• Årsberetning for 2019

  Årsberetning for 2019

  Av ,

  Generelt

  Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

  Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1883 aksjonærer.


  Virksomheten

  Sjøtransport
  Konsernet opererer en flåte på totalt 85 ferjer og hurtigbåter. Ut over dette drifter også konsernet andre typer fartøy, slik at totalt antall blir ca. 90.

  Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland, Troms og Hordaland, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1400 ansatte og har en omsetning på 3,2 milliarder kroner.

  Landtransport
  Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1570 busser gjennom sine datterselskap.

  Driften foregår fra Agder fylke i sør til Finnmark fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss AS er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus AS, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene AS driver buss- og verksteddrift i Trøndelag, Oppland og Hedmark, og fra desember 2019 også bussvirksomhet i kommunene rundt Østersund i Sverige. Sørlandsruta AS driver bussvirksomhet i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms.

  Busstransporten i konsernet teller ca. 2500 ansatte og har en omsetning på 2,8 milliarder kroner.

  Flytransport
  Konsernet opererer 45 fly gjennom datterselskapet Widerøe. Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med ca. 3400 medarbeidere og en årlig omsetning på 5,1 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. Selskapet driver i tillegg en betydelig bakkevirksomhet på de fleste flyplasser i Norge, gjennom datterselskapet Widerøe Ground Handling AS. 

  Annen maritim- og øvrig virksomhet
  I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet.

  Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

  Konsernet eier en andel i det børsnoterte selskapet NTS ASA. NTS er et havbrukskonsern som inkluderer bl.a. oppdrettsselskapet Midt- Norsk Havbruk AS og brønnbåtvirksomheten Norsk Fisketransport AS. Generalforsamlingen i NTS ASA har vedtatt å fusjonere med Frøy-gruppen og får gjennom det betydelig økt aktivitet innenfor brønnbåt- og servicebåtsegmentet fra 2020. Fusjonen medfører også at NTS ASA blir største enkelteier i Norway Royal Salmon ASA med i overkant av 16 % av aksjene.

   

  Hendelser i 2019

  Konsernet har i 2019 startet opp følgende kontrakter:

  • Torghatten Nord AS startet 1. januar opp drift i sambandet Halhjem – Sandvikvåg på E39 over Bjørnefjorden med 5 nye gass- og batteriferjer, disse ble satt i drift etter hvert som de ble levert i årets 3 første måneder. Kontrakten har en varighet på 8 år + 5 års opsjoner og har en verdi på 1,25 milliarder inkl. opsjonsår.
  • FosenNamsos Sjø AS startet 1. januar opp i sambandet Flakk – Rørvik med 2 nye el-ferjer i tillegg til en eksisterende ferje.
   Ferjene ble levert i november 2018. Kontrakten har en varighet på 10 år + 1 års opsjon og har en verdi på 1,2 milliarder inkludert opsjonsår.
  • Torghatten Trafikkselskap AS videreførte drift av «Lille Helgelandspakken» og Vennesund – Holm fra 1. januar etter å ha inngått ny kontrakt på 3 år + 18 måneders opsjon.
  • Norgesbuss AS startet 30. juni opp kontrakt med Ruter for kjøring i Nittedal/Lørenskog. Anbudet varer i 8 år, med mulighet
   for 3 års forlengelse. Kontraktsverdi er ca. 2,5 milliarder over kontraktsperioden inkl. opsjonsårene. Totalt benytter Norgesbuss 100 busser i dette anbudet.
  • Trønderbilene AS startet opp kontrakt for busstransport i Jämtland i Sverige. Anbudet omfatter kjøring i seks av fylkets åtte kommuner og utføres med ca. 100 busser. Kontraktens varighet er på 10 år. Total kontraktsverdi utgjør 1,25 milliarder SEK.

  Konsernet har i 2019 inngått følgende nye kontrakter:

  • Bastø Fosen AS ble tildelt kontrakten «Drift av fylkesvegsambandet Svelvik - Verket» av Buskerud Fylkeskommune. Kontrakten har en varighet på 10 år fra 1. januar 2022, med mulighet for 2 års forlengelse. Kontrakten har en verdi på 268 millioner inkl. prolongering.
  • Torghatten Buss inngikk i juli fem kontrakter med Troms fylkestrafikk ang. kjøring av buss i Troms. Hovedkontrakten er for Harstad området, med oppstart i 2020 for en periode på 9 år, med 3 års opsjon. Kontraktsverdien for avtaleperioden inkl. opsjoner er 780 millioner, og antall busser er 59. De øvrige fire kontraktene gjelder skolekjøring for kommunene Nordreisa, Storfjord, Lyngen og Målselv. Kontraktsverdien er samlet 17 millioner i året. Kontraktene har varierende lengde. Det vil i alle fem anbudene bli satt inn nye busser, som gir god miljøgevinst.

  Det er et betydelig nybyggingsprogram i konsernet:
  Vi investerer i løpet av en fireårsperiode (2017-2020)omtrent 5 milliarder kroner knyttet til det grønne skiftet. I tillegg til de 7 nybyggene som ble satt i drift i 2019, har vi følgende nybygg på gang:

  • Torghatten Trafikkselskap AS har ny hybridferje under bygging. Denne skal settes inn i sambandet Vennesund – Holm og forventes levert 1. halvår 2020.
  • Torghatten Trafikkselskap AS har en eksisterende ferje, som nå bygges om til hybrid. Forventes levering årsskiftet 2020/2021.
  • Bastø Fosen AS bygger ny batteriferje til sambandet Moss – Horten. Forventet levering er oktober 2020.
  • Bastø Fosen AS bygger ny 100 % el-ferje til sambandet Svelvik– Verket.

    

  Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktører innen persontransport.

  Økonomi

  Resultat
  Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 685,8 MNOK for 2019, mot 680,6 MNOK i 2018. Resultat etter skatt ble 541,8 MNOK, mot 570,9 MNOK i 2018. Sum driftsinntekter var 11.401 MNOK, mot 10.209 MNOK i 2018. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.608,5 MNOK i 2019, mot 1.418,5 MNOK i 2018. Driftsresultat viser et overskudd på 826,1 MNOK mot 684,1 MNOK året før.

  Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 254,9 MNOK mot 188,9 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 242,3 MNOK mot 179,3 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 15,7 MNOK mot 13,8 MNOK året før.

  Balanse

  Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 359 MNOK mot 1 296 MNOK året før. I konsernet er tilsvarende tall 11 379 MNOK og 10 694 MNOK. Av anleggsmidlene på 8 145 MNOK utgjør varige driftsmidler 7 952 MNOK.

  I morselskapet er egenkapitalen endret fra 824,9 MNOK til 851,1 MNOK og i prosent endret fra 63,7 prosent til 66,1 prosent. I konsernet er egenkapitalen økt til 3 306 MNOK, fra 3093 MNOK forrige år. Egenkapitalandelen er 29,5 prosent i 2019 mot 28,9 prosent året før. Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

  Konsernet har en likviditetsbeholdning på 1 252 MNOK ved utgangen av 2019 mot 1 158 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 21 og 22.


  Markedsforhold

  Det er stor konkurranse i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som løpende legges ut. Den teknologiske utviklingen påvirker alle segmentene konsernet driver i, og det er spennende og ikke minst viktig å engasjere seg i dette. Vi bidrar med nye teknologiske løsninger i alle våre segmenter. Vi ser også at kravet til vår bevissthet om livsløpsperspektivet for våre driftsmidler er økende og dette hever vårt bærekraftsarbeid til et nytt nivå.

  På sjøsiden krever anbudene betydelig kapital for å være med, og de siste årene er det gjennomført store investeringer. Oppdragsgiverne presenterer stadig skjerpede krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene, noe som utfordrer oss, men som også bidrar til at vi forsyner fergeflåten med langt mer miljøvennlige ferger. Vi har nå 8 nye el-ferjer og har ytterligere 4 el-ferjer under bygging, samt 4 som er ombygd til hybrid-drift. Konsernet har ved årsskiftet 2019-2020 totalt 16 hybridferjer. Vi har i 2019 vunnet flere anbudskonkurranser og opprettholder vår markedsposisjon.

  Det er løpende stor anbudsaktivitet i buss-segmentet fordelt over hele landet. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektive løsninger. Vi hadde en vellykket oppstart av vårt første anbud hvor TaaS – konseptet er implementert. TaaS = Transport-as-a-Service. IT-tjenestene skal leveres gjennom en distribuert arkitekturmodell med klare grensesnitt for leveranse og ansvar, bygget på europeiske spesifikasjoner og standarder. I tillegg til dette er det et stadig økende krav og forventning både fra oppdragsgivere og kunder at vi fokuserer på miljø og bærekraft i våre tilbud.

  For flytransport er det også betydelig konkurranse. Rammebetingelsene for å fly korte strekninger med små fly i Norge har i perioden 2016 – 2018 blitt betydelig svekket, spesielt har innføringen av en passasjeravgift i 2016 og andre offentlige avgifter redusert både etterspørselen, tilbudet og lønnsomheten. I 2019 ble det besluttet å legge om avgiftssystemet i Norge gjennom innføring av et bunnfradrag i Avinors avgiftssystem. Selv om dette ikke medfører store besparelser, motvirker det økningen i andre avgifter inn mot 2020.

  Utover dette har 2019 vært et år med stor aktivitet. Rutene som ble startet med de tre nye 114-seters miljøvennlige jetflyene fra Embraer viser positiv utvikling og selskapet har også solgt noe av kapasiteten til andre flyselskap og charterselskap. Videre har selskapet tatt i bruk en Dash-8 (39 seter) og kjøpt ytterligere en maskin som skal settes i trafikk i 2020. Dette som et ledd i strategien med å forlenge levetiden på kortbaneflåten frem mot 2030.

  Den svake norske kronen og behovet for mer vedlikehold, spesielt til kortbaneflåten, øker vedlikeholdskostnadene i 2019. For å motvirke den negative utviklingen bygges det en ny hangar i Bodø. En kapasitetsøkning på over 20 % i tungt vedlikehold i Widerøe Technical Services forventes å effektivisere vedlikeholdet i siste halvdel av 2020.

  Aktiviteten i Widerøe er også stor når det gjelder bakkevirksomhet. Driften i Widerøe Ground Handling har fungert godt i 2019 og selskapet har styrket sin markedsandel. 
  Det er konsernets mål at vår sterke posisjon som ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles.

  Samlet hadde konsernet over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2019.


  Eierstyring og selskapsledelse

  Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 17. oktober 2018”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. Rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

  Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

  • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
  • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
  • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
  • Likebehandle alle aksjonærer.

  Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

  • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
  • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
  • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


  Godtgjørelse til ledende ansatte

  Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.

  Samfunnsansvar og bærekraft

  For Torghatten er det å ta samfunnsansvar og tenke bærekraft mer enn å redusere utslipp fra ferger, hurtigbåter, busser og fly. Bærekraft er fundamentet vi står på. Det skal være en integrert del av alt vi gjør og alt vi forvalter.

