Torghatten har i 2016 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2015. Resultat før skatt ble på 590,1 MNOK mot 483,4 MNOK året før. Konsernet oppnår også en høyere resultatmargin. Omsetningen har økt til 9,4 milliarder fra 8,6 milliarder året før.

Regnskapet viser følgende hovedtall i forhold til økonomisk utvikling:

(Tall i MNOK) 2016 2015
Omsetning 9 386 8 574
Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) 1 345 1 195
Driftsresultat (EBIT) 733 548
Resultat før skatt (EBT) 590 483
Egenkapital 2 401 2 106
Totalbalanse 8 091 7 546

 

Bokført egenkapital pr. aksje utgjør kr. 50,5 inkl. minoritet. Pr. 31.12.15 var bokført egenkapital pr. aksje 44,- (omregnet til verdi pr. aksje etter nytt antall ved fondsemisjon). Det er herunder satt av kr. 1,- pr. aksje i foreslått utbytte for 2016. Resultatet pr. aksje er kr. 7,40.

Virksomheten deles opp i segmentene sjø-, buss- og flyselskap samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

Sjø
For virksomhet knyttet til segmentet sjø er det i 2016 oppnådd et bedre resultat enn i 2015, og forventningene til segmentet for året innfris. Spesielt fornøyd er vi med utviklingen i Nord, men situasjonen er bra også i resten av landet. Det er flere forklaringer til det gode resultatet, men først og fremst skyldes det stabil og god drift gjennom året. Lofotferjene har fungert godt og det har vært en stor vekst i sommertrafikken i Nord-Norge. Det er i hele sjøsegmentet kontinuerlig fokus på å forbedre og videreutvikle driften til det bedre i alle våre hurtigbåt- og ferjesamband, med mål om fortsatt å være en ledende aktør i bransjen.

I oktober ble Torghatten tildelt anbudet Halhjem – Sandvikvåg på E39 med oppstart fra 2019. Fra 2018 tar vi over ferjestrekningen Flakk – Rørvik i Trøndelag etter å ha vunnet dette sambandet tilbake etter en anbudsperiode med annen operatør. I begge disse sambandene settes det store krav til ferjemateriell med krav om lavutslippsteknologi. Torghatten er med å bidra til at ferjeflåten i Norge fornyes til langt mer miljøvennlige ferjer.

I januar 2017 var det oppstart med nye ferjer i ny konsesjonsperiode for sambandet Moss – Horten. Alle de nye kontraktene bidrar til betydelig vekst, og gir en god mulighet til å videreutvikle sjøsegmentet videre. De nye kontraktene innebærer at Torghatten, gjennom sine datterselskaper, har kontrahert 8 nye ferjer for levering frem mot oppstart i hhv. 2018 og
2019. I tillegg har vi fått levert 2 nye ferjer til sambandet Moss – Horten i 2017 og venter på ytterligere en ferje levert i 2017 til dette sambandet. Konsernet har i 2016 også foretatt en betydelig oppgradering av de øvrige ferjene som trafikkerer strekningen Moss – Horten.

Buss
Segmentet buss bidrar med godt resultat og totalt sett er resultatet omtrent på samme nivå som forrige år. Aktiviteten i segmentet økte betydelig gjennom at vi 1. juli 2016 startet opp busskjøring i Stavanger etter at vi vant tidenes største busskontrakt. Oppstarten har gått bra driftsmessig, men med ekstra kostnader i en oppstartfase har det medført at vi ikke helt har oppnådd forventet fortjeneste isolert på kontrakten i oppstartsåret. Vi har en forventning til at dette skal bli bedre i 2017.

For øvrig har andre nye kontrakter med oppstart i 2016 bidratt ihht. forventninger, i tillegg til at alle våre eksisterende busskontrakter gir positive bidrag til resultatet. Torghatten driver nå gjennom sine datterselskap bykjøring både i Oslo, Trondheim og Stavanger og har opparbeidet verdifull erfaring. Det er stort miljøfokus ved tildeling av nye busskontrakter, og en stadig større del av bussparken til Torghatten består av busser med betydelig lavere Co2-utslipp enn tidligere. Konsernet har totalt fått levert 303 nye busser i 2016.

Fly
Konsernet oppnår et godt resultat i segmentet fly for 2016. Det er en betydelig bedring i resultatet sammenlignet med 2015. Widerøe vant i 2015 anbudskonkurransen om regionale flyruter i Sør-Norge for perioden 2016 til 2020. I november 2016 ble det avklart at Widerøe, i konkurranse med to andre operatører, vant anbudskonkurransen om å betjene de regionale flyrutene i Nord fra 2017 til 2022. Dette var en viktig avklaring for den videre driften for Widerøe.

Driftskvaliteten og punktligheten til Widerøe har også i 2016 vært meget bra og målingene viser også en bedring fra året før. Selskapet har høyt fokus på sikkerhet og god regularitet og lykkes godt med det. Widerøe har hatt en betydelig økning i aktivitet etter at selskapet fra 1. februar 2016 overtok bakkevirksomheten på 14 flyplasser i Norge (tidligere SAS Ground Handling). Ansatte i Widerøe Ground Handling har vist at de har klart å drifte både lokale og regionale flyplasser på en utmerket måte.

I 2017 har Widerøe tatt et ytterligere viktig steg for å sikre virksomheten videre ved at det er signert kontrakt med Embraer om kjøp av tre Regionale Jetfly for levering i 2018. Investeringen i nye fly gir Widerøe mulighet til å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder. De nye flyene vil også gi betydelig lavere Co2-utslipp, gi mindre støy og bidra til at Widerøe tar sin del av klimautfordringen. Torghatten ASA har gjennom året kjøpt ut Nordland Fylkeskommune sin andel i WF Holding AS (morselskapet i Widerøe konsern) samt kjøpt ut SAS sin siste 20 % andel i Widerøe. Torghatten ASA eier nå totalt 66 % av Widerøe.

Annet maritimt og øvrig virksomhet
Totalt sett er resultatet fra segmentene annet maritimt og øvrig virksomhet negativt for 2016. Dette skyldes hovedsakelig en betydelig nedskrivning på et offshorefartøy som for tiden ligger i opplag pga. lite aktivitet i oljenæringen. For øvrig inngår vår investering i NTS ASA i segmentet annet maritimt. Her har selskapet lyktes godt i satsingen på brønnbåt, gjennom datterselskapet Norsk Fisketransport AS.
 
- Vi har lagt bak oss et godt år og er fornøyd med resultatet som er oppnådd. Vår fokus nå er å videreføre den gode driften og samtidig jobbe med ytterligere forbedring. Vi går en spennende tid i møte med store investeringer i nye miljøvennlige ferjer og busser med ny teknologi. På flysiden er investeringene i nye Jetfly en betydelig og interessant satsning for konsernet, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog 

Resultat-, balanseoppstilling og konsernoversikt kan leses her.