Generelt

Torghatten ASA er morselskapet i konsernet og har sin forretningsadresse i Brønnøy kommune, med kontor både i Brønnøysund og Trondheim. Konsernets hovedaktivitet er innenfor persontransport i Norge. Virksomheten kan deles inn i segmentene sjø-, buss- og flytransport samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

Selskapet er notert på OTC-listen og hadde ved årsskiftet 1883 aksjonærer.


Virksomheten

Sjøtransport
Konsernet opererer en flåte på totalt 85 ferjer og hurtigbåter. Ut over dette drifter også konsernet andre typer fartøy, slik at totalt antall blir ca. 90.

Driften foregår langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Den største virksomheten innenfor dette segmentet er Torghatten Nord AS i Nordland, Troms og Hordaland, men det er også betydelig aktivitet i Torghatten Trafikkselskap AS på Helgeland, FosenNamsos Sjø AS i Midt-Norge og Hordaland, samt i Bastø Fosen AS i Oslofjorden. Bastø Fosen AS driver landets største ferjesamband mellom Moss og Horten. Sjøtransporten i konsernet teller ca. 1400 ansatte og har en omsetning på 3,2 milliarder kroner.

Landtransport
Konsernet er en betydelig aktør innen landbasert kollektivtransport med buss, og har eierskap til omtrent 1570 busser gjennom sine datterselskap.

Driften foregår fra Agder fylke i sør til Finnmark fylke i nord, og opereres gjennom flere datterselskap. Norgesbuss AS er den største virksomheten med kontraktskjøring i Oslo for Ruter AS og i Stavanger for Kolombus AS, samt Flybussekspressen AS. Trønderbilene AS driver buss- og verksteddrift i Trøndelag, Oppland og Hedmark, og fra desember 2019 også bussvirksomhet i kommunene rundt Østersund i Sverige. Sørlandsruta AS driver bussvirksomhet i Agder og Torghatten Buss AS i Nordland og Troms.

Busstransporten i konsernet teller ca. 2500 ansatte og har en omsetning på 2,8 milliarder kroner.

Flytransport
Konsernet opererer 45 fly gjennom datterselskapet Widerøe. Widerøe AS er Nordens største regionale flyselskap, med ca. 3400 medarbeidere og en årlig omsetning på 5,1 milliarder kroner. Selskapet driver både kommersielle ruter samt anbudsruter på kortbanenettet i Norge. Selskapet driver i tillegg en betydelig bakkevirksomhet på de fleste flyplasser i Norge, gjennom datterselskapet Widerøe Ground Handling AS. 

Annen maritim- og øvrig virksomhet
I disse segmentene inngår selskaper som driver annen transportvirksomhet, maritim entreprenørvirksomhet, samt konsernets eierskap i shippingvirksomhet.

Maritim entreprenørvirksomhet drives gjennom selskapene Secora AS og Maritime Venture AS. I konsernet Maritime Venture AS inngår Seløy Undervannsservice AS som det største selskapet.

Konsernet eier en andel i det børsnoterte selskapet NTS ASA. NTS er et havbrukskonsern som inkluderer bl.a. oppdrettsselskapet Midt- Norsk Havbruk AS og brønnbåtvirksomheten Norsk Fisketransport AS. Generalforsamlingen i NTS ASA har vedtatt å fusjonere med Frøy-gruppen og får gjennom det betydelig økt aktivitet innenfor brønnbåt- og servicebåtsegmentet fra 2020. Fusjonen medfører også at NTS ASA blir største enkelteier i Norway Royal Salmon ASA med i overkant av 16 % av aksjene.