  Vi startet arbeidet med å oversette FNs bærekraftmål til vår virksomhet i 2018 for å sikre at vi fokuserer riktig i forhold til hva vi skal bidra med hva gjelder å sikre neste generasjoners levevilkår, både i forhold til klima- og samfunnsutvikling. Dette har resultert i en prioritering i forhold til hvilke mål vi mener å ha størst påvirkning på slik vi ser det nå. Disse er:


  Vi har utarbeidet en interessent – og vesentlighetsanalyse og risikovurdert denne. Vi har identifisert de viktigste og mest relevante risikoer og muligheter sett opp mot vår kjernevirksomhet.

  Den type tjenester vi tilbyr er avgjørende for å opprettholde samfunnsstrukturen og livsgrunnlaget i landet vårt, samtidig vet vi at disse tjenestene bidrar til utslipp som påvirker miljøet. Vi er derfor svært opptatt av å ta i bruk nye, teknologiske løsninger som sikrer lavest mulig påvirkning på ytre miljø og dermed livet både på land og i sjø. Det er imidlertid ikke nok å ta i bruk teknologi som eksisterer som en del av det grønne skifte, ny teknologi og nye løsninger må også utvikles. Vi har også engasjert oss betydelig ift å påvirke til og bidra i prosjekter for å utvikle nye null- eller lavutslippsløsninger innen våre sektorer.

  Vi har definert følgende områder som de viktigste for Torghatten
  ift Samfunnsansvar og bærekraft:

  A. Bærekraftige driftsmidler
  B. Helse, Miljø, Sikkerhet og klima
  C. Samfunnsbidrag
  D. Organisasjonsutvikling.

  Vi har i 2019 gjort mange tiltak innenfor hver av disse hovedområdene.

  A. Bærekraftige driftsmidler:

  1. Verdens første høyspent hybridferjer ble satt i drift på Flakk – Rørvik i 2019. I 2019 fikk vi grønn finansiering på 4 ferjer.
  2. Prosjekt Zero for elektriske fly ble etablert i 2019 med ambisjon om å erstatte dagens flåte med nullutslippsfly på kortbanenettet innen 2030.
  3. Deltatt i utviklingsprosjekt for nullutslipp hurtigbåt. Gjennom FosenNamsos Sjø har vi deltatt i et konsortium som i 2019 leverte rapport med forslag til nullutslippsløsning for hurtigbåt.
  4. Autonome løsninger som kan bidra til økt sikkerhet og betydelige utslippsreduksjoner i ferjetrafikken. Bastø Fosen jobber for å utvikle automatisert overfart mellom Horten og Moss.
  5. Nye løsninger for strømforsyning og lademuligheter utvikles. Ca. en tredjedel av konsernets 1570 busser kjører i dag på biodrivstoff eller gass, i tillegg en liten andel både hybrid- og elbusser. Antall el- og hybridbusser har økt i 2019.
  6. Digitalisert drift forenkler forretningsprosessene for å finne enda mer bærekraftige løsninger og her deltar vi i utvikling av nye løsninger som Taas-konseptet og andre løsninger for å optimalisere driften.

  Torghatten-konsernet er en stor, nasjonal aktør og vi tar vårt ansvar om å bidra til bærekraftig utvikling, både nasjonalt og globalt på alvor. En av de viktigste innsatsfaktorene i denne sammenheng er å opplyse og bevisstgjøre egne ansatte gjennom kunnskapsdeling og informasjon. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

  B. Helse, Miljø, Sikkerhet og klima

  Som transportbedrift påfører konsernet miljøet noen ulemper
  i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det
  vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og
  landselskapene i konsernet.

  Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv.

  To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy.

  Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning. Tre av fire selskap er også sertifisert i henhold til ISO 39001, standard for trafikksikkerhet.

  Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og innføring av nye teknologiske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet blant ansatte, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride og elektriske løsninger samt systematisk utskiftning av eldre transportmidler. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

  Konsernet har en nullvisjon på alvorlige hendelser, skader og utilsiktede utslipp. Vi har også i 2019 jobbet målrettet med HMS-tiltak med fokus på menneskelige, organisatoriske og tekniske barrierebyggende tiltak. Det er fokus på å forebygge og hindre ulykker gjennom risikoanalyser, gode prosedyrer, fokus på rapportering av nesten-ulykker og granskninger for å finne lærepunkter. Disse tiltakene er viktige for å hindre negative miljøavtrykk.

  Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

  Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter.

  Ved å fremstå som et foretrukket alternativ for reisende vil vi automatisk bidra til å redusere private transportløsninger og i et totalperspektiv vil dette redusere miljøpåvirkningene.

  Arbeidsmiljø og personalforhold

  Fravær
  I 2019 ble konsernets totalfravær 7 prosent, en reduksjon på 0,5 prosent i forhold til 2018. Korttidsfraværet var i samme periode 2,2 prosent mot 2,1 prosent året før.

  Morselskapets fravær i 2019 fordelte seg med 0,2 prosent på korttid og 0,3 prosent på langtidsfravær.

  Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 6,9 prosent i 2019 mot 7,3 prosent i 2018. Reduksjonen skriver seg fra lavere langtidsfravær.

  Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 8,1 prosent i 2019 mot 8,0 prosent i 2018.

  Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,6 prosent i 2019 mot 7,6 prosent i 2018. Reduksjonen skriver seg fra lavere langtidsfravær.

  Skader

  Konsernets H-verdi var i 2019 3,64 – fordelt på de forskjellige virksomhetsområdene ser det slik ut:

  Konsern Sjøtransport Landtransport Flytransport
  3,64 6,27 3,97 2,26

  (H-verdi betyr antall skader pr milion arbeidede timer)

  Kommentarer for de forskjellige områdene:

  Sjøtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 15 personskader med fravær i 2019, tilsvarende var det 9 i 2018.

  Passasjerskader teller kun 1 i 2019, tilsvarende hadde vi 5 både i 2018 og 2017.

  Ingen personskader er karakterisert som alvorlige.

  Landtransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 13 personskader med fravær i 2019. Tilsvarende tall i 2018 var 10.

  Passasjerskader teller 18 i 2019 mot 14 i 2018.

  Ingen av personskadene er karakterisert som alvorlige.

  Lufttransport:
  Innen virksomhetsområdet ble det registrert 12 personskader med fravær i 2019 mot 16 i 2018.

  Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 19 i 2019 mot 24 i 2018. Ingen av skadene er av alvorlig karakter.

  Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge også denne type hendelser.

  C. Samfunnsbidrag

  I nasjonal sammenheng er vi en betydelig aktør både som arbeidsgiver, operatør av persontransporttjenester og som bidragsyter til lokalsamfunnene vi er representert i.

  Vi har etablert samarbeid med andre aktører for å bidra til en positiv samfunnsutvikling nasjonalt og globalt. Våre engasjement i denne sammenheng er:

  • MOT er en viktig internasjonal aktør som arbeider for å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. MOT er representert i fem land i tillegg til Norge; disse er Danmark, Litauen, Thailand, Sør-Afrika og USA.
  • CWIN - Child Workers i Nepal er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter og mot utnyttelse av barnearbeid. CWINs fokusområder er å ivareta gatebarn og forhindre menneskehandel, kommersiell seksuell utnyttelse av barn og bidra til at barn blir ivaretatt i henhold til internasjonale lover.

  Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon.

  D. Organisasjonsutvikling

  Konsernet jobber kontinuerlig med organisasjonsutvikling for å styrke organisasjonens evne til å løse den løpende driften på en god og effektiv måte og samtidig forberede seg til framtidens mer bærekraftige løsninger.

  Sosiale forhold
  Vi ivaretar våre forpliktelser som arbeidsgiver gjennom å sikre forretningsmessig lønnsomhet basert på våre grunnleggende kulturelementer som omhandler vårt verdigrunnlag og våre etiske retningslinjer. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter skal behandle hverandre samt hvordan vår forretningsetikk skal ivaretas både internt, mot samarbeidspartnere og mot samfunnet for øvrig. Vår ambisjon er å videreutvikle og dyrke en sterk bedriftskultur basert på våre verdier og etiske retningslinjer, da vi er overbevist om at dette er avgjørende for konsernets levedyktighet på lang sikt. Det er med andre ord avgjørende at vi skaper gode økonomiske resultater, men det er ikke uvesentlig hvordan disse skapes.

  Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå.

  Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt nasjonale samfunnsansvar på.

  Likestilling og diskriminering

  Konsernet hadde 7401 faste ansatte ved utgangen av 2019. Antall kvinner utgjorde 1470 i antall, tilsvarende 19,9 prosent.

  Antall faste ansatte fordelte seg med 1362 innenfor Sjøtransport, hvorav 257 kvinner (18,9 prosent), 2462 innenfor Landtransport, hvorav 91 kvinner (3,7 prosent), 3397 innenfor lufttransport hvorav 1087 kvinner (32 prosent) og 180 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 35 kvinner (19,4 prosent).

  I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 33 prosent og 67 prosent.

  Kvinneandelen i konsernet er relativt konstant og er størst i segmentet lufttransport. Dette har sammenheng med at kvinner tradisjonelt dominerer blant terminal- og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segmentet sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte.

  Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

  Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

  Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

  Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

  Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

  Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2020. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

  Etter balansedagen har Norge og store deler av verden blitt rammet av utbruddet av viruset covid-19. Dette har medført behov for å sette inn tiltak i selskapene i konsernet. Vi foretar en løpende risikovurdering av interne og eksterne forhold og utarbeider handlingsplaner. Vi følger de instrukser som gis fra myndighetene for derigjennom å være med på å beskytte både ansatte, våre kunder og samarbeidspartnere mot ytterligere spredning.

  Persontransport er definert som en samfunnskritisk oppgave og medfører at vi må strekke oss ekstra langt for å videreføre vår produksjon på best mulig måte, situasjonen tatt i betraktning. Vi er i tett dialog med både interesseorganisasjoner, myndigheter og oppdragsgivere for å sammen finne gode løsninger for å kunne opprettholde våre tjenester.

  Fortsatt drift

  Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

  Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2020 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

  Årsresultat og disponering

  Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 2 pr. aksje for 2019. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

  Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik

  Avsatt til utbytte 95,0 MNOK
  Overføring til annen egenkapital 147,3 MNOK
  Sum disponert 242,3 MNOK


  Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2019.

