Med sikkerhet i ryggmargen 

En god sikkerhetskultur er helt sentralt for Torghatten. Sikkerhet er vår førsteprioritet, alltid, og det gjennomsyrer hele vår organisasjon. Konsernet har en visjon om null alvorlige hendelser uansett format, og har satset på målrettede tiltak.  

Vårt fokus er på menneskelige, tekniske og organisatoriske tiltak for å motvirke uønskede hendelser. Vi gjennomgår risikoanalyser, prosedyrer, rapportering og gransking av hendelser, og søker alltid å lære for å forebygge og hindre flere ulykker. Konsernet utveksler erfaring mellom egne selskaper ulike steder i landet og innad i bransjen. Vi foredler sikkerhetskulturen og utvikler oss stadig innen helse, miljø og sikkerhet.

Alle rederiene har etablert egne beredskapsorganisasjoner med døgnkontinuerlig beredskap. Det gjennomføres både rederiøvelser og fartøysøvelser for å sikre at organisasjonen er godt forberedt når ulykken inntreffer. Torghatten utnytter også ny teknologi til å øke sikkerheten. Et eksempel er innføring av autonome fergeoperasjoner, inkludert autodocking, autonom kjøretøy-boarding, autonom overfart og anti-kollisjonssystem.

Torghattens sikkerhetsregler

  1. Jeg er skjerpet fordi jeg jobber på en risikoutsatt arbeidsplass.
  2. Jeg har et ansvar for å medvirke til et sikkert og godt arbeidsmiljø.
  3. Jeg unngår unødvendige risikosituasjoner.
  4. Jeg sier ifra om jeg opplever noe som medfører eller kan medføre risiko for min eller andres helse og sikkerhet.
  5. Jeg melder fra om ulykker, avvik og nesten-hendelser, og kommer gjerne med forbedringsforslag.
  6. Jeg gjør risikovurderinger av forhold og situasjoner som kan påvirke sikkerheten til mennesker, miljø og materiell.
  7. Jeg setter sikkerheten først. Alltid.

E-læring for HMS

Opplæring innen HMS og sikker arbeidspraksis om bord er en del av Torghattens tiltaksplan for å redusere personskader. Et nytt e-læringskurs skal bidra til å heve sikkerhetsbevisstheten, og kan dermed ha positiv effekt på skader og sykefravær. Kurset inngår i Torghattens kursportefølje som et fast obligatorisk kurs for alle ansatte.

Kvalitetsforum

Kvalitetsforum er et samarbeidsforum for HMS og kvalitet som består av kvalitetssjefene fra alle selskapene i Torghatten- konsernet. Forumet møtes jevnlig, i tillegg til å ha tett kontakt om faglige problemstillinger i det daglige. Hovedfokus er på erfaringsoverføring, standardisering og utvikling av verktøy og systemer. Gjennom dette henter ut vi synergier, og sikrer at beste praksis overføres på tvers av selskapene, for å forebygge ulykker og bygge en god sikkerhetskultur.