 

Hendelser i 2019

Konsernet har i 2019 startet opp følgende kontrakter:

 • Torghatten Nord AS startet 1. januar opp drift i sambandet Halhjem – Sandvikvåg på E39 over Bjørnefjorden med 5 nye gass- og batteriferjer, disse ble satt i drift etter hvert som de ble levert i årets 3 første måneder. Kontrakten har en varighet på 8 år + 5 års opsjoner og har en verdi på 1,25 milliarder inkl. opsjonsår.
 • FosenNamsos Sjø AS startet 1. januar opp i sambandet Flakk – Rørvik med 2 nye el-ferjer i tillegg til en eksisterende ferje.
  Ferjene ble levert i november 2018. Kontrakten har en varighet på 10 år + 1 års opsjon og har en verdi på 1,2 milliarder inkludert opsjonsår.
 • Torghatten Trafikkselskap AS videreførte drift av «Lille Helgelandspakken» og Vennesund – Holm fra 1. januar etter å ha inngått ny kontrakt på 3 år + 18 måneders opsjon.
 • Norgesbuss AS startet 30. juni opp kontrakt med Ruter for kjøring i Nittedal/Lørenskog. Anbudet varer i 8 år, med mulighet
  for 3 års forlengelse. Kontraktsverdi er ca. 2,5 milliarder over kontraktsperioden inkl. opsjonsårene. Totalt benytter Norgesbuss 100 busser i dette anbudet.
 • Trønderbilene AS startet opp kontrakt for busstransport i Jämtland i Sverige. Anbudet omfatter kjøring i seks av fylkets åtte kommuner og utføres med ca. 100 busser. Kontraktens varighet er på 10 år. Total kontraktsverdi utgjør 1,25 milliarder SEK.

Konsernet har i 2019 inngått følgende nye kontrakter:

 • Bastø Fosen AS ble tildelt kontrakten «Drift av fylkesvegsambandet Svelvik - Verket» av Buskerud Fylkeskommune. Kontrakten har en varighet på 10 år fra 1. januar 2022, med mulighet for 2 års forlengelse. Kontrakten har en verdi på 268 millioner inkl. prolongering.
 • Torghatten Buss inngikk i juli fem kontrakter med Troms fylkestrafikk ang. kjøring av buss i Troms. Hovedkontrakten er for Harstad området, med oppstart i 2020 for en periode på 9 år, med 3 års opsjon. Kontraktsverdien for avtaleperioden inkl. opsjoner er 780 millioner, og antall busser er 59. De øvrige fire kontraktene gjelder skolekjøring for kommunene Nordreisa, Storfjord, Lyngen og Målselv. Kontraktsverdien er samlet 17 millioner i året. Kontraktene har varierende lengde. Det vil i alle fem anbudene bli satt inn nye busser, som gir god miljøgevinst.

Det er et betydelig nybyggingsprogram i konsernet:
Vi investerer i løpet av en fireårsperiode (2017-2020)omtrent 5 milliarder kroner knyttet til det grønne skiftet. I tillegg til de 7 nybyggene som ble satt i drift i 2019, har vi følgende nybygg på gang:

 • Torghatten Trafikkselskap AS har ny hybridferje under bygging. Denne skal settes inn i sambandet Vennesund – Holm og forventes levert 1. halvår 2020.
 • Torghatten Trafikkselskap AS har en eksisterende ferje, som nå bygges om til hybrid. Forventes levering årsskiftet 2020/2021.
 • Bastø Fosen AS bygger ny batteriferje til sambandet Moss – Horten. Forventet levering er oktober 2020.
 • Bastø Fosen AS bygger ny 100 % el-ferje til sambandet Svelvik– Verket.

   

Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, og vi har gjennom signering av nye kontrakter styrket vår posisjon som en av landets største aktører innen persontransport.

Økonomi

Resultat
Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 685,8 MNOK for 2019, mot 680,6 MNOK i 2018. Resultat etter skatt ble 541,8 MNOK, mot 570,9 MNOK i 2018. Sum driftsinntekter var 11.401 MNOK, mot 10.209 MNOK i 2018. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 1.608,5 MNOK i 2019, mot 1.418,5 MNOK i 2018. Driftsresultat viser et overskudd på 826,1 MNOK mot 684,1 MNOK året før.

Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 254,9 MNOK mot 188,9 MNOK året før. Resultatet etter skattekostnad utgjør 242,3 MNOK mot 179,3 MNOK året før. Driftsinntektene i morselskapet var 15,7 MNOK mot 13,8 MNOK året før.

Balanse

Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 1 359 MNOK mot 1 296 MNOK året før. I konsernet er tilsvarende tall 11 379 MNOK og 10 694 MNOK. Av anleggsmidlene på 8 145 MNOK utgjør varige driftsmidler 7 952 MNOK.

