Torghatten har i 2017 et resultat som totalt sett ender omtrent på nivå med 2016. Bidrag fra ordinær drift er noe lavere enn 2016, mens finansposter i stor grad kompenserer for det. Resultat etter skatt er marginalt høyere enn i 2016, med en økning til 468 MNOK fra 448 MNOK i 2016.

Resultat før skatt ble på 558 MNOK mot 590 MNOK året før. Resultatet er i 2017 belastet med et urealisert agiotap på 44,9 MNOK. Omsetningen har økt til 9,7 milliarder fra 9,4 milliarder året før og marginene er derfor noe lavere, spesielt i vårt flysegment.

Regnskapet viser følgende hovedtall i forhold til økonomisk utvikling:

Bokført egenkapital pr. aksje utgjør kr. 59,2 inkl. minoritet. Pr. 31.12.16 var bokført egenkapital pr. aksje kr. 50,5. Det er herunder satt av kr. 1,50 pr. aksje i foreslått utbytte for 2017. Resultatet pr. aksje er kr. 8,70, en økning fra 2016 hvor resultat pr. aksje var kr. 7,40.

Virksomheten deles opp i segmentene sjø-, buss- og flyselskap samt annet maritimt og øvrig virksomhet.

For virksomheten knyttet til segmentet sjø er det i 2017 oppnådd et godt resultat.1. januar 2017 var starten av ny 10-års konsesjonsperiode for sambandet Moss – Horten. Vi er spesielt fornøyd med å ha fått til et bra år i Bastø Fosen helt fra oppstarten av ny periode. Trafikkutviklingen har vært god, og alle de tre nye ferjene som ble bygd til sambandet har fungert godt og uten store driftsavbrudd. Tilsvarende er også de ferjene som har trafikkert sambandet gjennom flere år, og som i løpet av 2016 og 2017 har vært gjennom en vesentlig oppgradering, godt rustet til å trafikkere sambandet videre. Vi er også fornøyd med ferjevirksomheten selskapet drifter både i Nord, i Midt-Norge og på Vestlandet, men har hatt noen hendelser i våre samband i Hordaland som har medført driftsavbrudd som vi gjerne skulle vært foruten. På Helgeland ble det i 2017 levert ny ferje til sambandet Tjøtta – Forvik. Ferja, som er en «plug-in-hybrid», har fungert godt siden den ble satt i drift.

Konsernet har, i tillegg til stort fokus på dagens drift, satt inn betydelige ressurser til planlegging oppstart nye samband fra 2019. Konsernet har vunnet to store anbudskonkurranser med oppstart 1.1.2019. Dette er ferjesambandet Halhjem – Sandvikvåg på E-39 i Hordaland og ferjesambandet Flakk – Rørvik i Trøndelag. Vi har totalt 7 ferjer under bygging som skal settes inn i de nye sambandene. I begge disse sambandene settes det store krav til ferjemateriell med lavutslippsteknologi. Det er interessant å være med i utviklingen og bidra til at ferjeflåten i Norge fornyes til langt mer miljøvennlige ferjer. Fem av ferjene bygges med lavutslippsteknologi basert på et gass-elektrisk fremdriftsanlegg inklusive en batteripakke og to bygges med plug-in-hybrid med generatorer for produksjon av strøm og batterisystem for mottak av strøm fra land. Vi har også inngått kontrakt på drift av sambandene Bognes -Skarberget på E6 og Drag – Kjøpsvik på riksvei 827 for perioden 2018 til 2021. Disse sambandene driftes også av Torghatten pr. i dag. Her oppgraderes hovedfartøyene til plug-in hybrid.

Vi har valutalån som har medført et betydelig agiotap i 2017. Ca. 38 MNOK av totalt agiotap på 44,9 MNOK er knyttet til vårt sjøsegment og trekker årsresultatet for segmentet ned. Vi har hatt nedskrivning på to eldre ferjer på totalt 6,5 MNOK i 2017.

Segmentet buss bidrar med godt resultat og totalt sett er resultatet omtrent på samme nivå som forrige år. Vi har gjennomført vårt første hele driftsår med bykjøring i Stavanger og er fornøyd med året. Det er oppnådd et resultat i tråd med våre forventninger og vi har opparbeidet oss god kompetanse gjennom å drifte et så stort anbud. I tillegg gir også de fleste øvrige busskontrakter et positivt bidrag til resultatet. Stadig flere busser byttes ut med nye mer miljøvennlige busser, noe som medfører en stabil og god drift. Av nye anbudskonkurranser har vi vunnet bl.a. kontrakt i Hadeland og Land med oppstart i 2018. Her skal det driftes 55 nye busser og kontrakten har en varighet på 8 år, med en kontraktsverdi på mellom 450 og 500 mill. Etter anbudskonkurranse inngikk vi i 2017 ny kontrakt om videre drift av bussvirksomhet på Helgeland. I Tromsø har vi økt vår virksomhet gjennom oppkjøpet av Tromsø Busscharter.

