Segmentinformasjon presenteres for forretningssegmenter og geografiske segmenter. Forretningsområder er konsernets primære rapporteringsformat, og geografi er konsernets sekundære rapporteringsformat.

Forretningssegment
Konsernets virksomhet er delt inn i strategiske forretningsenheter som er organisert og ledet separat. De forskjellige forretningssegmentene selger forskjellige produkter/tjenester, retter seg mot forskjellige kundegrupper og har ulik risiko- og avkastningsprofil.

Forretningssegment 2019 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000)            
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 719 261 407 437 4 271 114 0 123 5 397 935
Kontraktsinntekter 2 108 196 2 253 505 598 091 0 0 4 959 792
Andre inntekter 358 812 111 629 218 584 286 589 68 066 1 043 679
Sum inntekter 3 186 268 2 772 571 5 087 789 286 589 68 189 11 401 406
             
Andre driftskostnader  2 304 352 2 563 504 4 572 380 273 196 79 480 9 792 912
Driftsresultat før av- og nedskrivning 881 916 209 067 515 409 13 393 -11 291 1 608 494
             
Avskrivninger 319 966 91 157 343 603 20 312 5 820 780 857
Nedskrivninger 1 413 129 0 0 0 1 542
             
Driftsresultat segment 560 538 117 781 171 806 -6 919 -17 111 826 095
             
Netto finansinntekter/-kostnader -99 916 -3 696 -62 055 30 898 -3 299 -138 068
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -2 263 -2 263
Resultat før skattekostnad 460 621 114 085 109 751 23 979 -22 674 685 763
Skattekostnad 109 217 23 664 26 482 -1 994 -13 391 143 977
Årets resultat 351 405 90 421 83 269 25 973 -9 282 541 786
Herav minoritetens andel av resultat 13 954 3 450 31 654 -5 074 1 039 45 022
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 4 792 450 407 301 2 750 613 105 395 89 345 8 145 103
Omløpsmidler            
  Fordringer/lager 482 834 242 204 583 116 102 987 59 050 1 470 191
  Finansielle investeringer 45 0 0 470 716 41 430 512 191
  Kontanter 770 753 329 766 38 184 43 530 69 986 1 252 218
Sum omløpsmidler: 1 253 632 571 970 621 300 617 232 170 465 3 234 600
Sum Eiendeler 6 046 082 979 271 3 371 913 722 627 259 811 11 379 703
             
Avsetning for forpliktelser 316 261 19 845 264 066 -8 629 -14 228 577 315
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 471 154 146 867 490 297 51 207 291 700 4 451 225
Øvrig lang gjeld 0 47 423 624 870 3 159 0 675 451
Kortsiktig gjeld 672 762 450 412 995 976 63 404 140 026 2 322 581
Sum Gjeld  4 460 177 664 547 2 375 209 109 141 417 498 8 026 572

 

Forretningssegment 2018 Sjøselskap Busselskap Flyselskap Annet Maritimt Øvrig Konsolidert
(NOK 1000)            
             
Kjøretøy- og passasjerinntekter 716 880 356 459 3 987 348 0 120 5 060 807
Kontraktsinntekter 1 549 777 2 125 202 605 592 0 0 4 280 570
Andre inntekter 299 862 123 860 128 037 260 050 55 731 867 540
Sum inntekter 2 566 519 2 605 521 4 720 977 260 050 55 851 10 208 917
             
             
Andre driftskostnader 1 824 080 2 412 547 4 279 953 210 499 63 318 8 790 397
Driftsresultat før av- og nedskrivning 742 439 192 974 441 024 49 551 -7 467 1 418 521
             
Avskrivninger 271 752 81 780 334 790 23 200 5 099 716 622
Nedskrivinger 17 789 0 0 0 0 17 789
             
Driftsresultat segment 452 898 111 193 106 234 26 351 -12 566 684 110
             
             
Netto finansinntekter/-kostnader -60 941 15 707 -75 630 126 547 -4 215 1 468
Inntekter fra tilknyttede selskaper 0 0 0 0 -4 941 -4 941
Resultat før skattekostnad 391 957 126 900 30 604 152 898 -21 723 680 636
Skattekostnad 77 421 25 989 1 834 4 021 476 109 740
Årets resultat 314 536 100 911 28 769 148 877 -22 198 570 896
Herav minoritetens andel av resultat 7 046 3 827 13 782 1 575 683 26 912
             
Eiendeler og gjeld            
Anleggsmidler 4 394 603 384 901 2 826 443 115 928 88 389 7 810 264
Omløpsmidler            
  Fordringer/lager 190 282 281 885 600 155 93 770 74 386 1 240 478
  Finansielle investeringer 0 0 0 448 299 36 798 485 097
  Kontanter 660 288 291 074 35 091 63 834 107 748 1 158 034
Sum omløpsmidler 850 570 572 959 635 246 605 903 218 931 2 883 609
Sum Eiendeler 5 245 173 957 860 3 461 689 721 831 307 321 10 693 873
             
Avsetning for forpliktelser 256 687 20 096 173 411 -5 342 6 745 451 597
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 211 787 154 703 569 601 67 092 290 283 4 293 466
Øvrig lang gjeld 0 39 580 671 009 0 0 710 589
Kortsiktig gjeld 439 677 486 193 1 029 172 61 898 127 840 2 144 779
Sum Gjeld  3 908 151 700 572 2 443 193 123 648 424 867 7 600 431

 

Konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter:

Sjøselskap: Ferjedrift, hurtigbåtdrift og tilhørende kafédrift
Busselskap: Buss- og godsbilvirksomhet, samt tilhørende verkstedvirksomhet
Flyselskap: Passasjerflyvirksomhet
Annet Maritimt: Shipping, maritim entreprenørvirksomhet
Øvrig: Ekstern verksteddrift, reisebyrådrift, eiendomsdrift, handling- og vektervirksomhet.


I segmentet sjøselskap inngår riks- og fylkesferjer med henholdsvis Statens Vegvesen og aktuelle fylker som oppdragsgivere. For hurtigbåtdriften er det aktuelle fylker som er oppdragsgivere. For segmentet busselskap er det hovedsaktlig enten fylker, kommuner, eller kommunalt-/fylkeskommunalt eide transportselskaper som er oppdragsgivere.

Geografisk segment
Konsernets geografiske marked er hovedsaklig Norge, men av Widerøes passasjerinntekter utgjør 641 mill utland.