I morselskapet er egenkapitalen endret fra 824,9 MNOK til 851,1 MNOK og i prosent endret fra 63,7 prosent til 66,1 prosent. I konsernet er egenkapitalen økt til 3 306 MNOK, fra 3093 MNOK forrige år. Egenkapitalandelen er 29,5 prosent i 2019 mot 28,9 prosent året før. Konsernet har 30 prosent som strategisk mål for egenkapitalandelen.

Konsernet har en likviditetsbeholdning på 1 252 MNOK ved utgangen av 2019 mot 1 158 MNOK året før. Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Konsernet er gjennom sin virksomhet utsatt for renterisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og oljeprisrisiko. Konsernet benytter derivater og andre finansielle instrumenter for å redusere disse risikoene. Mer om dette i note 21 og 22.


Markedsforhold

Det er stor konkurranse i alle segmentene vi opererer i. Det meste av aktiviteten etableres via anbudskonkurranser som løpende legges ut. Den teknologiske utviklingen påvirker alle segmentene konsernet driver i, og det er spennende og ikke minst viktig å engasjere seg i dette. Vi bidrar med nye teknologiske løsninger i alle våre segmenter. Vi ser også at kravet til vår bevissthet om livsløpsperspektivet for våre driftsmidler er økende og dette hever vårt bærekraftsarbeid til et nytt nivå.

På sjøsiden krever anbudene betydelig kapital for å være med, og de siste årene er det gjennomført store investeringer. Oppdragsgiverne presenterer stadig skjerpede krav om null- og lavutslippsløsninger på fartøyene, noe som utfordrer oss, men som også bidrar til at vi forsyner fergeflåten med langt mer miljøvennlige ferger. Vi har nå 8 nye el-ferjer og har ytterligere 4 el-ferjer under bygging, samt 4 som er ombygd til hybrid-drift. Konsernet har ved årsskiftet 2019-2020 totalt 16 hybridferjer. Vi har i 2019 vunnet flere anbudskonkurranser og opprettholder vår markedsposisjon.

Det er løpende stor anbudsaktivitet i buss-segmentet fordelt over hele landet. For å være konkurransedyktig stilles det store krav til effektive løsninger. Vi hadde en vellykket oppstart av vårt første anbud hvor TaaS – konseptet er implementert. TaaS = Transport-as-a-Service. IT-tjenestene skal leveres gjennom en distribuert arkitekturmodell med klare grensesnitt for leveranse og ansvar, bygget på europeiske spesifikasjoner og standarder. I tillegg til dette er det et stadig økende krav og forventning både fra oppdragsgivere og kunder at vi fokuserer på miljø og bærekraft i våre tilbud.

For flytransport er det også betydelig konkurranse. Rammebetingelsene for å fly korte strekninger med små fly i Norge har i perioden 2016 – 2018 blitt betydelig svekket, spesielt har innføringen av en passasjeravgift i 2016 og andre offentlige avgifter redusert både etterspørselen, tilbudet og lønnsomheten. I 2019 ble det besluttet å legge om avgiftssystemet i Norge gjennom innføring av et bunnfradrag i Avinors avgiftssystem. Selv om dette ikke medfører store besparelser, motvirker det økningen i andre avgifter inn mot 2020.

Utover dette har 2019 vært et år med stor aktivitet. Rutene som ble startet med de tre nye 114-seters miljøvennlige jetflyene fra Embraer viser positiv utvikling og selskapet har også solgt noe av kapasiteten til andre flyselskap og charterselskap. Videre har selskapet tatt i bruk en Dash-8 (39 seter) og kjøpt ytterligere en maskin som skal settes i trafikk i 2020. Dette som et ledd i strategien med å forlenge levetiden på kortbaneflåten frem mot 2030.

Den svake norske kronen og behovet for mer vedlikehold, spesielt til kortbaneflåten, øker vedlikeholdskostnadene i 2019. For å motvirke den negative utviklingen bygges det en ny hangar i Bodø. En kapasitetsøkning på over 20 % i tungt vedlikehold i Widerøe Technical Services forventes å effektivisere vedlikeholdet i siste halvdel av 2020.