I Oslo har vi gjennom Norgesbuss vært med i et testprosjekt sammen med Ruter og tester nå kjøring med el-buss på en av rutene. Dette for å høste erfaringer med batterielektriske busser. I prosjektet inngår to el-busser. Norgesbuss har i tillegg fem elbusser som er i drift i Stavanger, og har gode erfaringer med det.

Konsernet oppnår et svakere resultat i segmentet fly for 2017 sammenlignet med tidligere år. Widerøe inngikk i 2016 kontrakt med Samferdselsdepartementet om oppstart av ny anbudsperiode for samtlige 13 anbudsruter i Nord fra 1. april 2017.

Rammebetingelsene for å fly korte strekninger med små fly i Norge har i 2016 og 2017 svekket seg betydelig, spesielt har de nye satsene på passasjeravgift og andre offentlige avgifter redusert både etterspørselen, tilbudet og lønnsomheten. Kjøp fra staten er også betydelig redusert i det nye anbudet sammenlignet med tidligere.

I 2017 har Widerøe tatt et viktig steg for å sikre virksomheten videre ved at det ble signert kontrakt med Embraer om kjøp av tre Regionale Jetfly for levering i 2018. Dette er en spennende satsning for konsernet og en viktig milepel i utviklingen av flyselskapet. Nye fly skal settes i drift 24. april 2018 og skal trafikkere både innen- og utenlands. I april går første flyvningen og det blir fra Bergen til Tromsø. Fra juni starter nye utenlandsturer fra Bergen til Munchen, Hamburg, Billund og Gøteborg, samt fra Kristiansand til London. De nye flyene gir Widerøe gode muligheter for å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder og forhåpentligvis bidra til økt lønnsomhet fremover. Det gode samarbeidet med SAS videreføres, og for øvrig er også det nylig inngåtte samarbeidet med både Norwegian, Finnair og KLM positivt for Widerøe, da det vil gi reisende større valgmulighet hva gjelder reiserute, pris, kortere reisetid og gjennomgående reiser, noe som igjen kan medføre flere flypassasjerer.

Widerøe har utført produksjonen med en akseptabel punktlighet og regularitet, og god sikkerhet i hele 2017. Det er gledelig at selskapet to måneder på rad ble kåret til verdens mest punktlige flyselskap. Dette i konkurranse med over 200 flyselskap.

Aktiviteten i Widerøe er også stor når det gjelder bakkevirksomhet. Driften i Widerøe Ground Handling har fungert godt også i 2017, og selskapet har blant annet inngått en ny kontrakt med KLM som vil styrke lønnsomheten.

Driftsresultat fra segmentene annet maritimt og øvrig virksomhet er svakt også i 2017. Inkluderer vi derimot finanspostene som inngår i dette segmentet, er bidraget betydelig. Gjennom eierskapet vi har i det børsnoterte selskapet NTS har vi i 2017 fått en fin verdiendring på aksjeposten. Torghatten er tredje største enkeltaksjonær i NTS. NTS har lyktes godt også i 2017, med oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk som en vesentlig hendelse.

Gjennom våre store satsninger på nye miljøvennlige fly, nye el-ferjer og nye miljøvennlige busser, som alle gir betydelig lavere Co2-utslipp, er vi en stor bidragsyter til å redusere forurensningen og Torghatten viser at vi tar klimautfordringene på alvor. Samlet vil Torghatten konsernet investere ca. 2,5 milliarder i nye fly og fartøy i perioden 2017/2018. Dette medfører en viss gjeldsøkning i konsernet frem mot oppstart av nye kontrakter og ruter fra 1. januar 2019. Inntjeningen knyttet til disse investeringene vil komme fra oppstarten av de nye ferjesambandene i Midt-Norge og Hordaland fra 1. januar 2019, samt nye flyruter med oppstart i løpet av 2018 og det forventes god inntjeningsøkning.

- Vi har lagt bak oss et godt år og er fornøyd med resultatet som er oppnådd. Vi mener likevel at potensialet for å bedre resultatene fremover er tilstede og vil jobbe for å få til det. Vi vil fokusere på driften samtidig som vi kontinuerlig skal jobbe med å videreutvikle konsernet. Spesielt viktig blir det i 2018 å komme godt i gang med de nye Jet-flyene som blir levert i april, samt å forberede oppstarten av de nye ferjesambandene både i Midt-Norge og i Hordaland, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog.

Les rapport med Resultat-, balanseoppstilling, egenkapitaloversikt samt segmentrapport her.

Komplett årsrapport vil bli tilgjengelig på vår nettside ultimo april, i forkant av generalforsamlingen 3. mai.