Torghatten ASA
Av selskapets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:
Gjeld til kredittinstitusjoner 289 071
Sum gjeld sikret ved pant 289 071
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Driftsløsøre, inventar og lignende 747
Skip, ferjer, vognpark og driftsløsøre 0
Bygninger og tomter 54 942
Sum eiendeler 55 689

 

I tillegg er følgende aksjer i døtre stilt i pant:
TrønderBilene as 4 234 Aksjer
Norgesbuss AS 9 075 Aksjer
Maritime Venture AS 1 000 Aksjer
WF Holding AS 510 Aksjer
Secora AS 550 000 Aksjer
T-Finans AS 100 Aksjer

Bokført verdi av postene fremgår av note 9.

Torghatten ASA har kausjonert for lån i FosenNamsos Sjø AS maksimalt opp til 139 MNOK og T-Finans AS maksimalt opp til 3,8 MEUR.

Torghatten ASA har stilt en garanti på 1,8 MNOK i forbindelse med Torghatten Buss AS sin bussdrift.

Torghatten ASA hefter som selvskyldnerkausjonist med et beløp på 296,9 MNOK for garantier stilt av garantiselskap. Dette gjelder hovedsakelig garantier knyttet til oppfyllelse av forpliktelser i kontrakter om drift av ferjesamband og bussanbud inngått av datterselskapene i konsernet. De fleste oppdragsgivere stiller krav om at det stilles en garanti på 10 % av årlig kontraktssum når det leveres anbud.

Konsern
Av konsernets bokførte gjeld er følgende sikret med pant:                                        
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 451 225
Sum gjeld sikret ved pant 4 451 225
 
Bokført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet for denne gjeld:
Kundefordringer 587 944
Skip, ferjer, fly, vognpark og driftsløsøre 7 662 981
Bygninger og tomter 289 294


Garantier i Torghatten konsern
Garantistillelser på 711,1 MNOK gjelder garantistillelser ihht. forskrift og EØS-reglene vedr adgang til yrket i person- og godstransport og garantistillelser i forbindelse med tilbud vedr. drift av riksvegferjesamband som staten har konkurranseutsatt, samt leasingog skattetrekksgarantier.

Garantier i andre døtre
Det finnes mindre garantistillelser i de ulike døtrene, som ikke er av vesentlig art.

Covenants krav
Konsernet har flere coventantskrav fra selskapenes banker, blant annet med krav om at egenkapitalandelen skal ligge mellom 20%-25%.