Aktiviteten i Widerøe er også stor når det gjelder bakkevirksomhet. Driften i Widerøe Ground Handling har fungert godt i 2019 og selskapet har styrket sin markedsandel. 
Det er konsernets mål at vår sterke posisjon som ledende nasjonalt transportkonsern skal opprettholdes og videreutvikles.

Samlet hadde konsernet over 70 millioner passasjer på våre transportmidler gjennom 2019.


Eierstyring og selskapsledelse

Konsernet legger opp til å følge de kravene som følger av ”Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 17. oktober 2018”. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. Rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at vedtatte strategier implementeres i praksis, og at oppnådde resultater er gjenstand for måling og oppfølging. Videre skal prinsippene bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling skal over tid bidra til størst mulig verdiskapning til beste for aksjonærene og øvrige interessegrupper.

Eierstyring og selskapsledelse skal bygge på følgende hovedprinsipper:

 • Føre en åpen, pålitelig og relevant kommunikasjon med omverdenen om selskapets virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse.
 • Ivareta selvstendighet, uavhengighet og habilitet i rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse.
 • Praktisere armlengdes avstand ved transaksjoner med nærstående parter.
 • Likebehandle alle aksjonærer.

Viktige kanaler for virksomhetsstyring er:

 • Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ, og gir samtlige aksjonærer rett til å stemme i sentrale saker.
 • Omfanget av virksomheten er nedfelt i vedtektene.
 • Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet og tilsyn med ledelsen.


Godtgjørelse til ledende ansatte

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen i selskapet som en orienteringssak. Lønn og eventuell annen godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret i selskapet. Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige ledende ansatte til konsernsjef. Konsernet baserer sitt hovedprinsipp for lønnsfastsettelse etter et markedsprinsipp. For ytterligere informasjon vises til noter til regnskapet.

Samfunnsansvar og bærekraft

For Torghatten er det å ta samfunnsansvar og tenke bærekraft mer enn å redusere utslipp fra ferger, hurtigbåter, busser og fly. Bærekraft er fundamentet vi står på. Det skal være en integrert del av alt vi gjør og alt vi forvalter.

Vi startet arbeidet med å oversette FNs bærekraftmål til vår virksomhet i 2018 for å sikre at vi fokuserer riktig i forhold til hva vi skal bidra med hva gjelder å sikre neste generasjoners levevilkår, både i forhold til klima- og samfunnsutvikling. Dette har resultert i en prioritering i forhold til hvilke mål vi mener å ha størst påvirkning på slik vi ser det nå. Disse er:


Vi har utarbeidet en interessent – og vesentlighetsanalyse og risikovurdert denne. Vi har identifisert de viktigste og mest relevante risikoer og muligheter sett opp mot vår kjernevirksomhet.

Den type tjenester vi tilbyr er avgjørende for å opprettholde samfunnsstrukturen og livsgrunnlaget i landet vårt, samtidig vet vi at disse tjenestene bidrar til utslipp som påvirker miljøet. Vi er derfor svært opptatt av å ta i bruk nye, teknologiske løsninger som sikrer lavest mulig påvirkning på ytre miljø og dermed livet både på land og i sjø. Det er imidlertid ikke nok å ta i bruk teknologi som eksisterer som en del av det grønne skifte, ny teknologi og nye løsninger må også utvikles. Vi har også engasjert oss betydelig ift å påvirke til og bidra i prosjekter for å utvikle nye null- eller lavutslippsløsninger innen våre sektorer.

Vi har definert følgende områder som de viktigste for Torghatten
ift Samfunnsansvar og bærekraft:

A. Bærekraftige driftsmidler
B. Helse, Miljø, Sikkerhet og klima
C. Samfunnsbidrag
D. Organisasjonsutvikling.

Vi har i 2019 gjort mange tiltak innenfor hver av disse hovedområdene.