   

   

 • Nøkkeltall

  Nøkkeltall

  Av ,
  Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
  2019 2018   2019 2018
  15 658 13 749 Driftsinntekter 11 401 406 10 208 917
  -17 440 -13 729 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 608 494 1 418 521
  -21 714 -17 594 Driftsresultat (EBIT) 826 095 684 110
  254 923 188 943 Ordinært resultat før skattekostnad 685 764 680 636
  12 608 9 618 Skattekostnad 143 977 109 740
  242 315 179 325 Årsresultat 541 787 570 896
           
  851 092 824 861 Egenkapital 3 353 131 3 093 442
  66,1 % 63,7% Egenkapital i prosent av totalkapital 29,5 % 28,9%
      Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 6,0 % 6,7%
  15,2 % 15,4% Totalkapitalrentabilitet 7,8 % 8,2%
  20,5 % 21,3% Egenkapitalrentabilitet 16,8 % 19,5%
           
  237 559 237 559 Aksjekapital 237 559 237 559
  45 111 45 952 Antall aksjer 45 111 45 952
  18,9 18,0 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 74,33 67,32
  5 4 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 11,0 11,8
  6 7 Antall sysselsatte 7 401 6 907
 • Resultatregnskap

  Resultatregnskap

  Av ,
  Torghatten ASA     Konsern
  2019 2018 (1.000 NOK) Noter 2019 2018
  15 020 13 749 Salgsinntekter 4,5 11 363 127 10 173 652
  638 45 Annen driftsinntekt 4,5 38 278 35 265
  15 658 13 794 Driftsinntekter   11 401 406 10 208 917
  0 0 Varekostnad   216 156 120 365
  17 819 16 582 Lønnskostnad 6 4 815 327 4 404 742
  15 279 10 941 Annen driftskostnad 6,23 4 761 429 4 265 290
  33 098 27 523 Sum driftskostnader før avskrivning 9 792 912 8 790 397
  -17 440 -13 729 Driftsresultat før avskrivning 1 608 494 1 418 521
  4 274 3 864 Avskrivning 7,8 780 857 716 622
  0 0 Nedskrivning 7 1 542 17 789
  -21 714 -17 594 Driftsresultat 826 095 684 110
      Finansinntekter og finanskostnader  
  282 375 190 775 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
  -2 263 -4 941 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -2 263 -4 941
  938 428 Annen renteinntekt 16 316 8 614
  759 1 967 Annen renteinntekt konsern 0 0
  3 780 24 979 Annen finansinntekt 11 104 257 220 345
  3 996 3 562 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 26 391 128 266
  -11 352 -8 539 Annen rentekostnad -179 011 -127 136
  -1 060 -1 454 Annen rentekostnad konsern 0 0
  -535 -239 Annen finanskostnad 11 -106 021 -228 621
  276 638 206 537 Sum finansposter -140 331 -3 473
  254 923 188 943 Ordinært resultat før skattekostnad 685 763 680 636
  12 608 9 618 Skattekostnad på ordinært resultat 12 143 977 109 740
  242 315 179 325 Årets resultat 541 786 570 896
      Tilordnet    
      Majoritetsinteresser 496 764 543 984
      Minoritetsinteresser 45 022 26 912
      Resultat pr aksje 13 11,0 11,8
 • Balanse

  Balanse

  Av ,
  Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
  31.12.2019 31.12.2018 (1.000 NOK) Noter 31.12.2019 31.12.2018
      Anleggsmidler
  Immaterielle eiendeler
     
  816 1 495 Utsatt skattefordel 12 0 0
  0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 68 370 81 657
  816 1 495 Sum immaterielle eiendeler 68 370 81 657
             
      Varige driftsmidler    
  54 942 52 604  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,20 289 294 253 761
  0 0 Skip og ferjer 7,20 4 786 091 4 412 945
  0 0 Fly 7,20 2 110 900 2 235 275
  747 760 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,20,23 765 990 702 121
  55 689 53 364 Sum varige driftsmidler 7 952 275 7 604 103
             
      Finansielle anleggsmidler  
  883 129 881 629 Investeringer i datterselskap 9,20 0 0
  0 2 263 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,20 1 988 4 251
  5 432 10 879 Investeringer i aksjer og andeler 14,20 9 543 16 484
  13 708 8 000 Andre langsiktige fordringer 18 53 590 44 778
  16 294 15 055 Andre langsiktige fordringer konsern 18,22,24 0 0
  1 516 1 901 Pensjonsmidler 15 59 339 58 991
  920 080 919 727 Sum finansielle anleggsmidler 124 459 7 810 264
             
  976 585 974 586 Sum anleggsmidler 8 145 103 7 810 264
             
      Omløpsmidler    
  0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 250 871 230 876
             
  291 303 Kundefordringer 20 587 944 659 638
  5 605 2 223 Kundefordringer konsern 24 0 0
  1 297 17 Andre fordringer 18 631 376 349 964
  282 375 190 775 Andre fordringer konsern 24 0 0
  289 568 193 317 Sum fordringer 1 219 320 1 009 602
             
  41 430 36 798 Finansielle investeringer    14,17,22 512 191 485 097
  51 422 90 912 Kontanter og kontantekvivalenter 17,22 1 252 218 1 158 034
  92 851 127 709 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 764 409 1 643 131
  382 420 321 026 Sum omløpsmidler 3 234 600 2 883 609
             
  1 359 005 1 295 613 SUM EIENDELER 11 379 703 10 693 873

   

  Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
  31.12.2019 31.12.2018 (1.000 NOK) Noter

  31.12.2019

  31.12.2018
      Egenkapital
  Innskutt egenkapital
       
  237 559 237 558 Aksjekapital 26 237 559 237 558
  -13 048 -10 956 Egne aksjer   -13 048 -10 956
  224 511 226 601 Sum innskutt egenkapital   224 511 226 601
             
      Opptjent egenkapital      
  0 0 Fond for vurderingsforskjeller   0 0
  674 092 598 260 Annen egenkapital   2 627 965 2 365 534
  674 092 598 260 Sum opptjent egenkapital   2 627 965 2 365 534
  0 0 Minoritetsinteresser   500 655 501 306
  898 603 824 861 Sum egenkapital   3 353 131 3 093 442
             
      Gjeld

  Avsetning for forpliktelser
       
  1 473 7 799 Pensjonsforpliktelser 15 111 290 24 260
  0 0 Utsatt skatt 12 466 025 427 337
  1 473 7 799 Sum avsetning forpliktelser   577 315 451 597
      Annen langsiktig gjeld      
  289 071 287 373 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,19,20,22 4 451 225 4 293 466
  0 0 Øvrig langsiktig gjeld 19,20,23 675 451 710 589
  289 071 287 373 Sum annen langsiktig gjeld   5 126 676 5 004 056
             
      Kortsiktig gjeld      
  4 441 1 253 Leverandørgjeld   492 840 423 122
  165 218 Leverandørgjeld konsern 24 0 0
  11 933 6 155 Betalbar skatt 12 75 208 94 451
  6 296 1 852 Skyldige offentlige avgifter   345 994 314 250
  95 024 95 024 Utbytte   101 496 103 633
  3 239 2 319 Annen kortsiktig gjeld   1 307 043 1 209 324
  48 760 68 760 Annen kortsiktig gjeld konsern 24 0 0
  169 857 175 580 Sum kortsiktig gjeld   2 322 581 2 144 779
  460 402 470 752 Sum gjeld   8 026 572 7 600 431
  1 359 005 1 295 613 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   11 379 703 10 693 873
 • Egenkapitaloppstilling

  Egenkapitaloppstilling

  Av ,

  Torghatten ASA

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Annen EK Sum
  Egenkapital 31.12.18 237 559 -10 958 598 260 824 861
  - korrigering mot IB     -34 410 -34 410
  Egenkapital pr. 1.1.19 237 559 -10 958 563 850 790 452
  Årsresultat     242 315 242 315
  - herav avsatt utbytte     -95 024 -95 024
  Endring i egne aksjer   -2 090 -37 049 -39 139
  Egenkapital 31.12.19 237 559 -13 048 674 093 898 604


  Konsern

  (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
  Egenkapital pr 31.12.2018 237 558 -10 956 2 365 534 501 306 3 093 442
  - korrigering mot IB     -104 664 -36 192 -140 855
  Egenkapital pr. 1.1.19 237 558 -10 956 2 260 870 465 114 2 952 587
  Årets resultat     496 764 45 022 541 786
  - herav avsatt utbytte     -95 024   -95 024
  Utbytte til min.aksj       -6 473 -6 473
  Endring i egne aksjer   -2 090 -37 049   -39 139
  Omregningsdifferanse valuta     857 442 1 299
  Andre endringer egenkapital     1 546 -3 450 -1 904
  Egenkapital pr 31.12.2019 237 559 -13 048 2 627 965 500 656 3 353 131
 • Kontantstrømoppstilling

  Kontantstrømoppstilling

  Av ,
  Torghatten ASA   Konsern
  2019 2018 (1.000 NOK) Indirekte metode 2019 2018
           
      Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
  254 923 188 943 Resultat før skattekostnad 685 763 680 636
  -6 151 -5 873 Betalte skatter -93 922 -51 764
  -638 -45 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer -42 819 -37 163
  4 274 3 864 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 782 399 734 411
  -284 507 -193 677 Utbytte -2 132 6 861
  0 0 Agio/disagio effekter -5 648 4 782
  -2 369 -31 731 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -35 263 -156 485
  0 4 941 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0 4 941
  -3 370  658 Endring kortsiktige fordringer 77 790 -9 230
  0 0 Endring varebeholdning -19 995 -10 109
  3 136 -1 197 Endring kortsiktig gjeld 69 718 -18 726
  -37 550 1 460 Endring andre tidsavgrensede poster -191 628 -51 695
  -72 252 -32 658 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 224 264 1 096 460
           
      Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
  953 45 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 158 572 203 092
  -6 914 -13 500  Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 226 984 -1 185 627
  20 447 11 816 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 20 926 24 281
  -16 500 -18 924 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -18 650 -5 014
  500 2 992 Innbetaling ved salg av egne aksjer 500 2 992
  197 888 201 744 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 2 132 0
  -44 618 -125 936 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -44 618 -125 936
  0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 0 0
  0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -2 727 -28 059
  151 756 58 237 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 110 850 -1 114 272
      Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
  50 325 122 485 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 808 231 821 130
  -25 668 -27 600 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
  -48 627 -48 960 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -644 825 -372 218
  0 0 Innbetaling på andre låneforhold 200 000 194 500
  0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -280 562 -187 701
  -95 024 -71 268 Utbetaling utbytte -103 633 -94 536
  -118 994 -25 343 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -20 789 361 175
           
  -39 490 236 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 92 626 343 363
  90 912 90 675 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 1 158 034 814 671
  0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 1558 0
  51 422 90 911 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 1 252 217 1 158 034
 • Note 1 Generelt

  Note 1 Generelt

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge.
  Selskapets hovedkontor er lokalisert i Brønnøysund, Norge.

  Selskapets organisasjonsnummer er NO 916 819 927 MVA

  Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret 2. april 2020.

  Konsernets virksomhet er beskrevet i note 4

 • Note 2 Regnskapsprinsipper

  Note 2 Regnskapsprinsipper

  Av Jørgen Ellingsen,

  2.1 Hovedprinsippet
  Det konsoliderte regnskapet til Torghatten ASA er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
  Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
  Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  2.2 Endringer i regnskapsprinsipper
  Regnskapsprinsippene som er benyttet er konsistente med forrige årsregnskap.

  2.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
  Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta, idet alle datterselskapene har NOK  om funksjonell valuta, bortsett fra Widerøe Jet AS som har USD som funksjonell valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

  2.4 Konsolideringsprinsipper
  Mor- og datterselskap
  Konsernregnskapet omfatter morselskapet Torghatten ASA og selskaper hvor Torghatten ASA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse gjennom eierinteresser eller avtaler (datterselskaper). Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper, som om konsernet var én økonomisk enhet og alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom konsernselskaper er eliminert.

  Tilknyttede selskaper
  Som tilknyttede selskaper defineres selskaper hvor Torghatten ASA eller datterselskaper ikke har kontroll, men har betydelig innflytelse og eierinteresse, normalt 20-50 %. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden hvor Torghatten ASA`s andel av resultat etter skatt, samt gevinster/eventuelt tap ved salg, resultatføres på egen linje i resultatregnskapet. I balansen inngår investeringen til kostpris korrigert for innarbeidet resultatandel og mottatt utbytte. Investeringen førsteganginnregnes til anskaffelseskost. Det gjøres nødvendige justeringer slik at regnskapsprinsippene er i samsvar med konsernets prinsipper. Urealiserte gevinster/tap knyttet til transaksjoner med tilknyttet selskap er eliminert med konsernets andel i selskapet.

