Torghatten ASA    
(1.000 NOK) 2019 2018
Lønninger 14 330 12 857
Folketrygdavgift 2 259 1 841
Pensjonskostnader 927 1 682
Andre ytelser 304 201
Totale lønnskostnader 17 819 16 582
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 8 8

 

Konsern    
(1.000 NOK) 2019 2018
Lønninger 3 880 667 3 616 589
Folketrygdavgift 465 853 426 907
Pensjonskostnader 248 008 236 860
Andre ytelser 220 799 214 388
Totale lønnskostnader 4 815 327 4 404 743
     
Gjennomsnittlig antall årsverk 6 153 6252


Ytelser til ledende personer
Torghatten konsern har en desentralisert struktur, hvor enhetene innenfor forretningssegmentene i all hovedsak er organisert  som egne selskaper med eget styre, daglig leder og administrasjon.

  Grunnlønn Annen godt-gjørelse Sum skattepliktig inntekt Pensjons-kostnad
Roger Granheim, Konsernsjef, Torghatten ASA, fra generalforsamling 6.
mai (Visekonsernsjef frem til da).
3 374 14 3 388 15
Brynjar Forbergskog, Konsernsjef frem til generalforsamling 6. mai 2019,
styreleder etter det.
1 271 2 1 273 1 453


Roger Granheim, konsernsjef i Torghatten ASA har en alminnelig innskuddsbasert pensjonsavtale som er tilgjengelig for alle ansatte i morselskapet med årlig innskudd på 5% av grunnlønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Av dette trekkes 2 % i lønn som egensparing. Hvis han anmodes om å fratre sin stilling, gjelder etterlønnsavtale på 12 måneders lønn fra fratreden, i tillegg til den gjensidige  oppsigelsesfristen på 6 måneder.

REDEGJØRELSE FOR FASTSETTELSE AV KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i henhold til Allmennaksjelovens § 6-16A redegjort for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelsen.

Hovedprinsippene for Torghatten ASA sin lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten ASA har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G= Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatt har avtale om fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

Konsernet gir sluttpakker som er rettferdige og rimelige, og som reflekterer ansiennitet, rolle, omfang av ansvar og grunnen til avslutning av arbeidsforholdet.

  Torghatten ASA Konsern
Revisjon (1.000 NOK) 2019 2018 2019 2018
Lovpålagt revisjon 297 273 4 014 3 342
Andre attestasjonstjenester 0 0 159 186
Skattemessig bistand 65 68 277 1 205
Regnskapsmessig bistand 0 0 422 512
Andre tjenester utenfor revisjonen 0 0 29 57
Totale revisjonstjenester 361 341 4 901 5 302

 

Godtgjørelse til styret i Torghatten ASA:   2019 2018
Brynjar Forbergskog styreleder fra 6. mai 433 0
Kjell Inge Skaldebø styreleder frem til 6. mai 57 170
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 100 95
Tor Andenæs medlem 100 95
Audhild Bang Rande medlem 100 95
Torstein Moe medlem 100 95
Monica Bjørnøy medlem 100 95
Petter Førde medlem (fra 2017) 100 95
Brynjar Kroknes vararepresentant 25 27
Totalt styrehonorar   1 115 767