Torghatten ASA    
(1.000 NOK) Bygg og tomter Annet driftsløsøre SUM
Anskaffelseskost pr 1.1. 115 839 42 281 158 120
Tilgang/oppkjøp 6 836 78 6 914
Avgang 315 0 315
Anskaffelseskost pr. 31.12. 122 360 42 359 164 719
       
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 63 235 41 521 104 756
Årets avskrivning 4 183 91 4 274
Årets nedskrivning 0 0 0
Avgang avskrivning 0 0 0
Sum akk. avskrivninger 67 418 41 612 109 030
Bokført verdi pr. 31.12. 54 942 747 55 689

 

Økonomisk levetid 0-30 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

 

Konsern (1000 NOK) Bygg og tomter Skip og ferjer Fly Annet driftsløsøre Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1. 441 106 6 364 639 3 308 954 1 378 344 11 493 044
Tilgang/oppkjøp 46 512 724 581 294 089 161 802 1 226 984
Avgang 360 43 484 112 451 16 030 172 325
Anskaffelseskost pr. 31.12. 487 258 7 045 737 3 490 592 1 524 116 12 547 704
           
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. 187 345 1 951 694 1 073 679 676 223 3 888 941
Årets avskrivning 10 620 328 574 333 743 88 581 761 518
Årets nedskrivning 0 1 413 0 129 1 542
Avgang avskrivning 0 22 035 27 730 6 806 56 571
Sum akk. avskrivninger 197 965 2 259 646 1 379 692 758 127 4 595 429
Bokført verdi pr. 31.12. 289 294 4 786 091 2 110 900 765 990 7 952 275

 

Økonomisk levetid 0-30 år 15-35 år 6-35 år 3-15 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær


Bygninger
Konsernselskapenes bygg og tomter er produksjonslokaler relatert til selskapenes virksomhet. Dette gjelder administrasjonsbygg, verkstedbygg, servicebygg, godsterminaler, passasjerterminaler, billettboder og lignende bygg og anlegg. Ingen av konsernets bygg er definert som investeringseiendom. Bygg er oppført til kostpris med fradrag for avskrivninger.