  Andre investeringer
  Alle ikke børsnoterte investeringer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Børsnoterte investeringer verdsettes til børskurs pr. årsslutt.

  2.5 Kontanter og kontantekvivalenter
  Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment.

  2.6 Fordringer
  Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav. Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig.

  2.7 Sikring
  Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar konsernet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon.

  Kontantstrømssikring
  Det holdes oversikt over virkelig verdi til et sikringsinstrument og informasjon om verdi pr. årsslutt tas inn i note til konsernregnskapet.

  2.8 Varelager
  Varelager er regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.

  2.9 Varige driftsmidler
  Egne driftsmidler
  Driftsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte avog nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir balanseført verdi fraregnet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.

  Kostprisen for driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette driftsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli tillagt driftsmidlets kostpris og avskrevet i takt med driftsmidlet.

  Skip og ferjer dekomponeres i fartøy og klassekostnader, og avskrives lineært over brukstid. Klassekostnader avskrives over perioden frem til neste klassing.

  Anskaffelseskost for fly er dekomponert slik at slitedeler i motorene aktiveres for seg og avskrives over forventet tid mellom hvert vedlikehold. Etter gjennomført vedlikehold aktiveres dette og avskrives på tilsvarende måte.

  Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode:

  Bygninger 20-30 år
  Skip og ferjer 15-35 år
  Fly 20-35 år
  Flymotorer 6 år
  Reservedeler fly 10 %
  Vognmateriell og driftsløsøre 3-10 år

  Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til driftsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi.
  Anlegg under utførelse er klassifisert som driftsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til driftsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før driftsmiddelet blir tatt i bruk.

  Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

  Finansielle leieavtaler
  Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontantstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentesatsen for restgjelden blir lik i ulike perioder.
  Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet. Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en finansiell leieavtale, vil en eventuell gevinst bli utsatt, og inntektsført over leieperioden.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er leietaker
  Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
  Om en “salg og tilbakeleie” transaksjon resulterer i en operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at transaksjonen er gjennomført til virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen gjennomføres. Om salgsprisen er under virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, unntatt i den situasjonen dette medfører fremtidige leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amortiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgsprisen er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over estimert bruksperiode for eiendelen.

  Operasjonelle leieavtaler – konsernet er utleier
  Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten.

  2.10 Finansielle instrumenter
  Finansielle instrumenter som holdes med den intensjon å tjene på kortsiktige fluktuasjoner i priser, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi som er observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. Endringer i virkelig verdi i finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål blir resultatført og presentert i finansinntekter ved verdistigning og som finanskostnader ved verdinedgang.
  Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet.

  Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser.
  Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handelsformål er klassifisert som omløpsmidler. Lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost.

  2.11 Goodwill
  Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld blir regnskapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minoritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill avskrives over den perioden den tilknyttede kontantstrømgenererende enhet forventes å generere fremtidig inntjening. Det foretas årlige tester om hvorvidt verdien på goodwill er tilstede. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Nedskrivning av goodwill ved verdifall reverseres ikke.

  2.12 Avsetninger
  En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger blir gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

  Usikre forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet og virkelig verdi vurderes løpende. Endringer i virkelig verdi resultatføres.

  Tapsbringende kontrakter
  Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten.

  2.13 Pensjonsordninger
  Ytelsesbasert pensjonsordninger
  Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordningerberegnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell.

  Innskuddsbaserte pensjonsordninger
  I tillegg til ytelsesplanen beskrevet ovenfor, har konsernet innskuddsplaner. Innskuddene er gitt til pensjonsplaner for heltidsansatte, og tilskuddene utgjør fra 2% til 5% av lønn. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.
  Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønn og personalkostnader.

  2.14 Skatt
  Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelt korrigert for betalbar skatt tidligere år.
  Utsatt skatt avsettes på forskjeller mellom balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendeler kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater.

  2.15 Estimater
  Konsernets regnskap er på mange områder påvirket av estimater. Sentrale områder hvor bruk av estimater har vesentlig betydning for regnskapsførte verdier og således innebærer risiko for endringer som kan påvirke resultater i fremtidige perioder, er verdsettelse av immaterielle eiendeler, driftsmidler og pensjonsforpliktelser. Verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt testing av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for verdifall (jfr note 7 Varige driftsmidler og 8 Immaterielle eiendeler) vil i stor grad baseres på estimerte fremtidige kontantstrømmer. Tilsvarende vil forventet brukstid og restverdi som inngår i beregning av avskrivninger være basert på estimater. Konsernet har virksomhet innenfor kollektivtransportbransjen, hvor man i større og større grad må operere i et anbudsmarked med kapitaltunge transportmidler som har en økonomisk levetid som går ut over anbudskontraktenes lengde. Estimater knyttet til fremtidige kontantstrømmer og valg av diskonteringsrente for å beregne nåverdi må baseres på ledelsens forventninger til markedsutvikling, konkurransesituasjon, teknologisk utvikling, evnen til å realisere synergier, rentenivå og andre relevante forhold. Endringer i ledelsens oppfatning og faktisk utvikling kan medføre behov for nedskrivninger av eiendeler i fremtidige perioder. Risiko for endringer som påvirker regnskapet vil naturlig være høyere i anbudsutsatte markeder og være mer begrenset i markeder med forhandlede kontrakter. Immaterielle eiendeler, testes årlig for behov for nedskrivning. Øvrige eiendeler testes for nedskrivning hvis det foreligger indikasjoner på verdifall. Slike indikasjoner vil typisk være endringer i markedsutvikling, konkurransesituasjon og teknologisk utvikling. På samme måte vurderes avskrivningsplaner og eventuelle restverdier periodisk.
  Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser (jfr note 15) innebærer valg av økonomiske forutsetninger blant annet knyttet til diskonteringsrente, forventet lønns-, pensjons og G-regulering. Endringer i estimatavvik påvirker virkelig verdi av pensjonsforpliktelser, men vil få effekt for konsernets resultatregnskap gjennom amortisering først når akkumulerte estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

  2.16 Utbytte
  Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som kortsiktig gjeld frem til tidspunkt for generalforsamling. Mottatt utbytte fra døtre inntektsføres i den perioden utbyttet avsettes i datterselskapene. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres ved utbetaling. I tilfeller hvor utbytte er tilbakebetaling av kapital på oppkjøpstidspunktet, vil utbytte gå til fratrekk på anskaffelseskostnaden for aksjene.

  2.17 Lånekostnader
  Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøptilvirking av et anleggsmiddel. Rentekostnadene som påløper under byggeperioden til anleggsmiddelet balanseføres. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning.

  2.18 Kriterier for inntekts- og kostnadsføring
  Driftsinntekter – herunder passasjerinntekter, godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet – er regnskapsført når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Driftsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Salg av klippekort for passasjertransport i bil, båt- og ferjerutene er inntektsført pr. salgsdato på enkelte ferjesamband. Etter hvert som nye billetteringssystem implementeres i de ulike datterselskapene, går konsernet over til en mer korrekt måling av periodisering av billettinntektene ved at alt inntektsføres i takt med faktisk utførte reiser.

  Faktiske utgifter til reparasjon og vedlikehold av skip og ferjer som ikke er å anse som påkostning, kostnadsføres når reparasjonen eller vedlikeholdet finner sted, med unntak av klassing som aktiveres og kostnadsføres over perioden til neste klassing.

  2.19 Gjeld og egenkapital
  Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten.

  Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt.

  Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

  Egne aksjer
  Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført.

  Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
  Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.

  2.20 Minoritetsinteresser
  Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet.

  Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets egenkapital justeres inntil minoritetsinteressen andel av tidligere tap er dekket.

  2.21 Hendelser etter balansedagen
  Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

  2.22 Kontantstrømoppstilling
  Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.
   

 • Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2018

  Note 3 Endringer i konsernets struktur og vesentlige hendelser i 2018

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernets struktur
  Det har ikke skjedd vesentlige endringer i konsernets struktur gjennom året.

 • Note 4 Segmentinformasjon

  Note 4 Segmentinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

  Forretningssegment
  Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

  Forretningssegment 2019 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000)            
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 719 261 407 437 4 271 114 0 123 5 397 935
  Kontraktsinntekter 2 108 196 2 253 505 598 091 0 0 4 959 792
  Andre inntekter 358 812 111 629 218 584 286 589 68 066 1 043 679
  Sum inntekter 3 186 268 2 772 571 5 087 789 286 589 68 189 11 401 406
               
  Andre driftskostnader  2 304 352 2 563 504 4 572 380 273 196 79 480 9 792 912
  Driftsresultat før av- og nedskrivning 881 916 209 067 515 409 13 393 -11 291 1 608 494
               
  Avskrivninger 319 966 91 157 343 603 20 312 5 820 780 857
  Nedskrivninger 1 413 129 0 0 0 1 542
               
  Driftsresultat segment 560 538 117 781 171 806 -6 919 -17 111 826 095
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -99 916 -3 696 -62 055 30 898 -3 299 -138 068
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -2 263 -2 263
  Resultat før skattekostnad 460 621 114 085 109 751 23 979 -22 674 685 763
  Skattekostnad 109 217 23 664 26 482 -1 994 -13 391 143 977
  Årets resultat 351 405 90 421 83 269 25 973 -9 282 541 786
  Herav minoritetens andel av resultat 13 954 3 450 31 654 -5 074 1 039 45 022
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 4 792 450 407 301 2 750 613 105 395 89 345 8 145 103
  Omløpsmidler            
    Fordringer/lager 482 834 242 204 583 116 102 987 59 050 1 470 191
    Finansielle investeringer 45 0 0 470 716 41 430 512 191
    Kontanter 770 753 329 766 38 184 43 530 69 986 1 252 218
  Sum omløpsmidler: 1 253 632 571 970 621 300 617 232 170 465 3 234 600
  Sum Eiendeler 6 046 082 979 271 3 371 913 722 627 259 811 11 379 703
               
  Avsetning for forpliktelser 316 261 19 845 264 066 -8 629 -14 228 577 315
  Gjeld til kredittinstitusjoner 3 471 154 146 867 490 297 51 207 291 700 4 451 225
  Øvrig lang gjeld 0 47 423 624 870 3 159 0 675 451
  Kortsiktig gjeld 672 762 450 412 995 976 63 404 140 026 2 322 581
  Sum Gjeld  4 460 177 664 547 2 375 209 109 141 417 498 8 026 572

   

  Forretningssegment 2018 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
  (NOK 1000)            
               
  Kjøretøy- og passasjerinntekter 716 880 356 459 3 987 348 0 120 5 060 807
  Kontraktsinntekter 1 549 777 2 125 202 605 592 0 0 4 280 570
  Andre inntekter 299 862 123 860 128 037 260 050 55 731 867 540
  Sum inntekter 2 566 519 2 605 521 4 720 977 260 050 55 851 10 208 917
               
               
  Andre driftskostnader 1 824 080 2 412 547 4 279 953 210 499 63 318 8 790 397
  Driftsresultat før av- og nedskrivning 742 439 192 974 441 024 49 551 -7 467 1 418 521
               