A. Bærekraftige driftsmidler:

 1. Verdens første høyspent hybridferjer ble satt i drift på Flakk – Rørvik i 2019. I 2019 fikk vi grønn finansiering på 4 ferjer.
 2. Prosjekt Zero for elektriske fly ble etablert i 2019 med ambisjon om å erstatte dagens flåte med nullutslippsfly på kortbanenettet innen 2030.
 3. Deltatt i utviklingsprosjekt for nullutslipp hurtigbåt. Gjennom FosenNamsos Sjø har vi deltatt i et konsortium som i 2019 leverte rapport med forslag til nullutslippsløsning for hurtigbåt.
 4. Autonome løsninger som kan bidra til økt sikkerhet og betydelige utslippsreduksjoner i ferjetrafikken. Bastø Fosen jobber for å utvikle automatisert overfart mellom Horten og Moss.
 5. Nye løsninger for strømforsyning og lademuligheter utvikles. Ca. en tredjedel av konsernets 1570 busser kjører i dag på biodrivstoff eller gass, i tillegg en liten andel både hybrid- og elbusser. Antall el- og hybridbusser har økt i 2019.
 6. Digitalisert drift forenkler forretningsprosessene for å finne enda mer bærekraftige løsninger og her deltar vi i utvikling av nye løsninger som Taas-konseptet og andre løsninger for å optimalisere driften.

Torghatten-konsernet er en stor, nasjonal aktør og vi tar vårt ansvar om å bidra til bærekraftig utvikling, både nasjonalt og globalt på alvor. En av de viktigste innsatsfaktorene i denne sammenheng er å opplyse og bevisstgjøre egne ansatte gjennom kunnskapsdeling og informasjon. Vi er stolte over å ta aktivt del i denne utviklingen!

B. Helse, Miljø, Sikkerhet og klima

Som transportbedrift påfører konsernet miljøet noen ulemper
i form av støy og utslipp av avgasser. Gjennom flere år har det
vært en bevisst satsing på miljøforbedrende tiltak både i sjø- og
landselskapene i konsernet.

Samtlige datterselskap har implementert styringssystemer som følger ISO- eller ISM standarder. Systemene bidrar til fokus og kontroll knyttet til sikkerhet og kvalitet i leveranser, HMS-arbeid, sosiale forhold, likestilling, miljøbelastning mv.

To av sjøselskapene er miljøsertifisert, de øvrige har gjennom sine styringssystemer krav til håndtering av miljøpåvirkende faktorer om bord i alle fartøy.

Alle busselskap i konsernet er sertifisert i henhold til ISO 14001; standard for ytre miljøpåvirkning. Tre av fire selskap er også sertifisert i henhold til ISO 39001, standard for trafikksikkerhet.

Gjennom miljøsertifiseringen er selskapene forpliktet til aktiv innsats hva gjelder å kontrollere og redusere ytre miljøpåvirkning. Internt i konsernets selskaper arbeides det aktivt med opplæring, holdninger og innføring av nye teknologiske løsninger som i sum bidrar til kontinuerlig å redusere vårt miljøavtrykk. Opplæring i kjørestil, reduksjon av fravær for å sikre stabilitet blant ansatte, reduksjon av tomgangskjøring og riktig vedlikehold for å sikre optimal kjørekvalitet er eksempler på fokusområder i selskapene. I tillegg kommer valg av drivstoff med lavt svovelinnhold, gassdrift, hybride og elektriske løsninger samt systematisk utskiftning av eldre transportmidler. Sistnevnte gjelder både land- og sjøtransport.

Konsernet har en nullvisjon på alvorlige hendelser, skader og utilsiktede utslipp. Vi har også i 2019 jobbet målrettet med HMS-tiltak med fokus på menneskelige, organisatoriske og tekniske barrierebyggende tiltak. Det er fokus på å forebygge og hindre ulykker gjennom risikoanalyser, gode prosedyrer, fokus på rapportering av nesten-ulykker og granskninger for å finne lærepunkter. Disse tiltakene er viktige for å hindre negative miljøavtrykk.

Selv om vi erkjenner at vi påfører miljøet ulemper i form av støy og utslipp av avgasser, må vi slå fast at det skjer innenfor rammen av nasjonale og internasjonale krav.

Konsernet har ingen egen avdeling for forskning og utvikling, men arbeider tett med eksterne leverandører og andre relevante virksomheter.

