Konsernet som leietaker – finansielle leieavtaler
Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler gjelder bussmateriell og fly. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold og forsikring av eiendelene.

Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

(1 000 NOK) 2019 2018
Leieavtaler i balansen 838 696 876 707
Sum 838 696 876 707
Leieforpliktelser i balansen -675 451 -710 589
Netto balanseførte leieavtaler 163 245 166 117

Fremtidig leie er regnskapsført som langsiktig gjeld.

Leasingavtalene hadde i 2019 en rente på NIBOR + margin

Konsernet som leietaker – andre leieavtaler enn finansielle leieavtaler
Konsernet har leieavtaler vedr. kontorer, passasjerterminaler, kafeteriaareal og andre fasiliteter i forbindelse med trafikkavviklingen, parkeringsareal samt både fast og periodisk innleie av undertransportører til trafikkavvikling i bil-, båt- og ferjerutene. De fleste leieavtaler vedr. bygningsmessige fasiliteter har en forlengelsesopsjon. Det er også inngått avtaler om leie av skip og ferjer i flere selskaper i konsernet. Widerøe har pr. 31.12.19 7 fly på leasingavtaler vurdert som operasjonell leasing. Nåværende leasingavtaler er kombinasjon av både korte og lengre perioder. Busselskapene har leasingavtaler for busser.

Konsernet har i 2019 for ikke balanseførte leieavtaler betalt ca. 274 MNOK.