  Avskrivninger 271 752 81 780 334 790 23 200 5 099 716 622
  Nedskrivinger 17 789 0 0 0 0 17 789
               
  Driftsresultat segment 452 898 111 193 106 234 26 351 -12 566 684 110
               
               
  Netto finansinntekter/-kostnader -60 941 15 707 -75 630 126 547 -4 215 1 468
  Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -4 941 -4 941
  Resultat før skattekostnad 391 957 126 900 30 604 152 898 -21 723 680 636
  Skattekostnad 77 421 25 989 1 834 4 021 476 109 740
  Årets resultat 314 536 100 911 28 769 148 877 -22 198 570 896
  Herav minoritetens andel av resultat 7 046 3 827 13 782 1 575 683 26 912
               
  Eiendeler og gjeld            
  Anleggsmidler 4 394 603 384 901 2 826 443 115 928 88 389 7 810 264
  Omløpsmidler            
    Fordringer/lager 190 282 281 885 600 155 93 770 74 386 1 240 478
    Finansielle investeringer 0 0 0 448 299 36 798 485 097
    Kontanter 660 288 291 074 35 091 63 834 107 748 1 158 034
  Sum omløpsmidler 850 570 572 959 635 246 605 903 218 931 2 883 609
  Sum Eiendeler 5 245 173 957 860 3 461 689 721 831 307 321 10 693 873
               
  Avsetning for forpliktelser 256 687 20 096 173 411 -5 342 6 745 451 597
  Gjeld til kredittinstitusjoner 3 211 787 154 703 569 601 67 092 290 283 4 293 466
  Øvrig lang gjeld 0 39 580 671 009 0 0 710 589
  Kortsiktig gjeld 439 677 486 193 1 029 172 61 898 127 840 2 144 779
  Sum Gjeld  3 908 151 700 572 2 443 193 123 648 424 867 7 600 431

   

  Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

  Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
  Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
  Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
  Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet
  Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


  I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere. For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

  Geografisk segment
  Konsernets geografiske marked er hovedsaklig Norge, men av Widerøes passasjerinntekter utgjør 641 mill utland.

 • Note 5 Salgsinntekter

  Note 5 Salgsinntekter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA   Konsern
  2019 2018 Driftsinntekter 2019 2018
  15 020 13 749 Ordinære salgsinntekter 5 397 935 5 060 807
  0 0 Kontraktsinntekter 4 959 792 4 280 570
  0 0 Andre salgsinntekter 1 005 401 832 275
  638 45 Annen driftsinntekt 38 278 35 265
  15 658 13 794 Sum salgsinntekter 11 401 406 10 208 917
 • Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og honorar til revisor

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) 2019 2018
  Lønninger 14 330 12 857
  Folketrygdavgift 2 259 1 841
  Pensjonskostnader 927 1 682
  Andre ytelser 304 201
  Totale lønnskostnader 17 819 16 582
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

   

  Konsern    
  (1.000 NOK) 2019 2018
  Lønninger 3 880 667 3 616 589
  Folketrygdavgift 465 853 426 907
  Pensjonskostnader 248 008 236 860
  Andre ytelser 220 799 214 388
  Totale lønnskostnader 4 815 327 4 404 743
       
  Gjennomsnittlig antall årsverk 6 153 6252


  Ytelser til ledende personer
  Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert  som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

    Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
  Roger Granheim, Konsernsjef, Torghatten ASA, fra generalforsamling 6.
  mai (Visekonsernsjef frem til da).
  3 374 14 3 388 15
  Brynjar Forbergskog, Konsernsjef frem til generalforsamling 6. mai 2019,
  styreleder etter det.
  1 271 2 1 273 1 453


  Roger Granheim, konsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige  oppsigelsesfristen på 6 måneder.

  REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

  Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

  Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

  Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

  Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

  De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

  Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

  Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet.

    Torghatten ASA Konsern
  Revisjon (1.000 NOK) 2019 2018 2019 2018
  Lovpålagt revisjon 297 273 4 014 3 342
  Andre attestasjonstjenester 0 0 159 186
  Skattemessig bistand 65 68 277 1 205
  Regnskapsmessig bistand 0 0 422 512
  Andre tjenester utenfor revisjonen 0 0 29 57
  Totale revisjonstjenester 361 341 4 901 5 302

   

  Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2019 2018
  Brynjar Forbergskog styreleder fra 6. mai 433 0
  Kjell Inge Skaldebø styreleder frem til 6. mai 57 170
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 100 95
  Tor Andenæs medlem 100 95
  Audhild Bang Rande medlem 100 95
  Torstein Moe medlem 100 95
  Monica Bjørnøy medlem 100 95
  Petter Førde medlem (fra 2017) 100 95
  Brynjar Kroknes vararepresentant 25 27
  Totalt styrehonorar   1 115 767
 • Note 7 Varige driftsmidler

  Note 7 Varige driftsmidler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA    
  (1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
  Anskaffelseskost pr 1.1. 115 839 42 281 158 120
  Tilgang/oppkjøp 6 836 78 6 914
  Avgang 315 0 315
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 122 360 42 359 164 719
         
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 63 235 41 521 104 756
  Årets avskrivning 4 183 91 4 274
  Årets nedskrivning 0 0 0
  Avgang avskrivning 0 0 0
  Sum akk. avskrivninger 67 418 41 612 109 030
  Bokført verdi pr. 31.12. 54 942 747 55 689

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær

   

  Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
  Anskaffelseskost pr. 1.1. 441 106 6 364 639 3 308 954 1 378 344 11 493 044
  Tilgang/oppkjøp 46 512 724 581 294 089 161 802 1 226 984
  Avgang 360 43 484 112 451 16 030 172 325
  Anskaffelseskost pr. 31.12. 487 258 7 045 737 3 490 592 1 524 116 12 547 704
             
  Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 187 345 1 951 694 1 073 679 676 223 3 888 941
  Årets avskrivning 10 620 328 574 333 743 88 581 761 518
  Årets nedskrivning 0 1 413 0 129 1 542
  Avgang avskrivning 0 22 035 27 730 6 806 56 571
  Sum akk. avskrivninger 197 965 2 259 646 1 379 692 758 127 4 595 429
  Bokført verdi pr. 31.12. 289 294 4 786 091 2 110 900 765 990 7 952 275

   

  Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
  Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær


  Bygninger
  Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.

 • Note 8 Immaterielle eiendeler

  Note 8 Immaterielle eiendeler

  Av Jørgen Ellingsen,
  Konsernet    
  Goodwill, varemerke og
  konsesjoner (1.000 NOK)
  2019 2018
       
  Anskaffelseskost 01.01. 337 965 337 965
  Tilgang 6 052 0
  Anskaffelseskost 31.12. 344 017 337 965
       
  Akkumulerte avskrivninger 01.01 256 308 237 673
  Årets avskrivning 19 340 19 635
  Akkumulerte avskrivninger 31.12 275 648 256 309
       
  Bokført verdi pr 31.12 68 370 81 657

  Balanseført goodwill, varemerke og konsesjoner i Torghatten ASA konsern utgjør pr 31.12.2019 68,4 MNOK. Dette er fordelt på selskaper i henhold til oversikt nedenfor. Alle selskapene anses for å være egne kontantstrømsgenererende enheter innen konsernet Torghatten ASA, og all goodwill, varemerke og konsesjoner fra disse oppkjøpene er allokert til de respektive kontantstrømsgenererende enheter.

  Norgesbuss AS
  Immaterielle eiendeler i Norgesbuss AS er hovedsakelig knyttet til oppkjøp av SAS Flybussen Dette ble i oppkjøpsanalysen definert som verdien av konsesjon/merkevare SAS Flybussen. I tillegg består immaterielle eiendeler i Norgesbuss av resterende verdi av to tidligere oppkjøp (Bærum Forenede Bilruter og Oslo og Follo Biltrafikk). Pr. 31.12.19 er restverdi på goodwill i Norgesbuss totalt 40,1 MNOK. I forbindelse med kjøp av Flybussekspressen AS oppsto en goodwill på 4,8 MNOK.

  FosenNamsos Sjø AS
  Goodwill i FosenNamsos Sjø AS på 5,7 MNOK er knyttet til fusjonen med sjøvirksomheten til NTS ASA. Det ble innhentet takst på ferjene, og verdier ut over de netto eiendeler selskapet overtok ble klassifisert som goodwill.

  Den goodwill som oppstod i forbindelse med fusjonen knytter seg til oppkjøpet av hele NTS ASA sin sjøvirksomhet og synergieffekter det vil gi for selskapet som helhet. Flere ferjer og flere ansatte vil gi større fleksibilitet og større mulighet til å kunne opptre konkurransedyktig fremover.

  Ledelsen i selskapet mener at fremtidig inntjening vil dekke opp avskrivning av goodwill. FosenNamsos Sjø AS har langsiktige avtaler som sikrer driften i mange år fremover. Ledelsen har valgt å legge seg på en avskrivningstid på 15 år. Selskapet vil løpende i årene fremover vurdere avskrivningsplan og evt. nedskrivningsbehov på goodwillposten. Selskapet vil da ta hensyn til sannsynlighet for videreføring av de avtaler de til enhver tid har og hvor stor avkastning disse vil gi.

  Trønderbilene AS
  Trønderbilene AS kjøpte seg i desember 2010 opp fra 39,13 % til 73,91% i konsernet Gauldal Billag. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill. I 2014 kjøpte de seg ytterligere opp til 100 % og fusjonerte deretter selskapene.

  Pr. 31.12.19 er goodwill knyttet til tidligere oppkjøp på 3,4 MNOK. Det forventes at Trønderbilene kan hente ut synergier i konsernet fremover. Selskapet avskriver goodwill over 14,5 år.

  WF Holding AS
  Torghatten ASA etablerte i 2013 datterselskapet WF Holding AS sammen med Fjord1 AS og Nordland Næringsvekst AS. WF Holding AS kjøpte i september 2013 aksjene i Widerøe's Flyveselskap AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 155 mill. Torghatten ASA eier 66% av WF Holding AS og har i konsernregnskapet tatt inn kun majoritetens andel av goodwill. Det er valgt 8 års avskrivningstid for goodwill, noe som tilsvarer 2 anbudsperioder. Rest goodwill pr. 31.12.19 er 17,2 MNOK.

  Torghatten Buss AS
  Torghatten Buss AS kjøpte i 2017 Tromsø Busscharter AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 1,9 miill. Goodwill avskrives over 5 år. Saldo pr. 31.12.19 er på 0,8 MNOK

  TD på kaia AS
  Torghatten ASA kjøpte i 2019 TD på kaia AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 0,3 MNOK. Goodwill avskrives over 5 år. Saldo pr 31.12.2019 er på 0,2 MNOK.

  Maritime Venture AS
  Seløy Holding AS, datterselskap av Maritime Venture AS, kjøpte i 2019 Scansub AS. I forbindelse med kjøpet oppstod en goodwill på 1,0 MNOK. Goodwill avskrives over 5 år. Saldo pr 31.12.2019 er på 0,9 MNOK.