Ved å fremstå som et foretrukket alternativ for reisende vil vi automatisk bidra til å redusere private transportløsninger og i et totalperspektiv vil dette redusere miljøpåvirkningene.

Arbeidsmiljø og personalforhold

Fravær
I 2019 ble konsernets totalfravær 7 prosent, en reduksjon på 0,5 prosent i forhold til 2018. Korttidsfraværet var i samme periode 2,2 prosent mot 2,1 prosent året før.

Morselskapets fravær i 2019 fordelte seg med 0,2 prosent på korttid og 0,3 prosent på langtidsfravær.

Innenfor virksomhetsområdet Sjøtransport var det totale sykefraværet 6,9 prosent i 2019 mot 7,3 prosent i 2018. Reduksjonen skriver seg fra lavere langtidsfravær.

Innenfor virksomhetsområdet Landtransport var det totale sykefraværet 8,1 prosent i 2019 mot 8,0 prosent i 2018.

Innenfor virksomhetsområdet Flytransport var det totale fraværet 6,6 prosent i 2019 mot 7,6 prosent i 2018. Reduksjonen skriver seg fra lavere langtidsfravær.

Skader

Konsernets H-verdi var i 2019 3,64 – fordelt på de forskjellige virksomhetsområdene ser det slik ut:

Konsern Sjøtransport Landtransport Flytransport
3,64 6,27 3,97 2,26

(H-verdi betyr antall skader pr milion arbeidede timer)

Kommentarer for de forskjellige områdene:

Sjøtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 15 personskader med fravær i 2019, tilsvarende var det 9 i 2018.

Passasjerskader teller kun 1 i 2019, tilsvarende hadde vi 5 både i 2018 og 2017.

Ingen personskader er karakterisert som alvorlige.

Landtransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 13 personskader med fravær i 2019. Tilsvarende tall i 2018 var 10.

Passasjerskader teller 18 i 2019 mot 14 i 2018.

Ingen av personskadene er karakterisert som alvorlige.

Lufttransport:
Innen virksomhetsområdet ble det registrert 12 personskader med fravær i 2019 mot 16 i 2018.

Hva gjelder passasjerskader ble det registrert 19 i 2019 mot 24 i 2018. Ingen av skadene er av alvorlig karakter.

Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge også denne type hendelser.

C. Samfunnsbidrag

I nasjonal sammenheng er vi en betydelig aktør både som arbeidsgiver, operatør av persontransporttjenester og som bidragsyter til lokalsamfunnene vi er representert i.

Vi har etablert samarbeid med andre aktører for å bidra til en positiv samfunnsutvikling nasjonalt og globalt. Våre engasjement i denne sammenheng er:

 • MOT er en viktig internasjonal aktør som arbeider for å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet. MOT er representert i fem land i tillegg til Norge; disse er Danmark, Litauen, Thailand, Sør-Afrika og USA.
 • CWIN - Child Workers i Nepal er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter og mot utnyttelse av barnearbeid. CWINs fokusområder er å ivareta gatebarn og forhindre menneskehandel, kommersiell seksuell utnyttelse av barn og bidra til at barn blir ivaretatt i henhold til internasjonale lover.

Konsernet har implementert rutiner for intern kontroll som søker å avdekke eventuell korrupsjon.

D. Organisasjonsutvikling

Konsernet jobber kontinuerlig med organisasjonsutvikling for å styrke organisasjonens evne til å løse den løpende driften på en god og effektiv måte og samtidig forberede seg til framtidens mer bærekraftige løsninger.

Sosiale forhold
Vi ivaretar våre forpliktelser som arbeidsgiver gjennom å sikre forretningsmessig lønnsomhet basert på våre grunnleggende kulturelementer som omhandler vårt verdigrunnlag og våre etiske retningslinjer. Disse elementene setter fokus på hvordan konsernets ansatte, eiere og styrerepresentanter skal behandle hverandre samt hvordan vår forretningsetikk skal ivaretas både internt, mot samarbeidspartnere og mot samfunnet for øvrig. Vår ambisjon er å videreutvikle og dyrke en sterk bedriftskultur basert på våre verdier og etiske retningslinjer, da vi er overbevist om at dette er avgjørende for konsernets levedyktighet på lang sikt. Det er med andre ord avgjørende at vi skaper gode økonomiske resultater, men det er ikke uvesentlig hvordan disse skapes.

