AFP                    
AFP-ordningen er en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet. For 2019 er premien fastsatt til 2,50 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

Torghatten ASA
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     169
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     247
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -289
Administrasjonskostnader     151
Resultatførte planavvik/estimatendringer     0
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     400
Aga     39
Årets pensjonskostnad     718

Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 0,3 inkl aga.
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2019
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 8 060 8 657 16 717
Nåverdien av årets opptjening 169 0 169
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 209 38 247
Aktuariell tap/gevinst -4 832 112 -4 720
Overtakelse 0 -7 122 -7 122
Utbetaling pensjon/fripoliser -24 -149 -172
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 3 582 1 536 5 118
 
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 6 551 0 6 551
Forventet avkastning på pensjonsmidler 289 0 289
Aktuariell tap/gevinst -4 341 0 -4 341
Administrasjonskostnader -151 0 -151
Premieinnbetalinger 496 0 496
Overtagelse 0 0 0
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -24 0 -24
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 2 820 0 2 820
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført estimatavvik -1 809 -245 -2 054
Ikke resultatført planendringer -255 -35 -290
Arbeidsgiveravgift 107 217 324
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 -1 195 1 473 278
 
Forventet premieutbetaling neste år     496
Forventet utbetaling neste år     24
       
Endringer i forpliktelsen      
      2019
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      6 372
Resultatført pensjonskostnad     718
Overtakelse     -6 076
Premiebetalinger (eksl.adm kostnader)     -736
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12     278
       
Balanseførte pensjonsmidler     1 195
Balanseført innskuddsfond     321
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     1 516
Balanseførte pensjonsforpliktelse     1 473
Annen pensjonsforpliktelse     0
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     1 473
Etter at tidligere leder er gått over til pensjonist er forplitelsen tatt over av forsikringsselskap og ikke lenger en del av selskapets pensjonsforpliktelse.
 
Konsernet
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:
      2019
Nåverdi av årets pensjonsopptjening     12 677
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser     5 996
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -8 597
Administrasjonskostnader     2 826
Resultatførte planavvik/estimatendringer     0
Resultatførte aktuarmessige gevinster/tap     8 293
Resultatført aktuarielt tap/gevinst ved oppgjør     -225
Aga     1 232
Årets pensjonskostnad     22 201

Kostnader ved innskuddsordning er MNOK 207 inkl aga.
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
      2019
  Sikret Usikret Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:      
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 225 066 53 654 278 720
Implementering 106 392 -20 328 86 064
Nåverdien av årets opptjening 10 013 2 357 12 370
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 7 681 -243 7 437
Aktuariell tap/gevinst 4 268 5 951 10 219
Overtakelse 0 -7 319 -7 319
Utbetaling pensjon/fripoliser -9 957 -3 228 -13 185
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 343 463 300 844 374 307
 
Endringer brutto pensjonsmidler:      
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 197 329 0 197 329
Implementering 78 633 0 78 633
Forventet avkastning på pensjonsmidler 9 732 0 9 732
Aktuariell tap/gevinst -5 305 0 -5 305
Administrasjonskostnader -2 826 0 -2 826
Premieinnbetalinger 17 096 0 17 096
Overtakelse 0 0 0
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -9 957 0 -9 957
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 284 701 0 284 701
 
Netto pensjonsforpliktelse      
Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -72 012 -368 -72 380
Ikke resultatført estimatavvik/planendring -8 753 -35 -8 787
Arbeidsgiveravgift 4 081 10 933 15 014
Netto balanseført pensjonforpliktelse 31.12 -17 922 41 375 23 453
 
Forventet premieutbetaling neste år     18 813
Forventet utbetaling neste år     14 617
       
Endinger i forpliktelsen
      2019
Netto pensjonsforpliktelse 1.1      -46 076
Resultatført pensjonskostnad     22 201
Effekt av implementering     75 766
Overtakelse     -6 076
Premiebetalinger (inkl.adm kostnader)     -22 363
Netto balanseført pensjonsmidler 31.12     23 453
 
Balanseførte pensjonsmidler     44 761
Balanseført innskuddsfond     14 577
Sum pensjonsmidler og innskuddsfond     59 339
Balanseførte pensjonsforpliktelse     68 214
Annen pensjonsforpliktelse *     43 076
Sum balanseførte pensjonsforpliktelse     111 290

Fra og med 2019 er det tatt inn forpliktelser relatert til førtidspensjon for de ansatt i Widerøe og forpliktelse overfor ansatte som fremdeles står i gammel ytelsesordning i Widerøe. Effekt av implementeringen er ført mot egenkapitalen.
* Annen pensjonsforpliktelse gjelder tilleggspensjonsordning for ansatte i Widerøe.

      2019
Diskonteringsrente     1,80 %
Årlig G-regulering     2,00 %
Avkastning på pensjonsmidler     4,20 %
Lønnsvekst     2,25 %
Forventet reg. av pensjon under utbetaling     0,70 %
Gjennomsnittelig turnover     8 % - 0 %
 
      2019
Omløpsobligasjoner     13,4 %
Anleggsobligasjoner     31,4 %
Pengemarked     17,6 %
Aksjer     12,0 %
Eiendom     10,5 %
Utlån og fordringer     14,2 %
Annet     0,9 %
SUM     100 %

Selskapene er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.