 • Note 9 Datterselskaper

  Note 9 Datterselskaper

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA              
  Datterselskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Egenkapital  31.12.18 Stemme- andel Anskaffelses-kost Bokført verdi
  Torghatten Trafikkselskap AS 1995-2005 Brønnøysund 100 % 111 135 100 % 3 542 3 542
  Torghatten Nord AS 2008 Tromsø 100 % 872 174 100 % 40 010 40 010
  Bastø Fosen AS 1995 Horten 100 % 31 826 100 % 35 174 35 174
  FosenNamsos Sjø AS *1) 2008 Trondheim 66 % 209 057 66 % 95 390 95 390
  T-Finans AS 2011 Brønnøysund 100 % 240 777 100 % 82 207 82 207
  Trønderbilene AS konsern  *2) 1999 Levanger 100% 540 652 100% 92 673 92 673
  Norgesbuss AS konsern *3) 2004 Oslo 100% 170 561 100% 174 176 147 182
  Sørlandsruta AS  2010 Mandal 100% 29 259 100% 14 500 14 500
  Torghatten Buss AS *4) 1993 Brønnøysund 100% 18 404 100% 9 370 9 370
  WF Holding AS *5) 2013 Brønnøysund 66% 516 818 66% 316 157 316 157
  Sør-Helgeland Vaktselskap AS 2000 Brønnøysund 100% 1 143 100% 505 505
  TTS Bil og Dekksenter AS 1995 Brønnøysund 100% 12 367 100% 400 400
  Fjordveien AS 1994 Trondheim 100% 57 100% 80 80
  Fosen Verkstedservice AS 1997 Sistranda 100% 5 488 100% 1 669 1 669
  Berg-Hansen Reisebureau Trondheim AS 1987 Trondheim 66% 6 850 66% 2 887 2 887
  Maritime Venture AS *6) 2011 Sandnessjøen 51% 86 416 51% 29 964 29 964
  Secora AS 2012 Svolvær 100% 38 877 100% 0 9 800
  TD på kaia AS 2019 Brønnøysund 100% 1 827 100% 1 500 1 500
  Torghatten Servicesenter AS 2013 Brønnøysund 100% 2 651 100% 100 100
  Sum datterselskaper             883 129

   

  Info ang. underkonsern
    Anskaffelses-
  tidspunkt
  Forretnings-kontor Eierandel mor Eid via DS Egenkapital Stemmeandel
  *1) i FosenNamsos Sjø AS inngår følgende datterselskap:
  Partrederiet Kystekspressen ANS 1994 Trondheim 51 %   46 763 51 %
               
  *2) I Trønderbilene konsern inngår følgende datterselskaper:
  Vassneset Eiendom AS 2009 Åfjord 51%   11 189 51%
  Fosen Verkstedsenter AS 2009 Åfjord 64%   5 350 61%
  TB verkstedsenter AS 2012 Steinkjer 94%   3 752 98%
  GB Transportservice AS 1987 Røros 100%   2 873 100%
  Tröndebilene AB 2019 Östersund,
  Sverige
  100 %   147 100 %
               
  *3) I Norgesbuss konsern inngår følgende datterselskaper:
  Omniservice AS 1997 Oslo 100%   9 465 100%
  Norgesbuss Ekspress AS 1998 Oslo 100%   6 776 100%
  Firda Billag Buss AS 2013 Førde 50%   47 616 50%
  Norgesbuss Rogaland AS 2016 Oslo 100%   100 100%
  Flybussekspressen AS 2019 Oslo 100%   238 100%
               
  *4) I Torghatten Buss konsern inngår følgende datterselskap:
  Tromsø Busscharter AS 2016 Tromsø 100%   2 981 100%
               
  *5) i WF Holding AS inngår følgende datterselskaper:
  Widerøe AS     100%   478 186 100%
  Widerøe's Flyveselskap AS 2013 Bodø   100% 243 374 100%
  Widerøe Internett AS 2013 Mosjøen   100% 2 259 100%
  Widerøe Ground Handling AS 2015 Bodø   100% 66 120 100%
  Widerøe Technical Services AS 2015 Bodø    100% 24 996 100%
  Widerøe Property AS 2016 Bodø   100% 53 934 100%
  Widerøe Asset AS 2016 Bodø   100% 736 759 100%
    Widerøe Jet AS 2016 Bodø   100% 286 610 100%
               
  *6) I Maritime Venture konsern inngår følgende datterselskaper: 
  Seløy Holding AS 2011 Herøy 60%   20 527 60%
      Seløy Undervannsservice AS 2011 Herøy   100% 9 610 100%
      Seløy Kystberedskap AS 2011 Herøy   100% 59 764 100%
      Scansub AS 2019 Herøy   100% 1 538 100%
  Seløybase Sør AS 2011 Sandnessjøen 100%   173 100%
 • Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Note 10 Investeringer i tilknyttede selskap

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA            
  Tilknyttede selskap
  (1.000 NOK)
  Eierandel Bokført verdi 31.12.18 Tilgang/ avgang 2019 Resultatandel/endring egenkapital 2019 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.19
  North Sea Safety KS 50 % 2 263 0 -2 263 0 0
  Sum tilknyttede selskaper   2 263 0 -2 263 0 0

  Selskapet er verdsatt til 0 i regnskapet da egenkapitalen i selskapet er negativ, ref. finansiell info nedenfor.

  Konsern            
  Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.18 Tilgang/
  avgang 2018
  Resultatandel/endring egenkapital 2019 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.19
  North Sea Safety KS 50 % 2 263  0 -2 263 0 0
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
  Sum tilknyttede selskaper   4 250 0 -2 263 0 1 988


  Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.19 om de enkelte tilknyttede selskapene:

  Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
  North Sea Safety KS Rederi 143 853 149 379 -5 526 32 238 -10 843
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 10 248 5 029 5 219 10 252 -3 054

   

  Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
  North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
  Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %
 • Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Note 11 Annen finansinntekt og annen finanskostnad

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2019 2018 Annen finansinntekt 2019 2018
  150 86 Agio 88 581 193 318
  520 1 991 Gevinst ved salg av aksjer 1 626 2 111
  3 109 2 903 Aksjeutbytte 13 411 15 697
  0 20 000 Annen finansinntekt 638 9 219
  3 780 24 979 Sum Annen finansinntekt 104 257 220 345
           
      Annen finanskostnad    
  72 65 Disagio 61 740 185 641
  276 161 Gebyrer og kredittkortprovisjon 42 383 40 429
  187 13 Tap ved salg av aksjer 1 319 13
  0 0 Annen finanskostnad 579 2 537
  535 239 Sum Annen finanskostnad 106 021 228 621
 • Note 12 Skatt

  Note 12 Skatt

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
  2019 2018 Skattekostnad 2019 2018
  11 933 6 155 Betalbar skatt 113 461 135 188
  -4 4 607 For lite/mye avsatt tidligere år -529 4 607
  679 -1 144 Endring utsatt skatt 31 045 -30 055
  12 608 9 618 Netto skattekostnad  143 977 109 740
           
      Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 24 %
  254 923 188 943 Resultat før skatt 685 763 680 636
  56 083 43 457 Skatt beregnet med 22% 150 868 156 546
  -4 4 607 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år -529 4 607
  -35 764 -34 058 Utbytte/Konsernbidrag -3 159 1 587
  287 27 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -1 381 -3 794
  -994 -819 Verdistigning aksjer/andeler -5 925 -32 868
  498 1 137 Resultat fra tilknyttet selskap 988 1 894
  -7 500 -4 800 Annet 3 113 1 193
  0 68 Endret skattesats 0 -19 424
  12 608 9 618 Skattekostnad 143 977 109 740
           
  5 % 5 % Effektiv skattesats: 21 % 16 %
           
           
      Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
  2019 2018 Negative midlertidige forskjeller 2019 2018
  0 0 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 32 862 49 297
  12 385 11 050 Driftsmidler 14 860 13 324
  1 473 7 799 Netto pensjonsforpliktelser 112 463 24 808
  0 0 Gevinst/tapskonto 14 551 2 523
  0 0 Andre forskjeller 1 868 7 772
  0 0 Underskudd til fremføring 401 087 367 866
  13 858 18 849 Sum negative midlertidige forskjeller 577 691 465 591
      ***************    
      Positive midlertidige forskjeller
  0 0 Driftsmidler 2 458 920 2 258 897
  8 632 10 152 Gevinst/tapskonto 167 781 76 049
  1 516 1 901 Netto pensjonsmidler 47 794 49 473
  0 0 Andre forskjeller 21 492 23 614
  10 148 12 053 Sum positive midlertidige forskjeller 2 695 987 2 408 033
           
  -3 710 -6 796 Netto midlertidige forskjeller 2 118 296 1 942 442
           
  -816 -1 495 Netto utsatt skatteforpliktelse 466 025 427 337
           
      Betalbar skatt i balansen
  11 933 6 155 Betalbar skatt i skattekostnaden 113 461 135 188
  0 0 Skattevirkning av konsernbidrag -38 253 -40 738
  11 933 6 155 Betalbar skatt i balansen 75 208 94 451
 • Note 13 Resultat per aksje

  Note 13 Resultat per aksje

  Av Jørgen Ellingsen,

  Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer  med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer

  (1.000 NOK) 2019 2018
  Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 496 764 543 984
  Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 45 111 255 45 951 523
  Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 11,0 11,8

                                                                                                                                                     

  Utvannet resultat pr. aksje
  Ved beregning av ut vannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som  kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2018 og 2019.

   

   

 • Note 14 Finansielle investeringer

  Note 14 Finansielle investeringer

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50% 100 100
  Helgeland Invest AS 2,10% 4 996 4 996
  Øvrige aksjer   336 337
  Investering i aksjer og andeler   5 432 5 433


   

  Konsern      
  Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi
  Nor-Way Bussekspress AS 5,00% 796 796
  Vega Skjærgårdspark AS 11,50% 100 100
  Helgeland Invest AS 2,10% 4 996 4 996
  Tidligfasefondet i NT 3,22% 500 500
  North Energy AS 0,09% 437 143
  Sentrum Næringshage AS 5,40% 249 205
  Atlantic Panamax 5,00% 260 260
  Flybussen.no DA 15.00% 30 118
  Lufthavndrift AS 5,00% 1 500 1 500
  Andre   925 925
  Investering i aksjer og andeler   9 793 9 543

   

  Torghatten ASA      
  Omløpsmidler Anskaffelses- Balanseført Markeds-
    kost verdi verdi
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  NTS ASA 2 284 17 479 17 479
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 109 1 413 1 413
  Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) *1) 18 000 21 538 21 538
  Finansielle investeringer 37 552 41 430 41 430

  Drillmar Energy Ltd. er ikke børsnotert. 
  *1) gjelder inv. via NEF Kapitalforvaltning og gjelder ulike Sparebanker, Gjensidige, DnB og Storebrand.

