Resultat pr. aksje (majoritetens andel) er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer  med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer

(1.000 NOK) 2019 2018
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 496 764 543 984
Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 45 111 255 45 951 523
Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 11,0 11,8

                                                                                                                                                   

Utvannet resultat pr. aksje
Ved beregning av ut vannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnittet av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen kategori av potensielle aksjer som  kan medføre utvanning. Utvannet resultat pr. aksje vil derfor være lik resultat pr. aksje for 2018 og 2019.