiendom, salg av tekniske tjenester, formidlingstjenester og administrasjonstjenester. Dette er eliminert i konsernregnskapet.

  Alle transaksjoner i konsernet skjer til markedsmessige vilkår.

 • Note 25 Hendelser etter balansedagen

  Note 25 Hendelser etter balansedagen

  Av Jørgen Ellingsen,

  Det har ikke skjedd hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet som er avgitt.

 • Note 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Note 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Aksjekapital:
  Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.18 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.   

  I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte; En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.

  Eierstruktur: 

  De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.18 var: 

    Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
  Saturn Invest AS 6 296 298 13,25% 13,89%
  Hifo Invest AS 5 927 075 12,47% 13,08%
  Christiania Skibs AS 5 769 502 12,14% 12,73%
  Heidenreich Enterprise Ltd. 2 816 575 5,93% 6,21%
  Intertrade Shipping AS 2 300 000 4,84% 5,07%
  Uno Invest AS 1 635 225 3,44% 3,61%
  Jac. Moe AS 1 337 455  2,81% 2,95%
  Torgnes AS 1 024 153 2,16% 2,26%
  Amble Investment AS  763 865 1,61% 1,69%
  Etui Invest AS 561 800 1,19% 1,24%
  Skipsinvest AS 500 860 1,05% 1,11%
  Brønnøy kommune 486 200 1,02% 1,07%

  Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 8 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

  Egne aksjer:
  Pr. 31.12.18 har Torghatten ASA 2.191.506 egne aksjer. Selskapet har økt antall aksjer gjennom året med 1.262.467 aksjer.

  Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

     

  Antall aksjer
  Ant. aksjer eid av personlig nærstående
  Sum           antall aksjer
           
  Kjell Inge Skaldebø styreleder 11 500 0 11 500
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 1 100 1 100
  Tor Andenæs medlem 0 5 769 502 5 769 502
  Torstein Moe medlem 61 800 2 151 910 2 213 710
  Audhild Bang Rande medlem 2 200 22 000 24 200
  Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
  Petter Førde ansatterep. 6 160 0 6 160
           
  Ledende ansatte        
  Brynjar Forbergskog, konsernsjef     12 223 373 12 223 373
  Roger Granheim, visekonsernsjef     1 635 225 1 635 225
           
 • Revisors beretning

  Revisors beretning

  Av ,

  Trykk på dokumentet for å se Revisors beretning

 • Konsernstruktur

 • Styret i Torghatten ASA

  Styret i Torghatten ASA

  Av Jørgen Ellingsen,

  Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Kjell Inge Skaldebø, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Monica Bjørnøy, representant for de ansatte
  • Petter Førde, representant for de ansatte

  Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Solveig Johanne Busch Svendsen
  • Sonja Sundgot Johansen 
  • Stig Morten Rognes
  • Per Einar Fjellstad


  Trykk her for å se oversikten over styret