  Konsern      
  Omløpsmidler Anskaffelses-kost Balanseført verdi Markeds-
  verdi
  NTS ASA 73 552 488 195 488 195
  Drillmar Energy Ltd 16 159 1 000 1 000
  Helgeland Sparebank, egenkapitalbevis 1 176 1 413 1 413
  Utbyttefinans (inv. i aksjer/grunnfondsbevis) 18 000 21 538 21 538
  Andre   45 45
  Finansielle investeringer 108 887 512 146 512 192

   

 • Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Note 15 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser

  Av Jørgen Ellingsen,

  AFP                    
  AFP-ordningen er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2019 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

  Torghatten ASA
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2019
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     169
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     247
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -289
  Administrasjonskostnader     151
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     0
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     400
  Aga     39
  Årets pensjonskostnad     718

  Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2019
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 8 060 8 657 16 717
  Nåverdien av årets opptjening 169 0 169
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 209 38 247
  Aktuariell tap/gevinst -4 832 112 -4 720
  Overtakelse 0 -7 122 -7 122
  Utbetaling pensjon/fripoliser -24 -149 -172
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 3 582 1 536 5 118
   
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 6 551 0 6 551
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 289 0 289
  Aktuariell tap/gevinst -4 341 0 -4 341
  Administrasjonskostnader -151 0 -151
  Premieinnbetalinger 496 0 496
  Overtagelse 0 0 0
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -24 0 -24
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 2 820 0 2 820
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført estimatavvik -1 809 -245 -2 054
  Ikke resultatført planendringer -255 -35 -290
  Arbeidsgiveravgift 107 217 324
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 195 1 473 278
   
  Forventet premieutbetaling neste år     496
  Forventet utbetaling neste år     24
         
  Endringer i forpliktelsen      
        2019
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      6 372
  Resultatført pensjonskostnad     718
  Overtakelse     -6 076
  Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -736
  Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     278
         
  Balanseførte pensjonsmidler     1 195
  Balanseført innskuddsfond     321
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     1 516
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     1 473
  Annen pensjonsforpliktelse     0
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     1 473
  Etter at tidligere leder er gått over til pensjonist er forplitelsen tatt over av forsikringsselskap og ikke lenger en del av selskapets pensjonsforpliktelse.
   
  Konsernet
  Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
        2019
  Nåverdi av årets pensjonsopptjening     12 677
  Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 996
  Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -8 597
  Administrasjonskostnader     2 826
  Resultatførte planavvik/estimatendringer     0
  Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     8 293
  Resultatført aktuarielt tap/gevinst ved oppgjør     -225
  Aga     1 232
  Årets pensjonskostnad     22 201

  Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 207 inkl aga.
   
  Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
        2019
    Sikret Usikret Sum
  Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
  Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 225 066 53 654 278 720
  Implementering 106 392 -20 328 86 064
  Nåverdien av årets opptjening 10 013 2 357 12 370
  Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 7 681 -243 7 437
  Aktuariell tap/gevinst 4 268 5 951 10 219
  Overtakelse 0 -7 319 -7 319
  Utbetaling pensjon/fripoliser -9 957 -3 228 -13 185
  Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 343 463 300 844 374 307
   
  Endringer brutto pensjonsmidler:      
  Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 197 329 0 197 329
  Implementering 78 633 0 78 633
  Forventet avkastning på pensjonsmidler 9 732 0 9 732
  Aktuariell tap/gevinst -5 305 0 -5 305
  Administrasjonskostnader -2 826 0 -2 826
  Premieinnbetalinger 17 096 0 17 096
  Overtakelse 0 0 0
  Utbetaling av pensjoner/fripoliser -9 957 0 -9 957
  Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 284 701 0 284 701
   
  Netto pensjonsforpliktelse      
  Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -72 012 -368 -72 380
  Ikke resultatført estimatavvik/planendring -8 753 -35 -8 787
  Arbeidsgiveravgift 4 081 10 933 15 014
  Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -17 922 41 375 23 453
   
  Forventet premieutbetaling neste år     18 813
  Forventet utbetaling neste år     14 617
         
  Endinger i forpliktelsen
        2019
  Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -46 076
  Resultatført pensjonskostnad     22 201
  Effekt av implementering     75 766
  Overtakelse     -6 076
  Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -22 363
  Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     23 453
   
  Balanseførte pensjonsmidler     44 761
  Balanseført innskuddsfond     14 577
  Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     59 339
  Balanseførte pensjonsforpliktelse     68 214
  Annen pensjonsforpliktelse *     43 076
  Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     111 290

  Fra og med 2019 er det tatt inn forpliktelser relatert til førtidspensjon for de ansatt i Widerøe og forpliktelse overfor ansatte som fremdeles står i gammel ytelsesordning i Widerøe. Effekt av implementeringen er ført mot egenkapitalen.
  * Annen pensjonsforpliktelse gjelder tilleggspensjonsordning for ansatte i Widerøe.

        2019
  Diskonteringsrente     1,80 %
  Årlig G-regulering     2,00 %
  Avkastning på pensjonsmidler     4,20 %
  Lønnsvekst     2,25 %
  Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,70 %
  Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
   
        2019
  Omløpsobligasjoner     13,4 %
  Anleggsobligasjoner     31,4 %
  Pengemarked     17,6 %
  Aksjer     12,0 %
  Eiendom     10,5 %
  Utlån og fordringer     14,2 %
  Annet     0,9 %
  SUM     100 %

  Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
  Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

 • Note 16 Varebeholdning

  Note 16 Varebeholdning

  Av Jørgen Ellingsen,

  Varebeholdningen består i hovedsak av forbruksmateriell til løpende vedlikehold, drivstoff og andre ferdigvarer.
  Bokført verdi er satt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 • Note 17 Finansielle investeringer og kontanter

  Note 17 Finansielle investeringer og kontanter

  Av Jørgen Ellingsen,
  Mor   Konsern
  2019 2018 (1.000 NOK) 2019 2018
  41 430 36 798 Finansielle investeringer 512 191 485 097
  51 422 90 912 Kontanter og kontantekvivalenter 1 252 218 1 158 034
  92 851 127 709 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 764 409 1 643 131


  Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 56,7 MNOK, herav 1,3 MNOK i morselskapet.
  Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 26 MNOK. Widerøe konsern har en garanti på 105,8 MNOK.

 • Note 18 Fordringer og gjeld

  Note 18 Fordringer og gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
    Mor   Konsern
  Fordringer med forfall
  senere enn ett år
  2019 2018   2019 2018
  Andre langsiktige fordringer 13 708 8 000   53 590 44 778
  Andre langsiktige fordringer konsern 16 294 15 055   0 0
  Sum langsiktige fordringer 30 003 23 055   53 590 44 778
   
    Mor   Konsern
  Langsiktig gjeld med forfall
  senere enn 5 år
  2019 2018   2019 2018
  Gjeld til kredittinstitusjoner 11 222 6 933   1 937 278 1 936 418
  Sum 11 222 6 933   1 937 278 1 936 418
   
    Mor   Konsern
  Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2019 2018   2019 2018
  Andre fordringer  1 297 17   631 376 349 964
  Sum 1 297 17   631 376 349 964


   

 • Note 19 Rentebærende langsiktig gjeld

  Note 19 Rentebærende langsiktig gjeld

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA Balanseført verdi:
    Låneperiode 2019 2018
  Banklån - flytende rente 2009-2025 289 071 287 373
         
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   289 071 287 373
  Gjennomsnittlig rente   3,93 % 2,97 %
   
  Konsern Balanseført verdi:
    Låneperiode 2019 2018
  Banklån –flytende rente 2009-2025 4 126 202 3 857 185
  Banklån - fast rente 2009-2025 325 022 436 282
  Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter   675 451 710 589
         
  Sum rentebærende langsiktig gjeld   5 126 676 5 004 056
  Gjennomsnittlig rente   4,09 % 3,13 %


  Se også note 20.

  Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.

 • Note 20 Panstillelser

  Note 20 Panstillelser

  Av Jørgen Ellingsen,
  Torghatten ASA
  Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
  Gjeld til kredittinstitusjoner 289 071
  Sum gjeld sikret ved pant 289 071
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Driftsløsøre, inventar og lignende 747
  Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
  Bygninger og tomter 54 942
  Sum eiendeler 55 689

   

  I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
  TrønderBilene as 4 234 Aksjer
  Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
  Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
  WF Holding AS 510 Aksjer
  Secora AS 550 000 Aksjer
  T-Finans AS 100 Aksjer

  Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

  Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 139 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 3,8 MEUR.

  Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.

  Torghatten ASA hefter som selvskyldnerkausjonist med et beløp på 296,9 MNOK for garantier stilt av garantiselskap. Dette gjelder hovedsakelig garantier knyttet til oppfyllelse av forpliktelser i kontrakter om drift av ferjesamband og bussanbud inngått av datterselskapene i konsernet. De fleste oppdragsgivere stiller krav om at det stilles en garanti på 10 % av årlig kontraktssum når det leveres anbud.

  Konsern
  Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                        
  Gjeld til kredittinstitusjoner 4 451 225
  Sum gjeld sikret ved pant 4 451 225
   
  Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
  Kundefordringer 587 944
  Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 7 662 981
  Bygninger og tomter 289 294


  Garantier i Torghatten konsern
  Garantistillelser på 711,1 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasingog skattetrekksgarantier.

  Garantier i andre døtre
  Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

  Covenants krav
  Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.

 • Note 21 Sikringsinstrumenter

  Note 21 Sikringsinstrumenter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Oljesikring (kontantstrømsikring)
  Med bakgrunn i at deler av konsernet sin inntektsside er regulert gjennom konsesjonsbetingelser fra oppdragsgiver, og derav kan oppfattes som fast, har selskapet et ønske om å binde opp de vesentlige kostnadspostene i regnskapet mot faste kontrakter for å redusere risikoeksponeringen. Drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadspost for selskapet og denne er derfor i Torghatten ASA og datterselskapene Bastø Fosen AS, FosenNamsos Sjø AS, Partsrederiet Kystekspressen ANS, Torghatten Nord AS, Torghatten Trafikkselskap AS og Widerøe bundet opp i egnede sikringsinstrument.

  Konsernet har valgt å holde slike sikringskontrakter utenfor balansen.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr. 31.12.19: -10,7 MNOK. Til sammenligning var verdien på inngåtte sikringsavtaler pr. 31.12.18: -94,8 MNOK.

  De oppgitte verdiene gjelder for konsernet. Det er ingen sikringsavtaler i morselskapet.

  Rentesikring
  Av konsernets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner er ingen lån rentesikret gjennom sikringsavtaler pr. 31.12.19.

  Valutasikring
  Widerøe Flyveselskap AS er eksponert for valutakursendringer i bl.a. USD, EUR og GBP. Selskapet har valgt å delvis sikre dette med egnede sikringsinstrumenter med bakgrunn i underliggende behov. Pr. 31.12.19 var 87 millioner USD sikret.

  Virkelig verdi av inngåtte sikringsavtaler er pr 31.12.18 -12,6 MNOK. Til sammenligning var verdien pr 31.12.18 54 MNOK

 • Note 22 Finansiell risiko

  Note 22 Finansiell risiko

  Av Jørgen Ellingsen,

  Organisering av finansiell risikostyring
  Virksomheten i Torghatten konsern er i det alt vesentlige innenlands kollektivtransport på land, sjø og i luften, og konsernet er i første rekke utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. I tillegg er konsernet utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer.

  Styringen av finansiell risiko følger den desentraliserte styringsstrukturen som er lagt for konsernet, hvor hvert enkelt datterselskap avdekker og evaluerer sin aktuelle finansielle risiko, og deretter eventuelt benytter aktuelle finansielle instrumenter for å redusere denne.