Modellen under illustrerer hvordan vi ser sammenhengen mellom vår forretningsidè – grunnlaget for konsernets eksistens, våre etiske retningslinjer og verdier, samt vårt kundeløfte og visjon som etterlevelsen av verdier og etikk skal hjelpe oss å oppnå.

Å gjøre oss attraktive gjennom å fremstå som «ditt beste valg» for kunde, for ansatte, eiere og øvrige samarbeidspartnere i de lokalsamfunnene vi er tilstede i, er for oss den beste måten å ivareta vårt nasjonale samfunnsansvar på.

Likestilling og diskriminering

Konsernet hadde 7401 faste ansatte ved utgangen av 2019. Antall kvinner utgjorde 1470 i antall, tilsvarende 19,9 prosent.

Antall faste ansatte fordelte seg med 1362 innenfor Sjøtransport, hvorav 257 kvinner (18,9 prosent), 2462 innenfor Landtransport, hvorav 91 kvinner (3,7 prosent), 3397 innenfor lufttransport hvorav 1087 kvinner (32 prosent) og 180 innenfor Øvrig virksomhet, hvorav 35 kvinner (19,4 prosent).

I styret i Torghatten ASA er andel kvinner og menn henholdsvis 33 prosent og 67 prosent.

Kvinneandelen i konsernet er relativt konstant og er størst i segmentet lufttransport. Dette har sammenheng med at kvinner tradisjonelt dominerer blant terminal- og cabinansatte. Tilsvarende ser vi at kvinneandelen er lavest i segmentet landtransport hvilket viser at bussjåføryrket fortsatt er svært mannsdominert. I segmentet sjøtransport er kvinneandelen størst i de selskapene som har stor kafevirksomhet, selv om vi ser at kvinner i noe større grad enn tidligere er representert blant øvrige kategorier sjøansatte.

Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger.

Stillingskategorier som er underlagt tariffbestemmelser medfører full likestilling mellom kjønn hva gjelder avlønning. Det er en gjennomgående holdning i konsernet at avlønning i disse stillinger gjennomføres på bakgrunn av krav til ansvar, kompetanse og utvikling. Kjønn er ikke tema i denne sammenheng.

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer verken i forhold til ansatte, potensielle ansatte eller kunder.

Hendelser etter årsskiftet og utsiktene fremover

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i beretningen.

Konsernet deltar jevnlig i anbudskonkurranser og strategien er at selskapet skal opprettholde og forsterke sin posisjon gjennom 2020. Utsiktene fremover vurderes på generell basis å være gode, også ved at de fleste datterselskapene har overvekt av kontrakter med lang varighet og fortsatt potensiale til forbedring.

Etter balansedagen har Norge og store deler av verden blitt rammet av utbruddet av viruset covid-19. Dette har medført behov for å sette inn tiltak i selskapene i konsernet. Vi foretar en løpende risikovurdering av interne og eksterne forhold og utarbeider handlingsplaner. Vi følger de instrukser som gis fra myndighetene for derigjennom å være med på å beskytte både ansatte, våre kunder og samarbeidspartnere mot ytterligere spredning.

Persontransport er definert som en samfunnskritisk oppgave og medfører at vi må strekke oss ekstra langt for å videreføre vår produksjon på best mulig måte, situasjonen tatt i betraktning. Vi er i tett dialog med både interesseorganisasjoner, myndigheter og oppdragsgivere for å sammen finne gode løsninger for å kunne opprettholde våre tjenester.

Fortsatt drift

Styret mener at årsberetningen med regnskap gir en rettvisende oversikt over Torghatten ASA sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2020 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Årsresultat og disponering

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 2 pr. aksje for 2019. Ved sin vurdering har styret vektlagt løpende og fremtidig likviditetsbehov.

Styret og konsernsjef foreslår at årets resultat anvendes slik

Avsatt til utbytte 95,0 MNOK
Overføring til annen egenkapital 147,3 MNOK
Sum disponert 242,3 MNOK


Styret og konsernsjef vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2019.