  Renterisiko
  Virksomheten i Torghatten konsern er kapitalintensiv, med krav til betydelige investeringer i transportmateriell som busser, ferjer, skip og fly. Renterisikoen er i stor grad knyttet til den gjeldsporteføljen som er tilknyttet disse investeringene. Generelt har konsernet som målsetting at rentekostnadene skal følge den generelle utviklingen i pengemarkedet. Samtidig foretas det disposisjoner for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedet. Beslutninger knyttet til sikringer tas av styrene i de enkelte datterselskap. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentebinding på konsernets lån, samt bruk av rentederivater.

  Renteeksponeringen knyttet til rentefornyelser for konsernets rentebærende gjeld og finansielle instrumenter er vist i tabellen under. Urealisert rentegevinst/-tap er ikke innregnet (bokført som rentefri fordring/gjeld)

  Torghatten ASA
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2019 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 289 071 289 071 0 0 0 0 0
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 289 071 289 071 0 0 0 0 0
  Finansielle investeringer og kontanter 92 851 92 851 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 16 294 16 294 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 179 926 179 926 0 0 0 0 0
   
  Konsern
  Instrument- og rentebindingsfordelt gjeldsporterfølje
      Neste renteregulering
  (1.000 NOK) 31.12.2019 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd  1-3 år 3-5 år >5år
  Banklån/andre lån 4 451 225 4 126 202 0 0 0 240 297 84 725
  Rentesikringer 0 0 0 0 0 0 0
  Brutto rentebærende gjeld 4 451 225 4 126 202 0 0 0 240 297 84 725
  Finansielle investeringer og kontanter 1 764 409 1 764 409 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 686 816 2 361 794 0 0 0 240 297 84 725


  Likviditetsrisiko
  En av de viktigste målsetningene for likviditetsstyring i konsernet er at både konsernet samlet, samt de enkelte datterselskapene individuelt, har tilstrekkelig finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå operasjonelle og strategiske målsetninger.

  Kontantstrømmen fra driften er i all vesentlighet stabil, og likviditetsstrømmene overvåkes på kort og lang sikt både i de enkelte datterselskaper og på konsernnivå gjennom rapportering. Konsernets viktigste finansieringskilde er lån fra relasjonsbanker

  For å redusere likviditetsrisikoen knyttet til gjeldsporteføljen søkes det å ha en jevn forfallsfordeling på lån og lånerammer. Denne vises i tabellen nedenfor.

  Torghatten ASA
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 289 071 75 204 63 135 39 877 16 067 83 567 11 222
  Brutto rentebærende gjeld 289 071 75 204 63 135 39 877 16 067 83 567 11 222
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 92 851 92 851 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 16 294 16 294 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 179 926 -33 941 63 135 39 877 16 067 83 567 11 222
   
  Konsern
  Rentebærende gjeld pr.lånetype og forfallsfordelt
      Forfall          
  (1.000 NOK) 31.12.2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
  Rentebærende gjeld              
  Banklån 4 451 225 756 285 501 850 749 760 250 935 255 116 1 937 278
  Brutto rentebærende gjeld 4 451 225 756 285 501 850 749 760 250 935 255 116 1 937 278
  Rentebærende fordringer              
  Finansielle investeringer og kontanter 1 764 409 1 764 409 0 0 0 0 0
  Øvrig rentebærende fordringer 0 0 0 0 0 0 0
  Netto rentebærende gjeld 2 686 816 -1 008 124 501 850 749 760 250 935 255 116 1 937 278


  Kredittrisiko
  Konsernet vurderes til ikke å ha vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Da det alt vesentligste av konsernets inntekter er enten salg til reisende med kontant oppgjør eller salg knyttet til oppdrag fra stat, fylke eller kommune, vurderes konsernets samlede kredittrisiko å være svært lav. For den delen av konsernet som driver salg på kreditt, skal slikt salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere. I tillegg skal utestående beløp ikke overstiger eventuelle fastsatte kredittrammer.

  Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernets garantiforpliktelser gjelder kontragarantier i forbindelse med nødvendige garantistillelser på vegne av konsernselskaper, herunder i forbindelse med avgitte tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, garantistillelser i hht. forskrifter og EØS-regler vedr. adgang til yrket i person- og godstransport, samt garantistillelser innen reisebyrådriften (herunder v.v. Reisegarantifondet).

  Da motparten i derivathandelen normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser derfor sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler (se egne noter).

  Oljeprisrisiko
  Med det vesentlige av virksomheten innen kollektivtransport, hvor drivstoffkostnader er en vesentlig kostnadskomponent, er konsernet utsatt for prisrisiko på drivstoff. For å øke forutsigbarheten av fremtidige kontantstrømmer søkes det å etablere prissikring av fremtidig forventet drivstofforbruk, enten direkte i kontrakten med oppdragsgiver eller gjennom oljeprisderivater.

  Aksjemarkedsrisiko
  Konsernet er utsatt for aksjemarkedsrisiko, da man i mandat for plassering av overskuddslikviditet har etablert adgang for investering i aksjer. Investering i slike aksjer er klassifisert som aksjer holdt til handelsformål, og utgjorde 512,2 MNOK pr. 31.12.2019. For detaljer henvises til note 14 Andre finansielle investeringer

  Valutarisiko
  Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for konsernet. Noe sikring gjøres ved bruk avegnede sikringsinstrumenter.Pr. 31.12.19 var 87,0 millioner USD sikret til en kurs på 8,94.

  Kapitalforvaltning
  Hovedformålet med konsernets kapitalforvaltning er å sikre at det opprettholder en høy kredittverdighet og høy soliditet for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit. Styret ønsker å opprettholde en balanse mellom høyere avkastning, som muliggjøres ved et høyere lånenivå, og fordelene og sikkerheten som følger av en solid egenkapital. Som følge av dette har konsernet som målsetting at konsernets egenkapital skal være over 30 % av konsernets totale kapital. Konsernets hovedfokus i kapitalforvaltningen er at konsernet totalt, og alle hoved-datterselskap individuelt skal ha en tilstrekkelig arbeidskapital for å finansiere sin ordinære virksomhet. I de ulike kontrakter med oppdragsgiver om utførelse av kollektivtransport fokuseres det på å få på plass betalingsbetingelser fra oppdragsgiver og finansiering av transportmidler fra banker, som gir et positivt bidrag til arbeidskapitalen.

 • Note 23 Leieavtaler

  Note 23 Leieavtaler

  Av Jørgen Ellingsen,

  Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler
  Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell og fly. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

  Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

  (1 000 NOK) 2019 2018
  Leieavtaler i balansen 838 696 876 707
  Sum 838 696 876 707
  Leieforpliktelser i balansen -675 451 -710 589
  Netto balanseførte leieavtaler 163 245 166 117

  Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

  Leasingavtalene hadde i 2019 en rente på NIBOR + margin

  Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler
  Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet. Widerøe har pr. 31.12.19 7 fly på leasingavtaler vurdert som operasjonell leasing. Nåværende leasingavtaler er kombinasjon av både korte og lengre perioder. Busselskapene har leasingavtaler for busser.

  Konsernet har i 2019 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 274 MNOK.   

 • Note 24 Transaksjoner med nærstående parter

  Note 24 Transaksjoner med nærstående parter

  Av Jørgen Ellingsen,

  Torghatten Servicesenter AS, et heleid selskap av Torghatten ASA, ivaretar forretningsførsel for flere av datterselskap og tilknyttede selskap til Torghatten ASA.

  Det leies også ut personer fra holdingselskapet til enkelte datterselskap i forbindelse med ulike funksjoner som IT, markedsføring og kvalitetssikring.

  Det leies også ut skip, busser og fly mellom de ulike selskapene i konsernet.

  Det er egne verkstedselskap i konsernet som utfører reparasjoner og vedlikehold for andre selskaper i konsernet i tillegg til å ta på seg eksterne oppdrag.

  Det er også opprettet enkelte låneforhold mellom selskapene i konsernet. Disse renteberegnes.

  Widerøe konsern består av mange selskaper hvor det er utstrakt kjøp av tjenester mellom selskapene. Dette gjelder både leie av fly/motor, leie av fast eiendom, salg av tekniske tjenester, formidlingstjenester og administrasjonstjenester. Dette er eliminert i konsernregnskapet.

  Alle transaksjoner i konsernet skjer til markedsmessige vilkår.

 • Note 25 Hendelser etter balansedagen

  Note 25 Hendelser etter balansedagen

  Av Jørgen Ellingsen,

  Det henvises til Styrets beretning for beskrivelse av hendelser etter balansedagen, herunder vurderinger knyttet til viruset Covid 19.

 • Note 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Note 26 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

  Av Jørgen Ellingsen,

  Aksjekapital:
  Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.19 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.

  I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte; En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.

  Eierstruktur: 

  De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.19 var: 

    Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
  Saturn Invest AS 6 296 298 13,25 % 13,89 %
  Hifo Invest AS 5 927 075 12,47 % 13,08 %
  Christiania Skibs AS 5 769 502 12,14 % 12,73 %
  Intertrade Shipping AS 2 200 000 4,63 % 4,85 %
  Uno Invest AS 1 635 225 3,44 % 3,61 %
  Heidenreich Enterprise Ltd. 1 608 230 3,38 % 3,55 %
  Jac. Moe AS 1 337 455 2,81 % 2,95 %
  Meriill Lynch 928 345 1,95 % 2,05 %
   Torgnes AS 825 153 1,74 % 1,82 %
  Amble Investment AS 766 000 1,61 % 1,69 %
  Stenshagen Invest AS 685 735 1,44 % 1,51 %
  Etui Invest AS 561 800 1,18 % 1,24 %
  Skipsinvest AS 500 860 1,05 % 1,11 %
  Brønnøy kommune 486 200 1,02 % 1,07 %

  Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 6 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

  Egne aksjer:
  Pr. 31.12.19 har Torghatten ASA 2.609.575 egne aksjer. Selskapet har økt antall egne aksjer gjennom året med 418.069 aksjer.

  Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

     

  Antall aksjer
  Ant. aksjer eid av personlig nærstående
  Sum           antall aksjer
           
  Brynjar Forbergskog styreleder 0 12 223 373 12 223 373
  Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 1 100 1 100
  Tor Andenæs medlem 0 5 769 502 5 769 502
  Torstein Moe medlem 60 800 2 160 910 2 221 710
  Audhild Bang Rande medlem 2 200 22 000 24 200
  Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
  Petter Førde ansatterep. 7160 0 7 160
           
  Ledende ansatte        
  Roger Granheim, konsernsjef     1 635 225 1 635 225
           
 • Revisors beretning

  Revisors beretning

  Av ,

  Trykk på dokumentet for å se Revisors beretning

 • Styret i Torghatten ASA

  Styret i Torghatten ASA

  Av Jørgen Ellingsen,

  Styret har hatt følgende sammensetting:

  • Brynjar Forbergskog, styreleder
  • Lise Andrea Dahl Karlsen, nestleder
  • Tor Andenæs, styremedlem
  • Audhild Bang Rande, styremedlem
  • Torstein Moe, styremedlem
  • Monica Bjørnøy, representant for de ansatte
  • Petter Førde, representant for de ansatte

  Varamedlemmer:

  • Brynjar Kroknes
  • Solveig Johanne Busch Svendsen
  • Sonja Sundgot Johansen
  • Stig Morten Rognes
  • Per Einar Fjellstad


  Trykk her for å se oversikten over styret 

 • Konsernstruktur